Vastgoed

Zorgwoningen of differentiatie in de bestaande woningvoorraad?

'Woningcorporaties investeren in zorgwoningen', is een veel gehoorde kreet. Is dit wel gewenst of moeten we veel meer spreken van meer differentiatie in de bestaande woningvoorraad?

Afgelopen week was ik in gesprek met mensen van een corporatie die bewust nadenken over het thema wonen en zorg. Ze maken er beleid op en nemen het thema serieus, maar tegelijkertijd vinden ze het ook complex, tot op het onbegrijpelijke af.

Er is een groeiende vraag naar zorgwoningen, maar wat zijn dit dan voor woningen en voor wie zijn ze bedoeld? Rolstoeltoegankelijk is te begrijpen, maar wat zijn extramurale zorgwoningen? In mijn ogen is extramuraal een onjuiste term, het geeft aan dat iemand niet binnen de muren van een instelling woont (intramuraal). Wonen we dan, met uitzondering van de mensen die binnen een zorginstelling wonen, niet allemaal extramuraal?

Systeemtaal

Het valt me op dat in onderzoeks- en beleidsrapporten over de woonbehoefte van mensen met een zorg- en ondersteuningsvraag de oude systeemtaal nog de boventoon voert. Mensen worden vaak nog sectoraal, bijvoorbeeld in ggz, verstandelijk gehandicaptenzorg en verpleging en verzorging, geduid op aandoening en leeftijd. Passend bij die sectorale duiding en scheiding worden dan extramurale woonvormen bedacht en gezocht, alsof iedereen tot een homogene groep behoort met allemaal dezelfde woonbehoefte.

Als het mezelf betrof, zou ik voor de corporatie een reguliere huurder willen zijn en geen zorgvrager in een zorgwoning. Hooguit heb ik zorg nodig om goed te kunnen wonen en leven en is het belangrijk dat mijn woning hier geschikt voor is. Waar we het voorheen hadden over verblijf móet er nu met het wonen ook daadwerkelijk ruimte komen om te leven volgens de nieuwe definitie van gezondheid van Machteld Huber: 'Gezondheid als het vermogen zich aan te passen en een eigen regie te voeren, in het licht van de fysieke, emotionele en sociale uitdagingen van het leven.' 

Keuzevrijheid

Een medewerker van de corporatie vertelde dat de meeste zorgorganisaties het liefst één of meerdere woonetages willen huren voor hun cliënten. Dat dit qua ondersteuning en zorgverlening gemakkelijker is begrijp ik nog enigszins, maar of het ook de wens is van iedere bewoner? Met de term extramuraal wordt het zorgsysteem geduid, maar moest de transitie van de AWBZ, naast bezuiniging, niet ook vooral leiden tot meer eigen regie en eigen keuzevrijheid van mensen met een zorgvraag? Zoals wonen met zorg nu soms wordt georganiseerd is daar geen sprake van en zijn de meeste keuzes vooral gebaseerd op een efficiënte en effectieve bedrijfsvoering van zorgorganisatie op korte termijn.

Volgens mij moeten corporaties zich afvragen welke diversiteit in de woningvoorraad er nodig is om huurders die ouder worden en eventueel een plus nodig hebben op hun woning, goed te kunnen laten wonen. Wat betekent dit voor hun woningen en hoe werken ze dan, vanuit bewonersperspectief, op een nieuwe innovatieve manier samen, met de bewoner zelf, met zorgorganisaties en andere maatschappelijke of lokale organisaties. Kortom minder  'labelling op zorg' en meer differentiatie in wonen. Geschikt voor een brede doelgroep en hierdoor voor alle betrokkenen ook meer toekomstbestendig!

Anneke Nijhoff

Conceptontwikkelaar FAME Groep  

Anneke Nijhoff_311

4 Reacties

om een reactie achter te laten

Leonard

8 september 2016

op het moment dat zorgverzekeraars eHeakth vergoeden, is een eHealth programma feitelijk niet meer nodig. Zie ook de geweldige toename van eHealth in de GGZ. Opschalibg heeft daar plaatsgevonden door vergoeding door de zorgverzekeraars. Dus: gewoon vergoeden zorgverzekeraars! En dat kan volledig binnen de huidige vergoedingsystematiek

Leonard

8 september 2016

p het moment dat zorgverzekeraars eHeakth vergoeden, is een eHealth programma feitelijk niet meer nodig. Zie ook de geweldige toename van eHealth in de GGZ. Opschalibg heeft daar plaatsgevonden door vergoeding door de zorgverzekeraars. Dus: gewoon vergoeden zorgverzekeraars! En dat kan volledig binnen de huidige vergoedingsystematiek
Leonard Witkamp, bijzonder hoogleraar TeleMedicine vanuit KNMG aan Afd Klinische Informatiekunde AMC

Hans

9 september 2016

Goed plan van Lies! Maar dan geen poldermodel-oplossing maar echt via een aanpak langs de lijnen van een maatschappelijke innovatie, burgerinitiatief etc. We polderen er al lang over maar zijn gevangen door veel en best begrijpelijke bezwaren en privacy aspecten rond eHealth.
Ipv deze stuk voor stuk te detecteren en te adresseren besteden we te lang aandacht aan waarom het niet kan. Mijn idee is dus in bijv 6 maanden alle bezwaren te inventariseren ( roept u maar) en vervolgens te sorteren en adresseren in weer 6 maanden. Betrek daarbij aanstormend en jong talent die via problemfindinf willen bijdragen aan problemsolving. Onconventionele oplossingen zijn daarbij welkom.
Denk maar eens aan het proces van de opstelling wetenschapsagenda 2015/2016. Was zo gek nog niet die aanpak. Lies: doe je mee?
Hans de Goeij, oud DG van de Volksgezondheid.

V. Valk

11 september 2016

Woningcorporaties zitten liefst met de GGZ-instelling aan tafel vanwege de garanties op zorgverlening, een visie ontbreekt meestal of is maar heel beperkt (tegengaan overlast). Soms is er wel een Housing First beleid, maar zoals gezegd gaat het dan alleen over het hebben van onderdak. Voor gemeentes zijn wonen en zorg nog steeds twee gescheiden domeinen, een visie is er niet en reikt niet verder dan opvang (OGGZ). Clienten GGZ hebben zich meestal niet georganiseerd of worden nauwelijks vertegenwoordigd hierin. De belangen die zij hierin hebben worden niet gezien, noch opgepakt. Nu woningcorporaties en gemeentes volgens de nieuwe Woningwet beter moeten gaan samenwerken en verplicht zijn tot prestatieafspraken is dit een uitgelezen kans voor GGZ-clienten of hun vertegenwoordigers om hun wensen te laten horen. Want ook huurdersverenigingen (als vertegenwoordiging van huurders waartoe ook GGZ-clienten behoren) hebben een gelijkwaardige positie in het maken van prestatieafspraken. Dus, GGZ-clienten (of hun vertegenwoordigers): laat horen wat de behoeftes en wensen zijn!

Top