BLOG

"Vlietland, nog een fijne dag verder"

De brief van minister Klink aan de Tweede Kamer riep de nodige commotie op rond het Vlietlandziekenhuis. Navrant was dat, terwijl ik die brief zat te lezen, er een telefoontje kwam van Jolanda van de Vereniging van Uitvaartadviseurs. Of ik even tijd had. Ik vroeg waar we het over zouden gaan hebben. “Over uw uitvaart.” Toen ik zei dat ik daar nog niet aan toe was zei ze: "Dan wens ik U nog een fijne dag verder".

Brief van Klink

Toen ik de brief van minister Klink had gelezen, dacht ik: Zou hier ook niet een taak weggelegd zijn voor Jolanda? Eerst krijgen bestuur en toezicht in de brief een steek onder water. Volkomen ten onrechte, zeker in dit verband. Maar daar moet je tegen kunnen. Echter als tot tweemaal toe in de brief met zoveel woorden wordt beweerd dat het ziekenhuis “niet noodzakelijk is voor de continuïteit van cruciale zorg” begin je toch onrustig te worden. Maar echt  boos word je als je de volgende zin leest : “Ik ga er van uit dat de dominante verzekeraars uit de betreffende regio zich voorbereiden op een uiterst scenario waarbij het Vlietland Ziekenhuis als gevolg van de liquiditeitsproblemen niet langer zorg zou kunnen leveren”.

Imagoschade en onrust stoken

Is het gek om dan te denken dat hier bewust aangestuurd wordt op een uitvaart van het ziekenhuis? Zo’n brief komt dan toch uit een heel andere wereld ; dat is het gevoelen dat je dan krijgt. Vergeet niet dat hier grote imagoschade wordt toegebracht aan het ziekenhuis en onrust wordt gezaaid onder de burgers van de regio. De organisatie, die toch al de handen vol heeft aan het verstevigen van de positie van zijn huis, moet hier weer dagen lang dingen gaan uitleggen.

Aandacht afleiden van probleem

De aandacht wordt hiermee afgeleid van het grote probleem waar het om gaat, en wel de zogenaamde kapitaallastenproblematiek en het impairment-vraagstuk waarmee nieuwbouwziekenhuizen met een verkregen bouwvergunning onder het oude regime, zoals Vlietland, worden geconfronteerd. Ten gevolge van de door de overheid geïntroduceerde stelselwijziging kapitaallasten heeft Vlietland berekend dat er een verschil in huidige investeringswaarde en de (door de overheid verplichte) in de toekomst te realiseren bedrijfseconomische waarde (impairment) een gat van 41,8 miljoen gaat optreden. Deze last, die dus van buiten af wordt opgelegd, kan het ziekenhuis, evenals de andere ziekenhuizen die in hetzelfde schuitje van de nieuwbouw zitten, niet dragen. Voor een gezonde exploitatie-ontwikkeling en ook de continuïteit van het ziekenhuis op de middellange en lange termijn is het noodzakelijk dat de overheid die het systeem heeft gewijzigd,  en dus ook voor de gevolgen verantwoordelijkheid moet nemen, met een adequate oplossing komt.

Eindelijk positieve resultaten

Nou is het natuurlijk handig als het Vlietland zou omvallen, want dat is dan een probleem minder, maar dat mag en zal niet gebeuren. Het bouwschade-dossier is geregeld. Het ombuigingsprogramma binnen het ziekenhuis begint eindelijk positieve resultaten op te leveren. De Gemeente Vlaardingen heeft zich garant gesteld voor de het miljoenentegoed dat het ziekenhuis heeft van de onderneming die de grond van het ziekenhuis had gekocht en niet kon presteren. De inmiddels alom bekende coöperatie plannen, die nieuw elan geven aan alle betrokkenen rond en in het ziekenhuis en grote winst gaan opleveren voor de vereiste ketenvorming in de regio, liggen klaar voor uitvoering. De brief van de minister en de sfeer die deze oproept, is een klap in het gezicht van allen die het ziekenhuis een behouden vaart wensen en niks willen horen van een uitvaart van hun ziekenhuis. Een zorgonderneming, die net voortkomt uit een fusie van twee ziekenhuizen (op aandringen van de overheid overigens) met een prachtig nieuw huis waarvan de dezelfde overheid de bouw heeft goedgekeurd.

Uitvaart van het Vlietland

In mijn droom de afgelopen nacht werd ik door minister Klink gebeld. Waar wilt U het over hebben, vroeg ik hem. Over de uitvaart van het Vlietland. Mijn antwoord aan hem was: Nog een fijne dag verder.

Niek de Jong
Vice- voorzitter raad van toezicht Vlietland Ziekenhuis

3 Reacties

om een reactie achter te laten

Post

1 september 2009

Niek,Goed om te horen dat je nog lang niet aan een utivaart toe bent. Over de utivaart van het ziekenhuis waar je over schrijft ben ik het geheel eens met je. Maar zit het probleem niet veel dieper? De balans tussen privaat en publiek is totaal uit het evenwicht. De overheid wil zich er mee bemoeien, maar geeft eigenlijk te weinig speelruimte. De markt moet het doen, maar die markt functioneert voor geen meter omdat de overheid strenge regels stelt. Het gaat er in onze hele gezondheidszorg om dat we de balans tussen privaat en publiek zullen moeten zien te vinden anders zullen steeds meer conflicten de kop op steken.Doeke Post

sloot

1 september 2009

Beste Collega,s (RvB-RvT, Medewerkers)Master of your own destiny:alive and kicking

Gewoon doorgaan met uw cooperatie initiatief. Huisartsen- DSW mee aan boord dan voorkomt u een Titanic ondergang.

scheerder

1 september 2009

Het vlietlandziekenhuis is een van de vele voorbeelden van de gevolgen van het ontbreken van een adequaat overgangsregiem bij het beeindigen van het bouwregiem. De nieuwbouw van het Vlietland is aangevangen na een goedkeurende verklaring van de overheid en vervolgens na een vergunning van het toenmalige College van ziekenhuisvoorzieningen. Allemaal conform de toen vigerende wetgeving. Het gaat niet aan om nu, na die zaken afgeschaft te hebben, vast te stellen dat die voorgeschiedenis er niet meer toe doet. Het College Bouw is vorig jaar nog betrokken geweest bij de oplossing van de verkeerde palen probleemstelling. In het kader van de wettelijke uitvoering van lopende vergunningen was dat nog steeds de taak van het College. Daarna houdt de bemoeiienis op, maar in die periode werd er niet vanuit Den Haag gesteld dat dit fonkelnieuwe gebouw, met alle narigheden rond de bouw op de koop toe, overbodig voor de gezondheidszorg in de regio zou zijn. Degezondheidssituatie in de regio, noch de infrastructuur, is in dat jaar natuurlijk niet zo drastisch veranderd dat een dergelijke opvatting nu wel hout zou snijden. Het ministerie moet zich zelf diep aan kijken en vast stellen dat zij de gevolgen van de afschaffing van het bouwregiem schromelijk heeft onderschat. Dat had niet nodig geweest want er zijn wel dringende waarschuwingen en oplossingen van de zijde van het Bouwcollege aangedragen. Maar de waarschuwingen alsmede de oplossingen zijn in de wind geslagen. Daar is overigens de sector ziekenhuizen ook niet geheel uit de wind te houden: de vereniging dacht: eerst het bouwregiem weg en niks overgangsregeling, en daarna gaan we wel weer klagen en zeuren. We kennen onze pappenheimersgroet en Niek, laat me even weten welke kist je gaat bestellen. Dan kunnen we daar mooi wat oude bouwdossiers in kwijt.rob scheerderVoorzitter van Bouwcollege I.L.

Top