BLOG

AWBZ: waarom nog langer dralen?

Staatssecretaris Jet Bussemaker heeft de Tweede Kamer onlangs laten weten dat zij de langdurige en onverzekerbare zorg in de AWBZ op termijn wil laten uitvoeren door de zorgverzekeraars. Verder wil zij de positie van de patiënt versterken. Er komen tegoedbonnen waarmee patiënten straks zelf zorg kunnen inkopen. Naast het Centraal Indicatieorgaan Zorg (CIZ) mogen ook hulpverleners als huisartsen en verpleegkundigen een indicatie gaan stellen.

Ongewisse verbetering

De staatssecretaris wil echter pas in 2011 een definitief besluit nemen over de uitvoering van de AWBZ vanaf 2012. Maar dan zijn er nieuwe verkiezingen geweest en is er een nieuwe coalitie met nieuw beleid. Daardoor is de voorgestelde verbetering van de AWBZ ongewis.

Integrale organisatie en financiering

De KNMG pleit al jaren voor overheveling van de zorg voor geriatrische patiënten vanuit de AWBZ naar de Zorgverzekeringswet (Zvw), met name voor hen die verblijven in verpleeg- en verzorgingshuizen. Zo kan alle zorg voor deze ouderen vanuit één verzekering worden betaald. Zowel cure als care, zowel op genezing gericht medisch handelen als het verzorgen van patiënten en het zoveel mogelijk borgen van zelfbeschikking en kwaliteit van leven. Dat vereist een integrale organisatie en financiering van de zorg. De vorm moet de inhoud volgen. Zo is het nu niet.

Continuüm tussen cure en care

Door de financieringschotten in de zorg is er geen continuüm tussen cure en care. Met name ouderen zitten daardoor regelmatig klem tussen de Zvw, het CIZ, zorgkantoren, het centraal administratiekantoor (CAK) en zorgleveranciers. De Wmo levert nog een extra complicatie op, omdat gemeenten daarvoor verantwoordelijk zijn. Gemeenten blijken niet zelden niet goed in staat om aanvullend op de AWBZ voorzieningen welzijnsfuncties van voldoende kwaliteit te leveren. Het gevolg van dit alles is gefragmenteerde en ondoelmatige zorg van onvoldoende kwaliteit. Ook voor wat betreft de AWBZ, waarvoor zorgkantoren verantwoordelijk zijn.

Prikkel door zorgverzekeraars

Er is dus alle reden om niet langer te dralen met een ingrijpende herziening van de AWBZ. Dit moet zodanig dat de zorgverzekeraar verantwoordelijk én financieel risicodragend wordt voor de uitvoering van de AWBZ van eigen verzekerden. Hierdoor kan er meer dan dat nu het geval is een belangrijke prikkel ontstaan voor een hoogwaardigere en doelmatigere uitvoering van de AWBZ. En dat is niet onbelangrijk gezien het stijgend beroep dat door toename van het aantal ouderen op de AWBZ zal worden gedaan. Als gevolg van de voorgestelde herziening kunnen de zorgkantoren, het CIZ en het CAK worden opgedoekt en kan de indicatiestelling worden vereenvoudigd. De patiënt krijgt daardoor te maken met minder loketten en schotten, waardoor beter zorg op maat kan worden gerealiseerd. Ook dat kan de uitvoering van de AWBZ doelmatiger maken, zodat meer middelen vrijkomen voor het primaire proces: integrale zorg voor oudere patiënten.

Zorgvuldigheid versus snelheid

Gezien haar tijdplanning kiest de staatssecretaris kennelijk voor zorgvuldigheid boven snelheid. Vaak is dat terecht. De problemen in de AWBZ en de problemen in de zorg voor ouderen vereisen echter grote snelheid, naast zorgvuldigheid. Voorts verdient de staatssecretaris het dat haar voornemens nog in deze kabinetsperiode worden gerealiseerd. Ere wie ere toekomt. Voldoende redenen dus om niet langer te dralen met overheveling van de AWBZ.

Arie Nieuwenhuijzen Kruseman

1 Reacties

om een reactie achter te laten

Frans van der Pas

28 juli 2009

Zolang de zorgverzekeraars de eigen regie van mensen met een langdurige chronsiche ziekte of beperking niet waarderen met een volwaardig pgb, is het volledig overhevelen van geriatrische zorg naar de zorgverzekering een ramp voor de zorg thuis.

Top