BLOG

Kan Nederland vijftien ziekenhuizen missen?

Kan Nederland vijftien ziekenhuizen missen?

Nederland kan wel 15 ziekenhuizen missen als kiespijn, aldus de directeur van een van de grootste verzekeraars van Nederland, Wim van der Meeren, van CZ in Tilburg. Hoe komt zo´n man aan het getal van 15 is mijn spontane reactie.

Het getal 15

Ik zou het niet weten. Ik sluit in ieder geval een gedegen onderzoek uit, dat aan een dergelijke conclusie ten grondslag zou liggen. Dat is er niet, ook niet in de boezem van de CZ-facturenfabriek. Ik sluit niet uit dat het bekende liedje over 15 miljoen mensen in dit kleine landje een belangrijke inspiratiebron voor deze uitspraak is geweest. Dus laten we het getal 15 maar even voor rekening van de CZ directie houden.

Behoud ziekenhuizen

Pikant is wel dat Wim van der Meeren in zijn leven voor hij de baas werd van CZ, directeur is geweest van verschillende grote en kleinere ziekenhuizen. In die hoedanigheid heb ik hem nooit horen vertellen dat Nederland wel een groot aantal ziekenhuizen kon missen. Sterker, hij was vroeger een groot voorvechter van het behoud van de kleinere ziekenhuizen op regionaal niveau. Als bestuurder van de pressiegroep van de kleinere ziekenhuizen, de SAZ, hield hij ferme betogen over nut en noodzaak van deze perifere instellingen die zo goed voor het belang van de patiënt waren.

Ach niets menselijks is ook Wim niet vreemd. Verandering van broodheer doet ook de spijzen die men voorschotelt veranderen. Bovendien zet hij met deze grofkorrelige uitspraken, de traditie voort van zijn voorganger Mike Leers. Die was ook altijd goed voor geruchtmakende geluiden over de zorg in Nederland, zonder dat je bezorgd hoefde te zijn dat er iets van terecht kwam.

Vermindering van capaciteit

Dat neemt niet weg dat het betoog over vermindering van capaciteit in het ziekenhuiswezen, maar ook elders in de intramurale sector, wel aandacht behoeft in het kader van de bezuinigingen die volgens velen noodzakelijk zijn.

Half miljard bezuinigen

Zo zijn er ook geluiden te vernemen over een noodzakelijke bezuiniging van een half miljard in de sfeer van de capaciteit van de academische ziekenhuizen. Ook deze oprisping is niet geheel zonder grond. Nederland heeft op basis van vele onderzoeken een flink overschot aan topklinische capaciteit. Acht academische centra voor een landje als Nederland is rijkelijk veel, zeker in het licht van de reeds aanwezige capaciteit bij de zogenaamde topklinische ziekenhuizen. Een suggestie mijnerzijds, ooit in een interview gedaan, om Amsterdam te verlossen van twee grote academische ziekenhuizen en daarom het VU medisch centrum af te bouwen, waarmede tevens een bijdrage zou worden geleverd om het grote overschot aan bedden in die regio aan te pakken, kon geen genade vinden bij de mannen broeders van de VU. Per kerende post kreeg ik een schrijven van een advocaat namens het bestuur van het VU medisch centrum, dat hij mij voor het gerecht zou slepen als ik dat nog een keer in het openbaar zou zeggen. Ik was toen nog voorzitter van het College Bouw Zorginstellingen. Vrijheid van denken prima, maar niet als het de VU betreft.

Bolwerk zorg

Desalniettemin is het vraagstuk rond de capaciteit van de zorg relevant als het gaat om bezuinigen in de zorg. En dan gaat het niet alleen om gebouwen en bedden, maar ook om het bolwerk van de zorg als zodanig. De ingewikkelde en complexe structuur vol met vaak dik verdienende beroepsbeoefenaren, managers, bureaucraten, verzekeraars incluis. Dit bolwerk dreigt bij de vele ideeën over bezuinigen in de zorg buiten schot te blijven. Immers alle aandacht van de bezuinigende politieke partijen gaat uit naar zaken als verhoging van het eigen risico, van de eigen bijdrage, van de premies en van aantastingen in het pakket van de basisverzekering. Kortom, vrijwel alle bezuinigen komen neer bij de burger en zijn gewoon pure lastenverhogingen.

Burger gaat meer betalen

In het kort gesteld: de burger gaat meer betalen en ziet zijn gezondheidszorg steeds duurder worden, terwijl de gemiddelde medische specialist gewoon zijn tonnen mag blijven verdienen, de mislukte directeuren hun riante afvloeiingsregelingen behouden, de megalomane ziekenhuisgebouwen mogen blijven bestaan, de kosten van de ingewikkelde bureaucratie alleen maar toenemen en allerlei mensen grof geld blijven verdienen aan de zorgbehoefte van de patiënt.

Tja, 15 miljoen mensen op dat hele kleine stukje aarde, die laat je in hun waarde, zo gaat dat bekende liedje verder. Maar niet op deze manier.

Rob Scheerder

16 Reacties

om een reactie achter te laten

Van der Meer

27 juli 2012

Het is maar zeer de vraag of er uberhaupt kleine ziekenhuizen, die persoonlijke zorg zorg dicht in de buurt van de patient en in goede persoonlijke samenwerking met huisartsen en verloskundigen leveren, zouden moeten verdwijnen. Misschien is er zoals Scheerder zegt wel een overcapaciteit aan academische en topklinische capaciteit in Nederland. Hoe groter een ziekenhuis hoe meer overhead, hoe meer bureaucratie, hoe meer kosten en dus een duurdere prijs. Hier lijkt een schone taak weggelegd voor verzekeraars om hier eens wat meer transparantie in te geven als de NMa dat tenminste toelaat.

ANH Jansen

27 juli 2012

Prima blog.

Ziet Rob Scheerder de terugvaloptie van Hans Hoogervorst als oplossing van de problemen? Wellicht een variant op het door Milton Friedman voorgestane model. Minimum basispakket verzorgt door de Overheid en de rest mag de burger zelf uitmaken? Zorgsparen, verzekeren of wat dan ook?

Ziet Rob Scheerder een mogelijkheid eventueel het Deens Model als terugvaloptie in te voeren?

Afwentelen van kosten op de burger kan niet doorgaan, zeker niet in het hybride model van Nederland. Zeker niet met een voor iedereen gelijke nominale premie, afschaffing van de zorgtoeslag en verdere verhoging van de werkgeversbijdrage. Dan zitten we helemaal op de USA lijn. En afschaffing van alle ex poste in combinatie met een altijd imperfecte ex ante verevening en de acceptatieplicht en de budgettering door de Overheid waardoor de private verzekeraars niet vrij zijn in het bepalen van hun premies is smeken om ethische problemen. Commissie Baarsma heeft geadviseerd dat zorgverleners dan hun bevoegdheid misbruiken om binnen budget te blijven: behandelingen uitstellen, verzwijgen of niet verrichten: wat de boer niet kent, mist hij niet. (B Baarsma stelt dat zorgverleners de bevoegdheid hebben het budget te overschrijden, implicerend dat het omgekeerde natuurlijk ook opgaat)

Levensgevaarlijke ontwikkelingen en geheel onnodig zoals ook Rob Scheerder stelt.

Inroepen van de terugvaloptie dan maar?

ANH Jansen

27 juli 2012

W vd Meeren is ook nog wakker. Wat een reactie weer. Hoe zit het ook weer met de eigen volume norm van CZ? Kleine ziekenhuizen en volumenormen gaan niet samen!

Private verzekeraars worden geacht met elkaar te concurreren en ziekenhuizen worden geacht met elkaar te concurreren. Vrijgeven van prijzen is dan het laatste wat mag in een concurrerende wereld. CZ zal dus andere prijzen krijgen dan Achmea in hetzelfde ziekenhuis. Dat is de markt. Kwestie van contracten opstellen. Voer voor juristen.

Het meest verkrachte woord in de zorg is "transparantie".

De couvert modellen van CZ, VGZ, Achmea, Menzis, DSW, zijn alles behalve transparant. Niemand weet welke prijs er wordt betaald voor een dienst. IDEA? Dagprijzen? WMG nacalculatie? Onderhandse aanbestedingen? Bevroren prijzen teruggaand naar prijslijsten van 2 jaar terug? Niets is de zorgverzekeraar te gek om een zo ondoorzichtig mogelijk schild op te werpen voor verplicht verzekerden en zorgaanbieders om maar zoveel mogelijk toe te kunnen voegen aan de reserves, na aftrek van onkosten.

Laat de NMa de poot stijf houden of anders zelf maar de handdoek in de ring gooien en de terugval optie van Hans Hoogervorst inroepen: bij een NHS/Scandinavisch model heb je geen last van EU en NL Mededingingsregels.

Wat wil CZ directeur W vd Meeren nog meer? Wat let CZ directeur om zelf de terugval optie in te roepen?

Model Milton Friedman laat genoeg ruimte over voor private verzekeraars die zich ook dan moeten houden aan EU en NL mededingingsregels. CZ directeur W vd Meeren kan dan wel solliciteren naar de functie van directeur Ziekenfonds Brabant/Limburg. Salarisschaal 18.

Als ziekenfondsdirecteur kan Wim vd Meeren voor "God" spelen, binnen de afgesproken kaders en volgens de afgesproken spelregels. We leven wel in een beschaafd land met hoge ethische normen en waarden.

Nou? 12de september kan een nationale feestdag worden. Bij juiste keuze wordt door 1 partij de terugvaloptie ingeroepen. Gaan we weer normaal doen.

Wim van der Meeren

27 juli 2012

Beste Rob,
Leuk je column te lezen, maar ik heb wel een paar opmerkingen.
De belangrijkste: je hebt mijn bijdrage aan het tv programma "Altijd wat", niet gezien, maar je bent uitsluitend afgegaan op het mediahypeje over het getal 15.
Voor alle helderheid: CZ heef geen lijst van 15 te sluiten ziekenhuizen en die komt er ook niet. Ik heb op de vraag van de journaliste aangegeven dat we met minder capaciteit toe kunnen, als we overbodige behandelingen schrappen, scherper indiceren en de poortwachtersrol van de huisarts verder versterken. Teveel aanbod leidt tot teveel zorg, en het getal 15 is ongeveer 15%.
Ik begrijp dat jij het op zich toejuicht als er iets over overcapaciteit gezegd wordt.
Het was een mooie uitzending, zoek hem eens op (NCRV, 10 juli).
Dat ik ooit akief ben geweest als SAZ-man is pertinente onzin. Ik was wel jaren NVZ bestuurder. Van de zije van de SAZ wordt me regelmatig verweten dat ik tegen leine ziekenhuizen ben. Ook dat is onzin.
Dat ik als CZ voorzitter andere verantwoordelijkheden heb dan als ziekenhuisbestuurder is evident. Kostenbeheersing is in mijn huidige rol belangrijker geworden.
Op een echt andere visie op zorg zul je me niet kunnen betrappen.

ANH Jansen

27 juli 2012

Merkwaardig dat de verzekeraars met geen woord reppen over de tekortkomingen in het systeemmodel zorgstelsel 2006, tenminste niet in het openbaar, en alle andere deelnemers er de buik vol van hebben; zorgverleners, patiënten, werkgevers, toezichthouders.

Wat is er zo moeilijk om het systeemmodel eens te bekijken van een afstandje en de opties te bekijken?

Of is het verdienmodel voor zorgverzekeraars te goed om het te bespreken? Te angstig dat de terugvaloptie toch zal worden benut?

En een directeur van een ziekenfonds heeft toch een geheel andere visie dan de directeur van een private verzekeraar. Het zou wel heel vreemd zijn als dit niet het geval is.

ANH Jansen

27 juli 2012

En wat een visie op zorg houden de private verzekeraars erop na; het zijn geen ziekenfondsen. Dat is duidelijk. Achmea laat het nogmaals zien.


http://www.achmeazorg.nl/medisch-specialistische-zorg/Downloadlijst/Medisch_Specialistische_zorg/Formulieren/180100102_inkoopdocument-MSZ_LR.pdf

Achmea boekt alvast 1% doorleverplicht in.

Op een totaal budget van 24 miljard euro is dat in ieder geval 240 miljoen verdiend. 95% van de aanneemsom wordt gegarandeerd. 5% optioneel. 1% doorleverplicht.

Gemiddeld 2 miljoen per ziekenhuis. Per verzekeraar. De anderen kunnen en zullen niet achterblijven. Zo werkt dat in Nederland.

En verder heel wat fraais;

• DM type 2-zorg inkopen via een Achmea-benchmark op basis van een vergelijking
tussen zorgaanbieders op prijs en volume;

--Achmea Benchmark? Weer een instinkertje van x miljoen.

En een Menzis-Benchmark, een CZ benchmark, een VGZ Coop Benchmark en dan niet alleen voor DM2, maar ook voor andere af te bakenen aandoeningen.

Tja. Waarom stijgen de kosten ook weer en hoe zal het plafond van 2.5% netto groei eruit gaan zien nadat 100 ziekenhuizen ertegen zijn geknald?

Laat E Schippers haar MBI maar alvast schoonmaken en doorladen. Proefschieten op de apothekers zal niet meer lukken; die liggen al met de pootjes omhoog. Wachtend op het genade schot. Daar is het MBI te duur voor.

De huisartsen dan maar?

ANH Jansen

28 juli 2012

16 juli VWS commissie vergadering. NZi komt eraan en de geleerde en deskundige Tweede Kamerleden stellen vragen.

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33243-5.html

We blijven links en rechts shoppen en vergeten dat Nederland een totaal ander stelsel heeft: marktwerking en concurrentie. Al dan niet gereguleerd als de prijs maar lager is en de kwaliteit nog een beetje acceptabel.

Hier de PvdA: de PvdA shopt in Engeland en Zweden.

Deze leden wijzen de regering er in dit verband nogmaals op dat de openbaarmaking van kwaliteitsprestaties in Zweden tot een sterke opwaartse prestatiedruk heeft geleid en bovendien kosten bespaart. Adviesbureau BCG heeft berekend dat deze besparing op de lange termijn 4,3 miljard euro bedraagt. Kan de regering aangeven of en zo ja in hoeverre de ervaring uit Zweden is meegenomen in de nu voorliggende voorstellen en waarom niet is gekozen voor dit Zweedse model? Verdient dit model, waarin veel geld wordt bespaard, niet de voorkeur boven het eenzijdig verschuiven van lasten naar de burger via verkleining van het pakket en verhoging van het eigen risico? Hoe kan de regering verant-woorden dat voor lastenverzwaring voor verzekerden die gebruikmaken van zorg (en met name voor chronisch zieken en ouderen) wordt gekozen, terwijl er aantoonbaar kostenbesparing valt te behalen via het Zweedse model? De leden van de PvdA-fractie zijn gecharmeerd van het NICE-model in Engeland. De belangrijkste conclusie over de afgelopen jaren is dat de zelfregulering in Nederland niet het beoogde resultaat heeft gehad. NICE is een gedegen, wetenschappelijk en onafhankelijk instituut dat standaarden en indicatoren verplichtend oplegt. Deze leden vragen waarom niet is gekozen voor een dergelijk model waarbij het Kwaliteitsin-stituut daadwerkelijk doorzettingsmacht heeft. Kan het Kwaliteitsinstituut nadat de standaarden zijn vastgesteld afdwingen dat ze dan ook worden toegepast?

Dan heeft de PvdA toch wat gemist sinds 2006; 1 centraal orgaan voor eenzelfde kwaliteit in een marktomgeving? Dat gaat niet werken. NICe en Zweden hebben een nationaal systeem. Geen concurrentie, geen marktwerking. Alles kan transparant. Alles via benchmarking te optimaliseren. En tegen lagere tot veel lagere kosten dan in Nederland.

Lees dit stuk. Neem een Bavaria en vraag je af dat een directeur van een private verzekeraar durft te stellen dat er geen verschil is tussen een ziekenfonds en een private verzekeraar.

Waarom zijn bestuurders en werknemers van de Nederlandse private verzekeraars vrijgesteld van de Balkende Norm?

Daarop geeft W vd Meeren geen antwoord. Idem Bas Leerink. Idem Roger van Boxtel.

Systeemmodel Nederland werkt als volgt: VWS bepaalt met MinFin en CPB het totale budget, en vervolgens de budgetten per sector. Uit dat totale budget wordt de theoretische nominale rekenpremie berekend. Die premie wordt in het voor vooroverleg voor de bepaling van de begroting voorgelegd aan de private verzekeraars: kunnen zij uitkomen met deze nominale premie in samenhang met het voorgestelde basispakket?

De verzekeraars zeggen altijd neen in de hoop op een kleiner basispakket of een hogere rekenpremie.

Als eenmaal de rekenpremie is vastgesteld gaat het spel voor de buhne beginnen en komen de verzekeraars na de derde dinsdag in september met hun premies. En wat een verrassing. Altijd is DSW de goedkoopste en zijn de 4 grote verzekeraars allemaal gelijk. Wat een marktwerking en wat een keuze voor de zorgconsument.

De grote grap is nu: als de uitgaven, de schadelast in jargon van schadeverzekeraars, onder de vastgestelde premie blijven is het verschil voor de verzekeraars zelf. Dat verschil wordt niet terugbetaald aan de verzekerden of aan de schatkist.

Verschil tussen een private verzekeraar en een ziekenfonds is de economische financiele prikkel.

Om welke bedragen dit gaat? Achmea verdiende op de verplichte basisverzekering 600 miljoen euro netto winst.

Iedere Nederlander betaalde 50 euro per jaar aan Achmea om als zorgverzekeraar te mogen opereren. Een zuiverder definitie van een vergunning voor het printen van geld is niet te geven. Wordt een Nederlandse Zorgverzekeraar!

Zo ook bij Menzis, CZ, VGZ Coop en de anderen. Netto winst bedroeg in 2011 een 2 miljard euro.

Vandaar dat CZ bestuursvoorzitter W vd Meeren op skipr durft te stellen dat er geen verschil is in visie in zorg in zijn tijd als ziekenfondsdirecteur en als directeur van een schadeverzekeraar in zorg.

Het verschil zit hem in de financiele revenuen!

Zou Wim van der Meeren hetzelfde werk doen voor een ziekenfondstarief?

En waarom heeft de politiek en ambtenarij gekozen voor het private verzekeringsmodel?

D66 had in 2005 Ursie Lambrechts als woordvoerder zorg. D66 was toen voorstander van een NHS/Scandinavisch model zorgstelsel. Bovengetekende heeft zich zelfs nog aangemeld als D66 lid om dit standpunt te ondersteunen.
Tussen aanmelding en concretisering lidmaatschap werd opeens Bert Bakker woordvoerder Zorg en werd D66 opeens voorstander van een privaat model!

Per 2006 kreeg Nederland het hybride "stuck in the mud' model en werd Roger van Boxtel bestuursvoorzitter van Menzis. Roger van Boxtel D66.

Toeval bestaat niet. Ook niet in de politiek.

Milton Friedman gaaf een stemadvies voor de SP.

De OESO gaf een stemadvies voor de SP.

Beiden gaven aan dat dit nadrukkelijk uitsluitend voor de zorg betrof. NHS/Scandinavisch model anno 2012 normen en waarden en mogelijkheden maakt het leven voor iedereen veel gemakkelijker, draaglijker en eenvoudiger.

Nadeel is dat het Openbaar bestuur aan de bak moet!

Waarom heeft Nederland gekozen voor een privaat model?

Volg het advies van Milton Friedman en stem SP met een disclaimer. 12de september nationale feestdag!

ANH Jansen

28 juli 2012

"De leden van de SP-fractie vragen de regering toe te lichten wat precies wordt bedoeld met de eigen verantwoordelijkheid voor goede zorg die zorgbehoevenden geacht worden op te pakken. Deze leden kunnen zich niet voorstellen dat tegen mensen die slechte zorg hebben gekregen wordt gezegd: «jammer, eigen verantwoordelijkheid. Had u maar beter moeten kiezen als zorgconsument.» Het feit dat er überhaupt een wetsvoorstel tot oprichting van een Kwaliteitsinstituut nodig is om te komen tot eenduidige kwaliteitsnormen, bewijst naar het oordeel van de leden van de SP-fractie dat hier sprake is van een zeer complexe materie. Zij vragen de regering om toe te lichten hoe burgers zonder medische opleiding de kwaliteit van zorg kunnen beoordelen als zelfs hoogopge-leide zorgprofessionals er onderling vaak niet uitkomen."


En de VVD: Verzekeraars doen meer en meer aan zogeheten selectieve inkoop van zorg. Maakt deze trend niet dat het Kwaliteitsinstituut op termijn overbodig zou moeten worden, omdat zorgverzekeraars de lat steeds hoger leggen en zij zorgaanbieders die niet aan de criteria voldoen niet meer contracteren?

En de SP nog een keer:

De zorgverzekeraars worden geacht te concurreren en zich hierbij onderling te onderscheiden op basis van hun zorginkoop. De regering wil zorgverzekeraars om deze reden terecht niet verantwoordelijk maken voor de totstandkoming van afspraken over goede zorg. Dit is aan de beroeps-groepen. De leden van de SP-fractie wijzen de regering erop dat, ongeacht wie de normen opstelt, het door de totstandkoming van deze normen voor zorgverzekeraars moeilijk zal zijn om zich op basis van de kwaliteit van ingekochte zorg te profileren. Eenduidige kwaliteitsnormen verdragen zich moeilijk met concurrentiebelangen van zorgverzekeraars. Deze leden vragen de regering om een reactie op de opvatting dat de komst van eenduidige kwaliteitsnormen gepaard hoort te gaan met het beëindigen van de concurrentie tussen zorgverzekeraars. Wordt deze concurrentie niet gestopt, dan hebben de kwaliteitsnormen weinig zin omdat zorgver-
Tweede Kamer, vergaderjaar 2011–2012, 33 243, nr. 5 7
zekeraars zich bij de zorginkoop laten leiden door financiële en concurren-tiebelangen, zoals de affaire rond de borstkankerzorg en CZ heeft laten zien.


----Je zou blijven lachen als het allemaal niet zo in triest was.

Adviezen van Milton Friedman en de OESO komen niet uit de lucht vallen.

Welke belangen spelen er nu bij het Nederlandse Openbaar bestuur en de private verzekeraars om die zeer deskundige en objectieve adviezen in de wind te slaan?

We zien de reactie en inbreng van W vd Meeren, R v Boxtel en B Leerink in vertrouwen tegemoet.

Tot over 25 - 50 jaar.

ANH Jansen

28 juli 2012

En de VVD tot slot over wie het moet betalen:

–Het NZi is verantwoordelijk voor het verzamelen, samenvoegen en beschikbaar maken van informatie over kwaliteit van verleende zorg. Deze informatie moet aangeleverd worden door zorgaanbieders. Voorkomen moet worden dat zorgaanbieders kosten proberen af te wentelen op het NZi. Zijn hier voldoende waarborgen voor? Is deze verplichting voor zorgaanbieders voldoende concreet, of kan het uitwerken van eisen aan tijdigheid en manier van aanleveren van toegevoegde waarde zijn?

---De tijd van de zorgaanbieder is volgens de VVD gratis.

Zorgaanbieders zijn toch ondernemers? Die werken voor eigen rekening en risico en zijn toch allemaal schatrijk?

De VVD.

Daarom stemde Milton Friedman als hij dat in de USA kon op de SP. (als het de zorg betrof)

ANH Jansen

29 juli 2012

Wim van der Meeren ?@WvdMeeren

Mooi, hoe trots de Britten zijn op hun NHS #openingsceremonie Olympische spelen

--Ja, onbegrijpelijk he? Hoe kan je nou trots zijn op een zorgstelsel zonder de baten van private verzekeraars als CZ? Hoe kan zoiets nou functioneren en dat de hele Engelse samenleving daar nog zo openlijk trots op zijn ook!

De verbazing spreekt uit de woorden van CZ directie voorzitter W vd Meeren.

Zullen wij het ook eens gaan proberen? Kunnen we ook eens ergens trots op zijn.

Jaap van den Heuvel

29 juli 2012

Leuke blog Rob. We zij er alleen nog lang niet uit. Wat mij vooral boeit is dat iemand die iets gaat kopen, het aantal aanbieders teruggedrongen wil zien. Dat lijkt in ieder geval niet logisch.

Roemer

29 juli 2012

Beste AHN Janssen,

Als je echt ons standpunt goed wil verdedigen: Ophouden met die lange betogen! Ook niet elke keer met dat OESO rapport komen. En zeker niet dat onsamenhangende gebazel over Friedman. Gewoon korte zinnen gebruiken. In ieder geval iets over dat de rijken meer belasting moeten betalen.

Succes,

Emiel

Anoniem

30 juli 2012

Zou iemand die lange betogen van ANH Jansen lezen? Ik ben na 2 regels de draad al kwijt. Je mist je doel meneer Jansen. Ongetwijfeld zinnige inhoud, maar je middelen moet je verbeteren om echt toegevoegde waarde te hebben.
Als ik de reactie van Wim zo lees dan heeft de columnist zijn vooronderzoek niet goed gedaan. Dat vind ik erg jammer en het vermindert direct de waarde van inhoud.

Derhalve vind ik wel dat er door CZ te vaak boude uitspraken worden gedaan onder het motto knuppel-hoenderhok. Het begint een beetje obvious te worden. Het irriteert.

Antoinette Vietsch

30 juli 2012

Als medewerker bij het Bouwcollege voor deed ik graag mee met het interne spel welk ziekenhuis kan dicht. Zeker omdat het Bouwcollege destijds ook de specialistenplaatsen, de IC-bedden enz. bepaalde.

Het nieuwe is nu dat men fuseert zonder nieuwbouw. Dus wel kwaliteit slechte locatie verhogen, maar niet concentreren. Ervaring leert dat dat geld kost, wat er niet dus. Dus dit is een tijdelijke oplossing. Functieverdeling of locatiesluiting lijkt het vervolg.

Voor een ieder die ook het sluitingsspel wil spelen, kijk op de kaart van alle ziekenhuizen in de zorgatlas (http://www.zorgatlas.nl/zorg/ziekenhuiszorg/algemene-en-academische-ziekenhuizen/aanbod/locaties-algemene-en-academische-ziekenhuizen/#breadcrumb) en bepaal wie gaat afvallen.

ANH Jansen

30 juli 2012

We hebben de tip van E Schippers maar eens opgevolgd.

http://www.ecade.org/Persbericht%20TVeVM.pdf

K.P. Companje (red.), Tussen volksverzekering en vrije markt. Verzekering van
zorg op het snijvlak van sociale verzekering en gezondheidszorg 1880-2006,
Aksant 2008, ISBN 978-90-5260-294-3, pp. 938, prijs n 39,90

In Tussen volksverzekering en vrije markt wordt het ontstaan en het functioneren van
het oude stelsel met de vormgeving van het nieuwe in verband gebracht.

Debatten en beslissingen die honderd jaar geleden werden
genomen, hebben ook vandaag nog hun weerslag. In dit boek wordt de samenhang
tussen heden en verleden meer dan duidelijk.

----Tja. Gelezen. 938 pagina''s lang betoog. Zo is het gekomen en zo zal het gaan.

Inclusief de beschrijving van de speltheorie onderliggend aan het Zorgstelsel 2006 en de voorspelling dat de administratieve lasten niet zullen dalen zoals de Overheid dat verwacht, maar dat dat de verzekeraars een zorg zal zijn. Zij behouden hun verdienmodel. Perfecte lobby machine. Gefeliciteerd.

Jammer dat SP voorman Roemer niet begrijpt dat de OESO juist ingaat op het betalen naar inkomen en daarvoor de politieke, sociale en ethische onderbouwing aandraagt. Maar ja. In 938 pagina was de blik ook al naar binnen gericht. Prima boek en verplichte leesstof.

12de september wordt dan ook geen Nationale Feestdag.

We gaan Hans Hoogervorst maar eens opzoeken. Follow the money.

ANH Jansen

30 juli 2012

Gebrek aan humor? Vond het zelf wel grappig dat Milton Friedman, de kampioen van de vrije markt, na onderzoek zelf tot de conclusie moest komen dat de zorg geen markt is. Zorg geen markt is toch de slogan, one liner, van de SP?

Tekent Milton Friedman dat hij dat vervolgens ook toegaf.
Hij was geen voorstander van een volledig single payer systeem. Maar werkgevers moesten er buiten blijven. Kom daar in Nederland eens om. De werkgevers worden juist zwaarder belast, met enorme nadelen. Milton Friedkan kan het allemaal goed uitleggen.

Dat Milton Friedman een stemadvies zou hebben uitgebracht voor de SP klopt dan ook niet helemaal, maar was onderdeel van de grap.

En de OESO? 2 dikke rapporten. Jammer dat de SP er niet aan wil. OESO is zeker geen socialistische club en als die "Denktank" landen adviseert om een NHS/Scandinavisch model in te voeren lijkt me er toch wat aan de hand. Of heeft de SP de handdoek in de ring gegooid tav het systeemmodel Zorgstelsel 2006. Gezien het geschiedboek van KP Companje zou dat kunnen kloppen. Ook de SP steunt de continuïteit van het Regeringsbeleid. KP Companje beschrijft het allemaal.

Kan Nederland 15 ziekenhuizen missen? Systeemmodel Zorgstelsel 2006 gaat uit van een zero sum game. En daarin kunnen 15 ziekenhuizen worden gemist. Maar of de kosten daarmee worden verlaagd is een ander verhaal.

40% van de bedden in ziekenhuizen staan leeg! Die bedden staan niet in de open lucht. 40% van de ziekenhuizen staat, kort door de bocht, leeg. Dat is geen bewuste overcapaciteit ivm calamiteiten. Doelmatiger is dan het plaatsen van tenten of bedden op de gang.

Van de wel gebruikte 60% is de doorloopsnelheid het laagste van alle OESO landen.

Guus Schrijvers ontving enige jaren terug de directeur van Cleveland Clinic. Die directeur schrok van de productiecijfers van Nederlandse ziekenhuizen: 'als je zo weinig doet, kan je geen betrouwbare statistieken produceren". Informeer bij Guus Schrijvers, Utrecht.

Om die overcapaciteit en onderproductie aan te pakken adviseert de OESO een NHS/Scandinavisch model door te voeren. De enige partij in een beschaafde samenleving die in rechte kan saneren en sturen is de Overheid zelf!

Met een one-liner als "laat de rijken meer betalen" kom je er dan niet. Inkomensafhankelijke premies zijn onderdeel van een NHS model.

Of wil de SP de private verzekeraars handhaven? Lees dan eens het boek "Deadly Spin" van een berouwvolle ex directeur van Aetna zorgverzekeraar.

En excuses weer voor de lengte. Met een one liner kan je hier niet mee wegkomen en inhoud komt per meter.

Top