Artikel

Interview met Cathy van Beek en Henk Don

Interview met Cathy van Beek en Henk Don

Met de introductie van marktwerking heeft de zorgsector te maken gekregen met nieuw juridisch kader. Voor veel zorgbestuurders zijn de spelregels nog relatief onbekend terrein. Bestuurslid/plaatsvervangend voorzitter Cathy van Beek van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) en bestuurslid Henk Don van de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) geven uitleg.

Hoe verhouden de spelregels voor mededinging zich tot samenwerkingsverbanden als ketenzorg?

Don: "Als niet-concurrenten uit verschillende beroepsgroepen samenwerken om verschillende soorten zorg binnen ketens op elkaar af te stemmen om wille van kwaliteit,  zeg ik ‘prima, daar komen we niets eens bij kijken'.  Maar zodra men binnen een discipline samenwerkt, kijken we of dat ook allemaal nodig is. Is er sprake van concurrentiebeperking? Dat kan soms niet of nauwelijks het geval zijn. Maar als er inderdaad sprake van is, stellen we de vraag of die nodig is om kwaliteitsverbetering te realiseren. Bovendien stellen we de vraag of de voordelen van kwaliteitswinst zodanig zijn dat we daarvoor de prijs van concurrentiebeperking willen betalen. Daarnaast moet er voldoende restconcurrentie overblijven om zo'n conglomeraat scherp te houden."

Van Beek: "In het belang is van de patiënt mag zo'n keten zo lang mogelijk zijn, maar als je hem zo organiseert dat op de knooppunten enorme verdikkingen ontstaan waar veel van dezelfde disciplines samenkomen,  is de samenwerking al  snel concurrentiebelemmerend. Dient die dan nog wel het doel van goede zorg voor patiënt?"

Dat lijken heldere spelregels, vanwaar dan de onrust en verwarring in het veld?

Van Beek: "Er is gewoon een groot kennistekort. Niet voor niets spreken we doorlopend op congressen.  We geven workshops en masterclasses. Soms denk ik ‘ lees ook eens wat'. Het staat gewoon op de website. Er is zelfs een publieksversie als zeventig pagina's aan mededingingsregels je wat veel is. Zeker voor iemand met het niveau van een gemiddelde zorgbestuurder is het echt niet zo ontzettend veel en ingewikkeld. Misschien is het ook een klein beetje in het belang van zorgaanbieders om te blijven roepen dat ze het niet weten en dat wij maar doordenderen. Misschien kun je in sommige situaties bepaalde deskundigheid niet hebben, maar haal die dan in huis. Huur bijvoorbeeld een mededingingsadvocaat in. Als je echt langdurig wil gaan samenwerken of fuseren,  is het de investering waard daar grondig naar te laten kijken. Sommige mensen willen alle casuïstiek aan ons voorleggen,  we staan open om die te bespreken , maar zijn  terughoudend in vragen over de eigen situatie.  Onze richtsnoeren gaan vrij ver in wat wel en niet kan, maar van tevoren groen licht geven voor een bepaalde casus doen en willen we niet. Dat niet willen heeft er natuurlijk te maken dat wij ook de uiteindelijke beoordeling moeten doen en onszelf dan als het ware voor de voeten lopen."

Don: "Daar hebben we trouwens ook helemaal de capaciteit niet voor."

Zorgaanbieders willen nog wel eens mopperen over de extra toezichtlasten die de NMa en NZa veroorzaken. Een terechte klacht?

Van Beek:  "Voor de NMa en NZa in beeld komen, spelen er vaak al hardnekkige percepties over marktwerking. Mensen hebben bij marktwerking het beeld dat alles vrij wordt. Dat is een naïef verwachtingspatroon,  zeker in de transitiefase waar de zorg nu in zit. Maar een grotere vrijheid gaat altijd gepaard met een grotere noodzaak tot verantwoording wat er met publiek geld wordt gedaan. In een recent verleden zijn we geconfronteerd met huisartsen die klaagden over de administratieve lasten die door ons zouden worden veroorzaakt.  We hebben onderzoek laten doen naar de feiten. Ik meen dat uiteindelijk maar tien procent van hun lasten door ons veroorzaakt wordt. De huisartsen vragen ook veel van zichzelf. Het Nederlands Huisartsengenootschap (NHG) wil bijvoorbeeld ook dat hun richtlijnen nagevolgd worden en dat die compliance ook in kaart wordt gebracht. Ik vind wel dat de NZa het administratief zo gemakkelijk  mogelijk moet regelen, dat betekent ondermeer zoveel mogelijk automatiseren."

Don: "Een ander beeld dat we veel tegenkomen, is dat mensen denken dat je elkaar dood moet concurreren en dat je om die reden niet kunt samen werken. Op sommige markten gaat het inderdaad zo,  maar dat is in deze sector helemaal niet beoogd of nodig. Wat wel de gedachte is, is dat een zorgaanbieder niet straffeloos achterover kan leunen en slechte kwaliteit kan levert tegen een te hoge prijs. De klant en de verzekeraar moeten kunnen zeggen ‘als jij niet beter je best doet gaan we naar een ander en die ander is beschikbaar en levert wat beters'. Door die dreiging dat je je niet straffeloos kunt misdragen, word je scherp gehouden om goede kwaliteit tegen een redelijke prijs te leveren. Marktwerking betekent dat de klant kan kiezen als de aanbieder niet op prijs en kwaliteit levert. Dat is wat we bedoelen met marktwerking, niet dat je elkaar constant om marktaandelen moet bevechten. Ook vanuit het oogpunt van verantwoordingslasten is zo'n systeem beter dan klassieke regulering. Het levert pas echt administratieve lasten en toezichtdruk op als de overheid alles gaat voorschrijven."

Van Beek: "Een ander misverstand is dat je bij samenwerking eerst moet kijken of het wel mag. Ik zou het om willen draaien. Ga eerst maar eens kijken hoe je jouw keten goed organiseert en hoe je in die keten samenwerkt. Ik had onlangs een gesprek met een Netwerk Ouderenzorg in het kader van het Nationaal Programma Ouderenzorg van ZonMw. Betrokkenen daar maken zich nu al druk over de NMa en kartelafspraken, terwijl ze nog niet eens de keten goed in kaart hebben gebracht."

Misschien is die angst terug te voeren op de fikse boetes die de NMa heeft uitgedeeld. Wat is de achtergrond van de miljoenenboetes die de NMa de afgelopen twee jaar aan thuiszorginstellingen heeft opgelegd?

Don: "Het ging daar om keiharde marktverdelingen, waarbij we soms ook prijsafspraken zijn tegen tegengekomen. Het is echt niet in het belang van de patiënt als de concurrentie onmogelijk wordt gemaakt. Er is tegenover ons zelfs niet eens een beroep gedaan op het argument dat  er een uitzonderingsbepaling op grond van consumentenbelang van toepassing zou zijn."

 Toch spelen de betrokken partijen de vermoorde onschuld.

Don: "Je komt ook wel eens partijen tegen die erkennen dat ze de wet hebben overtreden, maar in de meeste gevallen wordt er natuurlijk een flink verweer gevoerd met juridische procedures en al. Zo wordt het spel gespeeld, daar heb ik alle begrip voor."

Klopt het dat de interne bezwaarcommissie van NMa adviseerde om nader onderzoek te doen?

Don: "De bezwaarcommissie heeft inderdaad geadviseerd om in twee gevallen nader onderzoek te doen naar de concrete concurrentiebeperking die van die afspraken is uitgegaan. Nadien is er echter nieuwe jurisprudentie op Europees niveau geweest. Het Europese Hof in Luxemburg heeft geoordeeld dat dit type afspraken over marktverdeling en prijs qua aard de concurrentie al zodanig beperken dat je de effecten niet nader hoeft te concretiseren."

Waren er geen andere reden om coulant te zijn?

Don: "Wij voeren de wet uit."

Spelen de onderhandelingen tussen de NMa en branchevereniging ActiZ over een aangepast toezichtregime voor de care bij dit alles nog een rol?

Don:  "In zoverre dat de lopende zaken gedurende dat overleg zijn aangehouden. Het was iedereen duidelijk dat die zaken  hervat zouden worden als de beoogde afspraak niet tot stand zou komen.  Dat is uiteindelijk dus ook gebeurd. Maar de boetebesluiten zijn niet zwaarder of harder aangezet omdat er geen afspraak is gekomen. Het is gewoon een kwestie geweest van het toepassen van de regels, zoals we dat ook in andere gevallen gedaan zouden hebben."

Heeft de NMa met de boetes in de thuiszorg geen voorbeeld willen stellen?

Don: "Nee."                                                                   

Wie wordt door zo'n boete getroffen: de instelling of de premiebetaler?

Don: "In eerste instantie is het de instelling die gestraft wordt voor het feit dat ze met dit soort afspraken situaties proberen te creëren waarin ze achterover kunnen leunen. Natuurlijk gaat het op macroniveau om premiegeld, maar de klant merkt er niks van. In het Friesch Dagblad stelt een van de beboete directeuren expliciet  dat het boetegeld niet ten koste gaat van de zorg. Ik hoop natuurlijk dat de boete uiteindelijk wordt gebruikt als prikkel om betere, efficiëntere zorg te leveren."

Wat gebeurt er met boetes?

"Het geld gaat naar de schatkast, wij mogen het incasseren en gelijk weer afdragen."

 Van Beek: "Tijdens de gesprekken met ActiZ was er sprake van een speciaal zorgfonds waar het boetegeld in gestort zou worden. Dat was nog beter geweest voor de sector."

Don: "De opbrengsten daarvan zouden in een innovatiepotje worden gestort. Het is er niet van gekomen en daarmee vallen we terug in het standaardregime."

Hoe staat het met de rolverdeling tussen de NMa en de NZa, die volgens veldpartijen niet altijd duidelijk is?

Don:  "Bij sectorspecifieke regulering is de NZa aan zet. Daar is enige samenloop met een onderwerp als marktmacht. In principe hebben we de afspraak dat de NZa bevoegd is om hierover te oordelen, pas in tweede instantie komt de NMa in beeld. Maar gaat het echt om overtreding van de mededingingswet, dan ligt het bij de NMa. We kunnen in voorkomende gevallen een zienswijze ontvangen van de NZa en de NMa meldt de NZa wanneer er zaken spelen."

Van Beek: "In ons samenwerkingsprotocol staat duidelijk hoe we in bepaalde situaties handelen."

Don:  "Er is een vrij duidelijke taakverdeling. Het veld zou daar niks van moeten merken."

Aanbieders hoeven zich niet te laten verwarren door het idee dat er maar liefst twee toezichthouders zijn?

Van Beek: "Welnee . En als ze bij het verkeerde loket zijn, worden ze automatisch doorverwezen. Zo goed is die samenwerking inmiddels. In het begin moesten we natuurlijk ook even zoeken. Wij waren als marktmeester in de zorg nieuw, terwijl de NMa al langer bezig was. Intussen heeft dat geresulteerd in uitstekende samenwerking."

Mededingingseconome Barbara Baarsma pleitte vorig jaar voor samenvoeging van de Consumentenautoriteit, Opta, NMa en NZa met als argument dat alle vier de toezichthouders het consumentenbelang vertegenwoordigen.

Don: "Tsja, alle departementen staan voor het belang van de burger, moet je die dan ook maar samenvoegen?  Iedere organisatorische inrichting heeft voor- en nadelen. Ik vind Baarsma wel erg optimistisch over de besparing die je daarmee zou kunnen realiseren. Het takenpakket wordt er niet anders van, daar heb je gewoon een x-aantal mensen voor nodig. Dus waar dan die winst zit, zie ik niet direct. Misschien in de ondersteunende sfeer, maar de NMa en NZa organisaties hebben al een redelijk efficiënte schaal."

Van Beek: "We hebben zelf ooit gezegd dat het  misschien meer voor de hand ligt om met de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) samen te gaan, omdat we beide sectorspecifieke toezichthouders zijn. In deze fase van marktontwikkeling werken we beide in ieder geval intensief samen op het terrein van kwaliteit  en toegankelijkheid. Bij de start van de NZa is daarnaast gezegd dat de NZa ooit een kamer zou kunnen worden van de NMa, op voorwaarde dat die zorgmarkten uitontwikkeld zijn. Dat is vooralsnog niet het geval."

Werkt de NZa vrije concurrentie niet tegen door noodlijdende instellingen te ondersteunen?

Van Beek:  "De overheid heeft gekozen voor een systeem waarin toegang tot zorg centraal staat. Als een instelling omvalt, mogen bepaalde cruciale zorgfuncties niet getroffen worden. Aan de overheid de taak om die cruciale zorgfuncties helder te maken. Wij hebben in alle situaties gekeken naar de vraag of er cruciale zorg in het geding is. Mensen zeggen wel heel makkelijk ‘er moet er maar  een keertje eentje failliet gaan', maar we moeten ook nog het vertrouwen van de burger in de zorg behouden. Je kunt zeggen dat dit geen functie is voor een marktmeester, maar als partijen op de markt de continuïteit van de zorg niet bewaken, dan moet er in het belang van de cliënt toch een publieke actor gaan optreden."

Hoe gaat dit straks met een early warning system?

Van Beek:  "De plannen voor een early warning system hebben  even stil gelegen. We hebben de indruk dat de huidige minister er wel mee door wil, maar hoe precies is nog niet uitgekristalliseerd. Dat zijn we nu aan het ontwikkelen, samen met IGZ. |Wat zijn nou die signalen die we in een vroegtijdig stadium moeten oppikken en welke rol moet de zorgverzekeraar daar dan precies in spelen?"

Werkt ook een early warning system niet concurrentieverstorend?

Don: "Een early warning system betekent niet dat het gelijk allemaal openbare informatie moet zijn, zodat concurrenten bij elkaar in de keuken kunnen kijken. Ik zie dus geen enkele reden om daar concurrentieverstoring achter te zien.

Hoe kijkt de NZa naar de kwaliteitsdiscussie die nu mede door de impuls van zorgverzekeraar  CZ gevoerd wordt?

Van Beek:  "Wij vinden het ontzettend goed dat zorgverzekeraars in toenemende mate hun rol pakken. We hebben ook in onze monitor opgemerkt dat ze toenemend op kwaliteit  en  volume inkopen. Maar dat moet wel gebeuren op grond van transparante criteria en middels een zorgvuldige wijze van communicatie. CZ gaf zes ziekenhuizen voor wat betreft de borstkankerzorg het predicaat  slecht, terwijl volgens mij vier daarvan een lintje van de Borstkankervereniging gekregen hadden, dat schept enorme verwarring. Dan zeggen wij ‘zorgverzekeraars kijk ook naar wat je doet met deze toch al kwetsbare  groep'. We blijven eisen dat het betrouwbare, voor de patiënt inzichtelijke informatie is waarop zorgverzekeraars hun keuze baseren. "

Don: "Ik vind het opvallend dat vier, vijf maanden voordat CZ in de pers kwam, er allerlei signalen uit de sector kwamen van ‘we moeten samen, we moeten groter, want meer volume is meer kwaliteit'. Boer & Croon kwam zelfs met een rapport waarin stond dat meer volume betere kwaliteit betekent en dat dit zou leiden tot een herverkaveling van het ziekenhuislandschap. Op het moment dat een verzekeraar zegt ‘volume is kwaliteit'  dus ik ga erop toetsen, is het opeens niet meer waar. Dat is wel gek. Ik zie het maar als een stap in een leerproces. Laten we dan nu maar eens kijken wat echt kwaliteit is. Daar zal volume vast een rol spelen. Maar het is zes jaar lang niet gelukt om de sector zover te krijgen dat ze  kwaliteitsmaatstaven definieerden, dus ik ben CZ wel dankbaar, ook al het had zorgvuldiger en mooier gekund."

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 Reacties

om een reactie achter te laten

czSHJqPummK

15 oktober 2012

George:Hello Eugene)? ?????? ??????? ???? ???????? ????????????? ?? ?????????? ??????. ? ??? ??????? ???????? ???????? ? ????? ??. ???? ?????? ????????? ???? ??? ???????? ?????, ? ??? ?????? ????? ??? ????? ?????? ???????, ? ????? ? ??? ?????? ????????? ???????: How do I do it? , Where do I start? etc. ????? ???? ???? ?? ?????? ????? ? ????, ??????? ? ????? ????????? ????? ??? ???????? ?? ??? ???????. Good job, man!?? ? ?????? ???? ?????? ????????? ????????, ??????? ???????? ? ???????? ????????????:- ?????????. ?? ????????, ??? ? ???? ???? ? ??? ????????. ??? ???, ? ???? ?????? ?? ????? ????????? ??? ?????? ?????????? ? ??????-?? ???????? ??? ???? ?? ????? ????????????? (??????? ??????????????? ?????? ?????? ?????????) ??? ??????? ????????? ?????????? ????????? ? ???? ????? ??????? ??????????. Crazy hope, but still ))- visa. ??? ????? ?? ??????, ???? ??????????? ??? ????? ?????? ?????????. ?????? ??? ? ???, ???? ? ??????????? ???????? ?????????, ?????? ?? ??? ???? ????????????) ???? ?????-?????? ????????? ?? ???? ???????? ?????? ?????? ?? ??? ?? ????: ??????? ???????? ?????? ???????? ????, ???? ????????? ?????????? Green Card Lottery?- And the last one. ??, ??? ? ???????, ?????? ?????????? ???. It gotta be awesome =) ?????, ??? ??? ?????? ????????? ????????????? ?? ?????, ???? ??? ????? ??????? ?????? ?? rent? ? ?????, ???? ?????????? (? ?????? ???? ????????????? ??????????) ??????? ?? ?????? ??????????? ???????? ??? ??? ?????? ???????? ???? ?? ???? ??????????? ????.

KwcOiKzGRPArsxuT

18 oktober 2012

People normally pay me for this and you are gvinig it away!

RaowzleOndY

20 oktober 2012

7ROfyL <a href="http://ycopxzcdezbd.com/">ycopxzcdezbd</a>

Top