BLOG

Tijd voor het ‘momentum’ in de AWBZ

Zo nu en dan zwelt de discussie rond de AWBZ weer aan.  Verwacht mag worden - en dat is maar te hopen ook- dat het volgende kabinet hier knopen gaat doorhakken. Alle  adviesorganen die er toe doen, hebben hun adviezen al uitgebracht. Nu rest nog de politieke moed om door te pakken. Wellicht wordt de AWBZ-campagne punt voor de komende Tweede Kamer verkiezingen.

Totstandkoming van nieuwe basisverzekering

Interessant om in dit verband  eens stil te staan bij het tot stand komen van  de basisverzekering die sinds enkele jaren van kracht is. De weg daar naartoe  was ook lang en lastig. De discussie voorafgaand aan de totstandkoming heeft zo’n 35 jaar geduurd. Minister Borst heeft uiteindelijk de bal  voor het doel gelegd en minister Hogervorst heeft vervolgens zijn kundige rechterhand, Martin van Rijn, de bal laten inkoppen.

Voorbereiding en ontwikkeling

Het momentum was er. Immers, de belangrijkste spelers hadden zich al goed voorbereid. Ziekenfondsen zijn zich ontwikkeld tot zorgverzekeraars, de patiëntenbeweging heeft zich tot kritische tegenspeler in de zorg ontwikkeld, terwijl  de zorgaanbieders ook een nieuwe rol vervullen.

Particuliere verzekeraars de ziekenfondsen

Publiek en privaat zijn sindsdien geen gescheiden werelden meer,  maar elkaar aanvullende onderdelen van een geheel. In mijn tijd als directeur van de Vereniging van Nederlands Ziekenfondsen heb ik nog ervaren dat in ziekenfondskring de particuliere verzekeraars nogal eens werden gezien als de verbeelding van het kwaad. Terwijl omgekeerd de particuliere verzekeraars de ziekenfondsen niet zelden zagen als het toonbeeld van vergrijsde bureaucratisering. Het waren boeiende tijden, die -gelukkig - nu ver achter ons liggen.

Het momentum van de nieuwe basisverzekering

Het momentum van de nieuwe basisverzekering destijds brak aan, toen de dragers van die nieuwe verzekering uitstraalden dat ze hier klaar voor waren. Dit zou nu ook moeten gebeuren bij een ingrijpende verandering van de AWBZ. De jas van de AWBZ  zit namelijk niet lekker meer en staat vernieuwende ontwikkelingen in de weg.

Zorgondernemingen met publieke en private poot

De care-organisaties ontwikkelen zich steeds meer tot zorgondernemingen die niet bij iedere tegenslag de overheid te hulp roepen en de vermaledijde regelgeving als alibi gebruiken om innovatie  uit de weg te gaan. Zorgondernemingen  met een publieke en een  private poot, die niet alleen maar klagen maar ondernemend dragen. Dit om tegen de nieuwe cliënt te kunnen zeggen. “Als U rood wilt, heb ik dat in de aanbieding . Maar als u zegt ‘ik heb liever wit’, ook goed. Maar we ook nog rose,  die niet een simpele  samenvoeging  van rood en wit is, maar een eigen smaak oplevert. We melden u daarbij echter wel dat we een maatschappelijke onderneming willen zijn, waar alle schakeringen van de maatschappij een zorgplek moeten kunnen vinden”.

Zorgkantoor soort ziekenfonds zonder risico's

Als je de ontwikkelingen in de caresector beschouwt, is een zorgkantoor- alleen de naam al- een soort ziekenfonds toen het nog geen risico liep. Het zorgkantoor is daarom uit de tijd  en past niet meer in de huidige ontwikkelingen. Zorgverzekeraars moeten de zorgkantoren kunnen integreren in hun bedrijf en hier  risicodragend mee aan de slag kunnen.

Kwetsbare cliënt wordt zelfbewuste speler

Interessant is ook om te zien hoe de cliënt in de care zich, in al zijn kwetsbaarheid, ontwikkelt tot een zelfbewuste speler. Al dan niet met “hulpmiddelen” is de cliënt uitgegroeid tot een belangrijke actor  in deze sector. Dit is ook een van de verworvenheden van het persoonsgebonden budget. Het “rugzakje” valt niet meer weg te denken, al staat de beheersbaarheid daarvan best ter discussie. Ook geeft deze geleidelijke verandering kansen  om de vereiste ketenvorming  in de gezondheidszorg nieuwe impulsen  te geven op een klantgerichte manier.

Consensus en 'momentum'

Deze interessante ontwikkelingen beschouwend, is binnen de zorgsector tijdig consensus nodig over de wijze waarop de governance gestalte dient te krijgen in deze publiek-private omgeving. Dan breekt ook hiervoor het momentum aan.

Niek de Jong

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top