BLOG

Casemanager houdt cliënt uit duurdere zorg

Casemanager houdt cliënt uit duurdere zorg

Nederland wordt geconfronteerd met miljarden bezuinigingen, ook in de zorg. Daarom is het nieuws dat de wijkverpleegkundige per jaar bijna 18.000 euro aan zorgkosten bespaart zeer interessant.

Adviesbureau BMC heeft in opdracht van ZonMW berekend dat 84 procent van deze besparing wordt bereikt door het voorkomen van zorg door instellingen in de ‘tweede lijn’. Daarnaast is volgens het rapport sprake van gezondheidswinst voor cliënten ter waarde van bijna 38.000 euro. Gelukkig valt dit nieuws bij het demissionaire kabinet ook goed: Minister Spies (BZK) en staatssecretaris Veldhuijzen van Zanten (VWS) stellen via het gemeentefonds structureel 10 miljoen euro beschikbaar voor projecten rond wijkverpleegkundigen.

Wijkverpleegkundige oftewel casemanager

Bijzonder in dit kader is het onderzoek dat VGZ recentelijk heeft uitgevoerd voor de kostenbesparing bij de inzet van een wijkverpleegkunde bij mensen met dementie. Deze wijkverpleegkundige wordt ook wel casemanager genoemd. Zij heeft een extra opleiding casemanagement bij dementie en maakt voldoende vlieguren in dementiezorg om haar vaardigheden te onderhouden. Deze casemanager is een professional die een vertrouwd en vast aanspreekpunt is met verstand van dementie en die mensen met dementie thuis coördineert en begeleidt. De voordelen die voor de wijkverpleegkundige gelden, hebben ook betrekking op de casemanager. Immers, door casemanagement kunnen dementiepatiënten langer thuis blijven wonen en wordt verpleeghuisopname uitgesteld. Volgens onderzoek van VGZ verblijven dementiepatiënten die naast AWBZ-zorg ook ggz-zorg (met name casemanagement) uit de Zvw hebben ontvangen, gemiddeld 9 maanden korter in het verpleeghuis dan patiënten die alleen AWBZ-zorg hebben ontvangen. Landelijke toepassing van casemanagement bij dementie levert daarom in de komende kabinetsperiode een bezuiniging op van 200 miljoen euro per jaar.

Regio Eindhoven

Een ander onderzoek bevestigt deze resultaten. In de regio Eindhoven hebben aanbieders van zorg en welzijn samen de Zorgketen Dementie opgezet met zogenoemde Zorgtrajectbegeleiders (ZTB’ers) of casemanagers. Na de diagnose dementie is de gemiddelde levensverwachting 8 jaar, waarbij patiënten de laatste 2,5 jaar meestal in een zorginstelling. De introductie van ZTB’ers blijkt een forse kostenbesparing op te leveren, ondanks het feit dat meer mensen de diagnose dementie krijgen. De baten stijgen van 1,3 miljoen euro tot 6,6 miljoen euro in 6 jaar. De baten zijn gerealiseerd doordat mensen langer thuis wonen door tijdige en goede zorg. Elke geïnvesteerde euro levert 2,50 euro op.

Lange termijn

Voor de lange termijn zijn de voordelen van casemanagement nog groter. Het aantal mensen met dementie stijgt namelijk van zo'n 250 duizend in 2012 tot ruim een half miljoen in 2040. Alzheimer Nederland verwacht dat in 2040 de opbrengsten tegen de half miljard euro per jaar lopen door landelijke toepassing van casemanagement bij dementie. Dus Den Haag: vergeet niet dat naast de inzet van de wijkverpleegkundige, ook de casemanager alle aandacht verdient. Rekent u maar mee. Dan bespaart u naast 18.000 euro per wijkverpleegkundige nog 200 miljoen euro extra. En zo verbetert niet alleen de zorg aan mensen met dementie, maar door de inzet van casemanagers bespaart u ook miljoenen euro’s.

Gea Broekema

4 Reacties

om een reactie achter te laten

van Dalen

13 juni 2012

Dat is goed nieuws voor de casemanagers dementie ( en voor Stichting Geriant) en belangrijk nieuws voor de politici die bezuinigingen moeten doorvoeren in de gezondheidszorg. Dit onderzoek onderstreept overigens wel weer opnieuw hoe belangrijk het is dat de eigen bijdrage voor de dementiezorg wordt afgeschaft. Het betekent in de praktijk namelijk een afname van nieuwe aanmeldingen en dus meer mensen met dementie die in crisis situaties acuut in de dure tweelijnszorg terechtkomen en uiteindelijk eerder in het verpleeghuis zullen belanden. Aldus dit onderzoek. Voorkomen is al eeuwenlang beter dan geznezen.

Van Doorn

14 juni 2012

Casemanagement levert rendement, zeker. Maar niet volgens de rekensommen die hier gepresenteerd worden. Laten we met elkaar hopen en er hard aan blijven werken dat we niet tot na 2040 gaan wachten op nieuwe oplossingen en therapie bij dementie.

Als vak is casemanagement interessant omdat het start bij kenmerken van de klant(groep). De ene dementerende is tenslotte de ander niet. En omdat het vervolgens aan de slag gaat met het managen van het individuele klantproces binnen de geldende context. Met aandacht voor empowerment, ontwikkelt van andere competenties bij professionals en monitoren van uitkomsten in relatie tot doelgroepen.
Door gebruik te maken van ICT en verbindend werken (samen meer bereiken ). Dit vraagt heel andere competentieontwikkeling dan tot nu toe gangbaar is.
Met alle genoegen aanschouw ik de revival van de wijkverpleegkundige. Tegelijkertijd maak ik me zorgen, het patroon dat weer een professional een domein claimt ligt op de loer en is niet van deze tijd.
Casemanagement als vak heeft heel andere uitdagingen en gaat de komenden decennia floreren. Niet door de uitvoering via een bepaalde professional, maar omdat het vak inhoud geeft aan gelijkwaardigheid, empowerment, zelfsturing naar vermogen, regievoeren en monitoren va het sociaal rendement .
Voor geïnteresseerden aardig om te lezen: Nieuwerwets, verbindend werken, te verkrijgen via www.casemanagementgroep.nl

Kraan

14 juni 2012

Een rekensom met gunstige opbrengsten lijkt logisch binnen de beschreven context. Wat m.i. niet vergeten mag worden zijn de extra zorgkosten voor de mantelzorgers:
http://www.hartenziel.nl/artikel/Als_de_liefde_loodzwaar_wordt
(er zijn recentere artikelen te vinden met eenzelfde strekking)
Echter de onderzoeken geven ook aan dat mantelzorgers van dementerenden korter leven. Wat ik maar zeggen wil, het nut van casemanagers is ontegenzeggelijk aantoonbaar maar vertaling naar euro's vraagt m.i. enige nuancering.

Kuilboer

19 juni 2012

Welk mens wil niet gehoord worden en het gevoel krijgen dat er naar hem of haar geluisterd wordt? Ik hoop dat vanuit welke professionaliteit ook maar de betreffende hulpverlener als zogenaamde casemanager, maar primair als medemens de bij hem/haar passende ideale werkomstandigheden schept en bewaakt om de passende zorg op maat te verlenen. De betrokkene veiligheid biedt en het gevoel geeft aan de betrokkene dat hij/zij de regie voert over zijn /haar leven om over quality of life te spreken.
Kortom steun, bevestiging, empowerment. En niet steeds weer een ander gezicht, maar een vertrouwd gezicht.

Top