BLOG

Hervorming AWBZ vergt visie en draagvlak

Hervorming AWBZ vergt visie en draagvlak

Wie de brief van de staatssecretaris over de hervorming van de langdurige zorg leest, moet opgevallen zijn dat de staatssecretaris rechten vervangt door voorzieningen, forse bezuinigingen doorvoert en veel verwacht van de betrokken samenleving.

Maar het blijft stil bij de vraag hoe hij actief bevordert dat die samenleving dit ook waar kan maken. Een groter beroep op de zelfredzaamheid en eigen kracht van mensen en hun sociaal netwerk gaat niet vanzelf.

Samenleving

Uit de rondetafelgesprekken van de Tweede Kamer over de plannen van de staatssecretaris blijkt dat de vertegenwoordigers van cliënten, ouderen, mantelzorgers en vrijwilligers over het algemeen een positieve grondhouding hebben. Zij verwachten van de staatssecretaris echter wel een visie op de ‘civil society’ en benadrukken dat het om mensen gaat en niet om systemen. Daarom is het nodig om bij de voorbereiding en implementatie van de hervorming van de langdurige zorg niet alleen over maar vooral ook met de betrokken burgers en hun vertegenwoordigers te spreken.

Breed draagvlak

Om die positieve grondhouding van de belangenorganisaties om te zetten in een breed draagvlak voor de hervorming van de langdurige zorg, is het nodig dat de staatssecretaris een visie ontwikkelt op kwetsbare burgers in een betrokken samenleving. Dan is het nodig dat hij daarover met hen in gesprek gaat en daar ook handen en voeten aan geeft. Concreet, door niet te tornen aan de compensatieplicht, omdat er grenzen zijn aan wat kwetsbare burgers met hun netwerk zelf kunnen. Door meer eigen regie en een grotere inspraak van burgers in de (lokale) beleidsontwikkeling. Door een goed samenspel tussen informele en formele zorg mogelijk te maken en onafhankelijke en (waar nodig) professionele ondersteuning als basisvoorziening voor kwetsbare burgers, mantelzorgers en vrijwilligers te garanderen.

Zorgvuldigheid

De staatssecretaris zal dan nog moeten beseffen dat zijn betrokken samenleving niet morgen een feit is. Tijd mag niet de vijand zijn van de zorgvuldigheid. Dat vraagt om wettelijke waarborgen, goede informatievoorziening en een realistisch tijdspad. En dat vraagt om een breed gedragen transitieplan met passende overgangsregelingen, een vinger aan de pols en een stevig vangnet. Omdat het om mensen gaat …

Jan de Vries
Directeur MEE Nederland

www.twitter.com/jandevries_

6 Reacties

om een reactie achter te laten

Anoniem

31 mei 2013

Jan eindigde eerst met: Omdat het om MEE gaat. Nee, dat is geen goede afronding. Omdat het om mensen gaat. Ja, dat is veel beter.

Kees Marges, Voorzitter Platform VG Rijnmond

31 mei 2013

Jan de Vries wekt met zijn woorden 'positieve grondhouding bij bijna alle belangenorganisaties' een verkeerde indruk. Misschien hoopte Jan daarop en probeert hij nu dat beeld neer te zetten. Maar dat is ten onrechte. Er bestaat bij een aantal belangenorganisatie van met name instellingen en gemeenten en vooral bij de jubelende wethouder van Amsterdam een zeer positieve grondhouding. Blijkbaar geldt dat ook voor MEE en ik denk dat ik snap waarom.

Mijn beeld van wat ik zag en hoorde was dat er veel kritiek was en dat de manier waarop de staatssecretaris de hervormingen aanpakt niet goed gevonden werd. Althans op een aantal fundamentele onderdelen. KansPLus (lid organisatie van Platform VG), waarvan de directeur naast Jan de Vries zat, was zeer kritisch omdat de gevolgen van de modernisering voor mensen met een verstandelijke onaanvaardbaar zijn.

Waar Jan de Vries zich (begrijpelijk) door liet misleiden is dat belangenorganisaties zoals CG Raad en Platform VG hun kritiek niet klip en klaar en recht voor z'n raap durfden uit te spreken. Toen Renske Leijten (SP) wat provocerend stelde dat ze verbaasd was dat de belangenorganisaties zo positief waren, reageerden die organisatie geprikkeld door dat te ontkennen.

Bontes

31 mei 2013

Betrokken samenleving... ik denk dat pensionada's, babyboomers (vroeg gepensioneerden, vitaal!)aangesproken worden. geld en dreiging met bezuinigingen wordt ongetwijfeld grote aanjager.

Anoniem

3 juni 2013

De staatssecretaris wil dat betrokken burgers zich meer als mantelzorgers gaan gedragen en zo de (financiële) druk op de professionele zorg verminderen. Dhr. De Vries geeft, terecht, al aan dat zo'n mentaliteitsverandering niet over een nacht ijs gaat. Het gaat namelijk niet alleen over een mentaliteitsverandering, maar ook om een cultuurverandering... In de huidige maatschappij worden wij geacht te werken, man EN vrouw, liefst full time. Daarnaast worden wij geacht actief te zijn op de scholen en clubs van onze kinderen. Moeten we zelf sporten of in elk geval deelnemen aan het maatschappelijk leven. Bovendien is de kans bijzonder groot dat we niet bepaald naast de deur wonen van onze familie waarvoor we geacht worden te zorgen...
De staatssecretaris gaat er voor het gemak van uit dat men nu niet aan mantelzorg doet omdat men het wel best vindt zo. Ik denk dat vrijwel elke burger al doet wat hij/zij kan om voor zijn dierbaren te zorgen. Maar onze de manier waarop onze maatschappij is ingericht geeft ons ook (vele) andere verplichtingen. Een beslissing van boven af dat wij beter voor onze dierbaren moeten zorgen, lost niet de financiële problemen in de zorg op...

Ageeth Ziel

3 juni 2013

Tja, en toch is er ook een deel van de Transitie, die je niet kunt regisseren, besturen of preventieve oplossingen voor kunt bedenken. Wie durft het aan, om werkelijk met de kwetsbare doelgroep waar Jan de Vries het over heeft, te spreken. En wat zullen zijn er over zeggen? Ik red met prima, ik heb vrienden en familie met wie ik alles op mijn eigen manier regel?
Is het doel niet, om iedereen op #eigenwijze zijn/haar leven in te laten richten?
Ja, want dat maakt sterk en leert ons minder afhankelijk te zijn van de BV Nederland, want de Zorgstaat is al enige jaren gelden opgeheven. Dáár hadden we deze overheid niet voor nodig.
Ik pleit er voor, om hier en daar ook risico's te nemen en al doende te leren van wat er dan mis kan gaan en dáár dan zorgvuldige beslissingen over te nemen die duurzaam én betaalbaar zijn. Want we hebben nog steeds méér van voldoende professionele burgers in het Sociale Domein, die kritisch zijn en een vinger aan de pols houden.
Soms moet een crisis ons eerst persoonlijk raken, voordat we andere oplossingen kiezen dan dat wat de overheid ons te bieden heeft.

zwanikken-leenders

3 juni 2013

Ben blij dat ik de UITVINDER van het woord MANTELZORG 1972 nog goed gekend heb .
Prof dr J Hattinga Verschure

De zorg die als vanzelfsprekend aan elkaar gegeven wordt: was zijn motto
Laten we de mensen eren die het NU GEWOON DOEN


Top