BLOG

De semiwetenschappelijke hofhouding van het ministerie van VWS

"Binnen de complexe en bij tijd en wijle weerbarstige omgeving van de zorgsector bent u een dapper en ook erg oprecht politica." Deze liefdevolle woorden sprak professor Jeurissen over minister Schippers, bij zijn aanvaarding van de leerstoel betaalbare zorg. Ze zijn tekenend voor de rol die hij speelt in de semiwetenschappelijke hofhouding van het ministerie van Volksgezondheid.

Jeurissen werkt als adviseur van de minister en is in dienst van het – aan de Radboud universiteit gelieerde - onderzoeksinstituut IQ healthcare. Beide organisaties financieren Celsus, academie voor betaalbare zorg, waar de leerstoel betaalbare zorg onderdeel van is. Eén van de dingen waar Jeurissen zich mee bezighoudt, is het selecteren van mensen voor The Harkness Fellowship. Hij bepaalt mede wie in aanmerking komt voor een exclusief studiejaar van 130.000 euro. Het is niet niks. Het ministerie is al sinds 2007 de officiële partner voor deze enorme studiebeurzen, die het ook betaalt.

De studieprogramma’s van de beurzen worden door The Commonwealth Fund gemaakt, een Amerikaanse denktank die ook internationaal vergelijkend onderzoek doet. The Harkness Fellowship biedt een programma van een jaar aan 'met als doel het bevorderen van een hoogwaardig Amerikaans gezondheidszorgsysteem door middel van duurzame internationale kennisoverdracht, onderzoek en het uitwisselen van lessen'. Krijgen de deelnemers de fijne kneepjes van het duurste en voor miljoenen mensen ontoegankelijke zorgstelsel bijgebracht? Wie selecteert Jeurissen precies hiervoor, in opdracht van het ministerie? Wie volgden na selectie van mede het ministerie zo'n studiejaar?

Ronkend persbericht

Vorige week kwamen de losse lijntjes bij elkaar. Het ministerie verzond een ronkend persbericht, want uit onderzoek zou blijken dat de Nederlandse zorg bovenaan een internationale vergelijking zou komen. De studie naar elf zorgstelsels is gefaciliteerd door The Commonwealth Fund. Het ministerie van VWS betaalt 30.000 euro voor deelname aan dat onderzoek. Drie keer raden wie het Nederlandse gedeelte van het onderzoek heeft gedaan… IQ healthcare; de onderzoeksgroep van de Radboud universiteit die samen met het ministerie de leerstoel van Jeurissen financiert. De conclusie: Nederland heeft de 'beste toegankelijke zorg'. Vooral een compliment aan bereikbare huisartsen en huisartsenposten.

Investeren in een onderzoeksgroep (in 2016 bijna 550.000 euro), een ambtenaar van VWS aan een bijzonder hoogleraarschap helpen, én mensen buitenlandse studiebeurzen á 130.000 euro betalen via een particuliere denktank. Zie hier de semiwetenschappelijke hofhouding van het ministerie. Ondertussen kunnen ruim een miljoen mensen nog steeds hun zorgkosten niet betalen. En blijkt uit het Samenvattend Rapport Zorgverzekeringswet van de Nederlandse Zorgautoriteit dat maar liefst zeventien van de negentig ziekenhuizen met lange wachtlijsten – oplopend tot 52 weken – kampt. Hierover stuurde het ministerie dan weer geen ronkend persbericht…

Renske Leijten

Tweede Kamerlid voor de SP

Renske Leijten_311 

5 Reacties

om een reactie achter te laten

Edo Paardekooper Overman

28 november 2016

Tsja Renske, de wereld zit wonderlijk in elkaar ...

tjark reininga

28 november 2016

gelukkig is dit web nog redelijk te ontwarren.

Gijs van Loef

28 november 2016

Dat door het Commonwealthfund gefaciliteerde onderzoek waar VWS een ronkend persbericht over schreef betreft een telefonische enquete met een lage respons. NB: Men moet betalen om toegang te krijgen tot de inhoud... Uit de Appendix blijkt dat de respons van de kwetsbare inkomensgroepen laag is en er is onvoldoende voor gecorrigeerd volgens experts. Het zijn vooral de relatief hogere inkomensgroepen die op het telefoontje gereageerd hebben.
De survey is een lofzang op de poortwachtersfunctie van de huisarts en de vernieuwingen in de 1e en anderhalve lijnszorg in Nederland. Terecht. Maar de poortwachterfunctie is een historische verworvenheid. En hoe moeilijk is het om een goede fysieke toegankelijkheid te organiseren in een land zo klein en vlak als Nederland dat over zulke goede, geasfalteerde wegen beschikt? Daar komt bij dat wij een in internationaal opzicht ver ontwikkelde digitale infrastructuur hebben. De andere 10 landen hebben grote geofysische beperkingen. Het enige nieuwswaardige zou mogelijk kunnen zijn dan er rondom de 1e lijn in Nederland interessante vernieuwingen plaatsvinden. Maar dat is niet de teneur van de berichtgeving. Het gaat hier om de 1e lijnszorg, een bedrag van 8,5 miljard jaarlijks, ca. 10% van de kosten van de gehele Nederlandse gezondheidszorg. Om nu op basis van 10% van de sector te concluderen dat de Nederlandse gezondheidszorg aan de top staat … is volstrekt misplaatst! De minister kan haar woorden beter terugnemen.

E.Kriek

28 november 2016

WC eend leerstoelen, en WC eend onderzoek dus.
Betaald door belastinggeld, en niet vermeld op de begroting van VWS.
Maakt een fraaie indruk, mevrouw Schippers.

Frits Bosch

28 november 2016

Prof Jeurissen is ook actief geweest voor de GGZ. Hij is verantwoordelijk voor het artikel: De relatie tussen behandelduur en behandelsucces in de GGZ. Daarin schrijft hij: “Het zorgpakket wat het beste past bij de individuele patiënt wordt bepaald met het KOP-model. http://www.ggznieuws.nl/home/schippers-over-de-agenda-voor-gepast-gebruik-en-transparantie-in-de-ggz/?utm_source=twitterfeed&utm_medium=twitter
Dit gespreksmodel is omstreden bij beroepsverenigingen van psychologen. De LVVP schreef in 2014: “De LVE en de NVVP ageren al langer tegen het gebruik van het Mirro-model, omdat het een zeer lichte vorm van psychologische behandeling is, die lang niet voor alle cliënten geschikt is.Waar upcoding terecht niet mag, daar zou deze vorm van downcoding ook niet getolereerd moeten worden. Het doel lijkt hier immers niet `gepaste zorg`, maar het leveren van goedkope zorg. Wat NVVP en LVE echter als een omissie beschouwen, juicht minister Schippers zelfs toe. Zij vindt het juist de bedoeling dat verzekeraars op deze manier invloed uitoefenen. Het KOP-model is ontwikkeld door de stichting Mirro, opgericht door Achmea en vier zorginstellingen”.

Top