BLOG

Governance: zelfregulering of overheidsingrijpen?

Jarenlang hebben regering en Kamer ruimte gelaten aan het veld om zaken rondom governance zelf te regelen. Zo hoefde de governance-code niet wettelijk te worden vastgelegd. Ook op het punt van afspraken over de beloning van bestuurders was zelfregulering acceptabel. Dit pad wordt nu verlaten met de op handen zijnde Topsalariswet, de beweging van de NVZD naar matiging van de salariscode ten spijt.

Verplichte certificering

Is dat misschien een voorloper van meer wet- en regelgeving op het terrein van governance? Dat lijkt er niet op! Zo stellen de bewindslieden van VWS in antwoord op Kamervragen dat zij tegenstanders zijn van verplichte certificering. Tegelijkertijd vinden ze wel dat de zorg gediend is met geharmoniseerde eisen waaraan kwaliteitssystemen van zorginstellingen moeten voldoen. Hoe dit dan vervolgens georganiseerd zou moeten worden, wordt in het midden gelaten.

Incidentenpolitiek

Daar waar er doorgepakt wordt op het dossier topinkomens, lijkt de dadendrang op het gebied van toetsing en borging van kwaliteit een stuk minder. En dat terwijl de roep om meer aandacht voor de borging van kwaliteitsaspecten in de governance-structuur almaar toeneemt. Is het dan zo dat de ophef over het disfunctioneren van een neuroloog of over de ontbrekende communicatie tussen verloskundigen en gynaecologen van een andere orde is dan de salarissen van bestuurders?  Gaat het hier om visie of incidentenpolitiek?

Politiek opportunisme

Kamerlid Eelke van der Veen heeft een paar maanden geleden opgeroepen tot een discussie over de afbakening van taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van raden van toezicht ten opzichte van raden van bestuur. Hoewel deze afbakening volgens mij in nagenoeg alle statuten, danwel directie- en toezichtreglementen, van zorgorganisaties staan beschreven, zou ik de heer Van der Veen willen uitnodigen om zijn behoefte aan duidelijkheid te starten met een debat over de verdeling van taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van Den Haag ten opzichte van zorgorganisaties. Mogelijk dat een consistentie visie daarop leidt tot minder politiek opportunisme ten aanzien van keuzes tot het al dan niet wettelijk reguleren van governance-onderwerpen.


Marc van Ooijen
Senior adviseur  en interim-manager bij CC Zorgadviseurs

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top