BLOG

Vernieuwingsdrang in ouderenzorg wordt zichtbaarder

De vernieuwing in zorg en welzijn neemt steeds duidelijker vormen aan. Niet omdat de overheid zegt dat het moet, maar omdat mensen en zorgorganisaties dat willen, of zelf vinden dat het moet.

Een paar weken geleden was ik bij het Wmo-congres in Utrecht, waar allerlei mensen en organisaties hun initiatieven presenteerden. Sommige waren een burgerinitiatief, andere waren ontstaan vanuit zorg- en welzijnsorganisaties. Vrijdag 3 juli gaan 175 zorgorganisaties hun plannen voor kwaliteitsverbetering en vernieuwing presenteren in het kader van plan van aanpak verbetering kwaliteit verpleeghuiszorg van VWS. Deze 175 organisaties hebben initiatieven ingediend voor 757 locaties. Staatssecretaris Van Rijn rekende op 200 initiatieven, toen hij zijn oproep deed aan de zorgorganisaties. Dat het er bijna vier maal zoveel zijn, vervult mij met trots op onze branche.

Cliënten en zorgprofessionals centraal

In de plannen van de zorgorganisaties staan cliënten en zorgprofessionals centraal. Het mooie van het programma van de staatssecretaris is dat juist zij op 3 juli de vernieuwingsvoorstellen gaan beoordelen. Hun mening telt over welke initiatieven binnen het programma uitgevoerd gaan worden, en welke niet. Het is niet aan ActiZ, de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa), het ministerie van VWS, Zorgverzekeraars Nederland en andere partners van de taskforce om aan deze keuze voorbij te gaan. Deze partijen zijn er wel bij, ook ActiZ zal deelnemen aan deze 'voice of care-dag'. Maar wij kiezen niet.

We hebben er wel een mening over. Wat ActiZ betreft, worden al deze voorbeelden opgenomen in het kwaliteits- en vernieuwingsprogramma van het ministerie. Maar we gaan ook door als dit niet gebeurt. De vernieuwingsbeweging was er al en is niet meer te stuiten. De beweging is gericht op mensen die zich geconfronteerd zien met de rafelranden van het leven, met verlies in allerlei opzichten.  Dan draait het om vragen als 'Hoe bevorder ik een zo comfortabel mogelijk leven, fysiek en mentaal?' en 'Hoe draag ik bij aan welbevinden?' ActiZ heeft de ambitie van de branche verwoord in de notitie 'Ruimte scheppen voor welbevinden.'

Verbeterging van kwaliteit

We zijn blij dat we via het kwaliteitsprogramma van staatssecretaris Martin van Rijn zichtbaar kunnen maken  hoe onze leden in groten getale voortgaan met het werken aan verbetering van de kwaliteit van onze verpleegzorg. We zijn eveneens blij met de bereidheid van VWS ons hierbij te steunen, onder andere door het faciliteren van leernetwerken.

Waar ik vooral naar uitkijk is dat de voorstellen die last hebben van  de talloze wetten,  regels en voorschriften de ruimte krijgen om buiten de lijntjes te kleuren. Ik hoop dat de Algemene Maatregelen van Bestuur die dit mogelijk moeten maken, er snel zijn. Waarom wachten tot 2016, als we vandaag al kunnen beginnen, of beter gezegd, gisteren al zijn begonnen?

Aad Koster

Directeur van ActiZ

Aad Koster_311

1 Reacties

om een reactie achter te laten

Rick TER STEGE

3 juli 2015

Een ander mooi zorgwerkgevers initiatief is het Waarschuwingsregister Zorg. Werkgevers kunnen hiermee voorkomen dat ze aangifte moeten blijven doen of vaststellingsovereenkomsten moeten schrijven voor medewerkers in de zorg die schuldig maken aan grensoverschrijdend gedrag zoals diesftal van ouderen.

De bescherming van de aan hun zorg toevertrouwde mensen staat bij werkgevers hoog in het vaandel. Daarom vinden een groot aantal werkgevers het de hoogste tijd om samen met meerdere collega's landelijk ervoor te zorgen dat medewerkers, die zich voorheen schuldig hebben gemaakt aan crimineel gedrag in de zorg, kunnen worden herkend en voorkomen kan worden dat deze mensen worden aangenomen. Preventie en interne integriteit moeten structureel hoog op de agenda. Want het kan nu.

Publiek-private initiatieven zijn steeds vaker dringend noodzakelijk omdat de overheid niet in staat is voldoende doelmatige oplossingen aan te dragen om crimineel gedrag in te dammen en zichzelf eerder ziet als sluitstuk wanneer publiek-private initiatieven falen of ontoereikend zijn.
Politie moet, na aangifte, medewerkers met crimineel en ontoelaatbaar gedrag aanpakken en het OM moet er voor zorgen dat mensen voor hun wangedrag gestraft worden. De praktijk is echter weerbarstig en een VOG (verklaring omtrent gedrag) werkt doorgaans niet omdat je dan eerst veroordeeld moet zijn.

Werkgevers zijn primair verantwoordelijk voor maatregelen die voorkomen dat deze mensen überhaupt de kans krijgen om van de aan hun zorg toevertrouwde mensen te stelen of deze te mishandelen. Preventie is de 1e verantwoordelijk van werkgevers en niet van de politie.

Preventie en integriteit begint gewoon op de werkvloer. Bestuurders en managers geven het goede voorbeeld en maken aan iedereen duidelijk dat binnen hun organisatie integriteit hoog in het vaandel staat. Er is oog en oor voor wat mis gaat.

Strafrechtelijke rechtsvervolging als enige oplossing van crimineel of ontoelaatbaar gedrag is zeer 19e eeuws en biedt heden ten dage onvoldoende bijdrage aan de oplossing van het probleem. Als winkels hun producten en apparaten, die vaak open en bloot in het schap liggen, door middel preventieve maatregelen niet zouden beveiligen met poortjes en magnetische strips etc., loopt alles ook gemakkelijk de winkel uit. Proactieve maatregelen, preventie en goede voorlichting zijn ook in de zorg cruciaal om de enkele slecht willende, die vaak zo veel schade veroorzaakt, af te stoppen. Het Waarschuwingsregister is zo'n publiek-privaat preventie-instrument dat pro-actief voorkomt dat werkgevers de verkeerde mensen aannemen en onze kwetsbare medemens zich veilig kan voelen in de zorg.

Het initiatief daartoe ligt bij zorgwerkgevers. Het instrument en de noodzakelijke ondersteuning is beschikbaar. http://www.waarschuwingsregisterzorgenwelzijn.nl/

Top