HRM

Powered by

WNT staat op gespannen voet met Wet Werk en Zekerheid

Bestuurders hebben bij de beëindiging van hun dienstverband te maken met de Wet normering topinkomens (WNT) én met de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) Hoe verhouden deze wetten zich tot elkaar?

De WNT maximeert zowel het jaarsalaris van topfunctionarissen als een eventuele door hen overeen te komen uitkering (gouden handdruk) bij einde dienstverband. Per 1 juli 2015 zijn werkgevers door de inwerkingtreding van de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) een transitievergoeding verschuldigd bij einde dienstverband, als compensatie voor het ontslag en om de overgang naar nieuw werk te vereenvoudigen.

De gouden handdruk mag op grond van de WNT voor een topfunctionaris maximaal 75.000 euro bedragen (76.000 euro per 1 januari 2016) of een jaarsalaris als dat minder is. Alles wat boven de door de WNT gestelde grens uitkomt, kan de minister bij de topfunctionaris zelf als onverschuldigd betaald terugvorderen. Als de topfunctionaris vóór de inwerkingtreding van de WNT een contractuele afvloeiingsregeling is overeengekomen die hoger is dan de door de WNT gestelde grens, kan hij nog aanspraak maken op deze hogere vergoeding tot 1 januari 2017.

Ingrijpend gewijzigd

Met de inwerkingtreding van de WWZ is het ontslagrecht ingrijpend gewijzigd. Gedurende het dienstverband wordt het recht op een transitievergoeding opgebouwd; heeft het dienstverband langer dan twee jaar geduurd en wordt het beëindigd op initiatief van de werkgever, dan heeft de werknemer een wettelijk recht op uitkering van de opgebouwde transitievergoeding. De transitievergoeding bedraagt maximaal 75.000 euro of een jaarsalaris als dat meer is.

Als een werknemer vóór de inwerkingtreding van de WWZ op 1 juli 2015 al een contractuele beëindigingsvergoeding was overeengekomen krijgt hij bij einde dienstverband de keuze: of de transitievergoeding, of de overeengekomen beëindigingsvergoeding. Werkgevers hebben immers bij het afspreken van de contractuele beëindigingsvergoeding veelal geen rekening kunnen houden met de toekomstig verschuldigde transitievergoeding. Indien na 1 juli 2015 een nieuwe arbeidsovereenkomst is aangegaan met een nieuwe afvloeiingsregeling, of de arbeidsovereenkomst met betrekking tot de afvloeiingsregeling is gewijzigd, kan de werknemer dus wel aanspraak maken op beide vergoedingen.

Uitkeringen

Beëindigingsuitkeringen voor topfunctionarissen mogen op grond van de WNT niet meer bedragen dan 75.000 euro. Uitkeringen die echter voortvloeien uit een algemeen verbindend verklaarde cao of een wettelijk voorschrift vallen buiten de definitie van beëindigingsuitkering van de WNT. Dat geldt dus ook voor de transitievergoeding die voortvloeit uit de WWZ. Daardoor kan een topfunctionaris dus naast een beëindigingsuitkering van maximaal 75.000 euro ook de transitievergoeding ontvangen. Dit is echter slechts mogelijk als de afvloeiingsregeling overeen is gekomen na 1 juli 2015. Let verder op het verschil in maxima: WNT 75.000 euro of een jaarsalaris als dat lager is; WWZ: 75.000 euro of een jaarsalaris als dat hoger is. 

Voorbeeld:

Een topfunctionaris die niet valt onder het overgangsrecht van de WNT mag op dit moment niet meer verdienen dan een ministersalaris, namelijk 178.000 euro. De transitievergoeding bij einde dienstverband bedraagt maximaal 75.000 euro of een jaarsalaris als dat hoger is. Een topfunctionaris kan bij einde dienstverband dus maximaal 178.000 euro aan transitievergoeding ontvangen, welke niet door de WNT genormeerd wordt. Daarnaast kan deze topfunctionaris een beëindigingsuitkering bedingen van maximaal 75.000 euro, mits een en ander na 1 juli 2015 overeen is gekomen.

Naast voornoemd geval heeft de topfunctionaris als hij een beëindigingsuitkering is overeengekomen vóór inwerkingtreding van de WNT nog aanspraak op deze regeling tot 1 januari 2017. De overeengekomen afvloeiingsregeling valt immers onder het overgangsrecht van de WNT.

Conclusie:

Uit het bovenstaande blijkt dat de maximum beëindigingsuitkering als genoemd in de WNT in ieder geval in twee situaties overschreden kan worden, zonder dat dat er toe leidt dat de topfunctionaris wordt geconfronteerd met een terugvorderingsactie van de minister. 

Ben Schröder en Guido Dietz

Verbonden aan Eldermans|Geerts

Dietz-Schroder_311

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top