BLOG

Plannen zat, nu alleen nog maar kiezen…

Plannen zat, nu alleen nog maar kiezen…

Het regent plannen in de zorg. Plannen over kwaliteit, ideeën om de snel groeiende kosten te beperken. Dat de noodzaak van verbeteringen in de zorg groot is, is iedereen wel duidelijk. Haagse oplossingen bestaan vooral uit het verhogen van eigen risico’s en eigen bijdragen. Daar houden we het stelsel niet meer overeind. Er zal meer naar de inhoud gekeken moeten worden.

Kwalitatief goede zorg is bijvoorbeeld echt iets anders dan veel zorg en al helemaal iets anders dan zorg die niet optimaal is. We weten allemaal dat er overbehandeling plaatsvindt, we weten allemaal dat slechte kwaliteit geld kost. We moeten af van het denken dat de dokter alleen goede zorg levert als hij maar pillen voorschrijft of opereert.

Informeren

Beter is de dokter die tijd neemt voor de patiënt, om hem goed te informeren en door te praten over wat een behandeling inhoudt. Samen beslissen over het behandeltraject. Een goed geïnformeerde patiënt is daarvoor een voorwaarde. Daarbij is een discussie over ‘hoe lang ga je door met behandelen’ essentieel; niet het makkelijkste onderwerp maar wel noodzakelijk.

Voorbereiden

Als laatste noem ik het aanpassen van de AWBZ: dat moet een sociale verzekering zijn voor mensen die een handicap hebben of langdurige psychische problemen hebben. Voorzieningen die we in een fatsoenlijk land op basis van solidariteit willen betalen. Ouderenzorg moet onderdeel worden van de ZVW en ingepast worden in de hele levensloop. Want ouder worden doen we allemaal, en daar kunnen we ons op voorbereiden.

Kwaliteit van leven

Wat mij betreft moeten deze punten snel aangepakt worden, omdat het de zorg beter maakt en omdat ons geld dan beter besteed wordt. De perverse prikkels moeten uit het stelsel. De voorlichting aan en het gesprek met de patiënt - het kijk- en luistergeld - moet betaald. Het debat over de vraag wat zorg bijdraagt aan de kwaliteit van leven moet hoog op de agenda. En de AWBZ is echt aan herinrichting toe. Daar hebben we de politiek voor nodig.

Gatenvuller

Echte keuzes en verbeteringen zijn nodig. Het is de enige manier om te voorkomen dat steeds weer naar het verhogen van het eigen risico en eigen bijdragen gegrepen wordt. Dat is een eenvoudige maar desastreuze gatenvuller, waarbij de rekening klakkeloos wordt doorgestuurd naar de patiënt.

Wilna Wind, directeur NPCF

6 Reacties

om een reactie achter te laten

Anoniem

24 augustus 2012

Voor lange termijn denken is visie nodig, is wilskracht nodig en is vooral durf nodig. De durf zit hem in: durven denken buiten gangbare kaders, durven denken in daadwerkelijke oplossingen. Ook durven denken over de grenzen van partijpolitieke kaders en vooral durven denken over 'regeerperiodes' heen.
Helaas wordt er nu vrijwel alleen uitgegaan van de 'veilige reeds bekende kaders'. Mij is duidelijk dat de minister het een zorg zal zijn hoe en op wat voor wijze zorg Nederland er na de regeerperiode erbij staat. Overigens wil ik de bal niet alleen leggen bij de Overheid. Er zijn nogal wat uitvoerende organisaties met een dik pak boter op het hoofd. Wat ik helaas mis is de gezamenlijkheid in de gemeenschappelijkheid. Vaak reageren en zitten partijen in samenwerkingsverbanden vanuit eigen visie en eigen organisatieopzet. Hier is op zich niets mis mee maar in het kader van preventie en kostenbeheersing (kostenverdeling) "moeten" partijen het doel en de uitkomst van dat wat preventie en zorg voor ogen heeft boven de schotten van de eigen organisatie zetten.
Toen zorgverzekeraars vertelden dat zij schade experts zijn begreep ik dat de verandering niet van die kant kan komen. Met zorg voor de (goede betalende) verzekerde wordt blijkbaar curatieve zorg bedoeld (zeker van belang). Echter zorg voor, nogmaals de goed betalende verzekerde, zit hem juist in het serieus nemen van die verzekerde en ervoor zorgen dat zij/hij niet ziek wordt en als zij/hij al ziek is er voor zorgen dat zij/hij niet nog zieker wordt. Stimuleren en ondersteunen bij Gezond Gedrag.
Verandering kan wel komen van de professional. Richtlijnen, standaarden, protocollair werken en altijd ervan uit gaan dat ieder individu anders is en Mens is.
Zorgverleners zien en aanspreken op de positie die zij innemen. Niet meer en minder. Bijvoorbeeld: De huisarts wordt een te groot podium gegeven. Ook zij/hij is een “kleine” schakel in het zorgproces (gemiddeld 2350 burgers waarvan er 10% echt duidelijk in beeld zijn bij de huisarts). Voor de specialist zou ik hetzelfde kunnen opschrijven.
Ik pleit voor transparantie en normalisering van alle betrokken partijen.

Wim van der Meeren

24 augustus 2012

Mooi blog Wilna!
Beste anoniem, hoe komt u erbij dat zorgverzekeraars slechts schadeverzekeraars zijn?
CZ voelt grote verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van zorg en de handhaving van de solidariteit (door kostenbeheersing).
Ook andere zorgverzekeraars spannen zich hiervoor in.
Samenhang in de ouderenzorg is echt te verbeteren door schotten tusen Zvw en AWBZ weg te halen.

Frank Conijn - www.gezondezorg.org

24 augustus 2012

Het eigen risico verhogen is inderdaad een slecht idee omdat het slechts kosten verschuift en mensen met een zorgbehoevende handicap of ziekte onevenredig zwaar treft.

En het is in die vorm ook niet nodig omdat er nog veel meer zaken zijn die kostenbesparend kunnen werken zonder dat de kwaliteit of de toegankelijkheid van de zorg erdoor in gevaar komt. Soms werken ze zelfs kwaliteitsbevorderend en kostenbesparend tegelijk.

Ik zou hier een opsomming van die zaken kunnen geven, maar dan wordt het wel een erg lang stuk, ook omdat sommige zaken toelichting behoeven. Gemakshalve verwijs ik derhalve naar www.gezondezorg.org/samenvatting.php.

ANH Jansen

25 augustus 2012

Natuurlijk zien de private verzekeraars het wel zitten: Zvw en AWBZ samen op 1 hoop en uitvoering door de verzekeraars zelf; inning van AWBZ premie door de verzekeraar? Privaat bedrijf dat inzage krijgt in het inkomen van een burger? Gekker moet het niet worden of wordt de AWBZ premie ook nominaal?

Hoe solidair is Nederland dan nog wel?

Solidariteit en kostenbeheersing? Nominale premie, afschaffing van de zorgtoeslag, afschaffing van de tegemoetkoming chronisch zieken, en solidariteit gaan niet samen. Kostenbeheersing heeft weinig tot niets te maken met de klassieke betekenis van solidariteit.

Het typeert de denkwijze van een bestuurder van een schadeverzekeraar; de schadelast moet worden beperkt tot onder de gemiddeld ontvangen premie.

Verhoging van eigen bijdragen en eigen risico's dragen niets bij tot de kostenbeheersing, maar alles met afwentelen van risico's en kosten op burgers; de vervuiler betaalt. Heeft allemaal niets met solidariteit te maken.

En wat CZ en Achmea en VGZ verstaan onder solidariteit is het eendrachtig afwentelen van verzekeraars risico op zorgaanbieders: dagprijssystematiek, bevriezing van prijzen, nacalculatie als het aantal wmg regels meer is dan de verzekeraaars hadden gedacht, een vrijwillige bijdrage afdwingen ter vervanging van de claw back.

De OESO stelt niet voor niets dat een NHS/Scandinavisch model het meest robuust is en meest toekomstig bestendig. De wereld kan heel goed zonder zorgverzekeraars en helemaal heel goed zonder zorgschadeverzekeraars. Dan pas krijg je betere kwaliteit voor een lagere prijs, betere spreiding van aanbod. Innovatie.

Bedenk dat sinds 2006 de reistijd voor het bereiken van acute zorg is verlengd van 15 minuten naar 45 minuten!

Dankzij de invoering van het systeemmodel Zorgstelsel 2006 onder druk van verzekeraars als CZ, Achmea, VGZ en Menzis. Kosten zijn enorm gestegen en de kwaliteit is afgenomen. Wat was ook weer het doel van het systeemmodel voorgestaan door CZ et al?

Achmea heeft in 2011 326 miljoen euro winst gemaakt op de zorg. Premie inkomsten 12.4 miljard euro. 3% winst.
En de DNB durft te beweren dat de bedrijfskosten 3.9% bedroegen en de totale winst voor alle verzekeraars bijeen 0,9%; 361 miljoen! Zouden Menzis, VGZ en CZ et al het doen voor een winst van 35 miljoen! Zorg en Zekerheid alleen al had een winst van 50 miljoen!

Wie de cijfers beheert beheerst de wereld!

Dat is nog eens een lobby! Tot in de kantoren van de DNB reikt de lange arm van de SpinDoctor van ZN! Hij zit zo diep dat de prostaat al is gepasseerd.

Ben Crul

26 augustus 2012

Inderdaad prima blog Wilna en itt sommige reacties gaat jouw blog uit van situatie 2012 en verder. Langzaamaan zie ik dat zowel patienten(verenigingen) , politiek, wetenschappelijke verenigingen van oa artsen en - ja zeker - ook de zorgverzekeraars dezelfde boodschap uitventen van doelmatige en niet-verspillende kwalitatief goede en veilige zorg. Net als CZ zijn wij ook bij Achmea hard bezig om daarover contractueel vastgelegde afspraken te maken met degenen die die zorg leveren. Hoe groter en breder het draagvlak is des te hoger de kans op succes. Jijbakken heeft niet zoveel zin, uitvoeren met elkaar van wat nodig is voor ons aller premie en zorg des te meer. Ik blijf optimistisch ondanks dat er zaken niet goed gaan.

Pals-Schilder

26 augustus 2012

Overheid & ouderenzorg

De oudere van de toekomst neemt zelf de regie, wil erkenning van de individualiteit en ondersteuning niet alleen voor de fysieke gezondheid en hygiëne maar voor de mens die actief wil zijn, die zich geestelijk goed wil voelen en ondersteuning nodig heeft. Organisaties staan voor de uitdaging dit op een aantrekkelijke en betaalbare manier te regelen.

Nieuwe visies, nieuwe medewerkers
Nieuwe benaderingen stellen nieuwe eisen aan medewerkers. Ze moeten vanuit een gelijkwaardige positie in gesprek met ouderen spreken over de mogelijkheden van het netwerk en aanvullend de behoefte aan extra ondersteuning en service. Hoe geef je elke oudere optimaal de regie over het eigen leven? Hoe doe je dat binnen de beschikbare tijd en het budget? Hoe houd je bovendien rekening met verschillende culturen? Hoe lever je indien gewenst extra dienstverlening? Hoe schakel je het netwerk van de cliënt op een goede manier in?

Rol van de overheid
Kortom dit zijn de uitdagingen voor de ouderenzorg in de toekomst. Prima dat de overheid de financiering deels neerlegt bij de cliënt. Maar regel eerst dat de juiste infrastructuur er ligt op buurtniveau.

Top