BLOG

Wet langdurige zorg kan eenvoudiger

Wet langdurige zorg kan eenvoudiger

Over de Wet langdurige zorg (Wlz) lijkt tussen de fracties in de Tweede Kamer minder verschil in standpunten te bestaan dan over de Wmo. Iedereen beseft wel dat de langdurige, intensieve zorg voor mensen die geen alternatief hebben, goed geregeld moet worden.

De behandeling van deze wet biedt daarom een kans om een spade dieper te steken. De Wlz kan namelijk aanzienlijk worden vereenvoudigd als de doelgroepen waarop ze zich richt duidelijker van elkaar worden onderscheiden.

In het wetsvoorstel heeft de Wlz zowel betrekking op de langdurige zorg voor ouderen als voor mensen met ernstige verstandelijke, lichamelijke of zintuiglijke beperkingen. De tweede groep is doorgaans genoodzaakt om levenslang een beroep te doen op intensieve ondersteuning. De zorg voor ouderen daarentegen houdt verband met hun levensfase. Iedereen weet dat hij of zij er mogelijk ooit afhankelijk van wordt. In de toekomst zouden er  ook in de Zorgverzekeringswet mogelijkheden kunnen worden gecreëerd waarmee mensen zich hierop financieel kunnen voorbereiden.

Meerjarige afspraken

Als mensen met ernstige beperkingen meer een eigen positie krijgen in de Wlz, dan liggen de voordelen voor het oprapen. Het is bijvoorbeeld absoluut onnodig dat regionale zorgkantoren en zorgaanbieders elk jaar opnieuw afspraken maken over de ondersteuning van iedere cliënt. Zowel mensen met een beperking als de organisaties die hen ondersteunen zijn gebaat bij meerjarige afspraken. Als een landelijk administratiekantoor volgens uniforme regels aan iedere cliënt, op basis van de indicatie, een persoonsvolgend budget toekent, dan kan hij of zij zelf kiezen met welke zorgaanbieder hij die afspraken wil maken.

Kwaliteitskader

De kwaliteit van de ondersteuning kan worden beoordeeld aan de hand van het Kwaliteitskader Gehandicaptenzorg, dat eigen regie en kwaliteit van bestaan als uitgangspunt heeft en werkt met methoden die aansluiten bij de verstandelijke mogelijkheden van de cliënt. Voor toepassing van dit Kwaliteitskader bestaat draagvlak bij cliëntenorganisaties, professionals en de Inspectie voor de Gezondheidszorg.

Geen verschraling

Vereenvoudiging van de Wlz zal leiden tot minder administratieve lasten. Dat is niet alleen belangrijk omdat administratie tijd en geld kost. In het regeerakkoord wordt een bezuiniging ingeboekt in de Wlz die neerkomt op ongeveer vijf procent. Als we die bezuiniging kunnen realiseren door de administratieve lasten te verminderen, leidt ze niet tot verschraling van de zorg voor burgers die geen alternatief hebben. Dus Kamerleden, werk aan de winkel!

Hans Schirmbeck
directeur Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland

1 Reacties

om een reactie achter te laten

Rein Baneke

17 juni 2014

Goed om dit geluid te horen uit de VGN-hoek. KansPLus pleitte in de aanloop tot de wet Langdurige zorg al voor een sterk vereenvoudigde eigen AWBZ voor de sector verstandelijk gehandicapten. Binnen de meerjarenafspraken tussen bekostiger en aanbieder zorgen kwaliteitswet en -kader voor de nodige waarborgen voor goede zorg. Volgens KansPlus is die 5% bezuiniging goed haalbaar binnen zo een regelarme wet voor langdurige zorg die is toegespitst op de zorg voor gehandicapten.
Rein Baneke, voorzitter KansPlus

Top