Finance

Meer doen, minder geld en geen fouten

De quote 'meer doen, minder geld en geen fouten' die ik onlangs tegenkwam, geeft de onzekere werkelijkheid waarin de ggz zit goed weer. De hoeveelheid eisen die aan de financiële en kwalitatieve administratieve processen worden gesteld zijn enorm. Alle transities die dit jaar zijn uitgerold in Nederland hebben hun weerslag op de ggz.

Iedere cliënt met een ggz-stoornis wordt geholpen, ongeacht of hij valt onder de Zorgverzekeringswet, Wet Langdurige Zorg, Wet Maatschappelijke Ondersteuning en Jeugdwet. Deze financieringscompartimenten zijn daarnaast ook nog verdeeld over zes verzekeraars, circa vierhonderd grote en kleine gemeenten en 42 jeugdregio’s met daaronder vaak nog specifieke afspraken voor specialistische ggz, Generalistische Basis GGZ en Langdurige GGZ of per verzekeraars label of per gemeente.

Afhankelijk van de grootte van de instelling heb je al heel snel met minstens honderd verschillende financiers, contracten en /of productieplafonds van doen. Dit levert een enorme toename van de administratieve lastendruk op bij de verzekeraars, gemeente en jeugdregio’s aan de ene kant en bij de zorgaanbieders aan de andere kant. Hierdoor ontstaat een wanverhouding tussen het geld bestemd voor de zorg en voor de overhead. Alle verhalen dat de administratieve lastendruk daalt is Haagse retoriek, de dagelijkse praktijk is veel weerbarstiger.

Administratieve druk

Overal lees je dat de administratieve druk enorm is toegenomen en dat extra medewerkers zijn aangetrokken om het administratieve proces op orde te houden. Het is een vereiste voor iedere instelling om 100 procent te voldoen aan alle verschillende wet en regelgeving, contractafspraken en / of productieplafonds  met verzekeraars, gemeenten en jeugdregio’s.

Als je niet voldoet aan de verantwoordingseisen is de kans zeer groot dat tot terugvordering wordt overgegaan vanuit het rechtmatigheidsoogpunt of gewoon als besparingsmogelijkheid. Iedere administratieve omissie wordt namelijk al snel als ‘fraude’ gezien. Het lijkt wel belangrijker om te voldoen aan alle administratieve vereisten dan een cliënt kwalitatief goede zorg te geven. De mogelijke financiële consequenties die dit heeft voor de instellingen worden echter door al deze partijen en de politiek niet overzien, laat staan gehoord.

Als je naar de planning- en controlcyclus kijkt is de administratieve druk in 2015 nog maar het begin van wat de ggz te wachten staat. In 2016 zal de administratieve druk pas op zijn hoogtepunt zijn.  In 2016 lopen voor het eerst de drie planning- en controlcycli door elkaar heen. Het betreft dan de in- en verkoopgesprekken en voorbereidingen van offertes voor 2017, de productiemonitoring en kwartaalgesprekken over het jaar 2016 en de verantwoording over het afgesloten jaar 2015.

Ongelooflijke hoeveelheid werkzaamheden

Dit betekent voor 2016 een ongelooflijke hoeveelheid werkzaamheden en gesprekken met inkoopmedewerkers, beleidsmedewerkers, administratieve medewerkers, AO / IC medewerkers van alle verzekeraars, gemeenten en de jeugdregio’s,  de accountants en uiteindelijk de banken.

De administratieve lasten zullen naar een absoluut hoogtepunt stijgen in 2016 als de complexiteit en hoeveelheid controles van het controleplan GGZ  DBC 2013 het uitgangspunt is voor de verantwoording over 2015. De brief van de VNG van 22 april 2015 over rechtmatigheid in de WMO en Jeugd wet  kan als een eerste waarschuwing worden gezien, dat de onzekerheid over rechtmatigheid te groot wordt voor alle partijen.  De administratieve lastendruk en de onzekerheid over een goedkeurende verklaring bij de jaarrekening en de continuïteit van GGZ instellingen zal nog nooit zo hoog zijn geweest.

Arent van der Heide

Hoofd Financiën, Control en Verkoop bij GGZ Delfland

Arent van der heide_300

4 Reacties

om een reactie achter te laten

tjark reininga

6 mei 2015

betaalbaarheid is inderdaad een sleutelfactor. maar dan niet de betaalbaarheid waar de huidige coalitie op aandring. die is namelijk vooral gericht op belastingbetalers, niet op degenen die zorg nodig hebben. maar ik heb de indruk dat dat ook de groep is, waarvoor u zich wilt inzetten.

Mauk van Heemstra ZorgSteedsBeter

6 mei 2015

We blijven het maar roepen. Én het blijft ook steeds maar erger worden.

Steeds meer vermijdbare taken ten koste van tijd voor waar het om gaat.

Dat roepen we al jaren en geldt primair de vakmensen in contact met onze cliënten.

Nu schaart zich hierbij een planner en controller zelf! Die geboren is om te plannen en te controlen.

Zelfs hem wordt het te veel!

Nog meer noodklokken nodig?

Sven van Sligter

6 mei 2015

Mooi dat er door een financial in de zorg aandacht wordt gevraagd voor een herverdeling van tijd en middelen tussen primaire zorg proces en bijbehorende interne- en externe administratieve belasting en verantwoording. Dit verdient navolging! Wie volgt?

Caroline

8 mei 2015

This is Caroline from Creative BioMart(http://www.creativebiomart.net/)I think it depends. Both factors are important.

Top