Artikel

Skipr 99 Uitvergroot: Pieter Hasekamp – 73

In zijn blog ‘Tien tips voor betere en betaalbare zorg’ biedt Pieter Hasekamp, directeur van de branche-organisatie Zorgverzekeraars Nederland (ZN), alternatieven voor de voorstellen van de ambtelijke heroverwegingscommissies. Hasekamp maakt daarbij bewust onderscheid tussen maatregelen die om nieuwe regels vragen en terreinen waar juist regels moeten verdwijnen.

“Op de blog heb ik veel positieve reacties gekregen. Bijvoorbeeld van mensen die inhaken op tips zoals het verplicht stellen van het EPD. Het liefst had ik natuurlijk gezien dat de minister zou zeggen ‘dat gaan we allemaal doen’. Maar ik heb het gevoel dat veel van de genoemde punten sowieso komende tijd terug gaan komen. Bijvoorbeeld het ruimte bieden om tot vrije afspraken over prijs en geleverde zorg te komen. En het bevorderen van substitutie tussen beroepsgroepen. Dit is de mogelijkheid om met name verpleegkundigen meer in te schakelen en meer bevoegdheden, zelfstandigheid en eigen verantwoordelijkheid te geven, zodat zij zelfstandig kunnen werken in plaats van alleen onder de regie van een arts. Hier is al een begin mee gemaakt door de nieuwe beroepsgroep verpleegkundig specialisten.”

Taaksubstitutie

Hasekamp verwelkomt deze kentering: “De zorg wordt er doelmatiger en beter door . Verpleegkundigen staan dichter bij de patiënt, kunnen daarom de zorg meer toesnijden op de vraag. Bovendien hebben zij meer tijd voor de patiënt dan een arts.” Behalve betere zorg voor de patiënt alias de verzekerde, weegt ook het kostenaspect mee. “Artsen zijn veel duurder en schaarser. Een arts/medisch specialist kost zo’n twaalf jaar aan opleiding. Er zijn veel meer verpleegkundigen en ze zijn sneller opleidbaar”, zegt Hasekamp.

Pieter Hasekamp

Hasekamp is directeur van de brancheorganisatie ZN sinds januari 2008. Daarvoor werkte hij bij het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) waar hij vanaf 2004 directeur  Zorgverzekeringen was. In die functie was hij nauw betrokken bij de invoering van de nieuwe Zorgverzekeringswet in 2006. Hasekamp, van huis uit econoom, werkte eerder op het ministerie van Financiën.

Koers ZN in 2010

Het beleid van ZN heeft dit jaar twee grote speerpunten. “Doorgaan  met vraaggerichte zorg in de curatieve sector”, licht Hasekamp toe. “En we willen dat de uitvoering van de AWBZ naar de zorgverzekeraars gaat in plaats van naar de zorgkantoren, die dan kunnen worden opgeheven.” Door de val van het kabinet ging het besluit van Bussemaker, die in april hierover de knoop zou doorhakken, niet door. De beslissing is uitgesteld tot het najaar en de uitkomst is afhankelijk van de verkiezingsuitslag en het toekomstig kabinet. Hasekamp: “Wij denken dat het in het belang van de verzekerden is om de uitvoering van zowel de AWBZ als zorgverzekeringswet in één hand te hebben.”

Hasekamp schetst de stappen die ZN op dit gebied onderneemt: “Eind april  houden we een brede conferentie met zorgverzekeraars, zorgkantoren en cliëntenorganisaties. Hierin bespreken we hoe de uitvoering straks moet gaan werken. Ook proberen we een antwoord te vinden op de vraag ‘hoe borg je de positie van kwetsbare groepen?’. En er is samenwerking met gemeenten om best practices uit te wisselen en te spreken over de afstemming tussen het gemeentelijk domein en het verzekerde domein.”

Spoorboekje prestatiebekosting ziekenhuizen

De prestatiebekosting in ziekenhuizen staat ook hoog op de agenda hoewel ook de verdere invoering hiervan op losse schroeven staat. "Jammer”, vindt Hasekamp, “want wij waren in alles klaar voor de invoering van nieuwe producten.” Toch gaat Hasekamp er vanuit dat het goed komt met de prestatiebekostiging: “Wij zijn met andere partijen in gesprek. Centraal staat de vraag hoe we er voor kunnen zorgen –vóór het nieuwe kabinet tot stand komt – dat wij het eens zijn over de te zetten stappen? We zijn dus met de veldpartijen het spoorboekje aan het voorbereiden, zodat we weten wat we willen en hoe we dat willen. Het kabinet beslist straks uiteraard over politiek gevoelig zaken, zoals het percentage vrije prijzen.”

Dubbele registratiesysteem ggz

Een ander hoofdbreken is de dubbele registratie in de ggz. “Samen met GGZ Nederland onderzoeken we de mogelijkheid om alleen maar in DBC-producten afspraken te maken. Dit om dubbel werk te voorkomen. Het gaat puur om de administratie; de budgetten blijven gehandhaafd. Om dit plan in werking te laten treden, is uiteindelijk medewerking van de Nederlandse Zorgautoriteit nodig en goedkeuring van het ministerie van VWS. Met de NZa en het ministerie zijn we daarom ook in gesprek. “

Macronaculculatie en DNB

Wakker liggen van zaken doet Hasekamp niet, maar zijn gedachten blijven soms wel bezig met een technisch lastig dossier, zoals dat van de risicoverevening en met name de macronacalculatie. Dit in samenhang met de aangescherpte solvabiliteitseis door De Nederlandsche Bank die deze van acht naar negen procent verhoogde. Dat ene procentpunt betekent dat zorgverzekeraars 300 miljoen euro meer aan eigen vermogen moeten hebben. Geld dat uit de zorgpremies moet worden opgebracht en niet kan worden uitgegeven. Hasekamp, die “niet teveel dood geld op de plank” wil hebben liggen, vindt het verhoogde percentage “niet goed onderbouwd door DNB”. Hasekamp: “Wij zien er bovendien de voordelen niet van in.  Zorgverzekeraars hebben de ergste financiële crisis in zeventig jaar doorstaan zonder negatieve gevolgen.”

Geld op de plank

En het geld dat op de plank moet liggen om risico’s af te dekken, is volgens Hasekamp niet nodig vanwege het risicovereveningssysteem. “Als voorbeeld: de uitspraak van de rechter dat minister Klink mag bezuinigen op de salarissen van zelfstandige medisch specialisten. Had de rechter Klink ongelijk gegeven, dan waren  de zorgkosten een half miljard euro hoger uitgevallen. De macronacalculatie beschermt zorgverzekeraars collectief tegen dit soort schokken van buitenaf: het al dan niet doorgaan van overheidsmaatregelen of beslissingen van de rechter met grote gevolgen. Het afschaffen van die macronacalculatie zou ertoe leiden dat nog meer geld gereserveerd moet worden, terwijl dat helemaal niets doet om de concurrentieprikkels van zorgverzekeraars te vergroten. Hetzelfde geldt voor nieuwe solvaibiliteitseisen uit Brussel. Zonde van het geld.”

Kaboutercommunisme

In zijn vrije tijd leest Pieter Hasekamp veel, liefst non-fictie.”Er ligt een stapel boeken op mijn nachtkastje. Momenteel lees ik het Verzamelde Werk van Karel van het Reve, deel drie. Deel vier ligt er ook. Het zijn essays van zo’n dertig, veertig jaar geleden, geschreven  in glashelder Nederlands, een hele oorspronkelijke stijl. Van het Reve heeft daarbij een originele kijk op allerlei maatschappelijke kwesties. Bijvoorbeeld op het communisme, in zijn bundel Het geloof der kameraden. Dat onderwerp is ook actueel als we kijken naar de besturing van de zorg. Het aanpassen van de werkelijkheid aan  gesimplificeerde maatschappelijke visies leidt tot allerlei perverse prikkels en absurditeiten. In de zorg kennen we een soort kaboutercommunisme; dat maakt nu weer zijn opwachting. In het verleden bestond dit in de vorm van het hele complex van de aanbodregulering (WTG, de oude tarievenwet en alles hier omheen, inclusief de bouwregulering). Er gold: Alles is verboden, tenzij de overheid het toestaat.”

1 Reacties

om een reactie achter te laten

Anonym

19 oktober 2010

<a href="http://i-satellitetvforpc.com">watch satellite tv on pc

</a> great blog , how are you doing now eeh?

Top