BLOG

Wat is controversieel: doen of laten?

De Tweede Kamer zal binnen twee weken bepalen welke onderwerpen als controversieel worden aangemerkt, waardoor ze tot ‘no-go-zone’ voor het demissionaire Kabinet worden verklaard. Maar wat is controversieel?

Controversieel verklaard

Er stonden nogal wat onderwerpen op de agenda van het gevallen Kabinet die controversieel verklaard kunnen worden. In de kranten worden diverse onderwerpen genoemd: waaronder de (uitbreiding van de) marktwerking in de zorg en de crisis- en herstelwet waarmee het versnellen van bouwprojecten beoogd wordt.

Uitstel zorgdossiers

Diverse belangrijke dossiers in de zorg lopen ook het risico voor onbepaalde tijd uitgesteld te worden. Daarover maak ik me grote zorgen. Ik zou wensen dat de Tweede Kamer het begrip ‘controversieel’ vanuit meerdere invalshoeken hanteert: “Is het onderwerp controversieel en moeten we de daarbij behorende acties dan maar laten? Of leidt juist de daaruit voortvloeiende stilstand tot controversiële consequenties en moeten we het daarom doen?”

Bouwplannen op korte termijn

Niet controversieel bijvoorbeeld is de afbouw van meerpersoonskamers en verbetering van kwaliteit van wonen voor mensen die aangewezen zijn op langdurige zorg. Dit wordt Kamerbreed gesteund. Het stimuleringsprogramma van het ministerie van VWS voor de afbouw van meerpersoonskamers is zwaar overtekend. Eerder schreef ik over de bouwplannen die onze sector ten overvloede heeft; Nu de behandeling van de crisis- en herstelwet vertraging lijkt op te lopen en daarmee allerlei voorgenomen investeringen in infrastructuur e.d. (nog) niet van start kunnen gaan, zijn de gereedliggende plannen vanuit de care “een geschenk uit de hemel”. Onze sector kan onmiddellijk aan de slag en daarbij bijdragen aan het ombuigen van de gisteren door het CBS gepresenteerde verontrustende statistieken over de werkgelegenheid in de bouw. Twee vliegen in een klap! Een relatief beperkte extra investering van 150 miljoen euro verdient zichzelf door minder WW-uitkeringen snel terug. Een oncontroversieel besluit dus.

Kapitaallasten op lange termijn

Daarnaast is het van groot belang dat een besluit wordt genomen over de financiering van kapitaallasten voor verpleeg- en verzorgingshuizen op lange termijn. Hierover hebben het ministerie van VWS, ActiZ en andere partijen al veel overleg gevoerd. De invoering van een normatieve huisvestingscomponent (NHC), waarbij de financiering van gebouwen cliëntgebonden is, staat daarbij centraal. Vorige maand presenteerde ActiZ een voorstel voor de invoering van de NHC. Een zorgvuldige en algehele invoering van de normatieve huisvestingscomponent kan de sector een goede impuls geven: door nu zekerheid te verschaffen over de toekomstige financiering van gebouwen. Daarmee kunnen zorgorganisaties gemakkelijker leningen krijgen voor plannen die het aantal meerbedskamers nog verder moeten reduceren en voor het vervangen van verouderde gebouwen. Wordt hierover geen besluit genomen op korte termijn, dan blijven ook die bouwplannen liggen.

Minuten tellen

Sommige besluiten waren al genomen door de PvdA bewindsvrouwe van VWS, Jet Bussemaker. Ook daarvoor liggen de plannen klaar voor uitvoering, zoals een pilot die moet bijdragen aan de administratieve lastenverlichting. Bussemaker had al een proef voor de afschaffing van de minutenregistratie goedgekeurd. Voor iedereen een goede zaak en daarom breed binnen en buiten de Kamer gedragen: de zorgprofessionals zijn minder tijd kwijt aan administratieve taken en hebben meer tijd voor hun zorgtaken. Dat levert betere zorg op. Een belangrijk onderdeel ook van een efficiëntere zorg. Typisch een voorbeeld van een onderwerp dat niet controversieel is. Het plan niet uitvoeren, dat lijkt me wel controversieel.

Keerzijde

Voor de bovengenoemde onderwerpen is het lastig dat het kabinet gevallen is en besluiten uitgesteld worden. De keerzijde van de kabinetsval is dat meer fundamentele discussies over de AWBZ zorg nu snel gevoerd kunnen en moeten worden. Blijven we werken met minstens 4 verschillende stelsels (WMO, AWBZ, ZvW en WPG)? Moeten straks onderdelen privaat gefinancierd worden? Controversiële onderwerpen, inderdaad. Zowel cliënten als zorgondernemers en hun medewerkers willen en moeten weten wat hen te wachten staat. Wij gaan graag die discussie aan (o.m. via www.mijntijdvoordezorg.nl) in de hoop dat na 9 juni snel duidelijke keuzes gemaakt en daadkracht getoond worden.

Aad Koster

1 Reacties

om een reactie achter te laten

tjark reininga

2 maart 2010

het lijkt me eigenlijk vrij simpel: controversieel in de context van het huidige demissionaire kabinet zijn alle voorstellen van het afgetreden kabinet die slechts onder druk van coalitieafspraken tot stand zijn gekomen. het kabinet zou kunnen proberen zelf als minderheidskabinet voorstellen te doen en daarvoor een kamermeerderheid te zoeken.

als bestuurlijk experiment zouden wellicht enkele van de hier genoemde plannen ingebracht kunnen worden. de kamer kan dan inhoudelijk beoordelen of de voorgestelde wijzigingen in het bestaande beleid controversieel zijn en zijn werk blijven doen. het kabinet ontbeert het machtsmiddel van aftreden en zal zijn voorstellen op inhoud moeten verdedigen. of het CDA dat risico wil lopen ....

Top