Artikel

Skipr Zorgparagraaf: Financiering

Skipr vroeg enkele tientallen relaties mee te denken over de toekomst van de zorg. Een schot voor de boeg van de politieke partijen. En een speelse meetlat om straks naast de echte plannen te leggen.Door Christa Carbo. Uit Skipr magazine oktober 2010

Financiering

11.    De regering ziet in de komende regeerperiode af van generieke budgetkortingen.

12.    De in 2006 ingevoerde Zorgverzekeringswet op basis van gereguleerde concurrentie werkt in grote lijnen goed. Dit geldt ook voor de deels inkomensafhankelijke premie, die voorziet in een mate van solidariteit. Er komt in de komende kabinetsperiode dan ook geen nieuwe stelselwijziging, ook al omdat de discussie over inkomenseffecten en de uitvoeringskosten overig beleid teveel zouden overschaduwen.

13.    De regering is verantwoordelijkheid voor de inhoud van het verplichte verzekerde pakket en voor een helder, consistent beleid dienaangaande. Om te komen tot noodzakelijke besparingen zal het basispakket opnieuw worden doorgelicht. In 2011 zal dit echter nog niet tot versobering leiden vanwege de noodzakelijke voorbereidingstijd.

14.    Overigens zijn ook aanzienlijke besparingen mogelijk zonder vergoedingen te schrappen. Voorschrijven van maagzuurremmers en cholesterolverlagers conform de richtlijnen levert al honderden miljoenen euro’s op. Voorschrijfrichtlijnen - gebaseerd op de standaarden van de betrokken wetenschappelijke beroepsverenigingen - krijgen in de komende periode hogere prioriteit.  De regering zal nagaan welke prikkels de naleving van deze richtlijnen kunnen bevorderen.

15.    Eigen bijdragen zijn onmisbaar bij het afremmen van zorgconsumptie. Wel moeten we voorkomen dat mensen de zorg die ze echt nodig hebben gaan mijden vanwege de kosten. Er  komt een plafond om noodzakelijke ‘grootgebruikers’ van gezondheidszorg, zoals chronisch zieken, te ontzien. Nieuwe eigen bijdragen kunnen op zijn vroegst in 2012 ingevoerd worden. 

16.    Er komen geen hogere verzekeringspremies bij ongezond gedrag. Zulke strafpremies gaan ten koste van de solidariteit in de ziektekostenverzekering en zijn in de praktijk onuitvoerbaar. Positieve prikkels (premiekorting) voor gezond gedrag zijn wel interessant en het uitproberen waard.

17.    Voor ziekenhuizen komt er een systeem van volledige prestatiebekostiging, waarbij een vangnet op basis van het oude budget stapsgewijs wordt afgebouwd.

18.    Om prestatiebekostiging mogelijk te maken, wordt in 2012 voor ziekenhuizen en medisch specialisten een nieuwe, vereenvoudigde versie ingevoerd van de diagnosebehandelcombinatie (DBC).

19.    Om de samenwerking tussen ziekenhuizen en medisch specialisten te bevorderen en strijdigheid van belangen tegen te gaan, worden de raden van bestuur verantwoordelijk voor het budget van de medisch specialisten. Er komt één tarief voor ziekenhuisbehandelingen, het onderscheid tussen ziekenhuiskosten en honoraria verdwijnt.

20.    Er komt een oplossing voor de boekwaardeproblemen van zorginstellingen die zijn  veroorzaakt doordat gebouwen voor meer geld in de boeken staan dan ze momenteel waard zijn.

21.    De bekostiging van de geestelijke gezondheidszorg (GGZ) is complex doordat instellingen moeten werken met vier verschillende geldstromen. De regering neemt spoedig een beslissing over vereenvoudiging van de bekostiging GGZ.

Bekijk de andere paragrafen

Innovatie en wetenschap
Arbeidsmarkt
Langdurige zorg en AWBZ
Kwaliteit

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top