BLOG

Winst zorgverzekeraars is goed nieuws voor verzekerden

Winst zorgverzekeraars is goed nieuws voor verzekerden

Het recente Kamerdebat over de winsten van zorgverzekeraars en de publicaties van winstcijfers over 2012 kregen veel aandacht in de media. Een aantal partijen onderstreept dat het de zorgverzekeraars – conform hun rol in het systeem - gelukt is de groei van de zorgkosten te beperken.

Maar velen lijken het een maatschappelijke misstand te vinden dat zorgverzekeraars vorig jaar minder hebben te hoeven uitgeven dan ze aan premies binnenkregen. 

Het is logisch dat politiek en samenleving, zeker in tijden van crisis, kritisch meekijken naar de besteding van dat positief resultaat. En ik begrijp en deel de voorkeur voor premieverlaging. Maar als de minister van Financiën geld zou overhouden, roepen we toch ook geen ‘schande’?

Bad guy

“Iemand moet de bad guy zijn. Die zegt: we gaan dit niet meer vergoeden, want elders gebeurt het beter en goedkoper. In ons systeem doet de zorgverzekeraar dat”, zei minister Schippers onlangs in een interview. Zorgverzekeraars zijn zich van die rol bewust: ze pakken hem op en weten dat ze daarmee niet altijd de populariteitsprijs winnen. Laten we om te beginnen constateren dat het stelsel werkt en dat het steeds beter lukt om greep te krijgen op de alsmaar stijgende kosten in de zorg, want dat is hard nodig.

Besparen

De minister heeft partijen in de zorg opgeroepen om op korte termijn zelf met voorstellen te komen om opgeteld nog zo’n 1,5 miljard te besparen. Het Centraal Planbureau geeft in een recente studie aan dat ingrijpende pakketmaatregelen en/of verhoging van de eigen bijdragen van verzekerden in dat verband onvermijdelijk zijn. Zorgverzekeraars – en met hen vrijwel alle andere partijen in de zorg – denken echter dat het overgrote deel van die besparing gerealiseerd kan worden zónder dergelijke ingrijpende maatregelen (die immers over het algemeen geen besparing, maar een verschuiving van lasten betekenen).

Selectieve zorginkoop

Zorgverzekeraars hebben laten zien dat ze hun verantwoordelijkheid nemen: de forse besparingen op geneesmiddelen en de ingezette kostenbeheersing bij de medisch specialisten en ziekenhuizen zijn daar tastbare voorbeelden van. En de komende jaren zullen de resultaten van selectieve zorginkoop steeds meer zichtbaar worden: door slim in te kopen en te sturen op kwaliteit wordt de zorg ook doelmatiger en besparen we kosten. Soms zal dat gepaard gaan met een herinrichting van het zorglandschap, door concentratie van specialistische functies, bijvoorbeeld bij de spoedeisende zorg. Dat roept ook spanning op: met de regionale politiek als het om concentratie gaat, met beroepsgroepen (apothekers, psychotherapeuten) als ze de kosten op hun terrein willen beheersen. Zorgverzekeraars gaan die spanning niet uit de weg, maar willen wel kunnen rekenen op een rechte rug van de politiek als zij doen wat de wetgever hen heeft opgedragen.

Rol zorgverzekeraars

Natuurlijk moeten zorgverzekeraars ook de hand in eigen boezem steken. Ze moeten zich ervan bewust zijn dat hun rol voor veel mensen nog geen vanzelfsprekende is. We hebben in ons land gekozen voor een complex stelsel, waarin private verzekeraars binnen strikte publieke randvoorwaarden een centrale rol vervullen. Die zullen dus nog meer dan tot nu toe maatschappelijk verantwoording moeten afleggen voor hun keuzes en transparant moeten zijn over die keuzes. Dat betekent: helder maken welke kwaliteitscriteria ze hanteren bij de zorginkoop, met regionale politiek en belangengroepen het debat aangaan over concentratie en spreiding van zorg. Vrijwel alle zorgverzekeraars zijn coöperaties en onderlinge waarborgmaatschappijen. Primair aan hun eigen leden/verzekerden, maar ook aan samenleving en politiek horen ze inzage te geven in hun financiële huishouding. En uiteraard dient de verzekerde jaarlijks bij het afsluiten van de polis te weten welke zorgaanbieders gecontracteerd zijn.

Belang van verzekerden

Zorgverzekeraars vinden het niet erg om zo nu en dan de rol van bad guys te moeten spelen, want ze weten dat ze dat doen in het belang van hun verzekerden, die altijd premiebetalers en zo nu en dan ook patiënten zijn. En het is alleen maar goed dat politiek en samenleving vooral kritisch meekijken, want het gaat over hún zorg en hún premie. Vanuit dat perspectief is ‘winst’ van zorgverzekeraars dan ook goed nieuws voor verzekerden.

André Rouvoet
Voorzitter van Zorgverzekeraars Nederland

14 Reacties

om een reactie achter te laten

Frank Conijn

13 mei 2013

Er is op zich niets tegen dat zorgverzekeraars winst maken, zolang de winst maar weer in de zorg gestoken wordt i.p.v. naar de eventuele aandeelhouders gaat.

Maar wat écht goed nieuws voor de verzekerden [en de zorgaanbieders (en daarmee wederom voor de verzekerden)] zou zijn, is als de zorgverzekeraars zouden opgaan in één, publieke zorgverzekeraar. De grote voordelen daarvan staan beschreven op http://www.gezondezorg.org/een-zorgverzekeraar.

En wat ook echt goed nieuws zou zijn is als cure en care ondergebracht zouden worden in één zorgverzekering, uit te voeren door de 32 zorgkantoren. De grote voordelen daar weer van staan beschreven op http://www.gezondezorg.org/all-in-zorgverzekering.

Dhr. Rouvoet zal van dat laatste pleidooi blij worden -- van het eerste pleidooi waarschijnlijk minder blij...

Anoniem

13 mei 2013

Het is een schande omdat het zorgstelsel is gebaseerd op de concurrentiegedachte. Nu zorgaanbieders steeds meer moeten concurreren, maken de zorgverzekeraars gebruik van de efficientie verbeteringen om hun eigen winst te spekken ipv hun premie te verlagen. En als zij op deze wijze de premie veel-te hoog kunnen houden, dan is het ook duidelijk dat zij onderling niet of nauwelijks concurreren. Ja, dat is een schande!

E.Kriek

13 mei 2013

Buitengewoon voorspelbaar, deze reactie namens ZN;
Damage control.
Meneer Rouvoet die de perfecte invulling geeft aan zijn rol ( de wolf in schaapskleren) .
Ik citeer:
"de groei van de zorgkosten te beperken".
"minder uitgeven dan ze aan premies binnenkregen"
"bad guy uithangen, want ene mevrouw Schippers wil dat graag"
" Laten we om te beginnen constateren dat het stelsel werkt"
" Het CPB " benoemen als ( betrouwbare? ) bron. U weet wel: Teulings. Econoom. Opvolger van, jawel, meneer Don van de NMa. Maar dat terzijde.
Veel claims, hier en daar een frame ( "minder uitgeven dan ze aan premies binnenkregen! " Gotspe! ) en helaas weinig evidence.
Maar laat ik vooral positief eindigen, want er is nogal wat aan te merken op dit voorspelbare verhaal, meneer Rouvoet.
Positief: "Zorgverzekeraars vinden het niet erg om zo nu en dan de rol van bad guys te moeten spelen " .
Meneer Rouvoet u blijkt after all een bad guy!
En dat had echt niemand van u verwacht.
Gefeliciteerd.

Henk Kik

13 mei 2013

Wat het huidige zorgstelsel betekent voor de GGZ heb ik onlangs uitgebreid beschreven. http://psychiatrie-nederland.nl/word/reorganiseren-en-saneren-in-de-vrijgevestigde-ggz-een-pleidooi-voor-behoud-van-beroepskwaliteit/
Helaas gaat het ook bij ZN uitsluitend om processen en niet om inhoud van zorg.

Koolen

13 mei 2013

Zorgverzekeraars moeten zeker meer transparant worden en methode van het contracteren zowel naar zorgaanbieders als klanten duidelijk uitleggen en regels in acht nemen. Ik heb vaak het idee dat zorgaanbieders als bad guy/girl gezien worden omdat wij de uitwerking van de diverse contracten moeten uitleggen of zelfs de reden waarom er geen contract is getekend.Wanneer winst geen doel is begrijp ik niet dat niet eerder overzien kan worden dat dit doel dus zomaar behaald wordt. Goed dat zorgverzekeraars verantwoordelijkheid nemen maar verschil in omgaan hiermee is wel erg groot onder uw leden.

GK Mitrasing

14 mei 2013

De heer loopt niet achter de feiten aan; hij wil ze niet eens kennen. Mocht het alarmerende bericht in De Telegraaf kloppen dat er miljarden onrechtmatig gedeclareerd zijn bij zorgverzekeraars: wie is er dan de bad guy vanuit het oogpunt van adequate controle op juiste besteding van zorggelden?

van mechelen

14 mei 2013

Wat een hoop negativiteit krijgt zo'n Rouvoet weer over zich heen. Een ding weet ik zeker: de oplossing van Frank Conijn werkt. Daar hebben ze in het voormalige Oostblok vijftig jaar in meer dan 10 landen in allerlei varianten mee geëxperimenteerd totdat het ijzeren gordijn viel. Alleen op papier is centralisatie zonder winstoogmerk veel goedkoper en beter. Gereguleerde concurrentie heeft de toekomst.

Anoniem

14 mei 2013

Van Mechelen mag maar eens op stage naar Zweden, Finland om maar een paar prima voorbeelden te noemen.
Angstbeelden oproepen is altijd spotgoedkoop.

Anoniem

14 mei 2013

Inderdaad Van Mechelen, kijk eens naar Scandinavië: goedkopere én kwalitatief betere zorg. Het kan dus wel. Sterker nog, in Nederland wilden we dat systeem in de 80-er jaren ook invoeren, maar door politieke veranderingen is de wet die daarvoor zelfs al was aangenomen (Wet Voorzieningen Gezondheidszorg) nooit ingevoerd.

Huisman

14 mei 2013

In Zweden speelt de landelijke overheid geen rol in de financiering en organisatie van de zorg. De medische zorgverlening (ziekenhuizen, huisartsen) wordt daar gefinancierd en georganiseerd door de provincies (21 in totaal op een bevolking van 9 miljoen). De provincies heffen hiertoe zelf ook belasting.
De care wordt in Zweden gefinancierd en georganiseerd door de gemeenten, die ook een eigen belasting hiervoor heffen. Er zijn in Zweden wel degelijk verschillen in de financiering en organisatie van de zorg tussen provincies en gemeenten. Ook de aansluiting tussen cure en care laat soms te wensen over.
Het Zweedse systeem kent ziekenhuizen in eigendom bij de provincie en private ziekenhuizen (Capio is de naam van deze onderneming). De situatie in Zweden is zeker geen Walhalla (zie het informatieve artikel in The Guardian http://www.guardian.co.uk/society/2012/dec/18/private-healthcare-lessons-from-sweden) en totaal anders dan het Nederlandse systeem. Het is misleidend om te suggereren dat (onderdelen van) het Zweedse systeem in Nederland toepasbaar zouden zijn. Hetzelfde geldt mutatus mutandis voor de systemen van andere landen.

Frank Conijn

14 mei 2013

@ Van Mechelen:

Ik neem aan dat ik u niet kan verleiden om eens een kijkje te nemen op http://www.gezondezorg.org/een-zorgverzekeraar. Daarom de voordelen van één, publieke zorgverzekeraar maar even gekopieerd en geplakt. Voor de referenties en onderbouwingslinks moet u wel even naar mijn site.

1. Naar verluidt bedragen de personeelskosten van alle zorgverzekeraars samen de helft van alle specialisteninkomens (1). In ieder geval zullen ze bij elkaar zeer hoge management- en andere overheadkosten hebben, gezien dat er inmiddels 31 zorgverzekeraars (link) zijn in Nederland.

2. Het bespaart ook kosten als gevolg van de solvabiliteitseisen. Eisen die volgens de zorgverzekeraars zelf (link) aanmerkelijk strenger zullen gaan worden door Europese regelgeving.

3. Men krijgt er een veel effectievere zorgregisseur mee, in termen van management van de kosteneffectiviteit van zorgaanbieders.

4. Men is ermee af van de onderling verschillende zorgkwaliteitsindicatoren die nu gehanteerd worden door de verschillende verzekeraars. Dat is, naast een belang van de zorgaanbieders, ook een publiek belang.

5. Voor vooral kleinere zorgaanbieders scheelt het veel tijd in de jaarlijkse onderhandelingen en bij de administratie.

6. Voor huisartsen wordt verwijzen makkelijker. Met verschillende verzekeraars en selectieve zorginkoop moeten huisartsen eerst uitzoeken met welk ziekenhuis de verzekeraar van die patiënt een overeenkomst heeft voor die klacht.

7. Zorgverzekeraars hoeven geen grote bedragen meer uit te geven aan reclamecampagnes.

Er zijn dus 7 redenen vóór een dergelijke zorgverzekeraar.

U noemt als tegenargument dat gecontroleerde concurrentie (liberalisme) de toekomst heeft. Dat is zo als het gaat om concurrentie tussen zorgaanbieders, concurrentie op prijs en kwaliteit (zie http://www.gezondezorg.org/kem). Maar het bovenstaande maakt m.i. overduidelijk dat als het gaat om zorgverzekeraars juist één, publieke verzekeraar veel beter is.

Ik denk dat pragmatisme i.p.v. dogmatisch liberalisme (of dogmatisch socialisme) de toekomst heeft.

E.Kriek

14 mei 2013

@ van Mechelen: dank voor uw bijdrage.
Dit is een interessante discussie geworden , waarvoor ik dhr. Rouvoet credits moet geven.

U poneert een stelling:
"Alleen op papier is centralisatie zonder winstoogmerk veel goedkoper en beter. Gereguleerde concurrentie heeft de toekomst. "

Nu ben ik opgevoed in de leer van "Evidence" . En die Evidence sluit ( inderdaad, Frank Conijn) dogmatisme uit.
Ik ben dus uitermate nieuwsgierig naar onderbouwing van uw stelling. Wellicht heeft u interessante artikelen, c.q. links om uw stelling te onderbouwen?

Anke Leys

18 mei 2013

Beetje ongelukkige timing, deze ode aan zorgverzekeraars. In het licht van de zorgfraude lijken ze hun verantwoordelijkheid niet te nemen. En hoe goed werkt het stelsel feitelijk?
Laten zorgverzekeraars eerst die winst er bij pakken. Misschien zijn verdere bezuinigingen dan niet nodig.

E.Kriek

23 mei 2013

http://img823.imageshack.us/img823/6818/rouvoetzw1.jpg

Meneer Rouvoet schijnt gevraagd te zijn als opvolger van Bruce Willis, voor een volgende Die Hard film.

Ik hoop dat dit aanbod zijn aandacht voor de zorg niet te veel afleidt.

Top