BLOG

Decentralisatie begeleiding onwenselijk en duur!

Decentralisatie begeleiding onwenselijk en duur!

Er is terecht een stevige discussie ontstaan over de vraag of de decentralisatie van de begeleiding voor de mensen met een zogenaamd zorgzwaartepakket 3 of 4 wel moet doorgaan, in ieder geval voor wat betreft mensen met een verstandelijke beperking.

Ik hoop dat die discussie aanwakkert en er uiteindelijk toe leidt dat dit beleidsvoornemen dezelfde route volgt als die van de inkomensafhankelijke zorgpremies. De belangrijkste reden hiervoor is wat mij betreft dat er een principieel onderscheid zit tussen de zzp’s VG 1-2 en de zzp’s VG 3-4. Tussen de pakketten 2 en 3 ligt namelijk een scheidslijn: ondersteuning bij zelfstandigheid en actieve participatie enerzijds en (intensief) continu toezicht en begeleiding anderzijds.

Financiële doelstellingen

Zoals bekend is het regeerakkoord in wezen een optelsom van financiële doelstellingen. Dat is overigens een typering die helemaal past bij de geschiedenis van de WMO. Aldus is de politiek wel consequent. Ook bij de huidige beweging van staatssecretaris Van Rijn om een nieuwe gezamenlijke visie op de langdurige zorg te ontwikkelen, is de inhoud volkomen ondergeschikt aan de kostenbesparing. Kortom, geld is heilig, voor liberalen én socialisten. Moreel kompas met een magneet zou ik dat willen noemen.

Decentralisatie

Ook als we uitgaan van het geld, moet worden betwijfeld of de decentralisatie van de zwaardere zorgvragers (zzp VG 3 en VG 4) wel moet doorgaan. Zoals bekend heeft het gros van de gemeenten geen kennis van deze doelgroepen. Die kennis opbouwen in korte tijd is onmogelijk en leidt in ieder geval tot veel bestuurlijke drukte en overheadkosten. Zo is het aantal pilots van ‘nieuwe integrale indicatiestelling’ niet meer te tellen. Ook de keukentafelgesprekken zullen voor deze zwaardere zorgvragers in no time reeksen van moeilijke gesprekken met meerdere deskundigen worden. Kortom, de kennis voor de uitvoering is er niet en mede daardoor zullen de uitvoeringskosten extra hoog zijn. Daarbij zullen de uitvoeringskosten van de zorgkantoren niet evenredig afnemen. Zij moeten hun inkoopprocedures en de informatievoorziening daaromtrent immers gewoon voortzetten. De totale administratieve lastendruk neemt dus wéér toe…. En dat in tijden van bezuinigingen voor de mensen die zorg en ondersteuning nodig hebben. Ten slotte moet ook in dit verband worden genoemd dat de gemeenten met diverse decentralisatietrajecten tegelijk bezig zijn, bovenop lopende bezuinigingsrondes ten aanzien van de eigen organisatie. Goed nieuws voor de organisatieadviseurs, maar niet voor de burger; laat staan voor de zorgvrager.

Rechtsongelijkheid

Omwille van het inhoudelijke principe dat voor de mensen met een zzp 3 en 4 het recht op zorg gehandhaafd moet worden; dat je voor deze groep geen rechtsongelijkheid moet creëren, afhankelijk van de gemeente waar je woont; dat gemeenten noch de kennis noch de mogelijkheden hebben deze zorgvragers efficiënt te ondersteunen, moet de huidige decentralisatiebeweging voor mensen met een verstandelijke beperking worden geknipt. Laat de mensen met een zorgvraag die past in een zzp VG 3 of VG 4 in de AWBZ en geef de sector (met de zorgkantoren) de opdracht om de benodigde financiële besparingen te realiseren. Dat scheelt miljoenen aan uitvoeringskosten, leidt tot veel minder  bestuurlijke drukte en tot ruimte voor gemeenten om zich te richten op de burgers waar daadwerkelijk winst te behalen is in de mate van participatie en actief burgerschap.

Marc van Ooijen

7 Reacties

om een reactie achter te laten

Anoniem

25 januari 2013

"Dat scheelt miljoenen in uitvoeringskosten", stelt Marc. Maar roep dat nou niet zomaar, onderbouw het. Als het spel blijkbaar over geld gaat, speel dan volgens die regels mee, en onderbouw de nu gemakkelijke financiële kreten.

S. Mohamedradja

25 januari 2013

Mooie onderbouwing en treffende signalering. Helemaal mee eens dat de beoogde bezuiniging op de AWBZ inzake de ZZP 3-4 juist meer geld gaat kosten en -niet in de laatste plaats- waarschijnlijk veel frustratie bij zorgvragers en gemeente.

Els Teerlink

28 januari 2013

Marc ik las eerder gedegen artikelen van je (ZM) en kan niet anders stellen dat ik je mening volledig deel.
Er zijn overhaaste beslissingen genomen over deze ZZP's en de consequenties zijn niet te overzien, voor alle betrokkenen, door het ontbreken van expertise.

H. de With

28 januari 2013

De onderbouwing voor de financiele nadelen valt heel snel te geven: in Groningen koopt het zorgkantoor Groningen met 2 tot 3 accountmanagers de totale langdurige zorg in. Nu de gemeenten voor een deel verantwoordelijk worden, stelt iedere gemeente (23) 1 tot 2 ambtenaren verantwoordelijk voor de orientatie op de Wmo. Hebben we het nog niet over de ambtenaren die de intake gaan voeren. De bestuurlijke, maar ook manageriale drukte daarnaast nog is enorm...en dat alles kost tijd, dus geld! En dan hebben we het nog niet over wat Mark noemt als belangrijkste factor: het ontbreekt de gemeenten aan kennis en kunde, met alle gevolgen van dien voor mensen met beperkingen.

Anoniem

28 januari 2013

Waarom alleen dit pleidooi voor ZZP VG? Dit geldt m.i. ook voor de overige ZZP's en dan zeker voor ZZP GGZ. Die knip in de ZZP's is op een absurde ondoordachte manier gemaakt. Elk ZZP staat voor een profiel en niet zo zeer voor een rangorde qua zorgzwaarte.

Schensema

28 januari 2013

Een terechte zorg die Marc van Ooijen onder de aandacht brengt. Mensen met een indicatie ZZPVG 3 en 4 zijn niet in staat om in de transitie van de WMO over te stappen naar de ondersteuning die gemeenten gaan organiseren. Los van de ontbrekende kennis bij ambtenaren ontstaat er een onacceptabel maatschappelijk risico. Immers de participatie van deze doelgroep is complex en nagenoeg niet uitvoerbaar zonder intensieve toezichthoudende ondersteuning. Extramuralisering zal hierbij niet kostenbesparend zijn maar duurder uitpakken. En wellicht geldt dit ook voor doelgroepen in het domein van de GGZ en de VV&T. Vereenzaming en risico's van verwaarlozing kan mijn inziens niet in een welvarend land als Nederland, ondanks de crisis waarin we verkeren of zijn deze ontwikkelingen juist een uiting van de crisis waarin we verkeren. De discussie mag in ieder geval nog wat aangescherpt worden!

olijve

22 februari 2013

"De wal keert het schip"!
Wanneer voorgestelde plannen reëel gaan worden, ik denk het niet, dan zullen de kosten van de Zorg ons allen echt zorgen gaan maken, op langere termijn!
De gemeenten zijn niet toegerust om hun taken uit te voeren.
Wat men nu krijgt is het äfschuiven van verantwoordelijk!
In feite is het te triest voor woorden! Bijna iedere nederlander, ook leidinggevenden, krijgen hiermee te maken: oud worden, ziek worden, dementie, een zwaar ongeluk met gevolgen, een kind geboren worden met te weinig zuurstof,etc. En dan maar debatteren!
U en ik weten heus wel " waar de klepel" hangt.
Nederland schijnt een rijk land te zijn, alleen wanneer hen het uitkomt en de goede zier wil maken naar andere landen.
In tijden dat een land zich verschuilt achter de misére om zich heen en zich wil profileren ten kostte van een ,steeds grotere, groep mensen, die weinig invloed kunnen/willen uitoefenen, zegt heel veel.
Het gouden kalf wordt nog steeds aanbeden! So be it!
Ga vooral door met u visies, denkbeelden en het goed wij het met z,n allen hebben.
Eén advies: wie ben jij ?
Bert

Top