BLOG

Een echte collectiviteit bestaat nog niet

Tijdens deze zomerweken is de discussie weer opgelaaid of collectiviteiten de solidariteit in ons zorgstelsel ondermijnen. Met name de ontwikkeling dat enkele verzekeraars zich richten op makkelijke, aantrekkelijke groepen zoals studenten wakkert die vrees aan. De vraag is of die vrees terecht is.

Collectiviteit werknemers

De mogelijkheid tot collectiviteiten is bekend: de zorgverzekeraar kan stunten met de premie, maar ook onderscheidende en relevante dienstverlening aanbieden. Inmiddels heeft  tweederde van de zorgverzekerden in Nederland gekozen voor een collectiviteit. En van die collectiviteiten is tweederde gesloten met werkgevers. En het enige onderscheidende element in die collectiviteiten is de premie. HR- afdelingen leggen in de communicatie naar de medewerkers doorgaans de nadruk op het financiële voordeel. Bij werkgeverscollectiviteiten zien we pakketten van zorg-, verzuim- en reïntegratieverzekeringen.

Geen inhoudelijke voordelen

Echter, concrete afspraken over extra service om de werknemers gezond te houden of sneller en beter gezond te krijgen zijn vaak flinterdun, en wezenlijk betere zorg voor zieken ontbreekt tot op heden in de afspraken. Het kostenvoordeel zie ik overal terug als het voornaamste voordeel. Het heeft er dan ook veel van weg dat de collectiviteit vooral vanuit klantenbinding worden gesloten.

Maatgerichte service ontbreekt

Slechts drie procent van de huidige collectiviteiten is gesloten vanuit patiëntenorganisaties voor chronisch zieken. Die komen maar mondjesmaat van de grond. Reden daarvan is, in mijn ogen,  het ontbreken van de maatgerichte service die de collectiviteit voor een chronisch zieke nu juist zo aantrekkelijk kan maken.  Een grote groep chronisch zieken in de boeken kan aanlokkelijk zijn voor een verzekeraar. Want naast een grote groep gegarandeerde afnemers van zorg en dus een stevige onderhandelingspositie bij de zorginkoop, speelt de verevening een rol; de bijdrage aan verzekeraars uit de centrale zorgverzekeringswet kas. Voor die jonge gezonde student ontvangt de verzekeraar heel weinig uit die centrale kas in tegenstelling tot de chronisch zieke verzekerde waarvoor de verzekeraar een substantiële aanvulling toucheert. Er zijn geen aanwijzingen dat de verevening niet goed zou werken. Kortom, een gemiste kans als u het mij vraagt. En nee, vrees dat collectiviteiten de solidariteit zullen ondermijnen heb ik niet, zolang de spelregels in de zorgverzekeringswet netjes worden nagekomen.

Studentenkorting op zorgpremie

Wat wel een reëel risico is,  zijn de kortingen die worden verstrekt aan bepaalde ‘makkelijke’ groepen zoals studenten. De totale korting mag maximaal tien procent bedragen bij een collectiviteit en daar moet strikt de hand aan worden gehouden.  Zorgverzekeraars moeten daar jaarlijks streng op worden gecontroleerd.

Premie, service en klantgerichte inkoop

Ik begrijp dat zorgverzekeraars net als banken proberen om jonge doelgroepen al vroeg aan zich te binden. Maar de eenzijdige focus op die makkelijke groep verbaast mij wel. Want een collectiviteit voor groepen chronisch zieken met een maatwerk service is win-win voor patiënt en verzekeraar. Profilering op collectiviteiten voor ‘moeilijke’ klantgroepen moet berusten op een mix van premie, service en klantgerichte inkoop. De vraag is welke zorgverzekeraar vanuit echte klantgerichtheid deze marktvraag gaat oppakken.

Atie Schipaanboord

1 Reacties

om een reactie achter te laten

chris oomen

19 augustus 2009

Beste Atie,

Een stevige onderhandelingspositie bij zorginkoop-zo die al

terealiseren is-gaat uit van sturing van verzekerden naar

preferente aanbieders.

KEUZEVRIJHEID voorde patient is terecht een ankerpunt

in ons zorgstelsel.

Het vereveningstelsel kan alleen binnen grenzen funktioneren

als de verdeling tussen gezond en chronisch ziek verzekerden tussen verzekeraars redelijk is verdeeld.

Gezond verzekerden zonder kosten zijn ook zonder bijdrage

uit de vereveningspot de favoriete doelgroep.

Herverzekeren van bv. het eigen risico van seizoenarbeiders

en de zekurpolis zijn hierop-in strijd met de solidariteits-

gedachte-gebaseerd.

Risico selectie wordt verward met marktwerking.

wat zijn versekeraars toch inventief,net ondernemers.chris oomen

Top