BLOG

Verzekeraars zijn geen ziekenhuisbestuurders

In de gezondheidszorg wordt al jaren geworsteld met de vraag: wie gaat er nu over wat? Of beter: wie is nu verantwoordelijk voor wat? In de Volkskrant van 28 juli laat de heer Oomen, bestuurder van de zorgverzekeraar DSW, zich in niet mis te verstane termen uit over de kritiek van de Tweede Kamer op de overname van het Vlietland Ziekenhuis door DSW.

Oomen windt zich op

Het feit dat de Tweede Kamer daarbij vreest dat de keuzevrijheid van de verzekerde in het geding is, acht hij “ranzig” vanuit de mond van politici. Dat politici bedenkingen hebben bij de mogelijkheid van winst in de zorg doet hij af als kleinzieligheid. En in hetzelfde interview wordt de Nederlandse Mededingingsautoriteit (Nma) als een ongelooflijke hindermacht getypeerd. Kortom: het zit de heer Oomen niet mee.

Financiële belangen

Fundamenteler is de vraag waarom de Tweede Kamer bedenkingen heeft bij de overname van een ziekenhuis door een zorgverzekeraar? De PvdA acht zuivere verhoudingen in de zorg van groot belang. Het ziekenhuis is er om zorg te verlenen. De zorgverzekeraar is er om de zorg te verzekeren. Wanneer deze activiteiten echter door elkaar gaan lopen is de patiënt daarvan de dupe. Een zorgverlener, werkend in een ziekenhuis, gaat uit van het belang van de zorg voor de patiënt. Daarbij mag het rechtstreekse financiële belang van de zorgverzekeraar bij het ziekenhuis in zijn of haar oordeel niet worden betrokken. De goedkoopste behandelmethode is interessant voor de verzekeraar, maar dat is nu eenmaal niet altijd het beste voor de patiënt.

Keur aan eigenaars

Een tweede argument betreft de participanten in de coöperatie waarmee DSW het Vlietland Ziekenhuis wil overnemen. Dat zijn, naast DSW, medewerkers van het ziekenhuis en huisartsen. Dat hulpverleners en instellingen samen eigenaar zijn van een ziekenhuis kan samenwerking tussen hulpverleners bevorderen. Men heeft immers een gezamenlijk belang, maar juist in die situatie is het nog noodzakelijker dat een zorgverzekeraar namens de verzekerde op onafhankelijke wijze bij die ontwikkeling betrokken is.

Financiële bal toespelen

Ik ben overtuigd van de goede bedoelingen van betrokken partijen, maar zorgaanbieders hebben hun eigen onafhankelijke rol te spelen. Dat geldt juist ook voor de huisarts. Voor de patiënt moet het overduidelijk zijn dat de huisarts zijn of haar belangen behartigt en daarnaast niet ook nog eens de belangen van het ziekenhuis of de zorgverzekeraar. Hulpverleners kunnen elkaar bij gezamenlijk eigenaarschap de financiële bal toespelen. Als het ziekenhuis financiële problemen heeft, kan het aantrekkelijk zijn voor de huisartsen, die een financieel belang bij het ziekenhuis hebben, meer naar dat ziekenhuis door te verwijzen.

Belangenverstrengeling vermijden

In de gezondheidszorg moet het belang van de patiënt boven het financiële belang van de hulpverlener of de instelling staan. Om die reden is de PvdA ook tegen winstuitkering in de zorg. De veranderingen in ons zorgstelsel zijn bedoeld om de belangen van de patiënten nog beter te borgen. Zorg dan ook dat over die belangen nooit misverstanden kunnen gaan ontstaan. Deze overwegingen zullen geen rol hebben gespeeld bij de oprichting van de coöperatie. Maar van de politiek mag verwacht worden dat zij kritische vragen stelt over de rol van de  partijen in de gezondheidszorg. En dat af te doen als onzin of ranzig doet geen recht aan de zorgvuldigheid die juist van de politiek verwacht mag worden bij de veranderingen in de zorg.

Ondergeschikte ambities

Uiteindelijk zijn al die veranderingen bedoeld om tot betere en doelmatiger zorg voor de burger te komen en niet om bestaande onduidelijkheden over rol en posities van partijen in de zorg te vergroten. In september gaat de Tweede Kamer in debat met minister Klink over de verantwoordelijkheden en bevoegdheden in de zorg. Voor de Partij van de Arbeid staan daarbij de belangen van burgers en patiënten centraal, de ambities van zorgverzekeraars zijn daaraan ondergeschikt.

Eelke van der Veen
Tweede Kamerlid Partij van de Arbeid

4 Reacties

om een reactie achter te laten

anton westerlaken

12 augustus 2009

Beste Eelke,

Een weblog is toch vooral bedoeld om een beetje spannende meningen te delen, niet om een(weinig helder) politieke verdediging te proberen van een lastig standpunt. Ook de PvdA heeft gekozen voor marktwerking. Regel dat dan goed en accepteer de consequenties, of zeg dat het niet kan.

Een beetje marktwerking is net als een beetje zwanger....

Volgens mij zijn de bedoelingen rond de coop Vlietland van alle betrokkenen zuiver. Chris kan dat wat 'rond' verworden maar dat mag geen reden zijn om de integriteit van betrokkenen ter discussie te stellen. Toch?Anton

tjark reininga

12 augustus 2009

het probleem is en blijft natuurlijk dat ik er, als patiënt, van moet kunnen uitgaan dat mijn (huis)arts en andere medische adviseurs inderdaad van mijn belang uitgaan. dit kan op gespannen voet staan met het ondernemerschap van de medische professie, zoals helaas al te vaak gebleken is.

wanneer daar nog het winststreven van andere belanghebbenden (bijvoorbeeld financieel geïnteresseerden, beleggers of speculanten) is de kans groter dat mijn belang in het gedrang komt.

voor het financiële deel mag ik verwachten dat mijn verzekeraar opkomt. maar als die zelf in een bepaalde zorginstelling belangen heeft, moet ik ook vraagtekens gaan plaatsen bij diens interventie.

de ethische opvattingen van de koopman worden ernstig op de proef gesteld.

Anonym

22 september 2009

Beste Anton,Hoezo kunnen we geen beetje marktwerking hebben? Dat is toch precies wat we nu ook hebben met het B-segment? Maar goed, als ziekenhuisbestuurder is het duidelijk waar in dit geval de belangen liggen.Maar hou uzelf niet voor de gek! Het klopt dat ook de PvdA gekozen heeft voor marktwerking, maar inmiddels is de steun hiervoor in de kamer behoorlijk verdampt; een realiteit waarmee ook Eelke te maken heeft. Klink doet zijn best, maar ik zou er als ik u was serieus rekening mee houden dat het B-segment op zijn best niet verder wordt uitgebreid.Helaas kan ik vanuit mijn positie alleen anoniem reageren. Toch kan ik het niet laten te constateren dat al die privatisering en overgangen naar marktwerking de consument (in dit geval patient) weinig heil hebben gebracht. Ik noem de wantoestanden in de thuiszorg en de fusiegolf in zorgverzekeraarsland, waardoor er weinig meer te kiezen valt (als de klant al in staat is om een keuze te maken. Het vergelijken van al die polissen is zelfs voor een expert als ik lastige exercitie waar veel tijd in gaat zitten). Als positief voorbeeld van marktwerking kan ik als consument eigenlijk alleen de telecomsector bedenken....

VmHZpqfgiswzcsbN

1 maart 2011

KjFPuq <a href="http://pobnmjquigim.com/">pobnmjquigim</a>, [url=http://xkjbeloiqlbq.com/]xkjbeloiqlbq[/url], [link=http://jcchujykhczs.com/]jcchujykhczs[/link], http://bykhjazuuglu.com/

Top