BLOG

Medisch specialist, het kind van de rekening van VWS

In het tv-programma Buitenhof heb ik een stevige discussie over de door VWS aangekondigde bezuinigingen mogen voeren met Eelke van der Veen, de woordvoerder gezondheidszorg van de PvdA. Opnieuw viel me op hoe moeilijk het is voor mensen, die naar ik hoop met het onderwerp bekend zijn, met een behoorlijk open mind naar alle feiten te kijken. Van der Veen voerde de bekende en dus helaas ook te verwachten riedel van ‘die dik verdienende specialisten’ op,  zó vast overtuigd van het eigen gelijk en dat van de minister, dat alles wat ik beweerde tegen dovemansoren was.

Feiten en historie

Even de feiten op een rij. Het gaat om de specialisten vrij beroepsbeoefenaren. Minister Klink kwam eerst met een korting van 375 miljoen euro, bestaande uit een herstel van een fout bij de ondersteuners in het DBC systeem die 150 miljoen euro moet opleveren en een vermeende, niet onderbouwde, overschrijding van  225 miljoen euro. Een week geleden verraste de minister ons met de mededeling dat er, wederom niet onderbouwd, nog eens 137 miljoen euro is bijgekomen. Daartoe wil hij de tarieven van de ondersteuners (radiologen, pathologen, anesthesiologen, medisch microbiologen, klinisch chemici en nucleair geneeskundigen) met gemiddeld 50 procent korten en bij alle overige specialismen met 20 procent.

Opgelegde kortingen

De Orde van Medisch Specialisten is het eens met het corrigeren van de fout in het DBC-systeem, maar is het volstrekt oneens met de kortingen op basis van een ingeboekte bezuiniging van 175 miljoen euro en de kortingen door overschrijding van een macrokader van 187 miljoen euro die veroorzaakt werd door meer vraag naar ook geleverde zorg. Deze toename aan zorg is met meer specialisten geleverd en met verlenging van de bedrijfstijden. Het is bizar dat de minster nadat de zorg geleverd is, met maatregelen komt die de meeropbrengsten weer volledig afromen, alsof we weer in een budgetsysteem zitten. Net waren we klaar met het budgetsysteem en zijn we overgegaan naar een gereguleerde marktwerking met 33 procent vrije markt. Dit deden we omdat de investeringen in de zorg niet leidden tot meer patiëntenzorg, de kwaliteit niet zichtbaar was, de zorg weinig patiëntgericht was en omdat er wachttijden waren. Dankzij onze extra inspanningen hebben we al een fors deel van de wachtlijsten kunnen wegwerken en de zorg beter en gemakkelijker toegankelijker weten te maken. Bovendien is de zorg in het vrije gedeelte goedkoper geworden. Dit is wat de minister wilde, dat hebben we gedaan en dat is in het belang van de patiënt.

Negatieve effecten tariefdaling

De voorgestelde tariefdalingen voor medische specialisten zullen grote gevolgen hebben voor sommige specialismen. Vooral voor hen die haast geen stijging van hun omzetten hebben. De netto inkomensdalingen kunnen door deze maatregel oplopen tot gemiddeld 25 procent en dat zal zeker een opdrijvend effect hebben op hun zorgvolume en daarmee gepaard gaande kostentoename. Een overheidsbeleid dat tot een desastreuze neerwaartse spiraal leidt en daardoor medische specialismen in de problemen brengt, is voor de Orde niet acceptabel.

'Tariefkorting dicht gat VWS-begroting'

De minister van Financiën zit de minister van VWS op zijn huid om voor 2010 met grote bezuinigvoorstellen te komen. Met deze tariefskorting van 512 miljoen euro dicht de minster van VWS een groot gedeelte van het gat in zijn begroting en daarmee worden de medisch specialisten het kind van de rekening.

Volksverlakkerij

Een oplossing zoals door volksvertegenwoordiger Van der Veen gesuggereerd om verplicht allemaal in loondienst te gaan, is echte volksverlakkerij. Hij weet dat er dan Engelse toestanden komen met wachtlijsten die nog veel langer zullen zijn dan die wij ooit gekend hebben. Dat is zeker geen oplossing en al helemaal niet in het belang van de patiënt.

Willem van der Ham
Voorzitter Orde van Medisch Specialisten

Tv-uitzending Buitenhof over 'ivoren torens in de zorg'

Zondag 20 december sprak Eelke van der Veen met Orde-voorzitter Willem van der Ham in het tv-programma Buitenhof over 'de ivoren toren in de zorg'.
In Buitenhof een debat tussen Willem van der Ham, voorzitter van de Orde van Medisch Specialisten en PvdA Kamerlid Eelke van der Veen over de medisch specialisten.

10 Reacties

om een reactie achter te laten

Anonym

24 december 2009

Bete Wllem,

Zowel in Buitenof,als nu weer in deze blog komen de secialisten er weer niet uit de verf met de argumentatie over hoe en wat er gaande is. Dat is een reeds lang gaand proces en het heeft te maken met het image van de medisch specialist en de grote desinteresse bij de meeste specialisten. De orde is daarom ook niet de gedroomde vakbond, waar iedere specialist ophoopte. Aktie een van de orde moet zijn alle neuzen, ook van degene,die nooit meedoen en de silence majority dezelfde richting op laten wijzen. In ieder ziekenhuis een bevlogen akiecommittee oprichten en mediatraining voor alle woordvoerders om Jan Publiek in te lichten over hoe en wat. Het image veelverdiener leek te verdwijnen, maar is door bepaalde politici weer danig terug gevoerd in de gedachtevan Jan Publiek. Men is pas bereid te luisteren als iedereen meedoet bij eventuele akties. Het belangrijkste is dus de gelederen gesloten te krijgen, anders kun je het echt vergeten en krijg je echt die korting aan je fiets. Succes

Sophie Hankes

24 december 2009

Loontje komt om zijn boontje, dit geldt ook voor medisch specialisten.Een te hoog honorarium voor te weinig kwaliteit, ten koste van patienten en dit jarenlang. Begin eindelijk met volledige registratie, onderzoek en preventie van medische fouten èn met het eerlijk informeren alsmede herstelbehandeling geven aan de slachtoffers van jullie disfunctioneren. Dit zijn jullie wettelijke en professionele verplichtingen.Of staan medisch specialisten boven de wet en zijn jullie echt en alleen maar gespitst op geld?

Het vormen van een gesloten front is een achterhaalde strategie. Internet is een machtig medium en Jan Publiek is steeds beter geinformeerd, mede dankzij de media. Wij zullen zelf bepalen wat ons belang is en jullie aanspreken op jullie verantwoordelijkheden.

Anonym

24 december 2009

Meneer van der Ham, of misschien wel Scheringa 2,Hou op met zeuren en betaal dat geld terug. Ik stel voor het inkomen van de medisch specialisten terug te zetten op het niveau 2005 en dat te indexeren met 2,5% per jaar (conform CPB ramingen volumegroei).En dan mogen specialisten in Nederland zich nog in de handen wrijven met de top 3 inkomen wereldwijd.

Dick van Goor

24 december 2009

Beste heer Van der Ham,Zoals ik gisteren door Eelke van der Veen gedwongen werd om op zijn blog te reageren omdat Eelke met zijn uitspraken wel weer erg op de emotie speelt, prikkelt u mij ook want u doet in feite hetzelfde, alleen vanuit een ander perspectief. Zie ook de reacties van anderen op uw blog.Ik ben en blijf mordicus tegen het ongenuanceerd korten, zoals VWS beoogt en ook door Eelke van der Veen wordt bepleit.

Uw medische beroepsgroep heeft echter wel ontzettend veel boter op het hoofd!In de tijd (enige jaren terug) dat het niet uitmaakte welke productie er werd gedraaid namen velen van de 'vrijgevestigde' medisch specialisten een dag in de week vrij en werd in feite een 4 daagse werkweek ingevoerd.

Daar was door de ziekenhuisbestuurders niets aan te doen want u was niet in loondienst en binnen die tijd kon u met het grootste gemak de afgesproken ziekenhuisproductie draaien. U was in die tijd echter allemaal wel in een soort loondienst want er werd niet afgerekend op uw werkelijke productie.Toen op enig moment, onder druk van patiëntenorganisaties en media, de wachtlijsten moesten worden weggewerkt en daarvoor extra geld beschikbaar werd gesteld, werden die vrije dagen (even) opgeofferd om meer productie te draaien.

En daarna zakte het productieniveau bij velen weer terug of kon op peil blijven omdat er doelmatiger werkwijzen werden bedacht. Ik besef me dat ik de echte harde werkers en de vakgroepen met veel inconvenienten met deze uitspraak te kort doe, waarvoor mijn excuus.Vorig jaar januari werd het systeem met het uurloon ingevoerd. Een voorbeeld uit 'mijn praktijk'. Een orthopedisch chirurg berekende dat hij door de systeemwijziging 10-tallen procenten erop achteruit ging. Hij vergat dat dat hij de jaren daarvoor een omzet vergoed had gekregen die gebaseerd was op een bepaalde productie. En die productie had hij de jaren daarvoor echt niet meer gehaald .

Het geheel terugrekenend naar zijn werkelijke productie ging de betreffende orthopedisch chirurg er met het nieuwe uurloon op vooruit! Maar dat werd door de betrokkene (en wellihct zijn echtgenote) natuurlijk niet zo gevoeld.

NB Deze orthopeed heeft andere uitwegen gezocht en is gewoon op zijn vrije dag in een particulire praktijk (wat ziekenhuisproductie) gaan bijbeunen zodat hij qua inkomen gewoon 'op peil' blijft en wellicht nog wat stijgt.Wat betreft uw beredenering dat de wachtlijst weer zou gaan groeien wanneer de medisch specialisten allemaal in loondienst zouden moeten, is natuurlijk ook een ongelooflijke verkeerde uitspraak. Alsof uw collega's in loondienst (b.v. in universitaire ziekenhuizen) geen druk voelen om zich naar behoren in te zetten en een adequate productie te leveren. Alsof alle andere medewerkers in ziekenhuizen voor hun reguliere salaris geen goede prestatie zouden behoeven te leveren.Kortom, uw reactie op de uitspraken van Eelke van der Veen slaat de plank mis en u doet daarmee uw zaak niet goed.

Dat vindt uw collega volgens mij gezien zijn reactie ook, maar dat beweert deze vanuit een heel ander perspectief.Ik ben erg benieuwd wat de beraadslagingen in uw eigen kring gaan opleveren. Ik hoop dat men een wat andere toon en wat meer zakelijkheid en 'hand in eigen boezem' gaat opleveren en hopelijk geen klaagzangen in de Hoge Hoed.

Anonym

26 december 2009

Er wordt ontzettend hard gewerkt door de overgrote meerderheid van medisch specialisten. Dag en nacht staan zij klaar voor u wanneer uw gezondheid in het geding is.

Al drie jaar achtereen staat Nederland te boek als hebbende de beste medische zorg van Europa. Geen reden dus om deze groep die feitelijk voor deze kwaliteit zorgt op wat voor manier dan ook te "straffen".De minister wil zogenaamd vrije marktwerking maar alleen wanneer het hem uitkomt!

Wanneer ziekenhuizen en/of medisch specialisten meer hulp verlenen en dus ook meer kosten maken en inspanning leveren accepteert de minister dat niet en weigert om daar ook de kosten voor te betalen. Dan wordt er gesproken over "budgetoverschrijdingen".Medisch specialisten in vrije vestiging zijn vrije ondernemers. Wanneer zij meer zorg verlenen dienen zij daarvoor ook betaald te worden.Met het nieuwe dbc-systeem heeft de minister geen maatregelen genomen om specialisten te beschermen tegen een inkomensdaling. En er zijn ook geen afspraken gemaakt wat er zou moeten gebeuren wanneer de inkomens hoger zouden uitpakken. Dan moet hij (en kan hij ook juridisch) niet zeuren wanneer blijkt dat er her en der meer verdiend wordt.Alle specialisten dienen zich te verzetten tegen de generieke korting van meer dan 20%. Deze is zeer onrechtvaardig en er zullen dan ook harde acties moeten volgen en geen acceptatie en berusting.

Nu de hele groep 20% gekort wordt heb ik goede hoop dat we ons kunnen verenigen en laten zien dat wij dit niet accepteren.

Borger van der Burg

9 januari 2010

Vd Ham deed het op zich goed in Buitenhof. Echter, hij was erg geremd en voorzichtig. Verder laat hij volledig buiten beschouwing, dat vrije specialisten hard werkende mensen zijn, die meestal twee maal de productie halen als van dienstverbanders. Dus als een ieder in loondienst zou moeten, er twee maal zoveel specialisten nodig zouden zijn. Er onstaat dan een chaos en de loonkosten stijgen sterk, tenzij het salaris dan fors gekort zou worden.

Anonym

12 januari 2010

Heel verdrietig wordt ik er van dat een medisch specialist aangeschoten wild is; een "geldwolf", een boef.

Terwijl minister Klink de enige boef is; gemaakte afspraken aan zijn laars lapt en met droge ogen gemanipuleerde cijfers opvoert.

Waarom heeft niemand het over de avonden, nachten en weekenden dat ze klaar staan voor hun patienten?

Mag daar niet een dagdeel door de week tegenover staan?

Iedereen die met zijn 8 tot 5 baan met ATV dagen met vrienden over "die specialisten" zit te oordelen moet zich diep, diep schamen!

Hondema

14 januari 2010

Beste Dick, jouw analyse komt wel heel dicht bij de waarheid.

De vijf en een halve ton euro die het BovenIJ Ziekenhuis voor jouw ad interim-periode in 2008 betaalde heeft gelukkig toch resultaat opgeleverd. Helaas ben je niet in staat gebleken enige invulling hieraan te geven.

Als je graait, moet het maatschappelijk toch wel iets opleveren.

Anonym

1 februari 2010

Beste meneer Van der Ham,Specialisten leven in hun eigen realiteit. Een realiteit waarin, zoals u schrijft 'de riedel van die dik verdienende specialisten’ niet past.De realiteit is dat de rechter (orde versus VWS) in zijn uitspraak het salaris van specialisten expliciet en als belangrijkste argument gebruikt om de vordering af te wijzen. Zelfs met die korting houden specialisten nog meer dan genoeg over om van te leven waarmee het spoedeisende belang (de enige grond voor een kort geding) ontbreekt. Het algemeen belang refereert daarom boven het belang van de specialisten.Daarnaast ben ik van mening dat u als woordvoerder beter zou moeten weten dan over specialisten te beginnen die straks hun hypotheek niet meer kunnen betalen. Dat specialisten dat zelf roepen is tot daar aan toe, maar u zou moeten weten hoe zoiets in de samenleving landt. Blijkbaar bent u dat gevoel voor publiekscommunicatie kwijt of hebt u er nooit over beschikt.Veel succes met actievoeren. Ik voorspel dat u de patient daarmee niet achter zich gaat weten te krijgen. Misschien een leuk idee om een consumentenonderzoek te laten doen naar de waardering van specialisten voor en na de acties?

Anonym

1 februari 2010

"De netto inkomensdalingen kunnen door deze maatregel oplopen tot gemiddeld 25 procent"klinkt heel erg, totdat iemand uitrekent hoeveel er overblijft als je 0,75 x 200.000 euro doet. Dan vind 99 procent van de Nederlanders je opeens niet meer zielig. Ik snap dat u niet vindt dat die Nederlanders zo zouden moeten reageren. Ik snap niet dat u die reactie niet voorziet en daar uw beleid op aanpast.

Top