BLOG

Werken aan betekenisvolle uitkomsten in de ggz

Op 14 december is door GGzE, GGZ Noord-Holland-Noord, Lentis en de Dimence Groep de vereniging Volante opgericht. Gezamenlijk bieden de vier organisaties geestelijke gezondheidszorg aan 1 op de 10 cliënten in Nederland. Er werken in totaal ongeveer 10 duizend medewerkers. Volante gaat zich richten op 'Value Based Mental Health Care', of zoals we het zelf ook wel noemen: werken aan betekenisvolle uitkomsten.

Het doel is om door kwaliteitsverhoging en innovatie de geestelijke gezondheidszorg op een hoger niveau te brengen. Binnen Volante gaan we systematisch uitkomstgegevens verzamelen en vergelijken, om er van te leren en vervolgens te kunnen verbeteren. Dit moet leiden tot het verhogen van de waarde van onze zorg voor patiënten, zoals ook in het gedachtengoed van Value Based Mental Health Care is opgesloten.

Wat maakt de geestelijke gezondheidszorg anders dan de somatische zorg? Wat wij binnen de ggz doen, lijkt in veel aspecten op datgene wat in andere zorginstellingen gebeurt. Toch zijn er ook dingen die de geestelijke gezondheidszorg specifiek maken. Ten eerste is er van oudsher in de ggz een sterke focus op shared decision making en het bespreken van behandelplannen en doelen met de patiënt. Dit wordt versterkt wanneer we met de patiënt expliciet afspraken maken met de patiënt over de verwachte uitkomsten in waar mogelijk meetbare termen.

Persoonlijk herstel

Daarbij gaat het niet alleen over uitkomsten op functioneel of symptomatisch vlak, maar heel nadrukkelijk ook over het persoonlijk en maatschappelijk herstel van de patiënt. Het is denkbaar dat de keuze van een patiënt is om niet exclusief in te zetten op volledige genezing of klachtreductie, maar meer op het kunnen vervullen van rollen of functies in de maatschappij. Door deze wensen en verwachtingen voorafgaand aan, tijdens en aan het eind van de behandeling af te stemmen met de patiënt worden de uitkomsten van de zorg als het ware gepersonaliseerd.

Volante en de instellingen die hieraan deelnemen willen betekenis toevoegen aan het leven van hun patiënten. Dit vraagt om een nieuwe verbinding tussen patiënt en professional, meer dan ooit gericht op het vergroten van de waarde van de zorg vanuit het perspectief van de patiënt. Daarbij is de inbreng van de professional onontbeerlijk. Waar de patiënt de deskundige over zichzelf is, is de professional de deskundige op het gebied van de ziekte of aandoening.

Transparantie en doelen

Volante is een jonge organisatie met de nodige ambities. Ze wil een leidende rol spelen in de ontwikkeling van Value Based Mental Health Care. Dat vraagt om daadkracht en lef. Tijdens de eerste Volantedag op 13 maart hebben in totaal 75 professionals en leidinggevenden een gezamenlijke top drie gemaakt van aandachtsgebieden die op korte termijn zullen worden opgepakt. Er is een groot enthousiasme om met het gedachtegoed aan de slag te gaan en te delen, zowel onderling als met andere belanghebbenden en geïnteresseerden. Value Based Mental Health Care staat namelijk ook voor een hoge mate van transparantie. Ga er dus maar van uit dat u de komende tijd nog van ons zult horen!

Ernst Klunder
Bestuurder Volante

Ernst Klunder

 -----
Dé autoriteit op het gebied van Value based healthcare (VBHC), professor Robert S. Kaplan komt naar Nederland. Op 5 april laten hij en andere Nederlandse experts hun licht schijnen op VBHC. Mis deze eenmalige kans niet: schrijf u in!

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top