BLOG

Zorgen om de verzorging

Zorgen om de verzorging

Al in de verkiezingscampagnes was duidelijk dat de zorg een hot item zou worden voor een nieuwe regering. Die regering is er nu bijna en het regeerakkoord ligt klaar. Met noodzakelijke maar ingrijpende bezuinigingen in de zorg. Met kansen, maar ook grote bedreigingen. Ik maak me zorgen om de toekomst van de langdurige zorg.

Niet eerder waren de veldpartijen in de zorg het zo met elkaar eens als nu, blijkt uit de Agenda voor de Zorg die veertien partijen waaronder V&VN recent presenteerden. Er zijn forse maatregelen nodig. En de langdurige zorg moet hervormd. VVD en PvdA hebben hieraan gehoor gegeven en in het regeerakkoord grote wijzigingen aangekondigd in deze sector. Tot zover het goede nieuws.

Belemmering

De ontwikkeling waarbij ondersteuning, begeleiding en persoonlijke verzorging  onder de verantwoordelijkheid van de gemeenten komen bekijken wij als beroepsvereniging met zorg. Niet alleen vervalt bij deze overheveling het recht op zorg, ook krijgen gemeenten bij de overheveling  minder geld voor deze taak. Het regeerakkoord wil immers de dienstverlening versoberen en de aanspraken beperken. Het is onvermijdelijk dat dit risico's meebrengt voor de zorgverlening aan kwetsbare ouderen en gehandicapten. En daarmee het werk van verzorgenden en helpenden kan bemoeilijken. Bijvoorbeeld: als het huis van een cliënt vervuild raakt, is het verlenen van goede zorg bijna onmogelijk. Of: een beginnend dementerende die met lichte ondersteuning nog een tijd thuis kan wonen, loopt nu het risico om eerder opgenomen te worden.

Investeren in de buurt

Waar het regeerakkoord kansen biedt, is met de investeringen in zorg in de buurt en dus in extra wijkverpleegkundigen. De zichtbare effecten die daarmee in de afgelopen jaren zijn geboekt, krijgen dus een vervolg. Laten we daarbij niet vergeten dat niet alleen het aantal wijkverpleegkundigen telt, maar ook de kwaliteit van de zorg die zij verlenen. Een toekomst- en praktijkgerichte opleiding is daarbij cruciaal. Immers: cliënten wonen langer thuis, worden ouder en hebben vaak meerdere aandoeningen. Dat vraagt een brede expertise van de wijkverpleegkundige.

Schotten weg

Meer kansen zie ik in de overgang -vanaf 2017- van de extramurale verpleging van de AWBZ naar de Zorgverzekeringswet. Hierdoor wordt het mogelijk dat de wijkverpleging onder hetzelfde systeem van bekostiging gaat vallen als de huisartsen. Zo verdwijnen er schotten in de zorg, een positieve ontwikkeling. Nu nog de schotten tussen ggz en somatische zorg! Waardoor zorg in de buurt met een integrale verpleegkundige voorziening kan groeien. Zorg die zich niet alleen richt op  somatische problematiek, maar ook op psychische hulp.

Ik wens namens V&VN de nieuwe bewindslieden op VWS veel succes met de grote veranderingen die op til zijn.

Henk Bakker
voorzitter V&VN

1 Reacties

om een reactie achter te laten

Anoniem

4 november 2012

Blijft de wijkverpleegkundige dan de hele dag en nacht in/bij huis? Of gaat de deur op slot, komen er camera's, wordt men vastgebonden, gesedeerd? Kan ook een dermate vast en daardoor vertrouwd team (inclusief de hulp bij huishoudelijke zorg) gegarandeerd worden? Helpt men ook bij het bereiden (en nuttigen) van maaltijden, bij het doen van de (af)was, bij de lichamelijke verzorging? Staat men ook 's ochtends aan de deur om iemand wakker te maken en is men bereid de pogingen daartoe niet te staken, te laten opstaan, de ganse dag uit bed te houden, tijdig weer naar bed te laten gaan en in bed te houden? Is men er tijdig om mogelijke overlast voor de omgeving te voorkomen zodat zowel voor de persoon zelf als voor de omgeving dit niet verder escaleert?
De indicaties ZZP GGZ 3 en 4C vallen immers ook onder het nieuwe beleid. Bij een indicatie ZZP is er sprake van ernstige regieproblemen en bij ZZP GGZ 4C kan een gecontroleerde in- en uitgang noodzakelijk zijn. Dit laatste is zeker het geval bij ZZP 5 en 6C. Alleen deze laatste twee profielen blijven voorlopig nog in de AWBZ.

Top