BLOG

Eén april: Zorgverzekeraars gaan de AWBZ uitvoeren!

Een grap? Absoluut niet: op de jaarlijkse relatiebijeenkomst van Zorgverzekeraars Nederland kondigde staatssecretaris Bussemaker aan dat het besluit over de uitvoering van de AWBZ vanaf 2012 door zorgverzekeraars al op 1 april volgend jaar valt. Werk aan de winkel, dus. Want de staatssecretaris stelt twee belangrijke voorwaarden voor een positief besluit: borging van de zorg voor kwetsbare groepen en een goede afstemming van zorg en ondersteuning met gemeenten.

Veel kansen

Hoe zat het ook al weer? Eigenlijk zijn de zorgverzekeraars al de wettelijke uitvoerders van de AWBZ. Maar sinds jaar en dag is die uitvoering gemandateerd aan regionale organen (zorgkantoren) die steeds meer taken hebben gekregen, zoals de verantwoordelijkheid voor zorginkoop. Dat is een situatie die steeds meer knelt. In lijn met het SER- rapport uit 2008 zien zorgverzekeraars veel kansen in uitvoering van de AWBZ voor eigen verzekerden. Allereerst door een versterking van verzekeringskarakter van de AWBZ, met één helder aanspreekpunt voor verzekerden in de AWBZ en de Zorgverzekeringswet en de mogelijkheid om jaarlijks te wisselen. Daarnaast biedt de nieuwe uitvoering perspectief op een veel betere afstemming tussen care en cure (denk aan ketenzorg bij bijvoorbeeld dementie) en meer mogelijkheden om cliëntgericht zorg in te kopen voor specifieke doelgroepen.

Dialoog over voorwaarden

Om aan de voorwaarden van de staatssecretaris te kunnen voldoen, is een goede samenwerking met cliënten en gemeenten noodzakelijk. Zorgverzekeraars gaan daar nu voortvarend mee aan de slag. Met cliënten en cliëntenorganisaties verkennen we hoe we de zorg voor specifieke kwetsbare groepen cliënten kunnen vormgeven en borgen. Op 6 oktober hebben zorgverzekeraars en zorgkantoren, cliënten en cliëntenorganisaties in een gezamenlijke werkconferentie de zorg voor een aantal specifieke cliëntgroepen onder de loep genomen; daarbij ging het over mensen met dementie, mensen in de maatschappelijke opvang, (ouders van) kinderen met een verstandelijke handicap en CVA-patiënten. De centrale vraag was hoe de nieuwe uitvoering door verzekeraars concreet kan bijdragen aan het verbeteren van de zorg en de service voor cliënten. Dat leverde veel inspirerende inzichten en uiteraard ook nog de nodige uitzoekpunten op. Daarmee is voor iedereen duidelijk dat deze dag het begin moet zijn van een intensieve dialoog tussen zorgverzekeraars en cliënten over de toekomstige uitvoering van de AWBZ. En niet alleen voor de hierboven genoemde groepen, maar in brede zin.

Lokale afstemming

Met de gemeenten willen we gezamenlijk dezelfde weg inslaan. Zorgverzekeraars willen met gemeenten verkennen voor welke doelgroepen afstemming nodig is tussen zorg en ondersteuning en in wat voor vorm de samenwerking kan worden gegoten. Inbreng van cliënten is daarbij uiteraard essentieel, want zij zijn het die afhankelijk zijn van een goede lokale afstemming van zorg en ondersteunende voorzieningen.

Een heldere keuze

Er is de laatste tijd de nodige kritiek geweest op het zittende kabinet, dat – zo wil de beeldvorming althans – besluiten over noodzakelijke hervormingen voor zich uit zou schuiven. In de AWBZ is dat niet nodig. Staatssecretaris Bussemaker is helder geweest over haar intentie en de daarvoor benodigde invulling van randvoorwaarden. Met de nu gestarte dialoog en daaruit voortvloeiende afspraken willen we ervoor zorgen dat het besluit over uitvoering door zorgverzekeraars op 1 april ook echt kan vallen . Dat is in het belang van een cliëntgerichte AWBZ, met minder bureaucratie en een goede afstemming van gezondheidszorg, verzorging en ondersteuning.


Pieter Hasekamp
Algemeen directeur ZN

3 Reacties

om een reactie achter te laten

oomen

17 oktober 2009

wie gelooft dit nu?

Tanten

17 oktober 2009

Ik heb er wel vertrouwen in.

Anonym

18 oktober 2009

De zorgverzekeraars krijgen dus straks de kans om nog meer sectoren te verstieren. Maar nu bij nog kwetsbaardere groepen.

Top