BLOG

Komst Wmo biedt kansen: verstandig en solidair krimpen

Komst Wmo biedt kansen: verstandig en solidair krimpen

Het bestuur van Zorggroep Alliade is blij met de komst van de WMO. Wij zijn actief bezig de ondersteuning echt op een andere manier vorm te geven en alleen daar ondersteuning te bieden waar het nodig is.

Kansen door de Wmo

De ontwikkeling van het beeldhorloge, een pilot met zestig cliënten uit de gehandicaptenzorg met beeldzorg en honderden burgers met een verstandelijke beperking actief aan het werk in het bedrijfsleven. Fictie? Nee hoor nu al werkelijkheid. Het tempo waarin de transitie vorm moet krijgen en het gebrek aan landelijke regie op een aantal belangrijke aspecten (bemoeizorg, zorg voor kinderen met een meervoudige beperking, vastgoed en personeelskrimp om er maar een paar te noemen) vraagt wel extra aandacht..

Zorg kostenpost of motor van de economie

Bijzonder is dat je geen krant kunt openslaan of het gaat over de uit de hand gelopen kosten in de zorg. Heel weinig lees je over mooie initiatieven zoals de vele mensen met een beperking die in Greunshiem (woonzorgcentrum) in Leeuwarden helpen het restaurant draaiende te houden en assisteren in de schoonmaak. ’s Winters houden ze de wijk sneeuwvrij en het hele jaar doen ze boodschappen voor ouderen in de wijk. Zo zie je dat zorgvragers ook zorgbieders zijn die waarde toevoegen. Zorggroep Alliade investeert de komende jaren 70 miljoen in nieuwbouwprojecten, kortom een aanjager van de lokale bouweconomie in Friesland. Zorg, de motor van de economie!

Personeelstransitieplan

De komende jaren zal de bezuiniging die noodzakelijk is alleen al in de gehandicaptenzorg in Nederland minimaal 24.000 banen kosten. Indien gemeenten anders beslissen kan het zomaar het dubbele zijn. Dat, in het licht van de toekomstige arbeidsmarktproblematiek, vraagt aandacht en creativiteit. We weten dat het grootste deel van de medewerkers in het primair proces voorlopig geen baan vindt. Dit belast dus eerst de WWpot en daarna via de bijstand sociale zaken.

Kortom een verschuiving van het ene departement naar het andere en dus zeker geen harde bezuiniging, maar wel veel leed en een negatief effect op de economie. In die zin kunnen we leren van Nedcar, dat ter overbrugging met Economische Zaken afspraken heeft kunnen maken voor een overbruggingsplan. Een dergelijk plan is hard nodig in de zorg.

Te denken valt aan een nullijn de komende drie jaar, 5-10 procent deeltijd WW, voor een deel gefinancierd uit de nullijn en er zijn vast meer creatieve oplossingen. Ook zou het wijs zijn de aangekondigde inperking van de prepensioenregelingen met 3 jaar op te schorten zodat natuurlijk verloop haar werk kan doen. Een uitdaging om binnen de kaders van het zorgakkoord creatieve oplossingen te bedenken met de sociale partners en overheid om te komen tot een goed transitieplan.

Verstandige krimp

Kortom verstandige krimp gebaseerd op solidariteit, waarmee ook kenniskapitaalvernietiging en  financieel en sociaal leed in gezinnen wordt voorkomen. Het lijkt mij een utopie dat ‘groei’ het antwoord is op de huidige macro-economische problemen. Als het wat minder moet laten we dan de krimpeffecten eerlijk verdelen. Uit de natuurkunde weten we dat er bij krimp ook energie vrij komt, deze energie is goed aan te wenden voor creatieve oplossingen. Ik daag collega’s uit tot te komen tot een goed transitieplan waarin oog is voor behoud van werkgelegenheid gebaseerd op principes van solidariteit.

Wilfred Juurlink 
Juurlink, van oorsprong sociaal psychiatrisch verpleegkundige, is lid van de raad van bestuur van Zorggroep Alliade in Friesland. Deze groep ondersteunt 8000 cliënten in de VVT, ouderenzorg, gehandicaptenzorg en jeugdzorg.

3 Reacties

om een reactie achter te laten

Anoniem

14 juli 2013

Zorg is een kostenpost en geen motor van de economie: degenen die zorg gebruiken staan veelal buiten het arbeidsproces en de uitgaven aan gebouwen en grond maken het aanschaffen van gebouwen en grond voor (exporterende) bedrijven duurder. Onze exporten worden daardoor duurder, onze export neemt af en zo ook onze economie.

Geen enkele investering van de overheid die niet is gericht op het verbeteren van onze concurrentiepositie draagt bij aan die concurrentiepositie.

Dat wil niet zeggen dat het soms niet handig kan zijn om extra geld uit te geven in tijden van economische krimp zodat de vraag naar producten op peil kan blijven. Dat werkt echter niet goed voor een kleine open economie omdat dat geld veelal weglekt over de grens.

Zorg kost dus gewoon geld. Dat is prima als je het hebt want het levert ook gezondheid op, maar geld dat je niet hebt kun je beter niet uitgeven als dat geld geen return op investment heeft. Lijkt heel eenvoudig en is het ook.

tjark reininga

15 juli 2013

zorg is eerst en vooral een kostenpost. het huidige beleid is er vooral op gericht de kosten zo laag mogelijk te houden voor de belastingbetaler en die heeft in het algemeen (nog) geen zorg nodig. maar daardoor wordt vooral op de kosten op makroniveau gefocust en blijft het aspect dat de meeste zorgkosten individueel gedragen moeten worden te veel buiten beschouwing.
het is echter juist in het belang van ons verzekeringsstelsel meer aandacht te besteden aan het microniveau. want de meeste mensen staan er te weinig stil bij de kosten die zij moeten maken op het moment dat ze wel zorg nodig hebben. dure specialisten en ziekenhuisvoorzieningen, intensieve persoonlijke zorg, kostbare hulpmiddelen, ze worden in ons stelsel veela ter beschikking gesteld zonder dat we de werkelijke kosten onder ogen krijgen. de verzekering betaalt immers en dus laten we de rekening graag naar die verzekering sturen. de gedachte van CDA en VVD was, dat door de invoering van de zorgverzekeringswet verzekeraars hun verzekerden meer kosten bewust zouden maken, met het oog op de gewenste premiereductie. daarvan is echter nauwelijks sprake geweest. de zorgverzekeraars hebben hun acquisitie vooral op de prijs (de premie) gericht. daarbij is vooral het hoge kostenrisico dat verzekerden lopen als zij ingrijpende zorg nodig hebben weggeredeneerd met de kleine kans, dat die zorg nodig is. het speculatieve karakter dat een zorgverzekering ook heeft (veel mensen betalen immers premie voor zorg die ze nooit zullen krijgen, vaak doordat ze goed voor zichzelf zorgen, maar vaker nodig doordat ze de levensfase waarin ze die zorg nodig hebben nooit bereiken) wordt daardoor onderschat. en daarnaast is er immers altijd nog de overheid, die met de AWBZ voorziet in 'onverzekerbare' zorg. enerzijds zijn we natuurlijk blij, dat wij die kostbare zorg niet nodig hebben, maar anderzijds zouden we ons moeten realiseren, dat we ook minder 'gelukkig' hadden kunnen zijn.
daarmee rekening houden is ons eigen belang, maar we zijn het aan gaan duiden als solidariteit. en die is tegenwoordig verdacht.

Frank Conijn - www.gezondezorg.org

16 juli 2013

Om zorg nou de motor van de economie te noemen, dat klinkt wel erg als een credo De Positievo's. Maar ik vind het project in Greunshiem wel een heel mooi project! Het verdient navolging.

Tegelijkertijd ben ik het op één punt wezenlijk oneens met dhr. Juurlink, en dat is het (niet) blij zijn met de WMO. Zorggroep Alliade en het genoemde project hadden net zo goed (kunnen) bestaan als de zorg gewoon via de regionale zorgkantoren was blijven of gaan lopen.

Met de WMO lopen de overheadkosten enorm op (400 gemeenten vs. zo'n 30 regionale zorgkantoren), zijn gemeentelijke verschillen in beleid zo goed als gegarandeerd, en is de algemene zorgorganisatie nog weer verder versnipperd en ingewikkelder geworden.

Wat mij betreft dus: terug naar de zorgkantoren, zoals mede beschreven op http://www.gezondezorg.org/all-in-zorgverzekering.

Top