BLOG

Drie kwesties voor een zorgakkoord

Drie kwesties voor een zorgakkoord

In maart 2010 tekende President Obama de Affordable Care Act. Deze wet behelst een alles omvattend plan met betrekking tot hervormingen van de zorgverzekering en strekt zich uit over een periode tot 2018, waarbij de meeste veranderingen zullen gaan plaatsvinden in de loop van 2014.

Voor wie de omvang van deze voorgenomen operatie eens goed op zich wil laten inwerken moet eens kijken naar de website van de Amerikaanse overheid waarop in een timeline de benodigde verandering van wetgeving helder wordt weergegeven.

Timeline

Voor veel politieke partijen die in de opmaat naar nieuwe verkiezingen opnieuw hun mind moeten of willen opmaken over de toekomst van de zorg zou deze timeline wel tot nadenken moeten stemmen. De nieuwe zorgverzekeringswet in Nederland werd in 2006 ingevoerd. In termen van het Amerikaanse plan zitten we nu dus nog niet eens aan het aan het eind van de implementatieperiode.

Agenda

In plaats van het bedenken van veel nieuwe spelregels zou de vraag voor de komende periode dus veel meer moeten zijn welke zorginhoudelijke kwesties op de agenda moeten komen. Ik denk dat het er in ieder geval drie zouden moeten zijn:

  1. De kwaliteit van de ouderenzorg. De zorg voor de ouderen van morgen komt onder druk te staan door betaalbaarheid en gebrek aan goede arbeidskrachten. Aan de ene kant zijn investeringen nodig (ICT, wonen/zorg) en aan de andere kant moeten we zelf meer gaan betalen. Het echte vraagstuk met betrekking tot de zorg van morgen heeft betrekking op de ouderenzorg.
  2. Kwaliteit belangrijker maken dan volume. Door de volumeakkoorden met de zorgsector nemen zorgverzekeraars en aanbieders zelf meer verantwoordelijkheid voor de betaalbaarheid van de zorg in de toekomst. Het is van wezenlijk belang dat deze ontwikkeling wordt voortgezet.
  3. Versterken van de inkomensafhankelijkheid. Meer zelf betalen voor zorg is onontkoombaar. Maar dan zullen we dus opnieuw moeten kijken naar wie dat kan en wie dat niet kan. En dat betekent opnieuw kijken naar de premiebepaling van AWBZ en ZVW en/of de inkomensafhankelijkheid van eigen risico.

Misschien lukt het wel net zo snel als bij het Kunduz-akkoord om een zorgakkoord te sluiten.

Martin van Rijn

1 Reacties

om een reactie achter te laten

Anoniem

9 mei 2012

Martin van Rijn heeft volgens mij betere relaties binnen de zorg dan binnen het Ministerie van Financiën. Daardoor mist dit verhaal de allesomvattende visie die ik normaal zo in Martin van Rijn waardeer.

Volgens mij zijn de vraagstukken vanuit het Ministerie van Financiën:
1. kostenbeheersing ouderenzorg (desnoods via kwaliteitsverlaging);
2. sturen op volumebeheersing in de curatieve zorg (tot op het moment dat marktpartijen hebben aangetoond dat zij zelf de kosten kunnen beheersen);
3. het in balans houden van de solidariteit waar degenen die nu veel betalen weinig zorg ontvangen en andersom.

Vanuit de zorg bezien steun ik Martin van Rijn als premiebetaler weet ik dat nog niet zo zeker.

Top