BLOG

Ziekenhuizen, show your no-show

Ziekenhuizen, show your no-show

Het klinkt als een open deur, maar het is wel een feit: een ziekenhuis kan alleen goede zorg leveren als de patiënt op zijn afspraak verschijnt. Doet de patiënt dit niet, dan spreken we van een no-show, een onderwerp dat de laatste tijd weer behoorlijk in het nieuws is.

Tweede Kamerlid Pia Dijkstra (D66) diende een motie in om ziekenhuizen die niets doen om no-show tegen te gaan een boete op te leggen. De minister van VWS besloot niet op het motievoorstel in te gaan. Wat de NVZ betreft helemaal terecht, want de ziekenhuizen nemen hun verantwoordelijkheid in het terugdringen van no-show . De NVZ heeft het laatste half jaar tweemaal enquêtes gehouden over het tegengaan van no-show, en daaruit blijkt dat zij wel degelijk maatregelen treffen. De manier waarop ze dit doen, verschilt per ziekenhuis: waar het ene ziekenhuis een boete oplegt aan de patiënt die niet op een afspraak verschijnt, stuurt het andere vooraf een SMS aan de patiënt om hem aan die afspraak te herinneren. Het onderwerp staat in de ziekenhuizen dus duidelijk op de agenda.

Onderhandelingen

Het is opmerkelijk dat de politiek moeite heeft om het aanpakken van no-show aan ziekenhuizen en zorgverzekeraars over te laten. In ons stelsel onderhandelen verzekeraars en ziekenhuizen over de kwaliteit en de prijs van alle mogelijke vormen van ziekenhuiszorg. Met het pakket van stelselwijzigingen in 2012 is het belang daarvan voor beide partijen alleen maar toegenomen. Het nieuwe onderhandelen gaat partijen steeds beter af. Er is dan ook geen reden om aan te nemen dat de no-show binnen het stelsel niet kan worden aangepakt.

Actieve aanpak no-show

Ongeacht de invulling die de individuele ziekenhuizen geven aan maatregelen om no-show tegen te gaan, is de NVZ een groot voorstander van het feit dat zij hierop actief beleid voeren. Om dit te onderstrepen, hebben we voor onze leden tijdens twee bijeenkomsten uitgebreid aandacht besteed aan het onderwerp. Terugdringing van no-show is immers belangrijk in een tijd dat het noodzakelijk is om zorggelden zo doelmatig mogelijk te gebruiken. Met de ondertekening van het convenant met het ministerie van VWS en de zorgverzekeraars hebben de ziekenhuizen laten zien hun rol hierin serieus te nemen.

Gedeelde verantwoordelijkheid

No-show  is niet alleen een onderwerp dat de ziekenhuizen aangaat. Patiënten hebben ook een verantwoordelijkheid op dit gebied. Kortom, de aanpak van no-show is een zaak voor iedereen in het zorgveld. NVZ neemt hierin het voortouw door aan iedereen de oproep te doen: show your no-show, op de website en laat zien wat je er aan doet.

Margot van der Starre
Directeur Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ)

7 Reacties

om een reactie achter te laten

Mitrasing, huisarts

15 mei 2013

Niet nagekomen afspraken betekent ook minder kosten aan niet uitgevoerde onderzoeken, minder gezondheidsschade aan de patiënt; is de vermeende schade ook daarvoor gecorrigeerd?
(Ivan Illich. The medical establishment has become a major threat to health)

Koolen

16 mei 2013

Ik loop als logopedist volledig zelf het risico bij verzuim/no-show. Ik krijg ook als enige de kritiek voor een eventuele verzuimnota te verwerken ! Ik mis sterk de informatie van de zorgverzekeraar hierin. Mag duidelijkere plek hebben in de polis of misschien er een reclame/campagne aan wijden ? Zie: http://www.artsenauto.nl/open-brief-aan-verzekeraars/

Baars

16 mei 2013

Heeft u onze presentatie tijdens de NVZ bijeenkomst gemist? Of wilt u meer informatie over (het reduceren van) no-show? Neem contact op via marc.baars@callstera.com of 020-8203592.

Rottinghuis

16 mei 2013

Spryng levert SMS diensten aan zorginstellingen in binnen -en buitenland met integraties met alle ZIS leveranciers waardoor vrijwel direct gestart kan worden.

Neemt u hiervoor contact op met Spryng op nummer +31(0)20 770 3005.

Rottinghuis

16 mei 2013

Ga voor meer informatie naar http://www.spryng.nl

Alberts

17 mei 2013

In de tweedelijns ggz wordt het risico ook door de praktijk in kwestie gedragen. De meesten brengen een gedeelte van de misgelopen inkomsten in rekening bij de patiënt. Dat doe ik ook; het is per slot van rekening de patiënt die de afspraak niet nakomt.

EasyRemindService

21 mei 2013

Als Ziekenhuizen " Patienten" ook als klant gaan zien en hem of haar goed gaat informeren over de afspraak bij de dokter,op de manier hoe de klant dat wenst ( brief-e-mail of sms) dan verhoog het ziekenhuis zijn " Service" en reduceert het zijn " No Shows" van 3,78% zoals laatst in ZorgVisie vermeld naar 1,87. Think Easy

Top