BLOG

Meer geld is geen oplossing voor ouderenzorg

Meer geld is geen oplossing voor ouderenzorg

Vraag mensen wat hun grootste schrikbeeld is voor hun oude dag, en ze zullen zeggen: afhankelijkheid, en verlies van privacy en eigenwaarde.

Mensen vrezen dat ze op hun oude dag te maken krijgen met onpersoonlijke en respectloze zorg. Een veelgehoord doemscenario is ook dat door tekort aan geld en personeel de kwaliteit van de zorg minder zal worden, ook omdat tegelijk de vraag naar ouderenzorg toeneemt.

Somber

Het sombere vergezicht is goed te verklaren. Dat komt omdat op het moment dat we zorgafhankelijk worden en in een verblijfsvoorziening terecht komen, alles vervalt wat we tot dan toe normaal vonden. Je kunt je leven niet meer inrichten zoals je zelf wilt. Niet meer eten wat en wanneer je wilt, en met wie. Vanaf het moment dat je zorgafhankelijk bent, ben je te gast in een huis waar je moet wonen.

Wensen

Vraag mensen hoe ze hun oude dag voor zich zien, en ze zullen zeggen dat ze zoveel mogelijk hun eigen leefgewoonten willen houden, en willen blijven genieten van de activiteiten die ze nu ook graag ondernemen. Ze zullen zeggen dat ze het liefst verblijven in de eigen omgeving met hun familie en vrienden, mensen die ze zelf uitkiezen. Ze willen hun eigenwaarde behouden, en het gevoel van zelfstandigheid. Persoonlijke zorg en respectvolle behandeling staan hoog op de wensenlijst, bij voorkeur van liefdevolle en professionele zorgverleners.

Dichtbij

De ouderenzorg kan en moet veel beter aansluiten op wat mensen zelf kunnen, op wat ze in eigen omgeving hebben geregeld met vrienden, met mantelzorgers en vrijwilligers. Ouderen moeten meer vrijheid hebben om te kiezen hoe ze willen leven, zoals ze dat ook gewend waren. In een woning die ze zelf kiezen en betalen. Als mensen zorgbehoeftig worden, moeten ze de mogelijkheid krijgen om regie houden, zo lang mogelijk zelfredzaam blijven. Ouderen moeten passende zorg krijgen, in plaats van dat ze in een mal worden gedrukt: ‘mevrouw, meneer; dit is ons aanbod, dit is wat u wilt’

Haalbaar en betaalbaar

Onhaalbaar en onbetaalbaar? Integendeel. Ik denk dat we onze ouderenzorg sterk kunnen verbeteren, zonder dat het ons meer hoeft te kosten. We hoeven niet ons hele leven krom te liggen voor onze oude dag, ook niet nu het aantal tachtigplussers tot 2020 stijgt met bijna 30%. Maar dan moeten we er wel mee stoppen om zorggeld te investeren in stenen. Nu gaat een flink deel van de uitgaven aan ouderenzorg naar de gebouwen, de zorginstellingen. Nog steeds worden er nieuwe verpleeg- en verzorgingshuizen gebouwd. Terwijl je daar ook zorg voor kunt leveren, zorg in de eigen woning van ouderen. We besteden zorggeld aan voeding en levensonderhoud van zorgafhankelijke ouderen. Dat gaat niet alleen ten koste van de identiteit en de eigenwaarde, het zijn kosten die deel uitmaken van het leven. Als je zorgt voor je eigen onderhoud en je eigen leven, houd je meer eigen regie. In een kamer van 3 bij4 meterverlies je je identiteit. Essentieel is dat we ons met de zorg voor ouderen juist richten op het verbeteren van de kwaliteit van leven, en dat we een bijdrage leveren aan het welbevinden van ouderen.

Ondersteuning

Daarom is het nu zaak om ons tot doel te stellen om zo gezond mogelijk oud te worden. Om ons te gaan richten op zelfredzaamheid, met steun van mantelzorgers en vrijwilligers in de eigen omgeving. De zorg moet aansluiten bij de behoefte die dan nog over is. Daarbij moeten we gebruik maken van de vele ICT toepassingen die er zijn om mensen op een veilige manier thuis te laten wonen. Domotica inzetten, zorg op afstand. Maar gek genoeg wordt dat nog maar nog maar heel beperkt ingevoerd. De innovaties liggen op de plank, maar de implementatie laat nog op zich wachten.

Aanpakken

Meer geld in de ouderenzorg pompen is niet de oplossing, ondanks de forse stijging van het aantal ouderen. We moeten niet méér investeren in dure zorg die niet aansluit bij wat mensen willen. We moeten gaan sturen op preventie, zelfredzaamheid en eHealth in plaats van alles zomaar aanbieden en geld stoppen in gebouwen. We moeten de ouderenzorg niet blijven betalen uit een volksverzekering die uit haar voegen knapt, maar het overhevelen naar de zorgverzekeringswet. Als we dat samen willen oppakken, hebben u en ik hopelijk de oude dag die we ons wensen.

8 Reacties

om een reactie achter te laten

Frank Conijn - www.gezondezorg.org

24 juni 2012

Ik vraag me af of de bouw van verzorgingshuizen in een behoefte voorziet. Ouderen kunnen toch al thuis blijven wonen met thuis- en verpleeghulp, als ze dat willen en het verantwoord is? Toevallig ken ik een geval van een oudere dame die op zich best nog wel op zichzelf zou kunnen wonen, maar dat niet meer wil. Waarom precies weet ik niet, maar wellicht zouden we wat meer moeten kijken naar de dagbesteding en/of de sociale contacten van ouderen?

Waar ik het verder (ook) mee eens ben is om van de cure en de care één verzekering te maken. Dat heeft als enorm groot voordeel dat de zorgverzekeraar dan veel meer preventie-initiatieven gaat ontplooien die gericht zijn op besparingen in de care-sector. Die sector gaat verreweg de meest dure sector worden, door de inderdaad vanaf nu sterk toenemende vergrijzing en de nog verder stijgende levensverwachting.

Jensema, F.J.

24 juni 2012

Ik ben het er helemaal mee eens dat zorg en wonen / voeding / kleding gescheiden worden. de mensen die normaal thuis wonen moeten dat ook zelf betalen. Als ze dat financiëel moeilijk vinden moet er van te voren rekening mee gehouden worden. Een fiets betaal je zelf dus ook een rollator en eventueel een scootmobiel i.p.v. brommer / auto.
Verder moet er behourlijk gesneden worden in de overheadkosten. Hte management en de vergadercultuur kost nog steeds veel te veel geld.
Overigens zullen er altijd mensen blijven die niet anders kunnen dan in een verpleeghuis. Ook zij verdienen goede zorg.

zusterIris

24 juni 2012

Verzorgingshuizen voorzien in een behoefte in sociale steun en contact. Gemeenschapsgevoel. Erbij horen. En waarom niet alles wat bewoners zelf kunnen ook zelf laten doen? Samen met naasten en vrijwilligers? En dan bedoel ik niet alleen voor jezelf zorgen, maar ook voor elkaar en voor het reilen en zeilen in die gemeenschap. In plaats van ' afpakken" en min of meer hotel functie naar samen en zelforganisatie. Samen koken, op elkaar letten, elkaar wegwijs maken, met elkaar dingen ondernemen, en wat dies meer zij???

Koo Koningsberger

25 juni 2012

Als programmacoördinator van Nieuwe Oude Dag ondersteun ik van harte het pleidooi van Wilna Wind voor een transitie in de ouderenzorg. Nieuwe Oude Dag (NOD) is een coalitie van PGGM, Rabobank, ActiZ en AT Osborne die ik mocht helpen smeden. NOD heeft als doel burgerinitiatieven en buurtondernemingen te bevorderen in de domeinen zorg, welzijn en wonen. Kleinschalige en menselijke concepten voor en door ouderen kunnen een een 'tegenbeweging' van de institutionele ouderenzorg tot gevolg hebben. Instituties moeten uit hun comfortzone komen waarin systemen en versnipperde producten en diensten worden aangeboden. De tijd is rijp voor actieve burgers die als coproducenten zelf verantwoordelijkheid nemen voor het organiseren van innovatieve concepten, in samenwerking met buurtgenoten, vrijwilligers, innovatieve ondernemers. NOD heeft ervoor gekozen in de stad Utrecht te starten met voorbeelpraktijken. We willen 'bewijzen' dat deze paradigmaverandering mogelijk is en zoeken contact met burgers, professionals, vrijwilligers en ondernemers die deze buurt/burgerinitiatieven tot ontwikkeling willen brengen. Partners van NOD Utrecht zijn de Kamer van Koophandel Midden Nederland, de Vrijwilligerscentrale Utrecht, de samenwerkende ouderenbonden (Cosbo-stad-Utrecht).
Koo Koningsberger, Koningsberger Consult,
06 40 46 87 30

Pals-Schilder

26 juni 2012

De belangrijkste kwesties die spelen in de ouderenzorg zijn.
1. ouderdom is geen ziekte, maar een levensfase waarin
kosten toenemen. De overheid trekt zich terecht terug
op dit terrein. We hebben teveel taken geprofes-
sionaliseerd en moeten dus ontzorgen.
2. Voor ziekte is men verzekerd, een basispakket
eventueel met een aanvullende verzekering. Hulp kan
men inhuren naar draagkracht. Clientgerichte, flexibele
24u ondersteuning moeten ouderen kunnen inhuren,
om veilig en zo lang mogelijk in hun eigen omgeving te
blijven wonen. Dit vraagt om een servicewijk met
dienstverlening en breed inzetbare, flexibele,
servicegerichte professionals. Naast deze op MBO 3
opgeleidde professionals is er een schil van mensen
nodig die tegen een lager uurtarief hand- en
spandiensten kunnen verlenen (maaltijden bezorgen,
vervoer, begeleiden, enz.) Dit kunnen fitte senioren,
arbeidsongeschikten, gehandicapten enz. zijn. Dit
verhoogt de kwaliteit van leven voor alle betrokken
partijen. Dit zijn ook serviceverleners, alleen iets
goedkoper.

De meeste gemeenten hebben inmiddels hun gebied ingedeeld in woonservicewijken. De medewerkers zijn nu nog teveel ziekenverzorgers, zij moeten allround serviceverlerners worden die i.s.m. de goedkopere serviceverleners dienstverlening op maat aanbieden.

ICT is nodig voor een beeldverbinding met een 24u meldcentrale. Hier kunnen mensen tegen betaling een abonnement afsluiten, waardoor zij zich veilig voelen en er altijd contact kan worden opgenomen met de meldcentrale indien gewenst. De coordinatie van de serviceverlening in de wijk verloopt eveneens via deze centrale. Soms is een gesprekje op afstand voldoende, soms moet er iemand even naar de client toe. Soms is het geplande hulpverlening, soms ongepland.

De opleiding voor een allround serviceverlener wordt momenteel door ons ontwikkelt. Informatie over deze opleiding kunt u krijgen via.

Academie voor wonen, zorg & welzijn
e. pals0018@planet.nl
t. 06 34302861

POFGGCXgTuHfcBtWj

7 augustus 2012

Hallo Rob, Joyce en AlexanderWat een mooie foto van Rob in zijn nieuwe pak, heaamlel mooi .Op en top een gentleman.Alexander ziet er ook weer goed uit.Groetjes,Door en Wiel

Ouderenzorg

8 november 2012

Wat op dit moment gebeurd is een goede leer voor de volgende generatie. Om een goede oplossing te vinden moeten de overheid, de zorgverzekeraars en de burgers samenwerken. Het gaat uiteindelijk om onszelf.

aow 2013

10 februari 2013

Meer geld pompen in de oudere zorg is misschien niet de oplossing, maar door de verlaging van de Aow zullen ouderen wel steeds angstiger worden om afhankelijk te worden.

Top