HRM

Alleen ga je sneller; samen komen we verder

De Commissie Innovatie Zorgberoepen & Opleidingen brengt op 17 november haar tweede advies uit. Hierin staan de hoofdlijnen beschreven die richting geven aan toekomstig leren en opleiden in zorg en welzijn, waarbij naast vakbekwaamheid, samenwerkend vermogen en het lerend vermogen kernbegrippen zijn.

Met dit tweede advies, 'Anders kijken, anders leren en anders doen: Grensoverstijgend leren en opleiden in zorg en welzijn in het digitale tijdperk', sluiten we aan bij de uitgangspunten van ons eerste advies 'Naar nieuwe zorg en zorgberoepen: de contouren'. Dit schetste een visie op zorg en welzijn in 2030 gericht op het versterken van het functioneren, de veerkracht en de eigen regie van burgers.

Uitgaan van het functioneren, de eigen regie en veerkracht van burgers vraagt inzet op gezond leven van jongs af aan. Kennis en vaardigheden op het gebied van gezondheid worden geïntegreerd in het onderwijs. Technologische ontwikkelingen op het gebied van Ehealth en domotica worden optimaal ingezet om burgers te helpen bij de zorg voor de eigen gezondheid, te ondersteunen bij hun functioneren en sociale netwerken te versterken. Professionals worden toegerust om burgers en hun netwerk daarbij te ondersteunen.

Van 'zorgen voor' naar 'zorgen dat'

De ontwikkeling gaat van 'zorgen voor' naar 'zorgen dat'. Professionele welzijns- en gezondheidszorg worden geleverd in arrangementen door teams met een mix aan bekwaamheden: vakspecifiek en interprofessioneel. De benodigde zorg en ondersteuning bepalen welke mix van bekwaamheden waar, wanneer en hoe ingezet moet worden. Dit vraagt van professionals, naast gedegen specifieke vakkennis, nieuwe bekwaamheden zoals het kunnen de-escaleren; kennis van en vaardigheid op het gebied van technologie; samenwerking met andere professionals en met burgers en informele netwerken en interprofessioneel (intersectoraal en multidisciplinair) werken in arrangementen.

Het tweede advies wordt geen blauwdruk voor toekomstige opleidingen in zorg en welzijn. Voorschrijven hoe opleiden en leren er in de toekomst uit moet komen te zien, levert geen bijdrage aan de brede maatschappelijke beweging die nodig en al in gang gezet is om zorg en welzijn in de toekomst anders vorm te geven. Wat we wel zullen doen is onderbouwde hoofdlijnen beschrijven die richting geven aan toekomstig leren en opleiden in zorg en welzijn, waarbij naast vakbekwaamheid,  samenwerkend vermogen en het lerend vermogen kernbegrippen zijn. Tevens schetsen we ter inspiratie twee uitgewerkte voorbeelden die concrete handvatten bieden om direct mee aan de slag te gaan. Wij willen met de vorm waarin het advies gepresenteerd wordt het veld uitnodigen om gezamenlijk met de inhoud aan de slag te gaan.

De overhandiging van ons tweede advies aan minister Schippers vindt plaats op donderdag 17 november 2016, van 10.00 – 14.00 uur in theater Diligentia te Den Haag. U bent van harte uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn. Aanmelden kan via de website van het Zorginstituut Nederland.

Kete Kervezee

Voorzitter Commissie Innovatie Zorgberoepen & Opleidingen

Kete Kervezee_311

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top