BLOG

Eerstelijn 'hot' in 2009

Minister Klink heeft een voornemen: de eerstelijn wordt zijn magnus opus. In 2008 trof hij al de voorbereidingen, met zijn visie “Dynamische Eerstelijn” in februari en “doelstellingbrief” net voor de zomer. In het najaar hield de minister media-optredens over functionele bekostiging en keten-DBC’s voor chronische ziekten als diabetes, COPD en hartfalen. Klink’s drijfveren zijn méér ondernemerschap, grotere vraaggerichtheid, beter inspelen op chroniciteit en ontschotting tussen eerste en tweede lijn. De externe optredens leken ook nodig om consensus binnen het ministerie te bereiken. Wij kijken uit naar de volgende brief, met een aanwijzing aan het NZa om met het veld een nieuwe opzet voor de eerstelijn te maken.

Het veld trekt nieuwe lijnen

Terwijl VWS haar koers bepaalde en met de huisartsen overhoop lag over het EPD, heeft de Landelijke Vereniging Georganiseerde eerstelijn (LVG) met de vijf grote zorgverzekeraars, de branche-organisatie ZN en de NPCF een plan voor de geïntegreerde eerstelijn ontwikkeld. Gelijktijdig maakten de zorgverzekeraars in ZN-verband een basisset prestatie-indicatoren voor de eerstelijn. Beide trajecten werden mooi gekoppeld. Daardoor ligt er nu een gemeenschappelijke visie op de eerstelijn. De motor daarachter is de expliciete voorkeur van de NPCF voor multidisciplinaire gezondheidscentra met moderne zorgprogramma’s waarin allerlei disciplines onder één dak en regie samenwerken om optimale patiëntenzorg te leveren.

Plan gezamenlijk doorvoeren

LVG, NPCF en zorgverzekeraars hebben de samenwerking van binnenuit opgebouwd, zij het nog wat onwennig en vrijblijvend. De gemeenschappelijke visie op hoofdlijnen wordt verder uitgewerkt via een “urgenda”: een agenda met de meest urgente thema’s, in gezamenlijke regie. Dat moet ze wel worden gegund, door zowel zichzelf als andere partijen. De achterbannen zijn groot en divers, ook dat vergt stevige stuwkracht van NPCF, LVG en ZN. Bovendien is de eerstelijn een veelkleurig terrein, dat zich niet simpel laat vangen in een paar prestatie-indicatoren en keten-DBC’s, maar juist sterkt wordt van samenwerking met aanpalende terreinen zoals jeugdzorg, maatschappelijk werk, de WMO et cetera. De NZa zal zich daarin echt moeten verdiepen. Preventie, chronische zorg en multimorbiditeit thuis vergen multidisciplinaire samenwerking die loont.

De toekomst bepaal je zelf

De eerstelijn moet nu zelf de eerste viool durven spelen. Als dat samen met de NPCF en zorgverzekeraars voortvarend en resultaatgericht gebeurt, moet de rest wel volgen. Patiënten gaan dan echt profiteren van effectieve zorgprogramma’s, heldere regie en eenduidige financiering. Je eigen toekomst bepaal je zelf.

Robbert Huijsman

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top