BLOG

Wendbare zorgketens hebben de toekomst

Wendbare zorgketens hebben de toekomst

Ketensamenwerking levert veel geld op. Een business case die Capgemini Consulting voor het Zorg Innovatie Platform heeft opgesteld laat zien dat ontbrekende ketenregie in een regio van 500.000 inwoners op zijn minst 11 miljoen euro en mogelijk zelfs 25 miljoen euro per jaar kost.

Geëxtrapoleerd naar heel Nederland gaat het om honderden miljoenen euro’s aan zinloze verspilling per jaar. Bedragen die er toe doen, zeker in het perspectief van 1,5 miljard extra bezuinigingen zoals opgenomen in het Lenteakkoord.

Ketensamenwerking

De kosten en baten van ketenzorg zijn niet gelijk verdeeld over de verschillende partners in de keten. Dit  belemmert een goede ketensamenwerking en leidt tot problemen. Iedere instelling moet immers zijn eigen winkeltje draaiend houden. Bovendien zitten zorgverzekeraars ook niet te springen om te investeren in projecten waar verzekerden van collega’s ook baat bij hebben. En dit terwijl compleet helder is dat een slecht lopende zorgketen suboptimale kwaliteit van zorg oplevert tot ergernis van professionals. Last but not least geeft het de cliënt een hoop gedoe.

Netwerkorganisaties

Steeds vaker start en eindigt zorg buiten de muren van de instelling zelf. Steeds vaker werken zorgaanbieders samen. De toekomst is aan netwerkorganisaties: als zorginstelling krijg je met meer en sneller wisselende ketenpartners te maken. Slechte afstemming, regie en informatie-uitwisseling in de zorgketen leiden tot een beroerde klantervaring en matige kwaliteit van zorg. En net als in andere sectoren, worden ook zorgorganisaties hier door hun klanten steeds harder op afgerekend.

Wendbaarheid

Voortwoekerende netwerkvorming vraagt om wendbaarheid. Een complicatie is echter dat we in de zorg te maken hebben met starre regels en procedures. Hierdoor is ‘willen’ niet meteen ‘kunnen’. Maar er is zeker meer wendbaarheid mogelijk dan dat we ons nu voorstellen. Bij het streven naar wendbaarheid gaat niet alleen om leiderschap, het uitdragen van een heldere visie en het hebben van aandacht voor het veranderproces: de lat wordt hoger gelegd! Wendbare organisaties zijn in staat om mee te bewegen met de omgevingsdynamiek, zonder dat daarvoor ingrijpende reorganisaties nodig zijn. Zij kunnen een op de continue wijzigende klantwensen en omstandigheden afgestemde strategie toepassen en aanpassen om eigen en maatschappelijke beleidsdoelstellingen te realiseren. Zonder dat dit ten koste gaat van de klantervaring en de kwaliteit van zorg.

Cloudtechnologie

In dit digitale tijdperk is het streven naar meer wendbaarheid onlosmakelijk verbonden met wendbare informatievoorziening. Samenwerking in netwerken, ketenpartners, inspelen op wisselende omstandigheden en antwoord willen geven op individuele klantwensen, stelt hoge eisen aan de wendbaarheid van de informatie-uitwisseling in de zorgketen. Cloudtechnologie heeft bij uitstek het potentieel om zorginstellingen in staat te stellen om de eigen informatievoorziening en het delen van informatie in de zorgketen veilig te flexibiliseren en gelijktijdig de mogelijkheden tot interactie met patiënten drastisch te vergroten. Dit is echter geen kwestie van een snoertje in een ander stopcontact steken. Het raakt de organisatie in al haar facetten en zal, voor zover dat nog niet het geval is, een belangrijk regulier agendapunt moeten zijn op de bestuursagenda van iedere zorginstelling.

Patrick Jansen

2 Reacties

om een reactie achter te laten

Hoekstra

5 juni 2012

Netwerken en wendbaarheid zeker belangrijk. Hoe borgen we het hoofdbehandelaarschap. Wie voelt zich verantwoordelijk voor het vinden van een oplossing voor het probleem van de patient (eigenaarschap) ?

de Vlas

12 juni 2012

Het zou voor veel mensen makkelijker zijn als consultants met een simpeler taalgebruik zouden hanteren. Bij Zorgketen zullen veel mensen graag op een simpeler manier willen horen waar het over gaat. Een van de grootste kosten waarop we kunnen bezuinigen is de vergader cultuur. Vooral in de zorg moet bezuinigd worden. Niet op de werkvloer maar vooral in het (midden-vergader-kader) Voer alle veranderingen rechtstreeks door op de werkvloer en niet via het middenkader. Ik heb in het verleden patiëntenpaden opgezet. Dus ik ben voor een duidelijke gang van zaken betreffende de ongeorganiseerde Thuiszorg. Ik heb geleerd dat je bij het opzetten daarvan op de werkvloer moet zijn en niet proberen het via besturen. De besturen van organisaties weten vaak helemaal niet wat er op de werkvloer plaats vind en daarom ontstaat er ook veel weerstand van de mensen die het moeten uitvoeren. Als op de werkvloer duidelijk kan worden gemaakt waarom je het doet en het voordeel daarvan, zie je dat je het veel makkelijker voor elkaar krijgt dan via het management.

Top