BLOG

Kaskraker CAK: herziening gewenst

Het CAK is een ‘kaskraker’ voor Kassa. Al zesmaal heeft dit VARA-programma aandacht besteed aan het innen van de eigen bijdragen door het CAK. Bijna evenzoveel keren reageerden Kamerleden verontwaardigd en vroegen staatssecretaris Bussemaker om opheldering en verbetering. Zo ook afgelopen zaterdagavond.

Zeggenschap over CAK

In diezelfde uitzending van Kassa zei de Nationale Ombudsman dat hij een daling van het aantal klachten ziet. Maar wat zijn de werkelijke verbetercijfers? Dat inzicht ontbreekt ons helaas. Daarom heb ik al twee weken geleden de staatssecretaris gevraagd naar de kwantitatieve en kwalitatieve prestaties van het CAK. Alleen met dat inzicht kan door de Kamer beoordeeld worden of het verbeterplan echt werkt en of nog meer verbeteracties nodig zijn. Hier wreekt zich dat de staatssecretaris geen directe zeggenschap heeft over het CAK. Zij kan het CAK slechts ‘vragen’ het anders en beter te doen. Daarom moet het CAK zo snel mogelijk onder de politieke verantwoordelijkheid van de staatssecretaris worden gebracht.

Regel op regel

Maar het is ook nodig dat de politiek de hand in eigen boezem steekt. Het CAK voert ‘slechts’ uit wat wij met elkaar hebben bedacht en geregeld. En dat is een complex systeem. In de ambitie zo goed en actueel mogelijk tegemoet te komen aan de individuele situatie van zorgvragers, knopen wij verschillende systemen aan elkaar en stapelen wij regel op regel. Geen wonder dat het bureaucratisch en ingewikkeld wordt en dat er veel fouten worden gemaakt.

Geld rondpompen

Wij innen niet alleen in de AWBZ, maar ook in de Zorgverzekeringswet en de Wmo eigen bijdragen. Tegelijkertijd trachten wij chronisch zieken, gehandicapten en lagere inkomensgroepen weer te compenseren voor hun hoge zorgkosten. Denk aan de zorgtoeslag, de WTCG, de compensatie eigen risico en de regeling specifieke zorgkosten. Zo pompen wij veel geld rond en ontstaat een complex en ondoorzichtig woud aan regelingen, die ook niet altijd doen wat wij beogen.

Heroverwegingsoperatie

Het kabinet heeft afgelopen vrijdag al besloten tot het aanpassen van de zorgtoeslag. Een noodzakelijke maatregel maar slechts een eerste stap. De heroverwegingsoperatie biedt een kans voor een fundamentele en integrale herziening van het gehele stelsel van eigen bijdrage- en compensatieregelingen binnen de AWBZ, Wmo en Zorgverzekeringswet. De CDA-fractie is er van overtuigd dat het mogelijk is om te komen tot een eenvoudiger, doelmatiger en toch ook rechtvaardig stelsel.

Jan de Vries
CDA-Tweede Kamerlid en woordvoerder zorg

Bekijk de uitzending van Kassa

Get Microsoft Silverlight

4 Reacties

om een reactie achter te laten

van de Loo

2 februari 2010

Het is een systeem van georganiseerd wantrouwen. En niet zoals dhr. de Vries stelt een systeem die regel op regel stapelt om het de zorgvrager naar de zin te maken. Nee, die regels worden gestapeld omdat men o zo bang is dat er misbruik van de zorg wordt gemaakt. Misbruik dat door een goede, integrale en onafhankelijke indicatie onmogelijk wordt gemaakt. Controleren aan de poort and that's it. Uiteraard niet een telefonische indicatie. Begin met vertrouwen. Dan krijg je dat ook!

Anonym

3 februari 2010

CAK, dit Politbureau , dient opgeheven te wordenIndicatie door zorgprofessionals , die de klantsituatie kennen is de enige weg, voor goede zorg.Financieel Wantrouwen ,niet Kwaliteit , regeert in de zorg jammer

Anonym

5 februari 2010

Voor Anonym, die kennelijk niet weet waarover hij/zij praat: De indicatie wordt niet door het CAK gedaan, maar door het CIZ. Inderdaad een van de vele schakels in de keten waar het fout kan gaan.Eerst informeren, dan reageren!

Anonym

10 februari 2010

Mijn vader en moeder zaten beide in een awbz-instelling. Nu is onlangs mijn moeder overleden. Administratief leverde dat enige beschikkingen van het CAK op. Dat is natuurlijk prima, de zaak veranderd nu voor mijn vader. Eind januari ontving mijn vader een beschikking en begin februari kwam er nog een. Maar waar zat het veschil? Alleen de aanmaakdatum en het kenmerk verschilden van elkaar. Heb het CAK gebeld. De medewerkster, die in het computersysteem keek, zag op de computerbladen de veranderingen. Keek zij puur naar de beschikkingen, zoals die verstuurd waren, dan zag ook zij geen veranderingen. Willen wij als consument ook niet de veranderingen zien? Wat hebben we aan twee beschikkingen die gwoon gelijk zijn? Het gaat om de wijzigingen, toch?

Top