BLOG

Is meten nog weten?

Petje af. denk je, wanneer je vorige week in de brief aan de Tweede Kamer leest dat de regeldruk van VWS fors vermindert. (Zorg)ondernemers –ik citeer het persbericht- hebben 32 procent minder administratieve lasten en burgers scheelt het 26 procent in tijd en 80 procent in kosten.

In euro’s is de opbrengst ook niet te versmaden. Voor de ondernemers staat de 32,2 procent voor 145 miljoen en dat is een verhoging van het ambitieniveau ten opzichte van november 2008 met 6 procent. De reductie op de out-of-pocketkosten voor de burgers is maar liefst 1.681.000 euro (86,7 procent) en in tijd gemeten is dat 3.816.000 uren.

Fabeltje

Nog maar net doordrongen van het goede nieuws –met name dat van die uren- kopt Skipr op vrijdag 4 september in zijn nieuwsbrief dat ActiZ de lastendaling typeert als een fabeltje. De versnippering van de financiering over verschillende stelsels en de voorstellen op het gebied van governance maken het alleen maar erger. En wie zijn oor te luisteren legt in de zorg krijgt niet de indruk dat er een zucht van verlichting door de sector gaat rond de regeldruk.

Eindbeeld 2011

Wat verder gravend in de materie blijkt –uit de voortgangsrapportage Regeldruk Bedrijven van mei 2009 van de staatsecretarissen van Economische Zaken en Financiën- dat VWS de 32 procent in 2011 realiseert. En dat uitgesmeerd over de jaren het cijferbeeld in miljoenen euro’s er als volgt uitziet: 2009: twaalf, 2010: zevenenzestig en 2011: achtenzestig. Uit dezelfde rapportage blijkt dat in het eerste kwartaal van dit jaar de eerste vier miljoen ingeboekt is als gevolg van het beperken van de AWBZ-aanspraak op extramurale ondersteunende begeleiding. En voor het overige in de komende jaren met dank aan de vereenvoudiging van de loonheffing, de indicatiestelling, de registratie, de verantwoording en de toelating van zorginstellingen.

Eerst zien en dan geloven

ActiZ heeft dus gelijk met de constatering dat er nu van afname van de administratieve lasten niets te merken is. Maar het perspectief van administratieve lusten wenkt. Hoewel, als je het commentaar van 20 augustus van Actal (het Adviescollege toetsing administratieve lasten) op de voortgangsrapportage van Economische Zaken en Financiën leest, begin je toch weer te twijfelen. Actal zet een vraagteken bij de realisatie van de reductiedoelstelling van het Kabinet. Het College is benieuwd hoe onder andere VWS met een verhoogde ambitie het geraamde resultaat haalt, maar in een recent bestuurlijk overleg met VWS is Actal blijkbaar overtuigd van de VWS-inzet. Actal is –zo schrijft VWS in zijn brief aan de Tweede Kamer- verheugd over de vooruitgang. Toch blijft -met in 2010 en 2011 nog ruim 135 miljoen voor de boeg- het beeld hangen van eerst zien en dan geloven.

Vrije –blije- tijd

De vermindering van de regeldruk voor burgers wordt in de brief van VWS niet nader geanalyseerd. Het terug brengen van de out-of-pocketkosten van bijna 2 miljoen naar ruim 250 duizend euro –ook al neemt het 10 jaar in beslag- is niet gering, maar misschien is het eindbeeld van 250 duizend nog wel spectaculairder om over het vrijspelen van 4 miljoen uren maar niet te spreken. Dan resteren nog steeds bijna 11 miljoen uren die burgers aan de administratieve lasten in de zorg besteden, maar aan het slot van de brief wordt met name een verdergaande vermindering van de factor tijd in het vooruitzicht gesteld. Alweer een mooi perspectief.

Appels en peren

Het gepresenteerde cijferbeeld gaat over alle VWS terreinen en 16 miljoen Nederlanders. Kun je er wat mee of zijn het appels en peren? Minder regels voor de ambulancezorg zijn mooi, maar gaan aan de zorginstellingen voorbij. Vereenvoudiging van de Drank- en Horecawet is minstens even interessant voor de sport als voor de zorg. Voor de meeste van de 16 miljoen burgers is de lastenvermindering op de VWS-terreinen niet relevant, maar wel des te meer voor de relatief beperkte categorie die veel met de zorg van doen heeft. De uren omzettend in arbeidsplaatsen heb je het al gauw over een paar duizend. Wie weet compenseert de vrije tijd de beperking van de aanspraken op begeleiding en kunnen de burgers die beschikbaar komende tijd daar voor inzetten. Dat is vast veel boeiender dan het dragen van hun administratieve last. En zo kun je nog wel even door fantaseren.

Meer meten of weten?

Bij het cijferbeeld zijn nog heel wat aanvullende vragen te stellen. Wellicht kan een volgende rapportage inzicht geven in de persoonsgebonden vermindering van administratieve lasten in budget en in tijd. Of de zwaarte van de vermindering per zorgpakket, per beroepsgroep of zorgsector.
Heeft dat zin, of verdwalen we dan pas goed in de boomgaard van de regeldruk? In het Financieele Dagblad van 16 februari 2009 bepleit de heer van Eijck, voorzitter van Actal, een cultuuromslag. Hij stelt daarin dat het schrappen van 25 procent van de regels weinig zegt, maar dat het moet gaan om merkbare, blijvende effecten voor burgers en bedrijven. Zijn conclusie is, dat het niet gaat om het aantal regels, maar of ze adequaat zijn en of ze een doel dienen.

Gerard van Pijkeren

1 Reacties

om een reactie achter te laten

De Gaast

15 januari 2014

Grag wil ik in contact komen met ondernemers thuiszorg

Top