BLOG

De bezem erdoor: minder registratielast, meer transparantie

De bezem erdoor: minder registratielast, meer transparantie

“De bezem door de indicatoren”, zo sprak Schippers recent nog op het startcongres van Zorginstituut Nederland. Ook het Kwaliteitsinstituut geeft prioriteit aan het versneld verbeteren van de indicatoren en het verminderen van de registratielast.

Meer nuttige consumenteninformatie, waar zowel proces- als uitkomstparameters een plek krijgen. Zinloze indicatoren of dubbele uitvragen moeten worden geschrapt.

De behoefte aan minder registratielast is groot. De behoefte aan meer transparantie ook. Dat lijkt tegenstrijdig, maar dat is het niet. Het antwoord zit volgens het Kwaliteitsinstituut in:

-    de verbetering van indicatoren door voor patiënten relevante ervaringen en uitkomsten te meten, waarvoor de informatie uit registraties aan de bron kunnen worden gehaald;
-    het verminderen van de registratielast door het efficiënter maken van bestaande uitvragen, door doublures eruit te halen;
-    het schrappen van indicatoren waarvan de informatie niet wordt gebruikt;
-    het committeren van alle vragende partijen (zorgverzekeraars, patiëntenorganisaties én brancheorganisaties zelf) aan de in het Register vastgestelde indicatoren en definities.

Samen werken

In veel sectoren wordt momenteel hard gewerkt aan de ontwikkeling van relevante en toegankelijke kwaliteitsinformatie. Zo werkt Zorgverzekeraars Nederland (ZN) samen met patiëntenorganisaties en de zorgaanbieders aan beperktere sets van goede indicatoren. Verzekeraars trekken hierin samen op en committeren zich aan één landelijke uitvraag. In juni zullen de eerste nieuwe sets worden aangeboden aan het Register van het Kwaliteitsinstituut.

Aan de bron 

Patiëntenfederatie NPCF maakt zich daarnaast sterk voor verbetering van de huidige Zichtbare Zorg (ZiZo)-sets. Dit moet leiden tot relevante indicatoren voor de patiënt door optimaal gebruik van bestaande registraties. Door indicatoren te herformuleren wordt gelijktijdig ingezet op een lagere registratielast. Ondertussen werken de Orde van Medisch Specialisten, de NVZ en de NFU samen aan de kwaliteit van klinische registraties. Uiteindelijk zou kwaliteitsinformatie 'aan de bron' geregistreerd moeten worden. De NFU pakt dat op in het programma 'Registratie aan de bron'. Maar ook in andere sectoren zit men niet stil en ook daar is er veel dat goed loopt.

Knopen doorhakken  

Partijen in de zorg nemen volop de regie, het Kwaliteitsinstituut ondersteunt waar gewenst en waar nodig. In sommige sectoren loopt het prima zonder onze inmenging. Maar als indicatoren inhoudelijk goed zijn en partijen er desondanks niet uitkomen kunnen en zullen wij knopen doorhakken. Daarbij wegen wij het belang van openbare data en de informatiebehoefte van de patiënt af tegen de registratielast. Wij zetten ons daarnaast in voor een efficiëntere uitvraag, onder meer door de samenwerking aan te gaan met zogeheten gegevensmakelaars in de zorg. Wij zoeken aansluiting bij deze bestaande registraties en databases en geven richting aan de manier waarop zij informatie vastleggen en uitwisselen. Daarbij valt veel winst te behalen door definities van indicatoren te standaardiseren. Die standaardisatie is bij uitstek een taak voor het Kwaliteitsinstituut.

Onze taken zijn dus:

-    Zorgen dat er meer voor patiënten relevante informatie openbaar wordt;
-    Signaleren van gebrek aan standaardisatie in registraties en definities;
-    Organiseren van commitment van alle partijen om hun rol op te pakken en aan afspraken over wat er gemeten moet worden (en wat niet!), door wie en wanneer.

Voor al die taken geldt dat we dit niet alleen kunnen, maar partijen aanspreken op hun rol. Als Kwaliteitsinstituut gaan wij niet zelf bedenken wat goede zorg is en hoe je dat meet. Die taak ligt bij partijen in de zorg. Maar we hebben er wel een visie op. Wij roepen partijen op om indicatoren te kiezen die (1) aansluiten bij kwaliteitsstandaarden, (2) zoveel gemeten kunnen worden via registratie aan de bron en (3) voor patiënten relevante ervaringen en uitkomsten meten.

Uitkomstindicatoren 

Maar we zijn ons bewust van de vele onbeantwoorde vragen die nog leven, vooral als het gaat om de interpretatie van uitkomstindicatoren. Wat betekenen ze, wat niet en hoe voorkom je dat gebruikers van deze informatie verkeerde conclusies trekken. Het is belangrijk dat we geen enkele uitkomstindicator op zichzelf beoordelen. Klinische uitkomstmaten moeten worden gecombineerd met door patiënten gerapporteerde uitkomsten en moeten worden geïnterpreteerd in het licht van behandelkeuzes die door individuele patiënten in dialoog met hun zorgverlener worden gemaakt. Hoe dat precies moet, wat je daarvoor allemaal moet meten en wat dat gaat opleveren, zullen we met elkaar moeten ontdekken in de komende jaren.

Diana Delnoij, programmamanager Kwaliteit

Aan deze blog hebben meegewerkt Petra Beusmans en Wilco Graafmans van het Kwaliteitsinstituut - Zorginstituut Nederland

 

11 Reacties

om een reactie achter te laten

Koolen-Goossens

16 april 2014

Prima blog !

Mauk van Heemstra - ZorgSteedsBeter

17 april 2014

Én prima aanpak Diana, Petra en Wilco!

Eindelijk helemaal vertrekken en je oriënteren op waardetoevoeging voor patiënten. Daar waar wij als zorg voor zijn.

En de rest snoeien!

Blijf dit heel hard roepen in onze woestijn!

Een ondersteunende benadering is ook het betoog van Elsbeth de Ruijter, bestuursvoorzitter van GGZ inGeest, in aanpalend artikel (http://www.skipr.nl/actueel/id18104-psychiaters-ggz-te-laat-in-actie.html) die een hernieuwde belangstelling voor Rijnlands denken ziet ten koste van Angelsaksisch sturen.

Zegt het voort!

Bal

17 april 2014

Dag Diane,

inderdaad een prima plan en oproep--wat de realisatie ook wordt en ik moet zeggen dat ik geen al te hoge verwachtingen heb vanwege ervaringen in het verleden; tot nu toe is de trend dat we elke 2 tot 3 jaar een verdubbeling van het aantal indicatoren hebben. Ik denk dat de angel mede zit in je laatste alinea: zolang niet duidelijk is op wat voor manier indicatoren eigenlijk gebruikt worden, wie ze gebruikt, op welke manier en voor welke doeleinden; hoe verschillende indicatorinformatie wordt geinterepreteerd, etc--kortom: hoe het 'regime' rond indicatoren er uit ziet, zul je blijven zien dat verschillende 'partijen' met hun eigen lijsten blijven komen en dat de verwaring toeneemt. Hier ligt een schone taak voor Zin,

hartelijke groet, Roland

De Bekker

17 april 2014

Hear hear!

Het glas is meer dan halfvol en wordt de komende jaren verder gevuld door partijen in de zorg. Gezamenlijk werken aan permanente verbetering, duiding/interpretatie, gesteund door het Kwaliteitsinstituut.

Op weg naar nog betere zorg en minder ervaren/beleefde regeldruk/lasten!

Frank Conijn

17 april 2014

Goed te zien dat het Kwaliteitsinstituut (KI) op de ingeslagen weg door blijft gaan, na de verwarring door de blogs (op een andere site) van een van haar hoofdadviseurs. En heel goed te zien dat de minister ook het belang voor de zorgaanbieders ziet van het zoveel mogelijk inruilen van structuur- en procesindicatoren voor eindpuntmeting! Dat had ik nog niet eerder zo gezien, zeker niet zo uitgesproken.

Verder, mochten de lezers denken dat het zal neerkomen ''same s..t, different system', dan nodig ik ze graag uit om de pagina http://www.gezondezorg.org/assessmentwerkwijze (v. 1.4) door te nemen. Dan zal u duidelijk worden dat het kwaliteitssysteem van zorgaanbieders écht véél minder bewerkelijk én veel accurater kan. Gebaseerd op de principes die het KI boven beschrijft.

En nee, ik ben niet verbonden aan het KI. Ik ben wel al sinds 2003 voorvechter van uitkomstfinanciering (in de fysiotherapie), al noemde ik dat toen anders. Helaas is dat er toen niet van gekomen, door allerlei onzuivere belangen binnen fysiotherapeutische bestuursorganen en gebrek aan medewerking van de zorgverzekeraars.

Maar wat was ik blij dat een bijna unanieme Tweede Kamer eind 2011 die financieringsmethode adopteerde als dé methode voor de toekomst!

Anoniem

17 april 2014

Heldere blog van de programmamanager kwaliteit, maar het interview van de voorzitter van de adviesraad van het kwaliteitsinstituut was ook helder. Punt is wel dat de twee elkaar lijken tegen te spreken. De programmamanager breekt een lans voor uitkomstindicatoren, terwijl de voorzitter zich daar juist tegen lijkt te verzetten.

Misschien ben ik de enige voor wie dit vraagtekens oproept, maar ik vermoed van niet. Ik zou daarom graag een gezamenlijk stuk zien over de rol die uitkomstindicatoren binnen het instituut krijgen.

Nieuwenhuizen, stichting beheer improvement model

17 april 2014

Goed gesproken! Mooi welke maatschappelijk verbindende, bewakende en beherende rol het instituut zich verwerft. Terugverwijzen naar de bron en samenhang aanbrengen vanuit klant- en samenlevingen perspectief is inderdaad de uitdaging van komende jaren! Daarmee wordt recht gedaan aan hetgeen reeds ontwikkeld is en functioneel gebleken is en wat klaarblijkelijk en bij (aantoonbaar) voortschrijdend inzicht niet. Mooie ontwikkeling...

Duijn

18 april 2014

Voor het betrouwbaar vergelijken van uitkomst indicatoren moet er in een wetenschappelijke onderzoek ontzettend veel worden gestandaardiseerd. De dagelijkse fysiotherapeutische praktijk is volgens mij niet te gieten in een rct vorm, hetgeen ook niet de bedoeling kan zijn. Ik vermoed daarom dat investeren in uitkomst indicatoren weggegooid geld is....Het meten van de patiënt tevredenheid in een korte vragenlijst is prima. Daarnaast op elke fysiotherapiepraktijk site een kwaliteitspagina (met bv openingstijden en service), zodat de patiënt zelf kan vergelijken op een aantal service punten. En uiteraard de eisen aan elke fysiotherapeut betreft nascholing. Ik denk dat we niet in de valkuil moeten vallen 'meten om het meten'. En vooraf heel goed bedenken of het in de toekomst betrouwbaar mogelijk is om iets te doen met uitkomst indicatoren.... Ik zelf kan elk geval niet met een Quebec vragenlijst een topsporter kunstrijden, met als enige beperking de afsprong van de drievoudige rittberger, in kaart brengen, laat staan de therapie evalueren.... Met vriendelijke groet, Selma Duijn, sporfysiotherapeut/manueel therapeut

Frank Conijn

19 april 2014

@ Selma Duijn:

Een paar dingen die je beschrijft begrijp ik niet goed c.q. onderschrijf ik niet, maar een paar dingen ook wel. Zo zijn er inderdaad voor nog heel veel aandoeningen/klachten geen (geschikte) ziektelastmeetinstrumenten.

Ik nodig je echter graag uit de pagina http://www.gezondezorg.org/ziektelastmeting door te nemen, en de daarop beschreven Universele Ziektelastschaal (UZ-schaal). Want zoals de naam al suggereert, kun je die gebruiken voor alle soorten aandoeningen en klachten. Zelfs als de diagnose (nog) niet duidelijk is.

Ik ben zelf o.a. ook fysiotherapeut (niet meer praktiserend), en naar aanleiding van dezelfde problemen, waar ik in de praktijk ook tegenaan liep, heb ik de UZ-schaal ontwikkeld.

Koos Dirkse

20 april 2014

Mensen, wat wordt het ingewikkeld gemaakt en veel instanties bijgehaald! Ik kan uit ervaring spreken! In 1981 heb ik binnen het ziekenhuis, waar ik werkte, een systeem ontwikkeld, dat vastlegde aan de bron. De gegevens die hierin werden vastgelegd, was de basis voor alle afdelingen en informatie voor landelijke instanties, zoals statistiek, facturatie, (landelijke) medische registratie, grootboek, visitatiecommissies, LMR, COTG (vaststelling tarief nieuwe verrichtingen), etc. Binnen 4 jaar werd dit systeem (CBV) door 44 ziekenhuizen gebruikt. Het bespaarde ook nog 4 FTE's per ziekenhuis. Bovendien konden hierdoor de declaraties tot op de cent worden verantwoord! Wij hadden toen nog geen laptops en tablets alleen het ZIS en hadden ook nog te maken met drie verschillende zorgverzekeringen:: ziekenfonds, particulier en privé patienten. Wij konden het met 5 mensen aan voor 44 ziekenhuizen! Als ik zie wat er nu allemaal wordt bijgehaald en hoe de afhandeling binnen de zorg is geregeld, diep treurig. Enfin, daar heb ik al eea over geschreven: www.pdfarchief.com/zorgwekkend.pdf

Ingela De Witte

21 april 2014

Er zijn steeds meer mensen enthousiast over de eigen zorg app, de app die wil zorgen voor blije klanten/patienten en blije zorgers. De eigenzorg app is nu zelfs genomineerd voor de health app award 2014! Wie van de genomineerden uiteindelijk wint, wordt voor een belangrijk deel bepaald door zogenaamde reviews van gebruikers.

https://www.digitalezorggids.nl/gids/eigenzorg/review

http://www.slideshare.net/RickertPos/eigen-zorg-app-presentatie-def-april-2014-33357462


Daarom is mijn vraag of je alsjeblieft de moeite wilt nemen om zo'n review te schrijven. Dat kan via onderstaande link. En tja... een review laten schrijven door jouw client(en) is natuurlijk ook heel mooi!

Top