BLOG

Stop met het stalken van pgb-houders!

Stop met het stalken van pgb-houders!

Waarom maakt het kabinet Rutte II zo’n stoer punt van de aanpak van pgb-fraude? Stop met het stalken van pgb’ers en geef mensen juist meer financiële mogelijkheden om de eigen zorg te organiseren. Dat bespaart kosten en voorkomt onzinnige zorg.

Eén van de resultaten waar ik als Kamerlid het meest trots op ben is dat we in het Lenteakkoord het pgb behouden hebben en voor meer mensen toegankelijk hebben gemaakt.  De 150 miljoen die we uittrokken was genoeg om de bezuiniging voor 2013 helemaal van tafel te krijgen. Maar we wilden meer: we wilden het pgb duurzaam verbeteren.

Afspraken

Daarom hebben we extra afspraken gemaakt die het pgb goedkoper en beter maken. Zo wordt het verplicht dat mensen een pgb-plan opstellen zodat ze weten waar ze aan beginnen. Het pgb wordt een trekkingsrecht zodat mensen geen geld op hun rekening meer krijgen. De indicatiestelling wordt face to face gedaan. En het pgb wordt voor mensen met een langere zorgvraag. Het pgb is bovendien weer open gesteld voor mensen met een indicatie voor persoonlijke verzorging/verpleging of mensen die verzorging/verpleging en begeleiding hebben. Tot slot is er extra geld uitgetrokken voor fraudebestrijding door bemiddelingsbureaus. Daarmee voorkomen we dat mensen noodgedwongen of ondoordacht voor een pgb kiezen. Het wordt weer een voorziening voor wie de eigen regie wil en kan voeren.

In natura

Het lukte me niet om CDA en VVD ervan te overtuigen de 10-uursgrens voor nieuwe mensen met alleen begeleiding los te laten. Financieel moet dat gewoon kunnen. Zowel het CPB als de Algemene Rekenkamer hebben immers al aangetoond dat de kabinetsstelling dat 30 procent van de mensen met een geïndiceerde zorgvraag afzien van zorg als ze geen pgb kunnen krijgen gewoon niet klopt. Wie de zorg niet in pgb-vorm kan krijgen doet een beroep op zorg in natura. Ik had gelukkig al wel samen met de PvdA en D66 een amendement ingediend voor de overgang van begeleiding van AWBZ naar WMO: gemeenten moeten mensen in de gelegenheid stellen hun begeleiding in pgb-vorm te krijgen. Dus zonder 10-uursgrens.

Handtekening

In het debat over het regeerakkoord heeft GroenLinks-fractievoorzitter Bram van Ojik Diederik Samsom hierop bevraagd. Hij gaf aan dat de handtekening van de PvdA nog steeds staat. De PvdA zal zich inzetten voor het veiligstellen van pgb-mogelijkheden, ook in de WMO.  Ik zal hem en zijn partijgenoten daar natuurlijk aan houden. Ik wil niet tijdens de wetsbehandeling opeens horen dat de beleidsvrijheid van gemeenten toch boven de eigen regie van cliënten wordt geplaatst. PvdA-staatssecretaris Van Rijn kwam begin december naar buiten met plannen om pgb-fraude aan te pakken. Een deel is gewoon uitvoering lenteakkoord: face to face indicatiestelling, extra geld voor fraude aanpak 20 miljoen, invoering van het trekkingsrecht. Maar waar komt het stoere punt om pgb-houders intensief te gaan volgen opeens vandaan? Dat is gewoon geld over de balk smijten: fraude met zorggeld komt immers maar bij 0,02 procent van de individuele pgb-houders voor.

Indicatiefraude

Als mensen zorg krijgen die ze niet nodig hebben is er geen sprake van pgb-fraude, maar van fraude met indicaties. Dat komt ook in de zorg in natura voor, zoals blijkt uit de brief van de klokkenluiders in de zorg. Mensen die zonder dat zij of hun vertegenwoordigers dat weten een hogere indicatie krijgen, maar niet meer zorg. Instellingen die op dubieuze manieren overhead berekenen. 

Stalken

Cliënten en zorgverleners die geld dat voor zorg bestemd is daar niet aan besteden moeten aangepakt worden of het nu gaat om pgb-zorg of zorg in natura. Dat moet deze staatssecretaris aanpakken! Hij verwacht tientallen miljoenen euro's op te kunnen halen door individuele pgb-houders te stalken. Dan ben ik benieuwd hoeveel euro hij ophaalt door zorginstellingen eens kritisch onder de loep te nemen.

Zelf organiseren

En het pgb? Dat heeft volgens GroenLinks juist de toekomst. Veel mensen weten goed hoe ze de zorg willen hebben en zijn zich bewust van de verantwoordelijkheden die komen kijken bij zelf je zorg organiseren. 20 Procent van de langdurige zorg wordt via een pgb uitgegeven en kost 10 procent van de kosten voor langdurige zorg. Als dus 40 procent van de zorg via een pgb wordt georganiseerd leidt dat dus tot een kostenbesparing. De ervaringen in Duitsland met het Pflegegeld bewijzen dat. De ervaringen in Denemarken met een model voor mensen die 24 uur per dag zorg nodig hebben laten zien dat dit met meer eigen regie ook goedkoper kan. En als we een budget invoeren dat mensen met een beperking naar eigen inzicht kunnen besteden aan zorg, werk, wonen of onderwijs is dat ook kostenbesparend.

Eigen regie versterken

Ook buiten de AWBZ zijn er mogelijkheden. GroenLinks wil ook in de zorgverzekeringswet pgb-mogelijkheden invoeren. Maar wat doet het kabinet van PvdA en VVD. Dat schaft de restitutiepolis, waarmee mensen zelf hun zorgverlener kiezen af. Rutte-I was vooral van de institutionele langdurige zorg en wilde 90 procent van de pgb 's afschaffen. Rutte-II wil in de zorgverzekeringswet de eigen regie inperken. Beiden geven blijk van een groot wantrouwen jegens pgb-houders. Ik wil kritisch kijken naar de hele langdurige zorg. Daarmee besparen we kosten en versterken we de eigen regie van mensen.

Linda Voortman, Tweede Kamerlid GroenLinks  

 

 

16 Reacties

om een reactie achter te laten

Pim Uijttewaal

13 december 2012

Dank! hear hear!!

Spannenburg

13 december 2012

Helemaal eens met het stuk van mw Voortman. Ik hoop dat ze ook andere kamerleden hier van weet te overtuigen, met name de fraude bij de zorg in natura bestaat. Zoals een thuiszorg organisatie die bij het zorgkantoor het voor elkaar had gekregen, dat voor de client ipv verzorging, verpleging mocht worden afgerekend. Terwijl dit NIET nodig was en ook niet geleverd werd.

Meyer

14 december 2012

Helemaal mee eens.

Mevrouw Voortman verwoordt precies hoe de PGB markt in elkaar zit, welk nut het heeft voor zowel de gebruikers (vrijheid zorginkoop) als de overheid (bezuinigingen).

Prima blog, hoop dat dit nu eindelijk eens doorkomt in Den Haag

Anoniem

14 december 2012

Dit klinkt allemaal prima, maar face to face indicatie is heel duur en ook erg gevoelig voor subjectieve oordelen. Of is dat juist de bedoeling en worden zo verschillen tussen gemeenten onvergelijkbaar en dus onzichtbaar gemaakt. Als ik in de Tweede kamer zat dan zou ik meer zekerheid willen dat de WMO geen grote postcodeloterij wordt.

Anoniem

14 december 2012

Die neutrale "administratiekantoortjes" die ook het PGB bedrag beheren, moeten terdege worden gecontroleerd, zeker op het tarief wat zij claimen ten laste van het PGB van de client.
De PGB bedragen mogen nooit rechtstreeks naar de administratiekantoren worden overgemaakt, maar altijd naar of t.a.v. de zorgbehoeftigen c.q. client.

Anoniem

14 december 2012

we zijn een zojuist gestalked gezin - omdat hij even zelfstandig in de speeltuin kan spelen enorm gekort, bezwaarschrift en rechtzaak kosten anderhalf jaar moeite, we hopen dat tegen die tijd onze zoon zelfstandiger is, dus we laten het erbij - maar voelen ons wel paria's van de maatschappij, hoewel wij een flinke bijdrage leveren aan het geheel qua duurzaamheid
groenlinksstemmer

Anoniem

14 december 2012

Ik ben blij, dat er strenger gecontroleerd gaat worden, fraude dient aangepakt te worden én bij de cliënten en bij de zorgverleners. Om strengere controle meteen stalken te noemen vind ik veel te ver gaan. Geld dat nu door fraude in verkeerde handen komt, kan zo weer terug naar de echte zorg. Zorg die mijn gehandicapte zoon hard nodig heeft!

Bezorgde Moeder

14 december 2012

Ach Linda...heel erg bedankt dat je het zo voor ons opneemt. Ik durf het mijn omgeving niet meer te vertellen dat mijn 30jarige zoon een PGB heeft en met een indicatie ZZPGGZ4 thuis woont. Van het budget wat hij krijgt, gaat 60% weer terug naar het Zorgkantoor. Dus wat je zegt dat een PGB goedkoper is, klopt. Zomaar een voorbeeld. Dezelfde hulp kost bij de zorginstelling 87,- per uur en op persoonlijke titel (met toestemming van de zorginstelling) 20,- per uur. Het PGB heeft hem daarnaast de mogelijkheid geboden om hulp op zijn maat in te kopen. Hulp die in alle opzichten passend is, maar vooral ook continue en vertrouwd is. De GGZ (ZIN) had hem hierin niets te bieden, had geen antwoord op zijn hulpvragen. Dat gaf men ook toe. Daarnaast waren er bij de GGZ voortdurend interne reorganisaties en wisselingen van (hoofd)behandelaars. Zodoende zaten er steeds gaten in de hulp van minimaal een half jaar. Op dit moment ben ik radeloos. In de nabije toekomst zou hij de stap moeten zetten naar een begeleide woonvorm. Hij zou ergens 'in' moeten wonen, want met alleen ambulante hulp zou hij het niet redden. Door de constante aanwezigheid, van mij nu nog, gaat het nu redelijk met hem ofschoon hij nog steeds geen contact 'wil' met anderen buiten de kring van zorgverleners. Maar als ik wegval, ik ga zelf al richting 70 jaar, kan ik hem zo met een gerust hart achterlaten? Ik weet dat dat niet kan. Vandaar de voorbereiding naar begeleid wonen in een woonvorm met 24uurs begeleiding/toezicht. Voor de GGZ is dit soort woonvormen nog steeds een lacune, dat zal wel zo blijven door de bezuinigingen op de GGZ en sociale verhuursector. Mijn hoop was er op gevestigd dat deze meer nieuwe kleinschalige woonvormen zouden aanbieden. Want wat er nu is, zit helemaal vol met een lange wachtlijst. Hij past niet in een VG woonvorm! Nu moet hij in 2015 extramuraliseren, het ZZP 4 verdwijnt dan. Hoe dat wordt opgelost, is voor mij nog steeds een groot vraagteken. Dit terwijl de indicatie medio 2012 na 5 jaar opnieuw verlengd is voor 15 jaar. Dus ook als het PGB blijft, dan heb ik toch nog zorgen bovenop de zorgen die ik al had. Ik begrijp ook niet dat de politiek kwetsbare mensen en hun naasten met zoveel ongewisheid opzadelt naast alles waar zij al mee te maken hebben.
Verder denk ik dat het 'stalken' van PGBhouders, eigenlijk zorgvragers in het algemeen, door de politiek alles te maken heeft om redenen en rechtvaardiging te creëren om te kunnen bezuinigingen. Het hele verhaal over 'zorg terug naar de burgers', over inclusie etcetera is allemaal heel mooi. Maar dat kan pas als de samenleving daar klaar voor is en zover is het nog lang niet. Bovendien werkt het 'stalken' en het voortdurend neerzetten van zorgvragers als verwende opportunisten door de politiek, haaks op de wens/toekomstbeeld van een 'inclusieve samenleving'. De politiek kan het zo mooi verkopen als 'ombuigingen'. Maar dat is dus een oneerlijk verhaal. Het zijn keiharde bezuinigingen waarbij kwetsbare mensen en hun familie aan hun lot overgelaten worden. Ik prijs ons enigszins gelukkig dat wij op dit moment in een SP gemeente wonen en dat dit gemeentebestuur er alles aan zal doen wat mogelijk is om de zorgvraag zo goed als mogelijk in te vullen binnen het financiële kader wat zij hebben. Maar het is mij duidelijk dat dit onvoldoende zal zijn.
Wat mij ook verdrietig maakt is ook dat de media nauwelijks aandacht schenken aan deze keiharde bezuinigingen. Zorgvragers komen vrijwel alleen negatief in het nieuws. Dit staat ook in schril contrast met de rel om de extra zorgpremie. Behalve de bezuinigingen op de bovengenoemde zorg verdwijnt ook de WTCG en de belastingaftrek van ziektekosten. Zo zijn er meer maatregelen die mensen met een beperking of chronische ziekte treffen, niet alleen persoonlijk maar ook in de beurs. Niemand lijkt vragen te hebben bij deze inkomensachteruitgang, ook de meerderheid van de politieke partijen, want ik heb er geen vragen over gehoord.

E.Kriek

14 december 2012

Alsof PGB fraude ( als het al bestaat; cijfers graag) het grootste probleem is in de uitgaven voor de gezondheidszorg.
Het huidige, met name door de VVD gepropageerde, beleid is gericht op verdachtmakingen van hulpbehoevenden.
"U bent ziek. Weet u wel wat dat mij kost? Aso! "
Ook zorgverleners worden met opvallend veel plezier neergezet als "graaiers" .
Niemand die iets durft te zeggen over ons stelsel ( gereguleerde marktwerking) , en wat dat stelsel ons heeft gekost sinds 2006.
Hufterigheid in de samenleving is verheven tot de Gouden Standaard, dankzij meneer Rutte, mevrouw Schippers, meneer Wiegel en de VVD.
( Oh ja, van de 8 reacties zijn er 5 anoniem. Liberaal? Het lijkt meer op Stalin) .

André Rhebergen

16 december 2012

Prima reactie Linda. Het lijkt wel of het tegenwoordig onmogelijk is om over PGB te praten zonder daar gelijk fraude aan te koppelen.Zelfs wanneer de insteek positief lijkt te zijn. Dat is te wijten aan voortdurende framing door de voorgaande staatssecretaris, erg jammer dat van Rijn daarmee door lijkt te gaan.

Remco

16 december 2012

Juist omdat het PGB zo vaak in één adem genoemd wordt met fraude, is het van groot belang dat er zichtbaar en effectief actie ondernomen wordt tegen fraude. Anders wordt fraude een bom onder het voortbestaan van een verder zeer nuttige regeling (qua financierbaarheid, maar met name qua geloofwaardigheid van de regeling).

Anoniem

16 december 2012

Mijn omgeving die mijn zorg verleend durven niet eens ergens te vertellen dat ze pgb krijgen voor het verlenen van mijn zorg. Zelfs niet al komen ze daar 4-6 keer per dag voor opdragen dag en nacht, 24 uur per dag voor 7 dagen per week en 365 dagen per jaar.
Ze durven dit niet te vertellen omdat iedereen zijn vooroordelen heeft want mensen zien niet eens meer dat iedereen die in de zorgverlening werkt hier normaal loon voor krijgt en dit voor hun niet anders hoort te zijn. Zeker bij dit soort intensieve duur en wanneer je nooit vrij of vakantie hebt.
Ook ben je automatisch een fraudeur. De verhalen op verjaardagen enz zijn niet van de lucht. En dit is puur ontstaan door alle verhalen in de krant, pers enz. Iemand die een tv koopt van het geld verdiend uit een pgb fraudeert. Dat dit gewoon loon is en dat iedereen geld bij elkaar spaart uit loon dat hij simpelweg verdiend met keihard werken dat zien mensen niet meer wanneer het op deze manier verdiend wordt.
Zorg horen mensen zodra er sprake is van zorg wanneer je geen witte schort draagt gratis te doen. Vergetende dat het pgb enkel is voor de persoonlijke zorg en begeleiding. Dat alle overige mantelzorg die daarnaast gegeven wordt en wekelijks ook nog op vele uurtjes komt niet eens geteld wordt.
In 2015 mag je als aanverwante wanneer je dezelfde zorg doet die een verpleegster of verzorgende doet de eerste 1,5 uur per dag gewoon standaard gratis doen. Dit betekent dat je wanneer je een zorgbehoevende verzorgd, verpleegd of begeleid vanaf dan een baan hebt van 520 uur gratis werken per jaar. Ik ken geen een baan waarbij wordt opgelegd zoveel gratis werk te verrichten. Terwijl ook bij deze zorgverleners ook de schoorsteen moet branden. Die hebben ook nooit gekozen voor deze situatie.
Waarnaast zij dit werk al voor tenminste 25% minder kosten doen en er al een deel gebruikelijke zorg wordt afgetrokken en in vrijwel de meeste gevallen deze mensen niet de mogelijkheid hebben te kunnen uitwijken naar ZIN om allerlei uiteenlopende redenen.

E.Kriek

16 december 2012

Eureka!
ZN heeft meer dan 12 miljard op de planken liggen .
U weet wel wie dat betaald heeft.
Daar valt vast wel iets leuks mee te organiseren voor mensen die een PGB nodig hebben.
Meneer Rouvoet: grijp uw kans.
Het is bijna Kerst!

Frans van der Pas

17 december 2012

Heldere visie, duidelijke keuzes, zowel nu als bij lenteakkoord.
Een duurzaam pgb houden we erin.

A. Meijer

17 december 2012

Zo kun je weer trots lid van Groen Links zijn.

Anoniem

18 december 2012

Ik ben een alleengaande, werkende moeder van 2 fantastische dochters. Een daarvan heeft autisme en is niet in staat zelf structuur te geven aan haar leven. Ze kan zichzelf inmiddels grotendeels lichamelijk verzorgen. Ze is nu 14. Ze is echter niet in staat om socciale contacten aan te gaan zonder begeleiding. Ze kan niet alleen fietsen en de weg vinden en ga zo verder.
Met hulp van een aantal jonge studenten, met affiniteit voor haar en de benodigde zorg kan ik heel goedkoop zorg inkopen, met verantwoorde doelen. Nu ligt mijn dochter tenminste niet alleen te slapen op de bank (met gevolg 's nachts wakker en ik ook).
Ik kan nu met een gerust hart werken, ook als zij thuis is. Alle uren worden verantwoord en iets boven minimumloon betaald. De studenten zijn er blij mee, dochter lijkt tevreden en ik weet dat ik iedere cent kan verantwoorden.
Als ik hier professionals moet gaan inzetten ben ik 5 maal zo duur uit. En of het rendement beter zal zijn? Volgens mij niet

Top