BLOG

Maak kwaliteitsinformatie zichtbaar op factuur

Maak kwaliteitsinformatie zichtbaar op factuur

Wat is keuzevrijheid in de zorg waard als er geen inzage is in kwaliteit en kwaliteitsverschillen tussen zorginstellingen en zorgaanbieders?

Daarom staat in het regeerakkoord dat aanbieders verplicht worden om bij de declaratie ook informatie te geven die nodig is om vast te kunnen stellen dat kwaliteit geleverd is. Hoe gaat het kabinet deze passage uit het Regeerakkoord uitvoeren?

Er is veel gaande rond transparantie van kwaliteit en de ontwikkeling van outcome-indicatoren. Zorgverzekeraar Achmea wil de komende 5 jaar voor 40 procent van de aandoeningen outcome-indicatoren ontwikkelen. David Ikkersheim betoogde onlangs in zijn proefschrift ”The Dutch health system reform: creating value” dat het meten van waarde van zorg lang een theoretisch vergezicht leek, maar dat het door slim gebruiken van Vektis declaratiedata, waar nodig aangevuld met klinische registraties en Patient Reported Outcome Measures (PROMs), mogelijk is voor het merendeel van de diagnosen de waarde ervan te meten.

Er is al heel veel kwaliteitsinformatie beschikbaar want er zijn veel verschillende initiatieven om de uitkomsten van zorg zichtbaar te maken. Denk aan DICA, het project Meetbaar Beter, het DREAM-register van het Reumafonds en aan de database Perinatale Registratie Nederland.

Ontsluiten data

De kunst is deze data per aandoening te ontsluiten in dezelfde taal en op zo’n manier dat de privacy gegarandeerd is. Daarbij is commitment van de beroepsgroepen vereist zodat niemand zich meer aan transparantie kan ontrekken.

Het is zaak dit snel te doen. Op dit moment zijn er veel goede projecten bezig om kwaliteit inzichtelijk te maken. Het gevaar is dat elk project zijn eigen ICT-systeem ontwikkelt . Daardoor worden de kosten hoger worden dan nodig en wordt het lastiger kwaliteitsgegevens in een eenduidige taal op de factuur te krijgen.

Kwaliteitsinformatie op factuur

Daarom heeft mijn fractiegenoot Michiel van Veen de minister afgelopen week in de eerste termijn van het debat over de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg, de WWKGZ, de minister van VWS gevraagd regie te voeren zodat binnen 2 tot 3 jaar op de facturen kwaliteitsinformatie te vinden is. In de laatste week voor het zomerreces zal de minister antwoorden.

Anne Mulder
Tweede Kamerlid VVD

10 Reacties

om een reactie achter te laten

E.Kriek

28 juni 2013

Okee.
Transparantie is een groot goed.
Maar de risicopatiëntjes ga ik vanaf nu dus echt niet meer behandelen.
VEKTIS, PROMS, DICA, DREAM: wat u maar wil.

Ik ga dus vanaf nu een andere arts promoten bij:
- onwelwillende diabeten.
- analfabeten.
- terminaal zieken.
- sociaal zwakkeren.
- rokers.
- dikkerdjes.
- kankerpatiënten.
- lijders aan zeldzame ziektes.
- alcoholisten.
- de door Mulder geroemde klaplopers ( u weet wel; zij kunnen immers hun zorgpremie niet betalen) .

Sorry hoor. Mijn kwaliteit moet immers transparant.

Alberts

29 juni 2013

Zijn we niet een beetje aan het doorslaan mijnheer Mulder? Alsof zorgverleners niet intrinsiek gemotiveerd zouden zijn om het beste voor de patiënt te willen. Dit soort bureaucratische 'controle' (want dat is het volgens mij feitelijk helemaal niet) doet ontzettend af aan wat zo belangrijk is in de gezondheidszorg: interpersoonlijk contact, vertrouwen, de ene mens die de ander helpt. Door dat te bureaucratiseren gaat u totaal voorbij aan dit wezenlijk kenmerk van gezondheidszorg, alsof het er niet is en door politici moet worden toegevoegd. De arrogantie van politici.

Frank Conijn - www.gezondezorg.org

29 juni 2013

Laat ik een paar dingen voorop stellen:

1. Ik ben groot voorstander van uitkomstfinanciering.
2. Uitkomstfinanciering is nodig, want er is een grote praktijkvariatie. Die is aangetoond bij ziekenhuizen, huisartsen en fysiotherapeuten (meer groepen zijn niet onderzocht, bij mijn weten).
3. Uitkomstfinanciering mag alleen maar ingevoerd worden als de uitkomsten (klachtenontwikkeling en patiënttevredenheid) accuraat gemeten kunnen worden en gecorrigeerd worden voor demografische bevolkingsvariabelen, ziekte-ernst en invloedrijke nevenpathologie.

Dat zal dhr. Mulder met me eens zijn, vooral omdat hij mede-indiener was van de motie-Smilde c.s., die om uitkomstfinanciering vroeg. Maar professionele uitkomstfinanciering ziet er m.i. heel anders uit dan dhr. Mulder nu voorstelt.

Ten eerste kan en moeten de kwaliteitsassessments veel meer uniform -- en veel begrijpelijker -- dan de serie assessments die dhr. Mulder aanhaalt. Laten we niet dezelfde fout maken als met de kwaliteitsindicatoren -- daarvan zijn er heel veel ontwikkeld, maar o.a. juist daardoor zijn ze niet algemeen gebruikt, zoals de Rekenkamer recent concludeerde in haar rapport 'Indicatoren voor kwaliteit in de zorg'. En een grotendeels uniform kwaliteitsassessment kan ook; zie http://www.gezondezorg.org/kwaliteitsassessment.

Ten tweede is de uitkomst van een kwaliteitsassessment iets dat je niet even op een rekening zet. Er zijn namelijk drie onderdelen: klachtenontwikkeling, patiënttevredenheid en bepaalde biomedische/psychomedische indicatoren die soms nodig blijven. De laatste (twee) zijn voor een patiënt meestal niet te interpreteren.

Ten derde heeft het weinig zin om de kwaliteitsinfo op de rekening te zetten, want dan heeft de patiënt de behandeling al ondergaan. De info moet vooraf te raadplegen zijn.

Ten vierde stelt dhr. Mulder impliciet dat volledige keuzevrijheid in de zorg zal blijven bestaan en dat de keuzes gemaakt zullen worden door de patiënt. De keuzevrijheid zal echter beperkt worden door de selectieve zorginkoop door de zorgverzekeraars, en bij de overblijvende keuzes zullen patiënten zich meestal laten leiden door het advies van de huisarts. Zoals dat nu ook al het geval is (onderzoek wijst dat uit). En als de huisarts de juiste informatie heeft lijkt me dit ook wenselijk.

Ik nodig dhr. Mulder dus wederom uit de bovengenoemde webpagina door te nemen. Het Kwaliteitsinstituut, opgericht ter realisatie van uitkomstfinanciering, heeft al interesse getoond in de erin beschreven Universele Ziektelastschaal, die een grotendeels uniform kwaliteitsassessment mogelijk maakt.

Frank Conijn

29 juni 2013

Gelieve 'Ten eerste kunnen' te lezen i.p.v. 'Ten eerste kan', in de derde (i.c. vierde) alinea.

En er is nog een vijfde punt waarom ik het voorstel van dhr. Mulder niet onderschrijf. Je kunt namelijk alleen corrigeren voor demografische bevolkingsvariabelen, ziekte-ernst en invloedrijke nevenpathologie op populatieniveau, want alleen op dat niveau heb je die gegevens.

Ik neem daarbij aan dat dhr. Mulder niet bedoelt dat de kwaliteitsinfo op individueel niveau op de rekening moet komen te staan. Immers, de kortetermijnresultaten van de behandeling weet de patiënt al, en de langetermijnresultaten zijn meestal nog niet duidelijk als de rekening verstuurd wordt.

Hans ter Brake

29 juni 2013

Zullen we simpel beginnen door patiënten in staat te stellen om digitaal over hun eigen gegevens te kunnen beschikken. Daardoor stellen we hen beter in staat te participeren #rvz als partner in het zorgproces waarbij eigen doelen en behoeften centraal staan. Zie "Blue Button +" initiatief in VS voor: Accces, Action en Attitude.

http://www.nationalehealth.org/ckfinder/userfiles/files/Liberating%20Data%20and%20Fostering%20Innovation%20to%20Engage%20Patients%20Slide%20Deck.pdf

Anoniem

1 juli 2013

Wat is dit voor waanzin? Ongelooflijk dat Kamerleden vorstelijk betaald worden om elkaar met dit soort idioterie bezig te houden. Het parlement lijkt onderhand het zwevende eiland Laputa uit Gulliver's travels. Staat er straks op de factuur van de operatie: deze verrichting is van matige kwaliteit? Serieus, politici, denk toch eens na. Het is echt niet grappig meer.

Frank Conijn

1 juli 2013

Dhr. Mulder zal mijn kritiek wellicht willen pareren met het antwoord dat zijn blog niet gaat over uitkomstfinanciering. Dat is strikt genomen correct, maar het gaat hier wel om goed gebruik van uitkomstmeting. Dat gebruik kan -- en moet, gezien van onderzoekskundig perspectief -- veel beter. Ik hoop dus dat dhr. Mulder toch zal blijven doorlezen en mijn verhaal ter harte zal nemen.

E.Kriek

1 juli 2013

@anoniem: het moge een schrale troost zijn, maar ik heb behoorlijk gelachen om uw bijdrage ;-)

Een pijnlijk voorbeeld van hoe politici vervreemd zijn van de werkelijkheid, wat mij betreft.

Oosters

2 juli 2013

Geachte heer Mulder,

Als hoofd zorgadministratie van een groot ziekenhuis gaan er (virtueel, gode zij dank) ettelijke miljoenen facturen / factuurregels door mijn handen. Waarvan verreweg het grootste deel digitaal direct naar de zorgverzekeraar. Waarom juist dit proces belasten met gegevens die in deze fase van het proces geen informatie meer zijn, maar balast

Eerst komen binnenkort alle uitgevoerde verrichtingen op de factuur. Ook een vondst uit Den Haag. Terug naar het CTG tijdperk met facturen van honderden regels waar echt niemand meer een touw aan kan vast knopen.

En op die overvolle factuur gaan we dan ook nog kwaliteitsinformatie zetten. Dat valt niet eens op, als we dat al zouden willen.

Ik ben voor transparantie, maar niet voor deze schijninformatie die de administratieve last onnodig verhoogt en het inzicht geen meter verbetert.

Facturatie Software

21 mei 2014

Mee eens! Dit is ook goede <a href="http://www.online-software-facturatie.nl/facturatie-software">Facturatie software</a>: http://www.online-software-facturatie.nl/facturatie-software

Top