BLOG

De ggz loopt voorop in transparantie over uitkomsten

De ggz loopt voorop in transparantie over uitkomsten

Sinds 2011 is men in de Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ) bezig om landelijk uitkomstdata te verzamelen om zo van elkaar te kunnen leren, de zorg te verbeteren en transparantie te scheppen over de geleverde kwaliteit van zorg. Daarmee loopt de GGZ voorop in zorgland.

Zorgaanbieders, zorgverzekeraars en patiënten hebben de handen ineen geslagen en hiertoe gezamenlijk een initiatief opgericht: Stichting Benchmark GGZ (SBG). Recent besteedde Skipr aandacht aan dit initiatief naar aanleiding van de Trendrapportage GGZ van het Trimbosinstituut. De toon was tamelijk kritisch en gebaseerd op al weer verouderde gegevens. Reden voor SBG om uit de doeken te doen hoe het er nu feitelijk voor staat met het benchmarken.

ROM

De afgelopen jaren is ervaring opgedaan met een methodiek in de GGZ waarbij patiënten gedurende de behandeling periodiek bevraagd worden met gestandaardiseerde vragenlijsten over hun klachten en functioneren. In de GGZ heet dat Routine Outcome Monitoring (ROM). Terugkoppeling van de gegevens biedt de behandelaar een vinger aan de pols bij de patiënt en biedt de patiënt inzicht in wat de behandeling heeft opgeleverd. De ROM methodiek wordt inmiddels landelijk uitgerold.

De ROM gegevens kunnen ook in geaggregeerde vorm gebruikt worden om vast te stellen hoe het groepen patiënten is vergaan. Zo kan de gemiddelde behandeluitkomst worden vastgesteld van de caseload van een behandelaar, van een afdeling, of van een gehele GGZ instelling. Voor het kwaliteitsbeleid is dit een vinger aan de pols bij (onderdelen van) een instelling. Mits aan bepaalde voorwaarden is voldaan (gelijke meetmethodiek en correctie voor casemix verschillen) kunnen deze uitkomsten onderling vergeleken worden en kunnen we er lering uit trekken. Zo wordt transparant wie goede kwaliteit levert en waar nog verbetering mogelijk is. Deze tweede vorm van monitoring, het vergelijken van zorgaanbieders wordt ook wel benchmarken genoemd.

Voorspoedig

In de GGZ verloopt het verzamelen van benchmarkgegevens aan SBG inmiddels voorspoedig: op dit moment wordt ongeveer 65% van alle uitgevoerde behandelingen (DBC’s) aangeleverd en heeft SBG zicht op de uitkomst van 25% van deze DBC’s, omdat ze volledig gemeten zijn (er is een ROM voor- en nameting aangeleverd). De uitrol van ROM groeit jaarlijks met bijna 10% meer gemeten behandelingen. Deze data worden door SBG in samenwerking met het veld geanalyseerd om te onderzoeken welke waarde gehecht kan worden aan de uitkomsten en op welke wijze de zeggingskracht van de data vergroot kan worden.

Waar de GGZ voorheen bekend stond als een black box, waar men problemen behandelde die te complex leken om meetbaar te zijn, zien we tegenwoordig een sector die voorop loopt in het creëren van transparantie over de uitkomst. Dit is transparantie op het vlak dat er het meest toe doet voor het vaststellen van de kwaliteit van zorg: de uitkomst van de behandeling of wat de zorg heeft opgeleverd aan gezondheidswinst voor de patiënt. De GGZ is zo koploper in het verschaffen van transparantie over de kwaliteit door inzicht te bieden in de uitkomst van zorg. De uiteindelijk winnaar is de psychiatrische patiënt, die gebaat is bij transparante zorg die doelmatig (het best mogelijk tegen aanvaardbare kosten) en verantwoord (voldoet aan wetenschappelijke standaarden en richtlijnen) is.

Edwin de Beurs
Inhoudelijk directeur van de Stichting Benchmark GGZ

4 Reacties

om een reactie achter te laten

van Heemstra ZorgSteedsBeter

21 november 2013

Een mooi voorbeeld hoe exact meten aan alleen datgene wat er echt toe doet een hele sector tot transparantie en ontwikkeling kan brengen! Proficiat!

NETQ Healthcare

21 november 2013

De GGZ kan op deze manier goed als voorbeeld dienen voor andere zorginstellingen om zich ook te verbeteren op de vlakken efficiency en zorgkwaliteit. De patiëntbeleving centraal in de zorg!
________________________________________________
Meer weten over ROM of SBG? Download hier gratis whitepapers: http://www.netqhealthcare.nl/whitepapers

Frank Conijn - www.gezondezorg.org

21 november 2013

De GGZ verdient inderdaad een groot compliment hiervoor! Samen met de fysiotherapie loopt ze inderdaad voorop in de implementatie van kwaliteitsmeting.

Het kan het echter nog aanmerkelijk beter, met een tamelijk simpele aanpassing: landelijk uniforme vragenlijsten gebruiken. Van de pagina http://www.gezondezorg.org/performance-assessment, die ook de onderbouwende links bevat:

<quote>

Voor die aandoeningen/condities waarvoor al ziektelastvragenlijsten bestaan, bestaan er regelmatig diverse. En zorgaanbieders gebruiken vaak verschillende. Dat is geen goede zaak, omdat ze vaak moeilijk vergelijkbaar zijn.

Sowieso verschillen ze vaak in antwoordschalen en/of scorebereik. En als ze al dezelfde schalen en bereik hebben, of als een omrekenformule wordt gebruikt zoals de T-scoreformule, hebben ze regelmatig een verschillende mate van responsiviteit.

Het is zelfs zo dat de vergelijkbaarheid nog steeds niet gegarandeerd is als de responsiviteit gelijk is. Als een rugklachtenvragenlijst alleen vraagt naar pijn en een andere alleen naar beperkingen, kunnen ze scorematig dezelfde verbetering laten zien als de pijn en de beperkingen verbeterd zijn, maar ze meten iets anders.

Dat geeft een scheef beeld als slechts een van de twee verbeterd is. Vragenlijsten, en assessments in het algemeen, zijn dus alleen maar onderling uitwisselbaar als ze dezelfde mate van (reproduceerbaarheid en) validiteit en responsiviteit hebben. Derhalve zouden zorgaanbieders landelijk dezelfde vragenlijsten moeten gebruiken bij dezelfde (soort) aandoeningen/condities.

</quote>

Maar als die aanpassing is doorgevoerd, loopt de Nederlandse GGZ volgens mij zelfs mondiaal gezien voorop. Dan blijven er mogelijk nog wel wat issues over aangaande de standaard klinimetrische kwaliteitscriteria (ik ken de GGZ-vragenlijsten inhoudelijk niet goed), maar die kunnen allemaal opgelost worden.

Dus de ontwikkeling in de GGZ is inderdaad een zeer goede.

Böcker

22 november 2013

Een mooie kans voor Personalized Medicine en Clinical Decision Support in de GGZ!

Top