BLOG

Een pleidooi voor zorgvuldigheid

Een pleidooi voor zorgvuldigheid

Het is komkommertijd. De Tweede Kamer is met zomerreces – na op de laatste vergaderdag nog een recordaantal moties in stemming te hebben genomen. Een mooi moment om eens te reflecteren op het afgelopen politieke seizoen in de zorg.

Wat onmiddellijk opvalt, is dat een steeds groter deel van de politiek denkt het land per decreet te kunnen regeren. Daarbij wordt bestaande wet- en regelgeving, als dat zo uitkomt, genegeerd. Even zo gemakkelijk worden soms standpunten ingenomen die volledig haaks staan op wat eerder - en soms gelijktijdig - is verkondigd.

De Kamer bepaalt?

Een paar voorbeelden. De Tweede Kamer vraagt de regering om de CAO Thuiszorg niet algemeen verbindend te verklaren, terwijl daarvoor in de wet geen enkel aanknopingspunt te vinden is. De vrije prijzen in de mondzorg: ik was geen voorstander van invoering in deze vorm, maar het is natuurlijk onverantwoord om, op basis van onvolledige cijfers over de eerste drie maanden, een driejarig experiment meteen stop te zetten. Typerend is dat Minister Schippers dit met zoveel woorden zegt, maar tegelijkertijd opmerkt dat “de Kamer het hoogste orgaan is in dit land”. Dat nu is een groot misverstand. We leven in een democratische rechtsstaat, niet in de dictatuur van de volksvertegenwoordiging. De Kamer is het hoogste wetgevende orgaan, maar tegelijkertijd moeten bestaande regels en afspraken worden nagekomen. En daarover oordeelt uiteindelijk de rechter.

De waan van de dag

Ook op andere terreinen heerst de waan van de dag. Een mooi voorbeeld is de casus “Europsyche”. Toen eind januari naar buiten kwam dat daar mogelijk zorg vergoed werd die niet tot het verzekerde pakket behoort – zoals de 'homotherapie' van Different – stond de politiek direct op de achterste benen. Toen zorgverzekeraars vervolgens de logische consequentie trokken en, op basis van de resultaten van materiële controle, de betalingen aan Europsyche stopzetten, was er opnieuw verontwaardiging. Mochten zorgverzekeraars wel controleren? Hoe zat het met de gevolgen voor patiënten en hulpverleners? Mevrouw Leijten van de SP presteerde het zelfs om een motie in te dienen waarin de minister gevraagd werd te regelen dat bestaande behandelingen mochten worden afgemaakt. Dat zou betekenen dat ongepaste zorg onrechtmatig uit de basisverzekering wordt vergoed. Blijkbaar ging dat uiteindelijk zelfs de SP te ver, want de motie werd op het laatste moment weer ingetrokken.

Behoefte aan consistent beleid

Zo zou ik nog wel even door kunnen gaan - maar wat is nu eigenlijk de boodschap? Dat de politiek niet deugt? Dat onze vertegenwoordiging in de Tweede Kamer van belabberde kwaliteit is? Het gaat er niet om de politiek de les te lezen. Het is volkomen terecht dat Kamerleden zaken aan de orde stellen waar burgers zich zorgen over maken. Het was terecht dat er vragen kwamen over de 'homotherapie', en het was ook terecht dat er bij het omvallen van Europsyche zorgen waren over de behandeling van patiënten die zorg nodig hebben. Maar de stelligheid en het gemak waarmee steeds weer nieuwe standpunten worden ingenomen, en de blijkbaar dwingende behoefte om die standpunten stante pede in regelgeving om te zetten, vormen een steeds groter probleem. De samenleving, en de zorgsector in het bijzonder, weet niet meer waarop zij mag rekenen. Wat is een convenant over 12.000 nieuwe banen in de  langdurige zorg waard, als het van het ene op het andere moment kan worden opgezegd? Er is grote behoefte aan consistent beleid.

Wees zorgvuldig

Vandaar mijn pleidooi: wees zorgvuldig. Dat is in de gezondheidszorg sowieso een goed uitgangspunt: niet voor niets is die zorgvuldigheid, het 'geen schade toebrengen', een centraal onderdeel van de artseneed. Kijkend naar de toekomst, om te beginnen met de verkiezingen op 12 september, is er wel enig twijfel mogelijk over de vraag of de politiek zorgvuldig met onze zorg zal omspringen. Er zijn partijen die het zorgverzekeringsstelsel, dat na twintig jaar discussie in 2006 is ingevoerd, helemaal opnieuw ter discussie willen stellen. Niet doen! Geef de zorgsector de ruimte en het vertrouwen om het succes van het stelsel - want dat is er, zeker ook in internationaal opzicht - verder uit te bouwen. Dat betekent niet dat alles altijd bij het oude moet blijven. Er zijn keuzes mogelijk, in het verzekerde pakket, in de financiering van het stelsel. In de AWBZ zijn keuzes zelfs hard nodig. Maar kies dan weloverwogen en wees terughoudend met tussentijdse koerswijzigingen en incidentenpolitiek. En ook als er onverhoopt wel gekozen wordt voor een andere koers: wees zorgvuldig. Koester de zorg.

Pieter Hasekamp
Algemeen directeur van Zorgverzekeraars Nederland (ZN)

8 Reacties

om een reactie achter te laten

Edo Paardekooper Overman

17 juli 2012

Weer een mooie 'vakantie-overdenking' Pieter ;-)
Maar als je schrijft: ".. maar tegelijkertijd moeten bestaande regels en afspraken worden nagekomen. En daarover oordeelt uiteindelijk de rechter." Daar hebben we ook een discussie over gezien; en moeten de tandartsen en anderen die menen dat regels en afspraken door de hoogste én democratische, wetgevende én uitvoerende macht onderuit worden gehaald dan allemaal naar de derde macht lopen?! Lijkt me ook geen wenselijk scenario? Toch?
Goede vakantie verder! En tot ziens :-)

Edo Paardekooper Overman

17 juli 2012

Weer een mooie 'vakantie-overdenking' Pieter ;-)
Maar als je schrijft: ".. maar tegelijkertijd moeten bestaande regels en afspraken worden nagekomen. En daarover oordeelt uiteindelijk de rechter." Daar hebben we ook een discussie over gezien; en moeten de tandartsen en anderen die menen dat regels en afspraken door de hoogste én democratische, wetgevende én uitvoerende macht onderuit worden gehaald dan allemaal naar de derde macht lopen?! Lijkt me ook geen wenselijk scenario? Toch?
Goede vakantie verder! En tot ziens :-)

Van Geel

17 juli 2012

Geachte heer Hasekamp,

Als volsvertegenwoordiging ben je verantwoordelijk voor het verantwoord besteden van het door de samenleving toegekende budget. Op het punt van zorgvuldigheid heeft U gelijk. Als gekeken was naar de kostenontwikkeling na invoering van het DBC-systeem in andere landen had het nooit ingevoerd mogen worden. In de VS betekende het een verdubbeling van de zorgkosten en zowaar, het is hier niet anders verlopen. In de VS heeft men het systeem nu eindelijk overboord gegooid. Moeten wij dan nog decennia lang bloeden voor een mislukt experiment uit naam van "consistent beleid"?

Het getuigt juist van grote moed van de minister om in het geval van het experiment met de mondzorg volmondig te beamen dat het mislukt is. Dat de beroepsgroep vervolgens via de rechter haar gelijk probeert te halen gaat echt helemaal nergens over. Gaat U eens de straat op en vraagt U tien willekeurige mensen hoe zij daar over denken. Dan zult U zien dat de volksvertegenwoordiging en de minister in dit geval precies doen wat zij horen te doen, namelijk de belangen van het volk vertegenwoordigen.

Klein

17 juli 2012

Pleidooi voor zorgvuldigheid.
De marktwerking in de zorg werkt niet. Paramedicus en patient zijn geen gelijke handels partners! Zorgverzkeringen fuseren en worden machtsimperiums.
De afgelopen 20 jaar is er heel veel veranderd omtrent (paramedische) vergoedingen onder het mom van kwaliteit verbetering, uiteindelijk gaat het niet om de patiënt (kwaliteit vd behandeling) maar om de poen. In de afgelopen 20 jaar heb ik mijn praktijk zien halveren!

Anoniem

20 juli 2012

De omissie van Schippers: “Dat komt omdat het volgens de polisvoorwaarden niet kan. Het heeft dus niet te maken met de DBC-regels. Dat was de omissie. Het was slordig. Ik heb dat toegegeven. Ik heb het hiermee recht willen zetten.”..
VS-GGZ was wel volgens DBC regels gemachtigd als hoofdbehandelaar, niet in polisvoorwaarden wordt haar na veel gepuzzel duidelijk, nu is het akkoord als hoofdbehandelaar: vanaf 2013.... Voor contact met NZA is ze plots demissionair voor iets wat formeel mocht, doch in de praktijk weer niet want de zorgverzekeraars hebben niet opgelet en de NZA?… NZA zitten slapen? Nee dat is een omissie Dat is haar taak niet nu…
Ze heeft daar immers in juni 2011 reeds intern met de zorgverzekeraars afspraken over gemaakt dat het minder moet met nieuwe aanbieders als Europsyche, ook al komt de constructie uit haar hand middels marktwerking. Dat Europsyche zelf daarover niet is geïnformeerd dat laat ze voor het gemak even weg..
Dossiers die in Jan 2012 zijn afgesloten en gefactureerd gaan over werk vanaf jan. 2011 toen verlengde arm nog mocht, dossiers in 2012 ging over VS-GGZ als hoofdbehandelaar wat vlgs de wet mocht, doch niet volgens de polisvoorwaarden die CZ diep in haar polisvoorwaarden in artikel X , sub X had verborgen. Dat vergat ze in haar omissie even... Ze schijnt zich niet te realiseren dat dossiers achteraf betaald worden. Omissie Dat ‘onverzekerde’ zorg iets anders is dan niet gecontracteerde zorg; daaraan zijn wel voorwaarden verbonden. Omissie
 
De zorgverzekeraar gaat contact opnemen en vervolgbehandeling… Met wie moet zorgverz contact opnemen als niet bekend is wie lopende dossiers heeft? Omissie
Gaat dat de zorgverlener doen? Effe dossier lichten want de zorgverzekeraar gaat bepalen of die dat gaat betalen, dus effe de privacy schaden dan maar? Omissie
Gaat dat de cliënt doen? Ik heb die en die diagnose uit de DSM-lV Gaat u, de zorgverzekeraar, dat voor mij vergoeden? Omissie

Anoniem

20 juli 2012

U schrijft in bovenstaand artikel dat moties zouden zijn ingetrokken dat klopt niet er zijn wel degelijk 2 moties over uitbetalen van zorgverleners en taakherschikking aangenomen: Zie hieronder:
Nr. 408
MOTIE VAN DE LEDEN WIEGMAN-VAN MEPPELEN SCHEPPINK EN VOORTMAN
 
Voorgesteld 5 juli 2012
 
 
 
De Kamer,
 
 
 
gehoord de beraadslaging,
 
 
 
constaterende dat Europsyche ruim drie jaar zonder problemen heeft gefunctioneerd;
 
constaterende dat lang niet alle behandelaars al die tijd zorg hebben verleend die op basis van de polisvoorwaarden van de verzekeraars niet rechtmatig was;
 
verzoekt de regering, zorgverzekeraars de opdracht te geven wanneer er wel sprake was van verzekerde zorg, de dbc's wel te vergoeden,
 
en gaat over tot de orde van de dag.
 
Wiegman-van Meppelen Scheppink
Voortman
 
 
Nr. 409
MOTIE VAN DE LEDEN WIEGMAN-VAN MEPPELEN SCHEPPINK EN VOORTMAN
 
Voorgesteld 5 juli 2012
 
 
 
De Kamer,
 
 
 
gehoord de beraadslaging,
 
 
 
overwegende dat cliënten die onder behandeling waren van een behandelaar via Europsyche in de meeste gevallen binnen tien dagen van de verzekeraar bericht krijgen hoe zij verder hun behandeling kunnen oppakken;
 
constaterende dat dit in sommige gevallen betekent dat cliënten maanden geen hulpverlening zullen ontvangen;
 
constaterende dat niet alleen de aard, maar ook de frequentie van de hulpverlening verandert;
 
verzoekt de regering, zorgverzekeraars een inspanningsverplichting te geven om ervoor te zorgen dat een lopende behandeling zo dicht mogelijk bij hun huidige behandeling gecontinueerd kan worden,
 
en gaat over tot de orde van de dag.
 
Wiegman-van Meppelen Scheppink
Voortman
 
 

Edward Kriek

21 juli 2012

" Er zijn partijen die het zorgverzekeringsstelsel, dat na twintig jaar discussie in 2006 is ingevoerd, helemaal opnieuw ter discussie willen stellen. Niet doen! "
Het feit dat men lang discussieert over een onderwerp en vervolgens een besluit neemt, betekent natuurlijk niet dat dat besluit de juiste is.
De curve van zorguitgaven als percentage BBP vertoont een uiterst verontrustende stijging sinds 2006.
Meer geld, minder zorg. Meer eigen bijdrage, hogere reserves bij verzekeraars.
Er is iets goed fout in dit systeem.
De verzekeraar zou zich weer moeten beperken tot haar core business: administratie van de interactie tussen zorgprofessional en patiënt/ verzekerde.

Anoniem

24 juli 2012

@ManagersDiary: "You cannot build character & courage by taking away a man's initiative & independence." ~Abraham Lincoln #business #leadership

Top