Artikel

Psychiaters GGZ Delfland hangen vuile was buiten

GGZ Delfland is een jaar lang niet uit de krantenkolommen weg te slaan. De botsing van de raad van bestuur met de psychiaters wordt breed uitgemeten.

Door Joost Bijlsma. Uit Skipr magazine 12, december 2010

Het zes eeuwen oude psychiatrische ziekenhuis Sint Joris Gasthuis in Delft gaat in 1999 samenwerken met de regionale Riagg en de psychiatrische afdeling van het Reinier de Graaf Gasthuis. De nieuwe organisatie heet GGZ Delfland.
De eerste zeven jaren van de organisatie verlopen relatief rustig.  Maar dat verandert als in de eerste helft van 2007 een nieuwe raad van bestuur aantreedt. In februari begint Iris Bandhoe als bestuurder. Zij volgt psychiater Rigo van Meer op die zestien jaar geneesheer-directeur is geweest. En in juni 2007 treedt de van buiten aangetrokken nieuwe voorzitter Hans Boelen aan. Hij neemt het stokje over van interim-bestuursvoorzitter John Tibben die tweeënhalve maand heeft gediend.

Ambitie

De twee nieuwe bestuurders blaken van ambitie, zowel extern als intern. Ze werken aan een visie waarin het accent verschuift van klinische bedden naar extramurale zorg. Extern slaan Boelen en Bandhoe al snel spijkers met koppen. Ze gaan de samenwerking aan met Riagg Rijnmond en het Rotterdamse Sint Franciscus Gasthuis. Verder tekenen ze op 26 januari 2009 een intentieovereenkomst voor een bestuurlijke fusie met PerspeKtief. Deze  organisatie is gespecialiseerd in onder meer beschermd wonen, woonbegeleiding en dag- en nachtopvang voor dak- en thuislozen. Dit past dus goed in het streven naar meer extramurale zorg.
Ook intern zijn Boelen en Bandhoe ambitieus. Ze zijn van plan om de instelling onder handen te nemen. Bandhoe, zelf psychiater, wil de professionaliteit van haar vakgenoten verhogen. Maar het valt niet mee om de organisatie om te turnen en meer focus te geven. Volgens het Jaardocument GGZ Delfland 2008 is ‘een cultuuromslag nodig om GGZ Delfland in beweging te krijgen’. Hetzelfde jaarverslag meldt dat het aanpassen van de personeelsinzet aan een teruglopende omzet nieuw is voor de organisatie. Toch is dat precies wat Boelen en Bandhoe doen. De raad van bestuur kondigt op 28 maart 2009 een reorganisatie aan waarbij zeventig voltijdbanen zullen verdwijnen. Boelen en Bandhoe onderbouwen die verandering met het argument dat GGZ Delfland efficiënter moet werken vanwege de marktwerking en nieuwe regels in de zorg.

 
Boze brief

De organisatieveranderingen vallen niet goed bij een deel van de professionals. Want iets meer dan een week na de aankondiging van de reorganisatie gebeurt er iets onverwachts. De raden van bestuur en toezicht ontvangen een boze brief van vijftien psychiaters van GGZ Delfland. Deze zeggen hierin het vertrouwen in de raad van bestuur op. De psychiaters uiten hun zorgen over ‘onderbezetting vanwege het vertrek van verschillende ervaren collega’s’. De vijftien klagen verder over ‘gebrekkige communicatie, een onveilige werksfeer en onvoldoende voorwaarden voor supervisie en werkbegeleiding van arts-assistenten’.
De druppel die de emmer heeft doen overlopen, is een conflict rond de A-opleider psychiatrie Ben Blansjaar. Deze stelt door Bandhoe te zijn aangezet tot fraude. De organisatie had behoefte aan een nieuwe kandidaat-opleider, maar er waren geen interne kandidaten die aan alle eisen voldeden. Er was wel een goede gegadigde, maar die ontbeerde de benodigde wetenschappelijke publicaties. Om zijn benoeming te bespoedigen, zou Bandhoe volgens Blansjaar hebben gevraagd de naam van de kandidaat toe te voegen aan een bestaande reeks recente publicaties, waaraan de persoon in kwestie niet had meegewerkt. Blansjaar zegt na dit voorval zijn vertrouwen in de leiding op. De raad van bestuur vat zijn gedrag op als ongehoorzaamheid en stelt hem op non-actief. Op 1 augustus wordt hij na een procedure bij de kantonrechter ontslagen.

 

Publiciteit

De raad van bestuur ziet de actie van de psychiaters vooral als een heftige reactie op de aangekondigde veranderingen in de organisatie. Maar de raad van toezicht van GGZ Delfland kan niet om de kwestie heen. Zeker niet omdat de actie van de psychiaters uitgebreid in de publiciteit is gekomen. Er rest de raad van toezicht niets anders dan een grondig onderzoek in te stellen naar de geuite beschuldigingen. Een voorlopig rapport van PriceWaterhouseCoopers valt echter verkeerd bij de kritische psychiaters. Daarop besluit de raad van toezicht de opdracht te gunnen aan een onafhankelijke psychiater en Boer & Croon. Dit bureau komt tot de conclusie dat de raad van bestuur geen fraude heeft gepleegd. De onderzoekers zien de kwestie Blansjaar als een uit de hand gelopen arbeidsconflict, waarbij beoordelings- en communicatiefouten zijn gemaakt. Wie denkt dat daarmee de kous af is, zit ernaast. Sterker nog: de ruzie tussen psychiaters en de raad van bestuur escaleert verder. Volgens negen psychiaters stroken de conclusies van het onderzoek van Boer & Croon niet met de feiten. Zij nemen het standpunt in dat er na deze rapporten niets is verbeterd. Op 15 september laten zij per brief aan de raad van toezicht weten dat zij hun ontslag willen indienen. De kwestie komt opnieuw uitgebreid in de publiciteit. ‘Psychiaters GGZ Delfland boos weg na conflict’, kopt NRC Handelsblad diezelfde dag. Bij een eventueel vertrek van de negen zal de teller van vertrekkende psychiaters in korte tijd komen op 22 van 30. Althans dat is de lezing van de krant. Dat zou de kwaliteit en continuïteit van de zorg in gevaar brengen.

 

Onprofessioneel

Negen dagen na de brief van de negen psychiaters, op 24 september 2009, kondigt bestuursvoorzitter Hans Boelen zijn ontslag aan. Zijn positie is onhoudbaar geworden. Toch heeft dit volgens de raad van toezicht niets te maken met de ‘publiciteitscampagne van de negen psychiaters’. Op dezelfde dag mengt ook de cliëntenraad zich in het conflict en voegt zich in het Algemeen Dagblad verrassend aan de zijde van de raad van toezicht. De manier waarop de negen psychiaters naar buiten zijn getreden na de onderzoeken, is onprofessioneel, stellen de patiëntenvertegenwoordigers. “Omdat die een negatief effect kan hebben op de behandeling van de cliënten van de GGZ.”
De raad van toezicht lijkt al te hebben geanticipeerd op het vertrek van Boelen. Iets meer dan een week na zijn vertrek stelt de raad interim-bestuurder Johan Wagenaar aan. De associate van Boer & Croon is een zware kandidaat met uitgebreide ervaring in de ziekenhuiswereld. 
Naar aanleiding van de ‘ontslagbrief’ van de psychiaters stelt de SP Kamervragen. Daarop meldt minister Ab Klink van Volksgezondheid dat het met de ontslagen bij GGZ Delfland vooralsnog meevalt. Slechts één van de negen psychiaters heeft tot dat moment de daad bij het woord gevoegd. Klink vertelt dat de inspectie er bovenop zit om te voorkomen dat de continuïteit van de zorg in gevaar komt, mochten de negen psychiaters toch opstappen.
Maar de raad van toezicht en Wagenaar hebben de situatie inmiddels in de hand. Op 21 oktober gaat GGZ Delfland uitgebreid in op de ontstane situatie in een ‘exclusief interview’ met Psy. Bandhoe, Wagenaar en voorzitter Martin van Pernis van de raad van toezicht laten zich uitgebreid bevragen over de hete hangijzers. Bandhoe houdt  eraan vast dat de briefschrijvende psychiaters ongelijk hadden. Van Pernis vertelt dat van de negen psychiaters er slechts twee ontslag hebben genomen. Afgesproken is volgens Wagenaar dat er betere afspraken komen over het overleg tussen de medische staf en de raad van bestuur. Van Pernis komt ook nog terug op het vertrek van Boelen. De reden is volgens hem een meningsverschil over de financiële koers van de organisatie. Maar hij voegt daaraan toe: “Wij hebben vastgesteld dat de afstand van de voorzitter (lees: Boelen) tot de organisatie ook aan de grote kant was.”

 

Zoekende

In januari 2010 wordt het langverwachte rapport van de Inspectie voor de Gezondheidszorg over GGZ Delfland publiek. Daarin concludeert de toezichthouder dat de ‘volgens velen onjuiste negatieve en generaliserende’ berichtgeving het imago van de organisatie heeft beschadigd. De inspectie zegt zich niet aan de indruk te kunnen onttrekken dat de in de media uitgevochten ruzie de veiligheid in gevaar heeft gebracht. Het is van groot belang dat de onderlinge communicatie normaliseert, vinden de inspecteurs. “Het herstel van vertrouwen in de raad van bestuur bij de medewerkers is een voorwaarde voor het realiseren van noodzakelijke verbeteringen.” En: “Bij de inspectie komt een beeld naar voren van een GGZ-instelling die nog zoekt naar de strategische positie in een zeer sterk veranderende omgeving. De inhoudelijke keuzes zijn herhaaldelijk ingehaald door de bedrijfsmatige noodzaak om snel tot ingrijpende aanpassingen en bezuinigingen te komen.” De instelling moet koersvaster worden. Om risico’s voor de veiligheid, effectiviteit of de cliëntgerichtheid van de zorg te beperken, moet GGZ Delfland bovendien maatregelen nemen, ondersteund door een doortimmerd plan van aanpak. Totdat die maatregelen zijn genomen, handhaaft de inspectie het sinds april 2009 geïntensiveerde toezicht. Onder leiding van Wagenaar  en Bandhoe gaat de Delftse instelling aan de slag.
Toch is het GGZ Delfland nog niet gegund om in 2010 in de publicitaire luwte terug te keren. Na een eerste onderzoek concludeert kartelwaakhond NMa halverwege maart dat de samenwerking de concurrentie in Delft en omstreken mogelijk belemmert. GGZ Delfland en PerspeKtief zijn vrijwel de enige spelers in geestelijke gezondheidszorg in die regio. De fusie zal voor de markten dagbesteding, klinische en niet-klinische zorg geen kwaad kunnen. Maar in de markten voor beschermd wonen en zelfstandig begeleid wonen mogelijk wel. GGZ Delfland en PerspeKtief vragen daarvoor gedwongen een vergunning aan, waarna nader onderzoek van de NMa volgt. De kartelwaakhond maakt zich zorgen over het gevaar dat de fusie mogelijk leidt tot exclusieve doorverwijzing. Dit kan ertoe leiden dat aanbieders van woonbegeleiding die actief willen worden in deze regio, hiervan afzien omdat zij verwachten onvoldoende toegang te krijgen tot deze cliënten.

 

Pittig krantenbericht

Nog een punt dat nogal wat media-aandacht trekt, is het vertrek van crisismanager Johan Wagenaar. Hij wordt op 1 april opgevolgd door de nieuwe vaste bestuursvoorzitter Ron Sponselee. NRC Handelsblad ziet aanleiding om opnieuw met een pittig krantenbericht komen, dit keer over de beloningen van Boelen en Wagenaar. De laatste heeft ruim vier ton verdiend in een tijdsbestek van een half jaar, volgens de krant. Dit blijkt feitelijk onjuist. Het magazine HP De Tijd rekent namelijk in een uitgebreide reconstructie na dat Wagenaar GGZ Delfland ruim twee ton heeft gekost; een bedrag overigens dat de crisismanager niet volledig op eigen rekening kan bijschrijven. Boer & Croon krijgt een aanzienlijk deel.

 

Goed nieuws

Half augustus is er eindelijk goed nieuws als de inspectie GGZ Delfland verlost van het geïntensiveerd toezicht. De toezichthouder meent dat de maatregelen die zijn genomen om de veiligheid, effectiviteit en cliëntgerichtheid van zorg te verbeteren zinvol zijn geweest. “Op alle onderdelen die eerder zijn beoordeeld op hoog/verhoogd risico zijn verbeteringen zichtbaar. Mogelijk nog belangrijker is de verbetering van de sfeer en communicatie binnen GGZ Delfland.”
Voor de nieuwe bestuursvoorzitter Ron Sponselee is dat een hart onder de riem. “Ik kan zelf wel zeggen dat het hier beter gaat, maar het is geloofwaardiger als de inspectie dat schrijft.”
Sponselee zegt zich te hebben verbaasd ‘over het grote verschil tussen de beeldvorming extern en de situatie intern’. “Toen ik hier kwam, trof ik een relatief normaal functionerende organisatie aan, met duidelijke plannen voor de toekomst. We hebben een crisis gehad, ja. Maar de boel stond nog steeds op de rails.”
Volgens Sponselee is de organisatie inmiddels ‘uit de negatieve flow gekomen’. Sponselee telt zijn zegeningen: “We hebben nu weer een vaste bezetting en niet allerlei interimmers. Dat geeft rust. En onze A-opleiding is behouden gebleven. Verder is belangrijk geweest dat de plannen voor nieuwbouw handen en voeten kregen. Die nieuwbouw krijgt nu begin 2011 definitief zijn beslag. We hebben daarvoor de benodigde kredieten geregeld. En dat lukt tegenwoordig alleen als ze erop vertrouwen dat je een stabiele organisatie bent.”
De zaak van de fusie met PerspeKtief hangt nog, vertelt Sponselee. De organisaties discussiëren met de NMa over mogelijke ‘remedies’ om concurrentievervalsing te voorkomen.  Sponselee denkt dat de organisatie heeft geleerd van de crisissituatie. “De les die je uit deze kwestie kunt trekken, is dat je moet voorkomen dat je eilandjes in je organisaties hebt. Wat dat betreft, geldt voor ons: never waste a crisis.”

 

7 Reacties

om een reactie achter te laten

Heijndijk

20 juni 2011

ok

Heijndijk

20 juni 2011

ok

lagerwey

10 september 2011

Hoezo het gaat beter?De onderlinge communicatei is nog steeds ver onder de maat.Er zijn nog steede teveel eilandjes.Patienten worden op bepaalde afdelingen aan hun lot overgelatenRvb en. managers breng eens regelmatig en onaangekondigd een bezoek aan afdelingen.Dan zullen jullie constateren dat het personeel het liefst in hun hok zitten ipv op de werkvloer.Patienten schreeuwen om een beetje aandacht.Laatst melde een patient ik moet weer terug naar het rampgebied.JA ze zijn zo GEK nog niet maar worden wel zo behandeld.Nou ja drogeren dan maar. Het is een schande Rvb en managers

Anoniem

19 september 2011

De raad van bestuur zit geplakt aan haar zetel ,hoewel de airco het doet, maar alleen om het hoofd koel te houden. De werkvloer is ver genoeg begrensd .De patienten hebben nog genoeg diazepam.Het lawaai van de nieuwbouw overstemt elk ander belangrijk geluid.De negatieve flow (van wat eigenlijk??) is omgezet in een positieve flow van het salaris van de raad van bestuur, inclusief de bedongen ,,voorziene???,,,, ontslagvergoeding van 186000 euro. De raad van toezicht is accoord met het ontslag van ander personeel zonder ontslagvergoeding, omdat er maar 7 miljoen euro moet worden bezuinigd. Geinspireerd door deze raad van bestuur zal een personeelslid met een salaris van 35000 euro deze bezuiniging voor zijn rekening nemen door ontslag te nemen en te beloven 200 jaar niet meer te solliciteren. Mocht de verwachte nieuwbouwkostenoverschrijding onverwacht meevallen , dan kunnen eventueel misschien mogelijkerwijs toch weer te eniger tijd nieuwe patienten , medisch noodzakelijk, maar allen financieel mogelijk, worden opgenomen, gekoppeld aan meer empathisch ontwikkeld personeel, dat niet de werkdag doorbrengt met theesoppend koekjes in het computerhok te verorberen. Door rvb en rvt hoeven dan geen reputatiemanagementcursussen , voor de instelling of de personen zelf , meer te worden gevolgd.

De 8oer

3 november 2011

Ik zou graag klachten willen verzamelen over Lentis groningen, ik heb daar zelf een slechte ervaring mee gehad. Reacties graag naar kinky..s@home.nl

Anoniem

3 december 2011

begin 2010 ben ik vrijwillig een paar dagen in het joris delft geweest.
Van begeleiding was absolutt geen sprake ook geen plan tot,
de deur werd dichtgedaan en alleen op verzoek ontgrendeld.
Het leek meer op een gevangenis het personeel was veelal
onvriendelijk en eigenwijs Je medicijnen voor normale klachten (hartproblemen) werden afgenomen en door hen beheerd. <s morgens mocht je je medicijnen halen.
Eigenhandig lieten ze enkele weg en gaven van anderen teveel ondanks protest van de patient.
De afdeling was smerig omdat iedereen mocht romme;len in de keuken. Vlees en kip braden met alle vettigheid die niet werd opgeruimd op de koop toe.

crystal

14 oktober 2012

Het klopt, het lijkt meer op een gevangenis. Ik heb er zelf gezeten en het is afschuwelijk hoe het daar aan toe gaat. Mevrouw bandhoe is ook heel scheinheilig. Je kan niks doen ze houden allemaal een hand boven elkaars hoofd en behandelen de patienten niet als mensen. Er zin geen gesprekjen of therapieen iig bij mij ea was dat zo. Enkel opsluiting en dwangmedicatie en klopt zelfs je pillen zoals aerius voor allergie en anticonceptie nemen zij in beheer. Ze doen alsof je niks zelf kan en t enige wat ik kon doen was zitten afwachten tot i eindelij naar huis mocht. Voor mij is die dag gekomen gelukkig maar heb je pech kan je daar wegrotten aan t verlaat!

Top