BLOG

VWS zoekt partners in het land

VWS zoekt partners in het land

Het ministerie van Volksgezondheid trekt het land in, op zoek naar partners. Vol goede moed verkondigen hoge ambtenaren de zorgboodschap van Rutte II. Hun adagium: Alles wordt anders in de langdurige zorg. En burgers moeten meer zelf doen.

Ook staatssecretaris Martin van Rijn (PvdA) laat van zich horen. Afgelopen week maakte hij zijn publieke debuut in het Haagse verpleeghuis Nebo. Dat gebeurde tijdens de eerste van vier publieke sessies waar VWS de politieke en maatschappelijke cultuuromslag in de care toelicht.

Zorg aan huis

Van Rijn ging het gesprek aan met gemeenten, cliëntenorganisaties, woningbouwcorporaties en zorginstellingen. Hij liet merken dat het beter is als kwetsbare mensen langer thuis blijven wonen en niet vanzelfsprekend naar een verzorgingshuis gaan. Hij had het over de houdbaarheid van de zorg en waarom gemeenten en zorginstellingen samen zorg aan huis moeten verlenen. En hij vroeg: “Kunnen jullie mij helpen?”

Ministeriële krachtproef

Laatst sprak Ruud Koolen in zijn blog over de “ministeriële krachtproef” die Van Rijn wacht. Goed gezien, want de staatssecretaris keek soms ietwat benard. Weliswaar zei hij liever over “mensen” te praten dan over cijfers. En algauw pleitte hij voor “maatwerk”. Want: “De zorg hoort aan te sluiten bij wat mensen willen, kunnen en moeten.”

Nieuw maatwerk

Maar uit de mond van een ambtenaar tekende ik het woord “zoekproces” op. Vroeger werd “te vaak de weg naar een intramurale indicatie gezocht,” zei hij oprecht. Nu staat extramuralisering centraal, dus de zorg aan huis. Hoe dat nieuwe maatwerk eruit moet zien, wist hij nog niet. Ook Van Rijn ging er niet op in.

Haakse bochten

Een van de aanwezigen constateerde dat het kabinet “haakse” bochten maakt. Dat klopt. Want welke verzorgingshuizen gaan er, bijvoorbeeld, straks failliet of komen leeg te staan? En hoeveel zorgpersoneel raakt er dan zijn baan kwijt? Daarover had niemand het tijdens het uptempo motivatiedebat in Nebo. Inderdaad: volop werk aan de winkel voor Van Rijn.

Willem Wansink

9 Reacties

om een reactie achter te laten

Frank Conijn - www.gezondezorg.org

23 november 2012

Het kabinet zou vooraleerst duidelijk moeten maken waarom er voor zo'n haakse bocht gekozen is. Waar blijkt uit dat er wezenlijke aantallen te gezonde c.q. te zelfredzame ouderen worden opgenomen in verzorgingshuizen?

Ik heb daar niet één onderzoek over gezien, en het kan natuurlijk niet zo zijn dat omdat Nederland moet bezuinigen er dan ook maar op de verzorgingshuizen wordt bezuinigd. Behoorlijke verzorgingshuizen is een kwestie van fatsoen, een basisvoorziening in een geciviliseerde samenleving. Zeker als het kabinet arbeidsparticipatie verwacht van de kinderen van die ouderen.

Daarnaast bevat het kabinetsbeleid haaks op elkaar staande zaken. Want tegelijk met de wens om kritischer te zijn op de opname in een verzorgingshuis bezuinigt het op de thuiszorg. Dat gebeurt direct, en indirect via de overheveling naar de WMO, met een lager budget dan de centrale AWBZ-uitvoering had.

En dan hebben we het nog niet over de gemeentelijke verschillen die ongetwijfeld gaan optreden als gevolg van de overheveling naar de WMO. Noch over de mensen die tussen wal en schip terecht zullen gaan komen door de tegengestelde belangen van gemeenten en rijk. Waar het rijk de mensen zo lang mogelijk thuis wil houden willen de gemeenten ze zo snel mogelijk in een verzorgingshuis omdat men dan van de WMO-kosten af is.

Het had een beter idee geweest als men de zorgverzekeraars had laten opgaan in één, publieke zorgverzekeraar en alle zorg had ondergebracht in één, all-in verzekering. Waarbij de huidige AWBZ gewoon uitgevoerd had kunnen worden door de 32 regionale zorgkantoren die we al hebben. Dan was men meteen van het probleem af geweest dat zorgzaken worden behandeld door ambtenaren die de term zorgzaamheid niets zegt, zoals ik in de praktijk waarneem.

Op zijn minst zou het kabinet in moeten gaan op de eisen van het samenwerkingsverband van NPCF, ANBO en enkele andere organisaties, beschreven op http://www.skipr.nl/actueel/id12865-branche-en-patienten-ouderenzorg-beter-regelen.html.

E.Kriek

23 november 2012

Van welke planeet komt deze man? Aldus visionair van Rijn: "Hij liet merken dat het beter is als kwetsbare mensen langer thuis blijven wonen en niet vanzelfsprekend naar een verzorgingshuis gaan."
Hear hear.
Eindelijk een man die het begrijpt.
Ik zeg: zet de politie in.
Laat ze alle zorginstellingen scannen op misbruik, en pak de misbruik(st)ers hard aan.
Inderdaad, die ouwetjes laten het zich allemaal te gemakkelijk aanleunen, al dan niet in een aanleunwoning.
Lekker dement en incontinent zijn op kosten van de Staat!
Ik zeg: handen uit de mouwen; misbruik hard straffen en tot slot: sollicitatieplicht voor de onproductieve 80 plussers!
Go van Rijn!

Frank Conijn

23 november 2012

Er zijn nog vermeld dat één, publieke zorgverzekeraar prima samengaat met selectieve zorginkoop, een stelsel van partiële marktwerking [want alleen concurrentie tussen zorgaanbieders (op basis van prijs en kwaliteit), niet tussen zorgverzekeraars)]. Sterker nog, dat gaat veel makkelijker met zo'n zorgverzekeraar.

E.Kriek

23 november 2012

Ik acht die Bokito's op VWS oprecht in staat om binnenkort met een wet te komen die het verbod op het ontwikkelen van Alzheimer in zal houden.

Rick Lindhout

23 november 2012

Haakse bochten of in cirkeltjes ronddraaien. In beide gevallen draai je om de brei heen. Zo lang er geen Minister met durf en hart voor de zorg op VWS komt, wordt het nooit wat. Je kun van beide coalitiepartners van alles zeggen. In beide gevallen mag moed ongenoemd blijven. De visieloosheid op het zorgdossier, is maar een van de vele zorgen in ons land. Waarmee niet gezegd wil zijn dat de zorg niet veel, erg veel goedkoper kan.

Anoniem

25 november 2012

Tot nu toe kom ik alleen maar ouderen tegen die pas als er geen andere mogelijkheid meer is zich in een verzorgings- of verpleeghuis laten opnemen. Toch neemt men in Den Haag kennelijk aan dat mensen dat voor hun lol doen. Van de dementerenden in Nederland is ca. een derde opgenomen, tweederde woont gewoon nog thuis. Als de cijfers m.b.t. de groei van het aantal dementerenden kloppen, dan hebben we straks ruim een half miljoen dementerenden. Als ook dan een derde moet worden opgenomen hebben we ruim 160.000 plaatsen in verpleeg- en verzorgingshuizen nodig. Da's exact het aantal plaatsen dat er nu is. Goed idee om die eerst af te breken en dan straks weer te bouwen. Wel goed voor de werkgelegenheid in de bouw.

de wit

25 november 2012

Ik kom tijdens mijn werk als zzp-er in de zorg bij veel ouderen. Ouderen lijken te worden afgeschilderd als nie nadenkend over hun toekomst. Ik houd diverse gesprekken met hen over het gebruik van zorg op afstand, domotica in huis, over zelfzorg en medicatieveiligheid. Wat opvalt is dat enkele ouderen in aanvang de attitude hebben "ik heb een indicatie tot 2030 van het CIZ.." dus ik zit gebeiteld. Sommigen kennen de verschillen niet tussen AWBZ, zorgverzekeringswet en WMO. "Ik betaal genoeg premie" is dan de meest gehoorde weerstand om mee te denken. Ik pleit voor betere informatievoorziening op een jongere leeftijd om de komende ouderdom goed voorbereid tegemoet te treden. Ouderen willen en kunnen meedenken, maar niet als ze al bij voorbaat afgeschreven worden als volwaardig gesprekspartner...

Ageeth Ziel (Ontmoetwerk)

26 november 2012

Wederom reacties op de transitie van de AWBZ, gericht op de ouderen. Nu is dat inderdaad de doelgroep die het meest in het oog springt (we kennen allemaal 65 plussers immers), maar ik vind het wel erg arm, om onze pijlen alleen daar op te richten.Alle huidige AWBZ instellingen, dus ook die voor de mensen met psychiatrische aandoeningen en verstandelijke beperkingen hebben te maken met grote transities! Nu de "onderkant" van hun clienten (met de zorg zwaarte pakketten van 1 t/m 4) niet meer in een beschermde woonvorm terecht kunnen en geen begeleiding thuis meer krijgen ,hebben wij als maatschappij nog veel meer op te lossen met elkaar. Als we blijven leven zoals we dit altijd al deden sinds de 2de wereldoorlog, meer en mee op individuele basis, dan leven we toe naar een rechtstaat i.p.v een democratie! Want, als we geen contact met naar tegen buren maken, omdat ze afwijkend zijn in plaats van zorg- en ondersteuningsbehoeftig, dan zullen we ons vanzelf onveiliger gaan voelen en meer en meer een beroep op de rechtelijke macht doen. En de professionals in Zorg, Wonen en Welzijn zullen meer en meer generalisten moeten worden, inderdaad lijkend op de oude vertrouwde wijkzuster, maar dan één die past in deze eeuw! Samenwerken , samenleven, samen oplossingen verzinnen. Wie doet er mee?!

Siska

4 december 2012

Het gekke is dat deze man nog helemaal niet praat met het personeel in bijvoorbeeld de ouderenzorg. Hij zit alleen met intsituties aan tafel die dan vervolgens voor hem dingentjes in het land gaan organiseren waar hij de spaarzame achterban bestaande uit andere bestuurders, vaak lokaal, mag ontmoeten. Maar de echte wereld? Afgelopen jaar is de abvakabo heel druk met bijelkaar brengen van mensen in de zorg. Er is enorm veel aandacht voor geweest vanuit de media,mensen die iedere dag het werk doen en de bewoners van awbz instellingen zelf kwamen ongecensureerd door bestuurders aan het woord, Zij vragen aandacht voor de verspilling van zorggeld in de toppen van organisaties en de gevolgen die dat heeft op de dagelijkse gang van zaken in de ouderenzorg en thuiszorg. Enorme werkdruk, slechte contracten die geen economische zelfstandigheid kunnen garanderen en hele gevaarlijke situaties voor bewoners en een groot verlies van kwaliteit van zorg. De mensen kunnen zelf heel goed aangeven wat en hoe het anders moet maar de bestuurders sturen letterlijk de politie op ze af dan dat ze met de gaan praten. De CAO wordt terugbracht tot een dictaat van werkgevers en de grootste bond tekent dus niet. Ik nodig hierbij van Rijn uit om vooral eens met deze mensen in gesprek te gaan. Hier hoort hij de echte realiteit waar mensen in de zorg mee te maken hebben en kan hij alle oplossingen horen die nodig zijn om de zorg te garanderen. Of hij kan wachten tot hij net zo glansloos afkandruipen als zijn voorgangers, met ook in zijn kielzog een stroom van persoonijke ellende van heel veel burgers die in dit land zorg nodig hebben of willen geven als zijnde hun werk.

Top