BLOG

Vrije artsenkeuze is een groot goed

Vrije artsenkeuze is een groot goed

Er is veel over te doen in patiënten en consumentenkring. Blijft vrije artsenkeuze bestaan? Heeft de verzekeraar te veel macht? Waarom wordt er selectief ingekocht en vooral, op basis waarvan? Gaat het echt alleen over de prijs?

Black box

Het idee dat alle dokters goed en ook even goed zijn zijn we wel kwijt. Incidenten komen naar buiten en voeden twijfel. Het vertrouwen in de zorg heeft een deuk opgelopen. Dat is niet ok. De meeste zorg is prima. Het is alleen  veel te veel een black box. En dat werkt niet meer, eerder leidt dat tot wantrouwen. En dat is het laatste waar we behoefte aan hebben. Goede zorg is gebaseerd op vertrouwen tussen dokter en patiënt. Wederzijds, met respect naar elkaar.

De ideale wereld

De restitutiepolis, en artikel 13 voor in natura verzekerde zorg zijn onderwerp van discussie. En dat is prima. Ze horen thuis in een debat waarin het gaat om kwaliteit, kosten en keuze. En ze horen thuis in ons stelsel. De redelijke vergoeding voor niet gecontacteerde zorg lijkt het meest bedreigd. Je zou de stelling kunnen verdedigen dat deze vergoeding niet meer nodig is in een ideale wereld, waarin het voor de premiebetaler transparant is waarom de verzekeraar bepaalde aanbieders wel of juist niet inkoopt, ruim voor hij een polis kiest, en er transparantie is over de kwaliteit van zorgaanbieders. Tel daar bij op de schandaalzorg die op basis van artikel 13 vergoed wordt, en het pleidooi voor het schrappen van artikel 13 klinkt bijna logisch.

Schandaalzorg

Twee argumenten pleiten echter tegen. Schandaalzorg moet niet alleen niet betaald worden, het mag ook niet aangeboden worden. Het kan schade aan patiënten toebrengen en zou niet zomaar op de markt mogen komen. We pleiten voor veel strengere toelatingseisen voor nieuwe aanbieders. De Volkskrant leverde het bewijs weer eens vorige week. Helderheid over kwaliteit en anders geen start. En al helemaal geen opening door de koningin wat mij betreft. Maar dat terzijde. Het tweede argument is nog steeds de ernstig tekortschietende transparantie bij het inkoopbeleid van verzekeraars. Er wordt aan gewerkt, er is hoop, maar we zijn er nog lang niet.

Risicoselectie

Als art 13 op termijn zou verdwijnen, dan is de restitutiepolis voor het basispakket des te belangrijker. We moeten keuze blijven houden, zelf bepalen wie ons behandelt. Misschien tegen een hogere prijs in relatie tot de naturapolis. De prijs daarvan zal immers moeten dalen door een scherp inkoopbeleid. Maar laat ik duidelijk zijn over de dreiging die uitgaat van een restitutieverzekering als aanvullende polis. Voor de premiebetaler, ziek of gezond, is selectie bij de toelating onacceptabel. Juist patiënten met minder voorkomende ziekten kunnen veel baat belang hebben bij de toegang tot een niet gecontracteerde aanbieder. Risicoselectie is dan geen optie.

Wilna Wind
Directeur NPCF

 

11 Reacties

om een reactie achter te laten

Alberts

25 april 2013

In de hele discussie over de vrije artsenkeuze wordt de patiënt feitelijk vergeten, inderdaad. Dat is nu, voordat art 13 al daadwerkelijk geschrapt is. In mijn werkveld, tweedelijns GGZ, werk ik samen met enkele huisartsen. Men zet zo zegt men, steeds meer in op 'zorg in de wijk'. Dat is op zichzelf verstandig: professionals die veel samenwerken communiceren doorgaans laagdrempeliger en makkelijker hetgeen de patiënt ten goede kan komen. Verzekeraar als CZ heeft mijn omzetmaximum voor 2013 ten opzichte van 2012 gehalveerd. Ook voor collega's in de regio geldt dit. Ze doen het gewoon. Zonder één greintje van een onderbouwing. Een reden hiervoor krijgt de zorgverlener niet, behalve 'we kopen scherper in'.
Echter, het grootste gedeelte van de mensen in mijn regio is verzekerd bij CZ. Ik moet nu een groot aantal aanmeldingen 'nee' verkopen met als argument dat het budget van CZ niet toereikend is om hen zorg te verlenen. De patiënt heeft niets te kiezen, ook niet gehad want CZ koopt pas na 1/1/2013 in en de patiënt moest overstappen vóór 1/1/2013. CZ geeft aan dat ik mensen dan maar contact moet laten opnemen met hun zorgmakelaar, die zal wel een andere hulpverlener zoeken. Maar patiënten wíllen dat vaak helemaal niet, die willen naar de zorgverlener in het netwerk van hun huisarts of andere verwijzer omdat ze daar vertrouwen in hebben.
Mensen dan zelf laten betalen buiten CZ om mag contractueel niet en wat blijft er dan over? Om te bezuinigen op zorgkosten kan het niet gaan, tarieven zijn bij NZA gereguleerd en vastgesteld en iemand die ergens anders hulp haalt kost net zoveel. De enige besparing is het gedeelte patiënten dat dan maar afziet van zorg. En dan maar hopen dat het op langere termijn geen penny wise pound foolish is geworden.

Verbeeten

25 april 2013

Meneer Alberts, u reageert in uw eerste zin veelbelovend: de patiënt wordt vergeten rondom de discussie van artikel 13.

Vervolgens handelt uw gehele relaas over uw eigen inkomsten...

De verzekeraars hebben flink zitten slapen het afgelopen decennium in de GGZ.

De groei van uw sector mag wat mij betreft graag vanaf heden beteugeld worden door de verzekeraars. Budgetplafonds en lage tarieven voor ongecontracteerde zorg zijn daar essentiële instrumenten voor.

Alberts

25 april 2013

Nomen est Omen, zo blijkt maar weer want wat een verbeten reactie geachte.
Als iedereen die een eigen belang heeft niet mee mag praten over gezondheidszorg zou het muisstil zijn. Meer dan een flauwe ad hominem is uw opmerking hierover dan ook niet.
De verzekeraars hebben niet zitten slapen, ze zijn pas recent verantwoordelijk gesteld voor de GGZ. Ze hebben er niet meer of minder zitten slapen dan in de somatiek. De groei van de GGZ sector is vergelijkbaar met die van de somatische zorg - zo heeft een onderzoeksbureau laatst via de website van Zorgvisie laten weten. De omzetgroei is wel ongelijker verdeeld, niet meer of minder het gevolg van nieuwe aanbieders die binnen de ingevoerde marktwerking (overheidsbeleid NB) van de afgelopen 7 jaren hun kansen zien. Kortom, de omzetgroei is in de eerste plaats het gevolg van het beleid van de overheid zelf.
Budgetplafonds zijn overal al jaren, en op zichzelf het probleem niet. Het gebrek aan verantwoording ervan, zeker in geval van absurde stijging of korting, dat is het probleem.
Lagere tarieven voor ongecontracteerde zorg is ook al akkoord, maar het afschaffen van elke vergoedingsplicht voor ongecontracteerde zorg is waar mw Wind, velen anderen en ikzelf, tegen ageren. Want het is hier waar de patiënt buiten spel komt.
Ik hoop uw blik hiermee verbreed te hebben, geen dank.

E.Kriek

25 april 2013

QED:

Mevrouw Wind blijkt , niet voor het eerst, niet in staat om een helder, coherent verhaal over de zorg te houden.

"Blackbox, respect naar elkaar, transparantie ( natuurlijk!) , schandaalzorg, dreiging, restitutieverzekering, selectie bij de toelating "

Hier is volgens mij gekozen voor kretologie.

En laat ik nou denken dat de NPCF gaat voor de inhoud!

NPCF: werk aan de winkel.

Uit het jaarverslag van de NPCF 2012:

"De exploitatie van de NPCF is in 2012 bekostigd uit vier te onderscheiden geldstromen. De basisactiviteiten worden voor € 1.381.010 bekostigd vanuit vaste instellingssubsidies. De tweede geldstroom ad € 134.590 betreft de contributie-inkomsten van de leden. De derde geldstroom ad € 3.241.453 betreft incidentele projectsubsidies voor de duur van het project, verkregen van onder andere het CIBG en het Ministerie van VWS. En de vierde geldstroom
ad € 104.155 betreft inkomsten verkregen vanuit activiteiten. "

Guess what? ZN en VWS blijken de sponsoren van de altijd kritische en onafhankelijke NPCF.

Consument

25 april 2013

@NPCF: niet in mijn naam!

E.Kriek

26 april 2013

@Consument:

Dus de, ik zeg maar iets, 600000 LSP opt-inners van de 17 miljoen Nederlanders, dat is geen hoax?

Drie en een half procent van de achterban van de NPCF steunt de LSP - plannen, en dat zijn geen cijfers van de boze kritische hulpverleners, die zich graag ingraven in hun Blackbox?

Mevrouw Wind, wat vindt u hiervan?

Mulder

26 april 2013

Het verhaal van mvr.Wind klopt geheel op een detail na. De reikwijdte van de Zorgverzekeringswet artikel 13 omvat nu naturapolis en restitutie polis voor basisverzekering. Art 13 houdt oa in dat er acceptatieplicht is en gelijke premie voor iedereen. de minister stelt voor om de restitutie polis onder de artiekl 13 reikwijdte weg te halen. De restitutiepolissen gaan dan vallen onder de zgn. aanvullende verzekeringen. Hiermee vervalt de acceptatieplicht voor verzekeraars en kan de verzekeraar aanvullende eisen stellen, zelfs bij pakketten die puur de basisverzekering zouden omvatten. Artikel 13 op zichzelf moet dus niet afgeschaft worden. Individueel en helemaal samen leiden deze maatregelen tot een ongekende inperking van de keuzevrijheid voor de naturaverzekerde patiënt

Anoniem

26 april 2013

Wilna Wind introduceert onbedoeld risicoselectie met haar pleidooi voor een vrije artsenkeuze.

Indien juist mensen met zelfzame ziekten en speciale behoeften kiezen voor een restitutiepolis dan zal blijken dat die restitutiepolis voor zorgverzekeraars een uitstekend middel is om de slechte risico's te selecteren.

Zorgverzekeraars zullen het contract voor de restitutiepolis duur en onaantrekkelijk maken en de risicosolidariteit zal hierdoor afnemen.

Ik snap de goede bedoelingen maar de uitkomst van dit NPCF-advies zal rampzalig uitpakken voor de meest kwetsbare NPCF-leden. De NPCF kan beter pleiten voor goede procedures binnen naturapolissen om zorgaanbod buiten de polis om medische redenen toch vergoed te krijgen.

En meer in het algemeen zou de NPCF er goed aan toen haar beleidsvoornemens te bespreken met economen die het stelsel begrijpen.

Gagliardi

28 april 2013

Meneer Mulder, volkomen mee eens. Het afschaffen van de vrije keuze tussen beide polissen ruist bovendien in tegen het door de overheid vraaggestuurd beleid van de zorg: client centraal.

Mathijs Romme

29 april 2013

@Mulder u legt verbindingen die niet kloppen. De minister stelt op dit moment helemaal niets voor ten aanzien van restitutiepolissen.

1) Momenteel ligt er een wetsvoorstel om artikel 13 Zvw zodanig aan te passen, dat het 'feitelijke hinderpaalcriterium' vervalt. Met andere woorden: zodat zorgverzekeraars aan naturaverzekerden nul euro vergoeding mogen geven als zij gebruik maken van niet-gecontracteerde zorgaanbieders. Let wel: verzekerden kiezen eerst in vrijwilligheid voor wel/geen naturapolis (althans: zo is het bedoeld).

2) Het voornemen van de regering om de restitutiepolis over te hevelen naar de aanvullende verzekering (kennelijk bedoeld om zorgverzekeraars tot meer selectieve zorginkoop te stimuleren) is op dit moment niets anders dan een zinsnede in het Regeerakkoord.

@Mulder en @Gagliardi: ik ben het helemaal met u eens dat de restitutiepolis moet blijven binnen het basispakket. Het feit dat verzekerden vrij zijn te kiezen tussen enerzijds restitutiepolissen en anderzijds polissen waarin men bewust een deel van zijn keuzevrijheid overdraagt aan een zorginkopende zorgverzekeraar, is essentieel voor een maatschappelijke acceptatie van het huidige zorgstelsel.

Frank Conijn - www.gezondezorg.org

2 mei 2013

@ Mathijs Romme:
Ik zie een ongerijmdheid in uw redenering. U zegt voorstander te zijn van het behoud van de restitutiepolis in de basisverzekering, maar neemt geen stelling tegen de dreigende overheveling van de restitutiepolis naar de aanvullende verzekering. Die overheveling is een slechte zaak, omdat risicoselectie is toegestaan in de aanvullende verzekering.

U kunt dan wel stellen dat de overheveling "slechts" een zinsnede in het Regeerakkoord is, maar dat is zoethoudertje met een hoofdletter Z. In het geheel geen geloofwaardig argument om het allemaal maar op zijn beloop te laten.

Top