BLOG

Lerend ziekenhuis durft 'fouten' te tonen

Lerend ziekenhuis durft 'fouten' te tonen

De VVD wil dat mensen kunnen kiezen uit verschillende zorgaanbieders. Maar die keuzevrijheid heeft alleen betekenis als er inzicht is in de kwaliteit van zorg. De afgelopen tijd kwam ik twee goede voorbeelden tegen van transparantie.

Vorig jaar werd ik gebeld door de maatschap van cardiologen van het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven. Zij belden met de mededeling dat ze mijn ingezonden artikel in het Financiële Dagblad hadden gelezen. Daarin pleitte ik ervoor artsen niet meer te betalen per verrichting maar te belonen voor de behaalde gezondheidswinst voor de patiënt. De cardiologen wilden mij laten zien hoe ze samen met cardiologen uit het Sint Antonius ziekenhuis uit Nieuwegein bezig waren zogeheten uitkomstindicatoren voor hun behandelingen te ontwikkelen. Ze presenteerden hun project aan mij in de Tweede Kamer. Men was druk bezig indicatoren te ontwikkelen die inzicht zouden geven in de gezondheidswinst op langere termijn en de kwaliteit van leven na een ingreep. Op mijn vraag wat ik als Kamerlid voor hen kon doen, was hun antwoord: “Niets. Wij willen alleen dat u dit weet, want we zijn er trots op.”

Kwetsbaar

In de verkiezingscampagne was ik op bezoek in het Catharina Ziekenhuis om te vragen naar de voortgang van het project. De cardiologen meldden trots dat hun project Meetbaar Beter 12 oktober zou worden gepresenteerd. Tegelijkertijd vonden ze het spannend. Door inzicht te geven in de kwaliteit stellen ze zich kwetsbaar op. Wat als andere ziekenhuizen beter zouden zijn?

Openbaar

Afgelopen week sprak ik na een symposium van het Hagaziekenhuis in Den Haag met dr. Henning T. Baberg van de Helios Klinikum Berlin-Buch. Helios is een keten van circa 75 privé-ziekenhuizen in Duitsland, Zwitserland en Oostenrijk. We kwamen op het onderwerp medische missers. Op mijn vraag hoe ze daar in de Helios-ziekenhuizen mee omgaan, zei hij: “Wij maken die fouten openbaar.”  Hij vertelde dat ze in hun maandblad de rubriek “Fehler des Monats” hebben, waarin geanonimiseerd een medische misser wordt beschreven. Op mijn vraag of dat patiënten niet afschrikt om zich te laten behandelen in de Helios-klinieken was zijn antwoord: “Nee, integendeel. Patiënten zien dat wij fouten erkennen en er van willen leren. Onze omzet stijgt van jaar op jaar.” Heerlijk om artsen te zien die willen laten zien wat ze kunnen, die zich kwetsbaar durven op te stellen omdat ze de drive hebben de best mogelijke zorg te verlenen voor hun patiënten.

Anne Mulder, Tweede Kamerlid VVD

12 Reacties

om een reactie achter te laten

Anoniem

16 oktober 2012

Een Lerend politicus ook....maar tot die categorie behoort deze heer niet.

Frank Conijn

16 oktober 2012

@ Anoniem: ik ben benieuwd naar uw motivatie.

van Benthem

17 oktober 2012

Ik ben ook benieuwd naar de motivatie van @Anoniem. Hij/zij vindt transparantie waarschijnlijk niks, vandaar de anonieme reactie.

ANH Jansen

17 oktober 2012

"De VVD wil dat mensen kunnen kiezen uit verschillende zorgaanbieders"

Gezien het beleid van de VVD in de vorige Regering en in de toekomstige zal het met die keuzevrijheid flink tegen gaan vallen; Cie Baarsma is met open armen ontvangen door diezelfde VVD. Verbod op overschrijding van het budget door verzekeraars, afschaffing artikel 13 Zvw, selectieve zorginkoop door verzekeraars in extreme vorm, afschaffing Restitutie Polis in de basisverzekering, zeer hoge eigen bijdragen indien een In Natura verzekerde gaat naar een niet gecontracteerde zorgaanbieder.

Met de transparantie vereisten tbv de burgers is er helemaal niets mis. Het is een raadsel waarom de VVD gezien haar verleden als Regeringspartij daar nu pas mee komt. Mayo Clinic laat bv al jaren zien hoe met transparantie om te gaan in positieve zin; successen en falen worden getoond, met toelichting en excuses. En voortdurend het streven de beste te willen zijn!

Laat de VVD zelf eens transparant zijn in wat zij als politieke partij nu zelf eigenlijk wil.

Of moeten wij het zo lezen dat de keuzevrijheid voor de burger er moet zijn voor degenen die dat kunnen betalen?

Frank Conijn - www.gezondezorg.org

17 oktober 2012

@ ANH Jansen:

U schrijft: "afschaffing Restitutie Polis in de basisverzekering, zeer hoge eigen bijdragen indien een In Natura verzekerde gaat naar een niet gecontracteerde zorgaanbieder."

Ik was te spreken over het ten halve keren door de VVD inzake de DBc's (zie http://www.skipr.nl/actueel/id8036-vvd-kamerlid-vindt-DBc-financiering-ziekelijk.html), maar de door u genoemde zaken gaan inderdaad niet samen met dat mensen moeten kunnen kiezen uit verschillende zorgaanbieders.

Het rapport van de cie Baarsma moet ik nog bestuderen. Heeft u wellicht nog een onderbouwing voor de stelling dat het rapport met open armen ontvangen is door de VVD?

E.Kriek

17 oktober 2012

Transparantie. Een groot goed.
Maar dan wel onder de garantie dat er hierbij geen selectie aan de deur plaats vindt. Ook dat dient transparant gemaakt te worden.
En ook onder de garantie dat de criteria door artsen/ specialisten worden ontwikkeld.
Overigens is het voorbeeld van de cardiologen opvallend.
Als iemand in Eindhoven een acuut hartinfarct heeft, is hij/zij absoluut NIET in staat om de Ambulance chauffeur om een Ipad te vragen, om vervolgens een uitgebreid vergelijkend onderzoek te doen naar de resultaten van interventie.
Dat kan hij/zij niet, en dat wil hij/zij niet.
Als vervolgens aan hem/haar adequate behandeling wordt ontzegd omdat anders de cijfertjes van het betreffende ziekenhuis eronder te lijden hebben, dan zijn we verkeerd bezig.

Frank Conijn

18 oktober 2012

@ E. Kriek:
Selectie aan de poort is heel makkelijk te voorkomen, door acceptatieplicht op te nemen in de vergunningen c.q. contracten.

E.Kriek

18 oktober 2012

Acceptatieplicht in contracten is heel wat anders dan behandelplicht voor specialisten.
Als het vaak behandelen van omaatjes met een vlekje leidt tot slechtere cijfers, zal men zich toch achter de oren gaan krabben.
Niet al het medisch handelen is middels papier en contracten vast te leggen.

Frank Conijn

18 oktober 2012

@ E. Kriek:
"Heel wat anders" vind ik overdreven. Het is niet precies hetzelfde, dat is juist. Maar juist als specialisten wel accepteren maar niet behandelen zullen ze slecht gaan scoren op de meting van de patiënttevredenheid en de klachtenontwikkeling. En zal de zorgverzekeraar het contract weer snel opzeggen.

E.Kriek

18 oktober 2012

@Conijn: het spijt mij te moeten zeggen dat ik een extreem groot gat constateer tussen uw denkbeelden en de realiteit.
Ik denk niet dat wij het snel eens zullen worden, overigens met alle respect.

Frank Conijn

19 oktober 2012

@ ANH Jansen:
Ik heb het rapport van de cie Baarsma (http://bit.ly/RKljz6) doorgelezen, althans tot een bepaald punt (zie later), maar u heeft helemaal gelijk.

Het wordt verzekerden inderdaad onmogelijk gemaakt om voor niet-gecontracteerde zorgaanbieders te kiezen, tenzij men een aanvullende restitutiepolis afsluit, die ongetwijfeld veel geld zal gaan kosten. Gegeven dat de VVD het rapport onderschrijft past het dhr. Mulder niet hier nu te schrijven dat de VVD wil dat mensen kunnen kiezen uit verschillende zorgaanbieders.

Een ander punt is dat (de door de cie verplichte) contractering pas zin heeft op het moment dat duidelijk is dat de gecontracteerde zorgaanbieders de beste zijn op dat gebied, of dat ze de meest kosteneffectieve zijn die aan acceptabele kwaliteitseisen voldoen. Als de vergoedde zorg beperkt wordt tot gecontracteerde zorg, wil ik dat als patiënt wel zeker weten. Anders ben ik tegen die vergoedingsbeperking.

En om zeker te weten dat de gecontracteerde zorgaanbieders de beste zijn moeten eerst zorgbreed kwaliteitsassessments geïmplementeerd zijn. Dat is nog lang, lang niet het geval. De ambtenaren van VWS hebben daar geen kaas van gegeten, zo is mij uit contacten met hen gebleken, het Kwaliteitsinstituut is nog maar net opgericht en het instituut laat het voorlopig over aan het veld, volgens de berichtgeving. Dat gaat op die manier heel lang duren.

Verder schrijft de cie: "Daarnaast bestaat bij elke vorm van uitgavenbeheersing het risico dat wachtlijsten ontstaan of bestaande wachttijden langer worden. Dit geldt ook bij de hier naar voren gebrachte oplossingsrichting. (...) De toegankelijkheid van medisch-specialistische zorg en curatieve geestelijke gezondheidszorg – en daarmee de zorgplicht van zorgverzekeraars – kan dan in het gedrang komen."

Toen ben ik gestopt met lezen, want daarmee erkent de cie dat haar voorstellen -- onvervalste budgettering, waartegen de VVD zich zo afzette in de verkiezingen -- een slechte beheersmethode opleveren. Budgettering reguleert alleen maar de kosten, niet de kwaliteit. Dat wordt ook letterlijk zo gesteld, ergens in het rapport.

Een veel betere beheersmethode is uitkomstfinanciering. Daarmee komen de beste c.q. meest kosteneffectieve zorgaanbieders vanzelf bovendrijven en worden er vanzelf besparingen gerealiseerd. De motie die dat verordonneert is mede door dhr. Mulder ingediend, maar realisatie ervan is nog ver weg, zoals boven al geïmpliceerd.

Er was dan ook beter een commissie in het leven geroepen die had bezien hoe de invoering van uitkomstfinanciering bespoedigd had kunnen worden -- de motie geeft de tijd tot 2020.

Zeker met de ontwikkeling van de Universele Ziektelastschaal (UZschaal) is dat te bespoedigen, dus zo'n cie had iets wezenlijks kunnen rapporteren. De UZschaal is een zeer korte vragenlijst die de klachten en beperkingen meet en voor de meeste aandoeningen bruikbaar is. Zie www.gezondezorg.org/kwaliteitsmeting.php. De implementatie van uitkomstfinanciering zou derhalve speerpunt moeten zijn van de nieuwe regering, temeer omdat de PvdA de motie heeft gesteund.

In de tussentijd zou(den), om het financieringstekort van de overheid niet op te laten lopen, gewoon de premie(s) verhoogd moeten worden. Dat komt uiteindelijk op hetzelfde neer als de voorstellen van de cie Baarsma (de burger gaat meer betalen) maar is veel sneller, makkelijker en goedkoper te realiseren. En komt minder zwaar ten laste van mensen met een chronische aandoening waar ze weinig of niets aan kunnen doen, waarvan er vele zijn.

Verder is er veel geld te besparen en een veel doelmatigere zorgregisseur te bereiken door de zorgverzekeraars op te laten gaan in één, publieke zorgverzekeraar. Dat zou een tweede speerpunt kunnen zijn.

Daarmee ben ik wel afgedwaald van het onderwerp van de blog van dhr. Mulder, maar omdat VVD en PvdA nog druk bezig zijn de beleidsspeerpunten voor de komende vier jaar vast te stellen, vergeeft hij het me vast dat ik van deze gelegenheid gebruik maak.

Frank Conijn

22 oktober 2012

Ik heb de redactie er al op gewezen, maar er is iets heel raars aan de hand met de plaatsingsvolgorde van de ingestuurde reacties. Voor de volgorde zoals ze zijn ingezonden houde men niet de berichtennummering maar de data onder de namen aan. Het eerste bericht is van Anoniem op 16/10/2012. Onder aangekomen moet men dan weer naar boven voor het vervolg.

Top