BLOG

Minutenregistratie, mythe of realiteit?

Minutenregistratie, mythe of realiteit?

Staatssecretaris Marlies Veldhuijzen van Zanten maakt met het Experiment regelarme instellingen werk van het snoeien van overbodige regels in de zorg. Er wordt geëxperimenteerd met regelarme en zelfs volledig regelvrije zorginstellingen. Zorgverleners en cliënten juichen dit beslist toe.

Recentelijk opende de staatssecretaris ook nog een meldpunt minutenregistratie. Zij stelt in een toelichting:  “Minutenregistratie hoeft van mij niet. Het is een hardnekkig misverstand dat de overheid dit voorschrijft.” In het betreffende debat met de Kamer werd zelfs gesproken over een ‘mythe’. Het meldpunt moet inzicht opleveren in de vraag waarom medewerkers toch nog steeds minuten moeten registreren.

Niet verplicht

Het antwoord op die vraag is al eerder door de staatssecretaris gegeven. Voor de intramurale zorg is minutenregistratie niet verplicht. Vanwege hun eigen bedrijfsvoering kunnen zorginstellingen daar wel voor kiezen. Maar voor de thuiszorg is een vorm van tijdregistratie ‘noodzakelijk’, zoals de staatssecretaris in haar brief van 24 januari 2012 schrijft. De rechtsvoorgangster van de staatssecretaris heeft al in 2009 uitgebreid uit de doeken gedaan waarom in de thuiszorg een registratie in vijf minuten ‘nodig’ en ‘onvermijdelijk’ is. Voor zowel de inning van de eigen bijdragen als voor de bekostiging door zorgkantoren.

Dagelijkse realiteit

De toenmalige staatssecretaris baseerde haar oordeel op een door het ministerie van VWS goedgekeurde registratierichtlijn uit 2000 en op vooral uitvoeringtechnische bezwaren tegen het afschaffen van de minutenregistratie. Die bezwaren werden in een consultatieronde opgeworpen door de NZa, het CAK en het CVZ. Allen uitvoeringsorganisaties die werken in opdracht van de staatssecretaris. De cliëntenorganisaties hadden vanwege de mogelijke consequenties voor de hoogte van de eigen bijdragen last van koudwatervrees. Het gevolg is dat de minutenregistratie voor veel thuiszorgmedewerkers nog steeds een dagelijkse realiteit is. 

Experiment

De experimenten van thuiszorgaanbieder Rivas uit 2010 en 2011 hebben bewezen dat in de thuiszorg met het gebruik van zorgarrangementen ook zonder minutenregistratie gewerkt kan worden. Dan is het nog maar een kleine stap naar een systeem waarbij planning ook registratie is. Als dat binnen de bestaande systemen en regels al zou kunnen, zou het niet nodig zijn om daarmee te gaan experimenteren in het kader van het Experiment regelarme instellingen. 

Aanwijzing

De staatssecretaris heeft in het Kamerdebat aangegeven dat zij niet onnodig wil wachten op de uitkomsten van het meldpunt en de experimenten. Voor het afschaffen van de minutenregistratie kan zij als systeemverantwoordelijke de betrokken partijen nu al  bijeenroepen en, waar nodig, aan haar uitvoeringsorganisaties aanwijzingen geven. Als dat voor cliënten meer tijd en aandacht oplevert, zullen zij zeker willen accepteren dat de hoogte van hun eigen bijdrage niet op de minuut nauwkeurig is vastgesteld.

Jan de Vries

www.twitter.com/jandevries_

7 Reacties

om een reactie achter te laten

tjark reininga

6 april 2012

het pleidooi voor 'regelvrije zone's' waarin adequate zorg wordt geboden in plaats van de minutenzorg waarop zoveel kritiek bestaat, is positief. maar we moeten ons realiseren dat het de verantwoordelijkheid van de medewerkers die feitelijk de nodige zorg (moeten) leveren vergroot, en wellicht ook andere eisen stelt aan hun manier van werken, opleiding en handelingsvrijheid. en daar zit een prijskaartje aan. want medewerkers die dat kunnen - de meesten zullen het best willen - mogen aanspraak maken op meer dan het absolute minimum, dat gemeenten en zorgverzekeraars nu bereid zijn te betalen voor basale verzorging. en die discussie, zie het debat over de HH-1 en HH2 indicatie, niet nog lang niet voorbij.

Anoniem

6 april 2012

'Planning is registratie' lees ik. Dus de planning is de cruciale factor. Vraagt dus veel kennis van het zorgproces van de planner, zodat de zorgverlener de ruimte houdt voor maatwerk.

Brakman

7 april 2012

Prima zaak voor zowel cliënt als dienstverlener, om de minutenregistratie zeer te beperken en de (financiële) verantwoording te vereenvoudigen. De winst die dit oplevert, zal volledig ten goede moeten komen aan de inzetbare tijd voor de cliënt. Het lijkt mij wel van belang dat de overheden / financiers / toezichthouders, een uniform beleid gaan voeren zodat maatschappelijke dienstverleners niet verschillend afgerekend (gaan) worden. Zo gaat Buurtzorg Nederland er -mijns inziens terecht- prat op dat hun medewerkers geen minutenregistratie plegen. Laten we er wel voor zorgen dat alle (thuis-)zorgorganisaties aan een zelfde vorm van verantwoording moeten doen, zodat de competitie zich kan toespitsten op kwaliteit, maximaal inzetbare tijd én doelmatig omgaan met middelen van cliënt (incl. eigen-bijdragen) en overheden.

Adrie van Osch

8 april 2012

Jan de Vries stelt terecht dat de vijf-minuten registratie door de overheid (en haar eigen bestuursorganen) zelf is vastgesteld. Het instellen van een meldpunt door de staatssecretaris is dus wat vreemd. Natuurlijk snapt zij dat zelf ook wel. Het meldpunt is dus meer te zien als een publiek signaal dat het haar menens is met het afschaffen van regels. En daarin steun ik haar van harte. En zij kan daarbij alle steun gebruiken want de weerstand van alle betrokken partijen is enorm groot.
Ik hoop dat iedereen beseft dat het afschaffen van regels niet op zichzelf staat. Dat kan alleen als we meer vertrouwen hebben dat het zonder die regels ook goed gaat. En dat betekent vertrouwen in mensen: in clienten en in zorgverleners.
Helaas is de tijdsgeest meer gericht op wantrouwen, maar vanuit de geest van Pasen wens ik iedereen dat vertrouwen in mensen toe.

Frank Conijn

9 april 2012

Het is me toen ontgaan, die minutenregistratie, dus kan iemand me uitleggen wat überhaupt het doel ervan was? Wat werd ervan verwacht dat het zou opleveren, en zo nodig: op welke manier?

Oosterhof

25 juli 2012

Planning is registratie?! Wat nu als een cliënt zich niet aan de planning houdt, bijvoorbeeld onverwacht (en dat gebeurt regelmatig) zieker wordt of (soms) juist beter wordt en dan meer of minder tijd nodig heeft of bijvoorbeeld onverwacht de hulp moet starten of wordt afgemeld? Dan klopt er van de mooie planning en registratie niets meer.

Anoniem

25 juli 2012

Wij hebben keurig de minutenregistratie bijgehouden, als ZZP-er binnen een samenwerkingsverband,vaak in vrije tijd en avonduren. Ondanks dat is wantrouwen van zorgverzekeraars ons deel als je werk als zorgverlener deed voor WTZI. Ons werk en tijdsinvestering was er niet minder om, toch weigeren zorgverzekeraars alsnog te vergoeden. Clienten hebben inhaalslag in gezondheidswinst/ balans in gezinsleven allang gemaakt en wij wachten nog steeds op de vergoeding. De wereld op zijn kop! C&Tbelang.

Top