BLOG

Opzetten knelpuntenfonds is goed idee

Opzetten knelpuntenfonds is goed idee

In de discussie over de overwinsten van zorgverzekeraars heeft bestuurder Wenselaar van Menzis een interessant voorstel gedaan. Het opzetten van een knelpuntenfonds door alle zorgverzekeraars gezamenlijk, naar rato gevuld tot ongeveer 1 miljard euro. Hij bepleit dat dit fonds door een onafhankelijk orgaan beheerd zou moeten worden.

Onderzoeksnetwerken

Enige tijd terug schreef ik op deze plek over de investeringen die uit premiegelden zouden moeten worden gedaan in onderzoek en overige kwaliteitsprojecten in de curatieve zorg, om zodoende de kwaliteit nog verder te verbeteren en de kosten te drukken. Citaat uit mijn eerdere blog 'Het kwaliteitsinstituut is een grote kans':

“Er zijn op dit moment een aantal belangrijke ontwikkelingen in de curatieve zorg die als voorbeeld kunnen dienen voor het verbeteren van de kwaliteit  van zorg in combinatie met het verlagen van de zorgkosten. Zo heeft de Orde Medisch Specialisten recent in zijn rapport ‘de medisch specialist van 2015’ een rekensommetje gepresenteerd waaruit blijkt dat de met vereende krachten ontwikkelde Dutch Surgical Colorectal Audit (DSCA) - een kwaliteits registratiesysteem van patiënten met darmkanker - heeft geleid tot een positief saldo van minimaal 8 en maximaal 32 miljoen euro ten bate van de premiebetaler. Ook het onderzoeksnetwerk obstetrie heeft aangetoond dat het creëren van onderzoeksnetwerken niet alleen leidt tot het snel beantwoorden van klinisch relevante onderzoeksvragen bij grote groepen patiënten, maar als ‘bijvangst’ leidt tot snellere implementatie van gevonden onderzoeksresultaten met de bijbehorende kwaliteitsverbetering, vermindering van ineffectieve zorg en als gevolg kostenreductie.

Prachtige projecten die in de breedte vervolg behoeven en dan ook echt kunnen leiden tot kwaliteitsverbetering en vaak kostendaling. ZonMw heeft dan ook recent al laten weten in te zetten op het project ‘verstandig kiezen’, waarbij getracht wordt ineffectieve zorg te identificeren, te onderzoeken en uit te bannen. Hun budgetten zijn echter onvoldoende om dit in de hele breedte van de zorg te kunnen financieren. Ook een aantal wetenschappelijke verenigingen van medisch specialisten is hiermee aan de slag gegaan en hebben kennishiaten geïdentificeerd waar door goed onderzoek een sprong in de kwaliteit van zorg kan worden gemaakt. Echter, ook hun budgetten van de Stichting Kwaliteitsgelden Medisch Specialisten (SKMS) zijn niet toereikend.

In een eerdere blog pleitte ik dan ook voor het inzetten van premiegelden door zorgverzekeraars voor het implementeren van dit soort projecten. De ziekenhuiszorg is namelijk heel erg gebaat bij goed onderbouwde kwaliteitsverbetering. Zeker ook omdat dit in meerderheid leidt tot kostendaling. Het kwaliteitsinstituut kan als neutrale instelling een belangrijke rol vervullen in het overtuigen van verzekeraars om de premiegelden voor deze investering in te zetten. Hun taak als onafhankelijke instelling is dan het aanwenden van hun expertise voor het controleren van de kwaliteit van het project, alsmede het prioriteren van de meest  maatschappelijk relevante projecten. Op deze wijze kan ongehoord snel de kwaliteit van de Nederlandse ziekenhuis zorg (die al heel goed is) nog verder omhoog.”

Gezamenlijke aanpak

U begrijpt dat ik het plan van Wenselaar dan ook van harte steun. De wat lauwe reactie van de drie andere grote verzekeraars, zoals van mevrouw Van Gardingen van CZ: “Wij zien dan ook meer in lokaal maatwerk dan geld in een grote zak te stoppen waar we niets over te zeggen hebben” is dan ook teleurstellend. Sommige projecten in de zorg moeten gezamenlijk worden aangepakt, zonder concurrentie overwegingen. Dit is er echt één van!

Peter Paul van Bethem

 

1 Reacties

om een reactie achter te laten

Anoniem

19 mei 2013

Peter Paul weet van efficientiewinsten: hij publiceert dezelfde blog gewoon twee keer.

Top