BLOG

Ruimte voor ziekenhuisinnovaties

Als voorzitter van de NVZ vereniging van ziekenhuizen (NVZ) heb ik, samen met professor Guus Schrijvers, eind januari het rapport ‘Ruimte voor ziekeninnovaties’ aangeboden aan minister Klink van VWS. In het rapport geeft Schrijvers, hoogleraar gezondheidszorg aan de Universiteit Utrecht, aan hoe de bekostiging vanaf 2011 zo kan worden ingericht dat bestaande knelpunten worden opgelost en innovatie versneld kan plaatsvinden.

Innoveren en kiezen

Anna van Poucke, directeur van de Stichting DBC-Onderhoud, reageert hierop in Skipr van 10 februari. Zij stelt dat innovaties gaan over meer dan kosten alleen. Willen we echt innoveren, dan moeten we ons volgens haar niet zozeer richten op kosten, maar vooral op het maken van de juiste keuzes.

Als voorzitter van de NVZ ben ik het gedeeltelijk met haar eens. Het is waar dat innoveren over meer gaat dan alleen bekostiging. Innovaties komen vooral tot stand door de passie en inzet van dokters, verpleegkundigen en andere zorgprofessionals. Daarnaast zijn het maken van keuzes en een beheerste introductie van kostbare innovaties andere belangrijke elementen.

Juiste prikkel

Helaas halen ook vele initiatieven niet de eindstreep of komen traag tot stand door knellende regels, bureaucratie en een gebrek aan structurele financiering. We bewijzen de zorg geen dienst door de aandacht van deze essentiële systeemdefecten af te leiden. De organisatie en financiering van de zorg dienen de instellingen en professionals juist te ondersteunen bij hun innovatiedrift en de juiste prikkels te geven.

Bekostiging ziekenhuizen

Daarom vindt de NVZ het advies van Schrijvers over bekostiging van belang. Het komt op het moment dat minister Klink de bekostiging van de ziekenhuizen ingrijpend wil veranderen. Ziekenhuizen willen graag innoveren, maar ervaren daarbij tal van belemmeringen, zoals tekort aan financieringsmiddelen, bureaucratische regels en moeizame onderhandelingen met zorgverzekeraars.

Voorgestelde maatregelen

Schrijvers stelt in zijn rapport een aantal maatregelen voor waar wij als NVZ achter staan. Ik doel daarbij op de voorlopige toelating van experimentele DBC’s tot het verstrekkingenpakket, de opslag van drie procent in de DBC-prijzen voor procesinnovaties en het komen tot gerichte aanpassingen van de regelgeving rond DBC’s.

Beste zorg

We nodigen de minister uit om ermee aan de slag te gaan. Innovaties in ziekenhuizen zijn hard nodig om de patiënt in de toekomst de beste zorg te bieden en om deze zorg toegankelijk te houden. Een goede bekostiging is essentieel om voortvarend aan de slag te gaan.

Roelf de Boer
Voorzitter NVZ vereniging van ziekenhuizen

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top