BLOG

Brandveiligheid verdient aandacht bij scheiden wonen en zorg

Brandveiligheid verdient aandacht bij scheiden wonen en zorg

Het is vanzelfsprekend dat de veiligheid van cliënten en bewoners voorop staat. Desondanks houden zorginstellingen bij het scheiden van wonen en zorg nog onvoldoende rekening met de gevolgen voor de brandveiligheid.

Nu meer mensen langer zelfstandig blijven wonen, verandert de gebruiksfunctie van het gebouw van ‘wonen’ in ‘wonen met zorg’. Dat heeft als gevolg dat ook de regels waaraan het gebouw moet voldoen, wijzigen. De ervaring leert dat nog (lang) niet alle verhuurders hierop zijn voorbereid.

Koppeling van wonen en zorg

Door het scheiden van wonen en zorg ontstaan nieuwe vormen voor het verblijf van de cliënt. Bij al deze vormen kan aan de woonfunctie een component ‘zorg’ worden verbonden. Volgens het Bouwbesluit is sprake van een ‘woonfunctie voor zorg’, wanneer professionele zorg wordt verleend op grond van de AWBZ of de Wmo. Een verzorgingstehuis, een aanleunwoning en een groepswoning voor bijvoorbeeld verstandelijk gehandicapten of dementerenden, voldoen aan deze criteria.

Gevolgen voor verhuurder

Aan de hand van de gebruiksfunctie kan in het Bouwbesluit worden terug gevonden aan welke regels een gebouw moet voldoen. Wanneer de gebruiksfunctie wijzigt, kunnen ook de regels waaraan het gebouw moet voldoen, wijzigen. Dat is dus het geval wanneer mensen langer zelfstandig blijven wonen en een beroep doen op bijvoorbeeld de Wmo. De gebruiksfunctie wijzigt hierdoor van ‘wonen’ in ‘wonen met zorg’. Door de functieverandering kunnen van de een op de andere dag andere regels gaan gelden voor de brandveiligheid van het verblijf.

 

Brandveiligheidsvoorschriften

Iedere eigenaar heeft op grond van de Woningwet de zorgplicht om ervoor te zorgen dat zijn gebouw voldoet aan de regels uit het Bouwbesluit. Wordt hier niet aan voldaan, dan kan de gemeente overgaan tot handhaving. Bijvoorbeeld door de eigenaar een last onder dwangsom op te leggen. Ook kan de gemeente voor rekening van de eigenaar zelf de nodige maatregelen treffen.

Behalve voor de eigenaar, is het ook voor de verhurende zorginstelling (die geen eigenaar is) van belang dat aan de brandveiligheidsvoorschriften wordt voldaan. Wanneer een gebouw hier niet aan voldoet en er gaat iets mis, dan is de verhuurder aansprakelijk voor de schadelijke gevolgen daarvan. Ook het huurrecht komt hier om de hoek kijken. Wanneer de verhuurder de brandveiligheidseisen niet naleeft, kan sprake zijn van een gebrek waarvoor de verhuurder jegens de (onder)huurder aansprakelijk is, zelfs zonder dat er brand uitbreekt.

Conclusie

Voor zorginstellingen en woningcorporaties is het goed om te beseffen dat de hervorming van de langdurige zorg ook gevolgen heeft voor de brandveiligheidsvoorschriften van het woonzorgcomplex.

Remco Vissink
Advocaat bij DUDOK Bouw- en Vastgoedrecht te Amsterdam
DUDOK begeleidt cliënten bij alle civiel- en fiscaal-juridische vraagstukken op het gebied van het bouw- en vastgoedrecht. Remco begeleidt veel woningcorporaties en zorginstellingen bij het scheiden van wonen en zorg.

 

7 Reacties

om een reactie achter te laten

nieuwenhuizen, stichting beheer improvement model

1 april 2014

Ditzelfde principe geldt ook voor vrijheidsbeperkende maatregelen. Men denkt in het nieuwe concept (wonen en zorg scheiden) vaak dat men geen verblijf levert dus dat BOPZ vereisten niet van toepassing zijn. Dit is allerminst het geval. Men zal ten allen tijd op klantniveau moeten vastleggen waarom er welke vrijheidsbeperkende maatregelen worden genomen (bijvoorbeeld codeslot, domoticabeveiliging, etc). Ook juridisch moet altijd duidelijk zijn of het om een wilsonbekwame of onbekwame client gaat.

tjark reininga

1 april 2014

@nieuwenhuizen - u bent toch niet serieus van mening dat mensen voor wie vrijheidsbeperkende maatregelen nodig zijn nog zelfstandig kunnen wonen?

maar waarom krijg ik het gevoel dat de columnist het probleem op zijn kop zet?

Sietse la Roi

1 april 2014

Wat Remco stelt is helemaal terecht. Corporaties en ook gemeenten onderkennen het probleem nog onvoldoende. Maar er duikt ook een ander probleem op. De investering per woning neemt toe en er moet doormelding naar de brandweer komen. Ook extra kosten. Deze extra kosten komen ongevraagd op het bordje van de verhuurder (corporatie) te liggen en deze ontkomt daar niet aan. Dit alles leidt ertoe dat geclusterd zorgwonen nog geen gelopen race is.

Rogier Goes

1 april 2014

aandacht voor de veiligheid van bewoners die langer zelfstandig thuis blijven wonen is inderdaad belangrijk. In mijn eerdere blog waarschuwde ik al hiervoor: http://www.kcwz.nl/blog/2014/veranderingen-wonen-en-zorg-risico-voor-brandveiligheid
Helaas bevat Remco's betoog wel wat foutjes; dat een bewoner gebruik gaat maken van de thuiszorg betekent echt niet dat opeens andere brandveiligheidseisen gaan gelden. En het "dreigverhaal" over aansprakelijkheid, ik snap dat het centraal staat in een blog van een advocaat, maar liever lees ik hoe we ervoor gaan zorgen dat er geen onveilige situaties ontstaan. Kijken hoe de actuele maatschappelijke ontwikkelingen (niet) passen in bestaande wetgeving biedt dan weinig perspectief lijkt me. Kortom: hoe gaan we hier gezamenlijk (bewoner, verhuurder, zorgaanbieder, gemeente) oplossingen voor bedenken en toepassen?

Remco Vissink

3 april 2014

Er blijkt maar weer eens: zoveel mensen, zoveel meningen. Ik ben verheugd om te merken dat het onderwerp leeft. Er wordt terecht (ook door anderen) aandacht voor gevraagd.
ik vind het jammer dat sommigen in mijn blog een dreigverhaal zien. De oplettende lezer onderkent hopelijk het belang om aan de brandveiligheidseisen te voldoen. Mijn blog betoogt niet meer of minder dan op dat belang te wijzen.
Wel ben ik het volledig met Rogier eens dat de handschoen moet worden opgepakt. Ik doe daar graag aan mee. Veel opdrachtgevers begeleid ik al bij het scheiden van wonen en zorg. Ziet u dit maar als een oproep om zich bij die instellingen aan te sluiten.

WIm Werkschoen

7 januari 2015

Rogier:
Ik denk dat Remco het hier gaat om mensen die langdurige en intensieve zorg nodig hebben. Woningen die officieel het label begeleid wonen krijgen. Zodat mensen met zorg toch zelfstandig kunnen blijven wonen en niet een instelling in hoeven.

Iemand die thuis wat huishoudelijke hulp krijgt daarvoor zullen inderdaad niet ineens andere eisen gaan gelden voor brandveiligheid.

brandveiligheidcruciaal

9 november 2018

Er is te veel onduidelijkheid omtrent brandveiligheidsvoorschriften.
Wij werden verplicht nieuwe brandblussers in onze zorgwoning te plaatsen. Konden wij niet even goed onze oude <a href="http://www.royalsafety.nl/arbo-en-brandveiligheid-kennisbank/blusmiddelen/brandblussers/brandblusser-keuren/">brandblusser keuren</a> volgens de wet?

Top