BLOG

Inspectie, wat is vertrouwen?

Eind november heeft de IGZ de Staat van de Gezondheidszorg 2009 gepubliceerd. Dit rapport is het startschot voor een discussie over de invulling van het externe toezicht op de kwaliteit en veiligheid binnen zorgorganisaties. Tot op heden heb ik nog weinig reacties vernomen op het rapport. Misschien komt dat doordat er geen lekkere one-liners in staan, bijvoorbeeld over de positie van de Orde van Medisch Specialisten. Toch zou dit rapport de opmaat kunnen zijn van ongewenste bemoeienis van de inspectie met het bestuur van zorgorganisaties.

Begripsbepaling

Alvorens daar iets meer over te zeggen, eerst een groot compliment: de inspectie heeft met dit rapport de kern te pakken. Zij geeft aan dat het bij toezicht uiteindelijk draait om ‘vertrouwen’. Wat echter niet goed duidelijk wordt, is wat zij onder ‘vertrouwen’ verstaat. In het rapport wordt nogal eens het begrip ‘maatschappelijk vertrouwen’ gebruikt. Maar ja, wat is dat? Ik verwacht dat als dit begrip een invulling krijgt in lijn met de opvattingen van kamerlid Leijten, dit rapport uiteindelijk zal leiden tot een gigantische toename van het externe toezicht.  Kortom, dat begrip ‘vertrouwen’ behoeft verdere invulling!

Kern van vertrouwen

Ik heb er alle vertrouwen in dat de inspectie op een verantwoorde en afgewogen manier zal komen tot een verder invulling van haar rol. Dat komt doordat ik in het verleden als manager goede ervaringen heb gehad met de inspectie. Mijn vertrouwen wordt bevestigd door het feit dat de inspectie bij de invulling van haar taken en verantwoordelijkheden het veld zeer intensief betrekt en gaat betrekken.

Daar zit volgens mij de kern van het begrip ‘vertrouwen’. Niet het ‘maatschappelijke vertrouwen’, maar de vertrouwensrelatie tussen bestuur / management van zorgorganisaties en inspectie. Dit is het punt en hier moet aan worden gewerkt.  Als we afgaan op ‘maatschappelijk vertrouwen’, dan bestaat de kans dat de mediahype een belangrijkere graadmeter wordt dan de onderlinge verhoudingen tussen bestuur en inspectie. En dat moeten we niet willen.

Streep door intern toezicht

In het verlengde van het bovenstaande moet mij één angst van het hart. Als de inspectie zich, zoals zij in het rapport stelt, gaat bezig houden met oordeelsvorming over de invulling van de interne verantwoordelijkheidsverdeling in zorgorganisaties, dan gaat zij ten minste één stap te ver. Het bestuur van zorgorganisaties ligt bij de raad van bestuur, met de raad van toezicht als interne toezichthouder. Deze grens moet wat mij betreft met een dikke streep worden getrokken. De inspectie moet vooral een ‘externe’ toezichthouder blijven.

Marc van Ooijen
Senior adviseur CC Zorgadviseurs

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top