HRM

BIG II verdient meer dan alleen kritiek

Er is nogal wat weerstand tegen het wetsvoorstel BIG II. Zo is er de kritiek dat er sprake is van een degradatie van een diploma. Mbo'ers die bang zijn dat ze taken verliezen. Inservice-verpleegkundigen die vrezen voor een lange opleiding, terwijl ze de skills al hebben om regieverpleegkundige te zijn.

Is het voorstel Wet BIG II, inclusief overgangsregeling, nou echt een achteruitgang in de professie van verpleegkundige? In het Deventer Ziekenhuis vinden we beslist van niet. Een eigen maatwerktraject voor opleiden, laat zien dat er voor iedereen voldoende ontwikkelmogelijkheden zijn, ook binnen de nieuwe wet BIG II. Tijd voor een positief geluid.

Spil en regisseur

Het Deventer Ziekenhuis is in 2010 gestart met het project: spil en regisseur in persoonsgerichte zorg. Het draait om het inbedden van de functiedifferentiatie, met als doel: implementeren van nieuwe rollen, wat leidt tot een (verpleegkundig) team voor betere zorg, interessanter werk en samen doorontwikkelen van het verpleegkundige vak en beroep, zodanig dat er kwalitatief hoogwaardige zorg wordt verleend.

De zorg wordt steeds complexer door co-morbiditeit, kortere ligduur en de ouder wordende mens. Dit vraagt om een andere mix van kennis, vaardigheden, competenties en gedrag van verpleegkundigen en naar verhouding ook meer hbo-verpleegkundigen. Het Deventer Ziekenhuis heeft tijdig geanticipeerd op de veranderde, steeds complexer wordende zorg door verpleegkundigen functies te bieden op zowel mbo- als ook hbo-niveau. De aangekondigde verandering in de wet BIG II sluit daar prima bij aan. Uiteindelijk denken we niet in opleidingsniveau, maar in functies: iemand is verpleegkundige, regieverpleegkundige of verpleegkundig specialist. Iedereen kan dat worden, of je nu een mbo- of hbo-achtergrond hebt.

Eén team, één doel

Gezamenlijk werken we  vanuit één team aan het doel, dat afgestemd is op de (toekomstige) zorgvraag. Uitgangspunten daarbij zijn de nieuwe beroepsprofielen zoals beschreven in Verpleegkundigen & Verzorgenden 2020 (Lambregts en Grotendorst 2012). Mbo-verpleegkundigen blijven hetzelfde werk doen als voorheen en gaan ook niet minder verdienen. Van de hbo-verpleegkundige, de regieverpleegkundige, wordt wel meer verwacht: evidence based practice, coaching, klinisch redeneren en leiderschap. De keus is aan de individuele verpleegkundige.
 
In het Deventer Ziekenhuis zijn er zo interessante (loopbaan) mogelijkheden voor verpleegkundigen, waarmee we recht doen aan iedere zorgprofessional en opleiding en niveau, passend bij de noodzakelijke ontwikkelingen in de patiëntenzorg. We kennen (gespecialiseerde) verpleegkundigen, regieverpleegkundigen en verpleegkundig specialisten en samen dragen we zorg voor goede kwaliteit van zorg. 

Omscholen

Alle verpleegkundigen krijgen de mogelijkheid -mits in staat- om zich te scholen tot hbo-opgeleid verpleegkundige. Samen met hogescholen hebben we een maatwerktraject aan opleidingen ontwikkeld, zodat we ook recht kunnen doen aan de soms jarenlange praktijkervaring van (inservice) verpleegkundigen. Verpleegkundigen met veel ervaring, kunnen zo soms een veel korter traject doorlopen om toch op hbo-niveau te komen.

Vele verpleegkundigen hebben inmiddels dit traject succesvol afgerond en hebben de functie van regieverpleegkundige in ons ziekenhuis. Het is te makkelijk om de wet BIG II alleen in een negatief daglicht te zetten. Wie tijdig anticipeert en een goed opleidingsplan heeft, kan –ook binnen BIG II- iedereen een arbeidstoekomst bieden die bij hem/haar past. Dankzij de nieuwe wet kunnen we betere zorg bieden, interessanter werk aanbieden en iedereen doorontwikkelen in het verpleegkundig vak.

Maatwerk

We snappen de pijn die gevoeld wordt bij met name inservice -opgeleiden, maar met maatwerk is deze pijn relatief makkelijk weg te nemen. En mbo’ers raken niks kwijt. Voor iedereen is er, ook binnen BIG II, de kans om door te groeien. En daar profiteert niet alleen de verpleegkundige beroepsgroep van, maar uiteindelijk ook de patiënt.

Elze Bent

Mbo-hbo verpleegkundige, operationeel manager verpleegafdeling B2 en VAR-voorzitter Deventer Ziekenhuis

(Met medewerking van Jose Geerdink, manager Teaching Hospital Deventer)

Elze Bent_311

3 Reacties

om een reactie achter te laten

Wim Verest

12 juli 2019

Inhoudelijk sta ik helemaal achter uw verhaal. Ik zou namelijk hetzelfde verhaal over de huidige BIG kunnen schrijven. U heeft het terecht in uw stuk over functies. Differentiatie in functies is inderdaad een welkome verbetering en doet zowel recht aan de veranderende zorgvraag als aan de expertise, ervaring en opleiding van de individuele verpleegkundigen. Maar BIG-II regelt een nieuw beroep met grotendeels dezelfde naam als het andere beroep (regieverpleegkundige en verpleegkundige). De (hbo-opgeleide) verpleegkundige kan kiezen of deze zich zal registreren als verpleegkundige of als regieverpleegkundige, maar mag niet beide. In de praktijk zullen ze veel dezelfde taken uitvoeren, maar ook verschillende. Het lijken wel artsen: een internist doet ook wat anders dan een chirurg, maar voor een deel doen ze ook hetzelfde. Arts is echter het enige BIG-beroep en alle artsen vallen daaronder. De beroepsgroep regelt de functiedifferentiatie met opleidingen en eisen. En zo hoort het ook. Het BIG-register is in 1993 ooit opgericht als kwaliteitsgarantie ten behoeve van patiënten; ik vraag me af of de patiënten waarvoor de wet bedoeld is hierop zitten te wachten. Mijn antwoord: nee, het wordt alleen maar meer verwarrend voor ze.
Kortom: ik blij met BN2020 en de daaruit voortvloeiende functiedifferentiatie, de overgangsregeling die door de commissie Meurs wordt voorgesteld, kan bediscussieerd worden (deze komt bij mij enigszins willekeurig over), maar een nieuw beroep is onnodig, verwarrend en ook begrijpelijk kwetsend voor degenen die als verpleegkundigen verder moeten. Beroep verpleegkundige, functie regievoerende verpleegkundige. Zo zou het moeten zijn. En ik heb de indruk dat het in uw ziekenhuis ook als zodanig wordt opgevat.

Peter Koopman

12 juli 2019

Zowel met het helder verslag van Elze als de reactie van Wim kan een deel van de huidige kritiek op BIG2 beantwoord worden. Van belang is het onderscheid tussen beroep en functie. Een beroep kan in meerdere functies worden uitgeoefend. De naam van de functie is een zaak van de werkorganisatie en of je nu “regie” of “eerste” of “eerstverantwoordelijke” aan de beroepsnaam koppelt is een lokale kwestie en afhankelijk van de takenmix en lokaal toegekende verantwoordelijkheid. (Inter-)nationaal is echter de beroepsnaam van belang. Het gaat daarbij om de beroepsinhoud en algemene kwalificatie. Een tweede verpleegkundig basisberoep zal zich dus nationaal ( boven branches etc. uitstijgend ) op dit terrein inhoudelijk ( voor inzake kernopgaven ) moeten onderscheiden van het andere basisberoep. Daarover gaat nu de discussie in de beroepsgroep. En met name over de verworven kwalificaties door voortgezette opleiding en vooral door langdurige beroepservaring. BN2020 versie 4.0 is een brede startkwalificatie op het terrein van de individuele gezondheidszorg voor verpleegkundigen ( NLQF 6 en graad Bachelor ). Er zijn instrumenten om dit vooraf of bij herregistratie te vergelijken. Een meer persoonsgerichte benadering zal naar mijn mening bij inservice A,B,Z verpleegkundigen wenselijk zijn. En ja, het betreft niet alleen algemene ziekenhuizen. Het basis-verpleegkundig beroep is gezondheidszorg breed ( vgl. arts en GZ-psycholoog ). De titel “regie” aan het basisberoep verbinden is naar mijn mening “een beetje dom”. ( mag wel bij functienamen gebruikt worden; niet fraai).

w.j.speets

12 juli 2019

Goed dat Elze Bent een evenwichtige bijdrage levert aan een belangrijke onderwerp.
Ook prima dat Wim en Peter daarop reageerden.Hun beider commentaren spreken mij zeer aan. Er is één beroep : verpleegkundige en dat is ondeelbaar. Dat er binnen de beroepsuitoefening functies met verschillend 'gewicht ' ontstaan is prima en komt de zorg ten goede. Zorgorganisaties ( werkgevers) hebben na 1997 de vertaling van HBO- en MBO competenties naar functies laten versloffen en zo hun bijdrage geleverd aan deze onplezierig verlopende discussie .
De oplossing ligt niet in meerdere titels, maar in zinvolle functies. En voorkom 'gedoe ' in een beroepsgroep , die de samenleving zo hard nodig heeft.

Top